Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin Meda

   10 mg och 20 mg tabletter
   Morfinhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spar denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Meda
   3. Hur du använder Morfin Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin Meda är och vad det används för

   Morfin Meda innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Morfin Meda används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.


   Morfin som finns i Morfin Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Meda

   Använd inte Morfin Meda

   - om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd under alkohol- och sömnmedelspåverkan eller vid överkänslighet mot morfin eller något hjälpämne.

   - om du är allergisk (överkänslig) mot det aktiva innehållsämnet eller mot något av de övriga innehållsämnena i Morfin Meda (anges i avsnitt 6).

   Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Morfin Meda.

   Din läkare skall informeras om du har astma, hinder i luftvägarna, några skallskador, bukhinnedialys (peritonealdialys), lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym, nedsatt sköld¬körtelfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammatoriska magsjukdomar, förstoppning eller problem med kramper i gallvägar eller urinledare eftersom Morfin Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

   Andra läkemedel och Morfin Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Morfin Meda tas med vissa andra mediciner. Till exempel vissa ångestdämpande och lugnande medel, kramphämmande medel, centralstimulerande medel samt sömnmedel. Även vissa mediciner mot depression (klomipramin, nortriptylin, amitriptylin och så kallade MAO-hämmare).Vissa antibiotikum som används mot TBC (rifampicin), vissa medel mot sur mage (antacida), vissa läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinna (nimodipin), medel mot HIV (ritonavir) samt medel mot epilepsi (gabapentin) kan påverka denna typ av läkemedel. Behandlande läkare behöver därför känna till all samtidig medicinering.

   Morfin Meda med alkohol

   Alkohol skall heller inte förtäras i samband med behandling med Morfin Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin Meda under graviditet.


   Morfin Meda passerar över i modersmjölk. Morfin Meda bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Morfin Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning eller användning av verktyg och maskiner. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Morfin Meda innehåller laktos

   Om du vet att du är överkänslig mot vissa typer av socker kontakta läkare innan du påbörjar behandlingen eftersom Morfin Meda innehåller laktos.


   3. Hur du använder Morfin Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Om du har tagit för stor mängd av Morfin Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Morfin Meda orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förstoppning, dåsighet, illamående, kräkningar, urinträngningar, svårighet att kasta vatten, pupillförminskning, ökad ADH-frisättning.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Kramper i gall- och urinvägar, omtöckning, humörsvängningar, sammandragning i luftrören, klåda, försämrad andningsförmåga, yrsel, förvirring.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck, vätskeansamling perifert till exempel i benen, svimning.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar. Hallucinationer, förvirringstillstånd.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Morfin Meda ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Användes före utgångsdatum, som finns på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga på apoteket hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller:

   Verksamt ämne: Morfinhydroklorid 10 mg respektive 20 mg motsvarande morfin 7,6 mg respektive 15,2 mg.

   Övriga innehållsämnen: Laktosmonohydrat 114 mg respektive 109 mg, potatisstärkelse, gelatin, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Morfin Meda 10 mg tablett är vit, kupig, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt MO inom bågar.

   Morfin Meda 20 mg tablett är vit, rund, lågkupig, med brytskåra, diameter 8 mm, märkt MR inom bågar.

   Förpackningsstorlekar: Tryckförpackningar med 25 och 100 tabletter, endosförpackningar med 49×1 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin Meda

  Tablett 10 mg 25 styck Blister

  • Varunummer: 372805
  • Tillverkare: Meda AB

  83,12 kr

  Jämförpris: 3,32 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?