Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin Epidural Meda

   0,4 mg/ml, 10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   morfinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin Epidural Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Epidural Meda
   3. Hur du använder Morfin Epidural Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin Epidural Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin Epidural Meda är och vad det används för

   Morfin Epidural Meda innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Morfin Epidural Meda används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.

   Används även vid smärtlindring efter operation och vid skador efter yttre våld.


   Morfin som finns i Morfin Epidural Meda kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Epidural Meda

   Använd inte Morfin Epidural Meda

   • om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd, under alkohol- och sömnmedelspåverkan

   • om du är allergisk mot morfinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Sluta dock aldrig med läkemedlet utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Morfin Epidural Meda.

   Informera läkaren om du har astma, hinder i luftvägarna, några skallskador, bukhinnedialys (peritonealdialys), lågt blodtryck beroende på en minskad blodvolym, nedsatt sköldkörtelfunktion, nedsatt lever- eller njurfunktion, inflammation i bukspottkörteln (pankreatit), inflammatoriska magsjukdomar, förstoppning eller problem med kramper i gallvägar eller urinledare eftersom Morfin Epidural Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd.


   Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

   Andra läkemedel och Morfin Epidural Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Samtidig användning av Morfin Epidural Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Morfin Epidural Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Morfin Epidural Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.


   Effekten av behandlingen kan även påverkas om Morfin Epidural Meda tas med vissa andra läkemedel:

   • kramphämmande läkemedel (baklofen),

   • läkemedel mot smärta, inflammation och feber (diklofenak),

   • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, nortriptylin, amitriptylin och så kallade MAO-hämmare),

   • läkemedel som används för att behandla adhd (metylfenidat),

   • vissa antibiotikum som används mot TBC (rifampicin),

   • vissa läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinna (nimodipin),

   • läkemedel mot hiv (ritonavir),

   • läkemedel mot epilepsi (gabapentin),

   • läkemedel som används mot smärta eller opioidberoende (buprenorfin).

   Morfin Epidural Meda och alkohol

   Alkohol ska inte användas i samband med behandling av Morfin Epidural Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin Epidural Meda under graviditet.


   Morfin passerar över i modersmjölk. Morfin bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin Epidural Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Morfin Epidural Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t. ex. vid bilkörning och handhavande av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Morfin Epidural Meda

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Om du tagit för stor mängd av Morfin Epidural Meda

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Förstoppning, dåsighet, illamående, kräkningar, urinträngningar, svårighet att kasta vatten, pupillförminskning. Ökad ADH-frisättning.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Kramper i gall- och urinvägar, omtöckning, humörsvängningar, sammandragning i luftrören, klåda, försämrad andningsförmåga, yrsel, förvirring.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck, vätskeansamling perifert till exempel i benen, svimning.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar. Hallucinationer, förvirringstillstånd.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Morfin Epidural Meda ska förvaras

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är morfinhydroklorid. 1 ml injektionsvätska innehåller

    morfinhydroklorid 0,4 mg/ml motsvarande morfin 0,3 mg/ml; morfinhydroklorid 10 mg/ml motsvarande morfin 7,6 mg/ml.


   • Övriga innehållsämnen är:

    0,4 mg/ml: natriumklorid 9,0 mg/ml, saltsyra till pH 2,5-4,5, vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

    10 mg/ml: natriumklorid 7,6 mg/ml, saltsyra till pH 3,5-5,0, vatten för injektionsvätskor (till 1 ml).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar färglös till nästan färglös vätska.

   0,4 mg/ml: Glasampuller 10 x 10 ml.

   10 mg/ml: Glasampuller 10 x 1 ml och 10 x 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin Epidural Meda

  Injektionsvätska, lösning 0,4 mg/ml 10 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 079830
  • Tillverkare: Meda AB

  340,56 kr

  Jämförpris: 3,41 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?