Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin-skopolamin Meda

   10 + 0,4 mg/ml injektionsvätska, lösning
   morfinhydroklorid + hyoscinhydrobromid

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin-skopolamin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin-skopolamin Meda
   3. Hur du använder Morfin-skopolamin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin-skopolamin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin-skopolamin Meda är och vad det används för

   Morfin-skopolamin Meda innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt och hyoscinhydrobromid som har en sekretionshämmande och lugnande effekt.

   Morfin-skopolamin Meda används vid smärtlindring inför operation.

   Morfin som finns i Morfin-skopolamin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin-skopolamin Meda

   Använd inte Morfin-skopolamin Meda

   • om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd, under alkohol- och sömnmedelspåverkan eller vid överkänslighet mot morfin eller något hjälpämne.

   • om du är allergisk (överkänslig) mot de aktiva innehållsämnena eller mot något av de övriga innehållsämnena i Morfin-skopolamin Meda (anges i avsnitt 6).

   Sluta dock aldrig med läkemedlet utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Morfin-skopolamin Meda.

   Din läkare skall informeras om du har astma, hinder i luftvägarna, några skallskador, bukhinnedialys (peritonealdialys), lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym, nedsatt sköldkörtelfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammatoriska magsjukdomar, förstoppning eller problem med kramper i gallvägar eller urinledare eftersom Morfin-skopolamin Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd.

   Patienter som är överkänsliga mot natriummetabisulfit bör undvika denna produkt eftersom natriummetabisulfit i sällsynta fall kan ge allvarliga överkänslighetsreaktioner och kramp i luftrören.


   Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

   Andra läkemedel och Morfin-skopolamin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Samtidig användning av Morfin-skopolamin Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel),

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater),

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner),

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Kodein Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Kodein Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.   Effekten av behandlingen kan även påverkas om Morfin-skopolamin Meda tas med vissa andra läkemedel:

   • kramphämmande läkemedel (baklofen),

   • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, nortriptylin, amitriptylin och så kallade MAO-hämmare),

   • läkemedel som används för att behandla adhd (metylfenidat),

   • vissa antibiotikum som används mot TBC (rifampicin),

   • vissa läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinna (nimodipin),

   • läkemedel mot hiv (ritonavir),

   • läkemedel mot epilepsi (gabapentin),

   • läkemedel som används mot smärta eller opioidberoende (buprenorfin).

   Behandlande läkare behöver därför känna till all samtidig medicinering.

   Morfin-skopolamin Meda och alkohol

   Alkohol ska inte användas i samband med behandling av Morfin-skopolamin Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin-skopolamin Meda under graviditet.


   Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin-skopolamin Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Morfin-skopolamin Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning och handhavande av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Morfin-skopolamin Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Om du tagit för stor mängd av Morfin-skopolamin Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Morfin-skopolamin Meda orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förstoppning, dåsighet, urinträngningar, svårighet att kasta vatten, pupillförminskning. Ökad ADH-frisättning. Ökad hjärtfrekvens. Hypotension. Muntorrhet.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Kramper i gall- och urinvägar, omtöckning, humörsvängningar, sammandragning i luftrören, klåda, försämrad andningsförmåga, yrsel, förvirring. Illamående, kräkningar.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck, vätskeansamling perifert till exempel i benen, svimning.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar. Hallucinationer, delirium.


   Om några biverkningara blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Morfin-skopolamin Meda ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 milliliter injektionsvätska innehåller:

   Verksamt ämne: Morfinhydroklorid 10 mg/ml + Hyoscinhydrobromid 0,4 mg/ml

   Övriga innehållsämnen: Natriumklorid 7,5 mg/ml, natriummetabisulfit (E223) 1 mg/ml, dinatriumedetat 0,1 mg/ml, saltsyra till pH ca 3,0, vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar färglös till svagt gulbrun lösning. Lösningen har pH ca 3.

   Glasampuller 10 x 1 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin-Skopolamin Meda

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml + 0,4 mg/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 129759
  • Tillverkare: Meda AB

  226,50 kr

  Jämförpris: 22,65 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?