Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin Special

   0,4 mg/ml, 2 mg/ml, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   morfinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin Special är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Special
   3. Hur du använder Morfin Special
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin Special ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin Special är och vad det används för

   Morfin Special innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Morfin Special används som smärtlindring efter operation och vid yttre skador. Används även vid kronisk smärta t.ex. i samband med cancer.

   Morfinhydroklorid som finns i Morfin Special kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Special

   Använd inte Morfin Special

   • vid tillstånd med mycket slem i luftvägarna

   • vid nedsatt andningsfuktion

   • vid orostillstånd orsakade av alkohol eller sömnmedel

   • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Morfin Special.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Morfin Special

   • om du tar några beroendeframkallande läkemedel (t.ex opioider)

   • vid astma

   • vid skallskada

   • vid nedsatt lever- eller njurfunktion

   • vid samtidig behandling med MAO-hämmare (medel mot depression)

   Behandling av äldre patienter ska ske med försiktighet och en lägre startdos rekommenderas.

   Andra läkemedel och Morfin Special

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin Special tas samtidigt som vissa andra läkemedel.

   Morfin Special kan ge försämrad andningsfunktion vid samtidig behandling med:

   • barbiturater (medel mot sömnsvårigheter, ångest och epilepsi). Kombinationen bör undvikas.

   • MAO-hämmare (medel mot depression)

   Effekten av Morfin Special förstärks av:

   • klomipramin, amitriptylin (medel mot depression)

   • MAO-hämmare (medel mot depression)

   Effekten av Morfin Special minskar med:

   • buprenorfin, nalbufin, pentazocin (smärtstillande medel)

   Dosen av Morfin Special kan behöva ökas vid samtidig behandling med:

   • rifampicin (antibiotika mot tuberkulos)

   Morfin Special med mat, dryck och alkohol

   Kombination med alkohol ska undvikas eftersom andningsfunktionen kan försämras.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Om Morfin Special används under lång tid under graviditeten kan det hända att det nyfödda barnet får abstinenssymtom. Användning av morfin under förlossningen kan göra att det nyfödda barnet får nedsatt andningsfunktion. Diskutera med läkare innan du använder Morfin Special under graviditet.

   Amning

   Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin Special ska därför inte användas under amning utan att först diskutera med läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Morfin Special kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Morfin Special

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen är individuell och bestäms av läkare. En viss övervakning kan komma att ske.

   Om du använt för stor mängd av Morfin Special

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering är bl.a.: sänkt medvetandegrad, kraftigt nedsatt andningsfunktion, onaturligt små pupiller, blek och fuktig hud, cyanos (blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor), reflexer slutar att fungera, andningsstillestånd, medvetslöshet, kramper (framförallt hos barn), illamående, kräkningar och förstoppning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): förändrade koldioxidvärden vid blodgasmätning, illamående, kräkning, förstoppning, klåda, svårighet att tömma urinblåsan.

   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100 drabbas, fler än 1 person av 1000 drabbas): Dåsighet, yrsel, huvudvärk, nedsatt andningsfunktion, förvirring.

   5. Hur Morfin Special ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ampullen efter Exp eller efter Utg.dat. på ytterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är morfinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   0,4 mg/ml: ampuller 10 x 2,5 ml, 10 x 10 ml.

   2 mg/ml: ampuller 10 x 2 ml.

   10 mg/ml: ampuller 10 x 1 ml, 10 x 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   BioPhausia AB, Nybrokajen 7, 111 48 Stockholm.

   Tillverkare

   Apotek Produktion & Laboratorier AB, Umeå.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-06


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin Special

  Injektionsvätska, lösning 2 mg/ml 10 x 2 milliliter Ampull

  • Varunummer: 053785
  • Tillverkare: BioPhausia AB

  548 kr

  Jämförpris: 27,40 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.