Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Morfin Alternova

   10 mg och 20 mg tabletter
   morfinhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Morfin Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Alternova
   3. Hur du använder Morfin Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Morfin Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Morfin Alternova är och vad det används för

   Morfin Alternova innehåller morfinhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Morfin Alternova används vid svår smärta, såsom smärta vid cancer.

   Morfin som finns i Morfin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Morfin Alternova

   Använd inte Morfin Alternova

   • om du är allergisk mot morfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket slem i luftvägarna, försämrad andningsförmåga, akut leversjukdom, vid orostillstånd under alkohol- och sömnmedelspåvekan.

   Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Risk för beroende finns med Morfin Alternova.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Morfin Alternova om du har:

   • astma

   • hinder i luftvägarna

   • några skallskador

   • bukhinnedialys (peritonealdialys)

   • lågt blodtryck som beror på en minskad blodvolym

   • nedsatt funktion i sköldkörteln

   • nedsatt funktion hos lever eller njurar

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • inflammatoriska magsjukdomar

   • förstoppning

   • problem med krampar i gallvägar eller urinledare

   En ökad risk för andningsdepression finns vid behandling av äldre patienter.

   Andra läkemedel och Morfin Alternova

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Kombinationer som bör undvikas tillsammans med Morfin Alternova:

   • vissa ångestdämpande och lugnande läkemedel samt sömnmedel (phenobarbital)

   • vissa läkemedel mot depression eller parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

   • läkemedel som minskar magsyran (antacida). Der bör vara minst 2 timmar mellan intag av morfin och denna typ av läkemedel

   Typer av läkemedel som kräva dosanpassning:

   • vissa antibiotikum som används mot TBC (rifampicin)

   • läkemedel som används för att behandla och förebygga kramper (antiepileptika, t.ex. gabapentin)

   • vissa läkemedel mot depression (klomipramin, amitriptylin och nortriptylin)

   • läkemedel mot smärta/opiodavvänjning (nalbufin, buprenorfin och pentazocin)

   Andra läkemedel som också kan påverka eller påverkas av Morfin Alternova:

   • läkemedel som används för at minska och lindra olika typer av muskelkramper (baklofen)

   • läkemedel som ges efter blödning i hjärnhinnan (nimodipin)

   • läkemedel som används vid ångest och sömnstöringar (bensodiazepiner)

   • läkemedel mot överkänslighet och klåda (hydroxizin)

   • läkemedel mot ADHD (metylfenidat)

   • läkemedel som används mot HIV (ritonavir)


   Samtidig användning av Morfin Alternova och lugnande läkemedel eller läkemedel mot sömnbesvär såsom bensodiazepiner eller liknande läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. På grund av detta ska samtidig användning endast övervägas när andra behandlingsalternativ inte är möjliga.


   Om läkaren förskriver Morfin Alternova samtidigt med lugnande läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren.


   Tala om för läkaren om du tar något lugnande läkemedel och följ noga läkarens

   dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara uppmärksamma på de tecken och symtom som är beskrivna ovan. Kontakta läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Morfin Alternova med mat, dryck och alkohol

   Intag av alkohol, även små mängder, ska undvikas i samband med behandling med Morfin Alternova, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Morfin Alternova under graviditet.

   Amning

   Morfin Alternova passerar över i modersmjölk. Morfin Alternova bör därför inte användas vid amning. Rådgör alltid med läkare före användning av Morfin Alternova under amning.

   Fertilitet

   Det finns i dagsläget ingen information om fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Morfin Alternova kan reaktionsförmågan nedsättas och läkemedlet kan ha påtaglig effekt då skärpt uppmärksamhet krävs, t.ex. vid bilkörning eller användning av verktyg och maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Morfin Alternova innehåller laktos

   Laktos är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Morfin Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Rekommenderad dos vid morfinbehandlingens påbörjande är 5-10 mg, 4-6 gånger dagligen.

   Om detta inte ger tillräcklig smärtlindring kan dosen ökas av läkare. Doseringsintervallet bör vara 4-6 timmar.

   Tabletten sväljes med ett glas vatten och kan tas med eller utan mat. Tabletten kan även lösas i vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Morfin kan orsaka förstoppning och därför rekommenderas samtidig användning av läkemedel som motverkar detta. Tala med din läkare.

   Om du skulle uppleva illamående och kräkningar vid användning av morfin, kan din läkare ordinera ett läkemedel som hjälper till att förebygga detta. Tala med din läkare.

   Äldre:

   Till äldre patienter kan läkaren behöva förskriva lägre doser än de ovan angivna.

   Nedsatt lever- eller njurfunktion:

   Till patienter med nedsatt njurfunktion kan läkaren behöva förskriva lägre doser än de ovan angivna.

   Om du har tagit för stor mängd av Morfin Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering kan vara:

   • sänkt medvetandegrad

   • knappnålsstora pupiller

   • andnöd, försämrad andningsförmåga

   • lågt blodtryck

   • blek, fuktig hud

   Om du har glömt att använda Morfin Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du slutar att använda Morfin Alternova

   Avbryt inte behandlingen utan att först tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:

   Kramper i gall- och urinvägar, sammandragning i luftrören, försämrad andningsförmåga och yrsel. Dessa är mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   Hjärtklappning, snabb puls, högt eller lågt blodtryck och svimning. Dessa är sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare).

   Övriga biverkningar som kan förekomma:

   Vanliga(kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Förstoppning, dåsighet, illamående, kräkningar, urinträngningar, svårighet att kissa, pupillförminskning, ökad ADH-frisättning (ett hormon).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Omtöckning, humörsvängningar, klåda, förvirring.

   Sällsynta(kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Yrsel när man reser sig hastigt, vätskeansamling perifert till exempel i benen.

   Har rapporterats(förekommer hos okänt antal användare): Upprymdhet, sömn-, minnes- och koncentrationsstörningar, kramper, muntorrhet, nässelutslag, muskelryckningar.

   5. Hur Morfin Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter ”Utg.dat” samt på blistret. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är morfinhydroklorid, 1 tablett innehåller 10 mg respektive 20 mg morfinhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat (E470b).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende:

   Morfin Alternova 10 mg: vita, runda och flata tabletter med brytskåra på ena sidan, diameter 6,5 mm, märkta ”10”.

   Morfin Alternova 20 mg: vita, runda och flata tabletter med brytskåra på ena sidan, diameter 8,5 mm, märkta ”20”.

   Förpackningsstorlekar

   Tablett 10 mg:

   Blister (PVC/Alu): 25, 50 och 100 tabletter.

   Burk (HDPE): 100 tabletter.

   Tablett 20 mg:

   Blister (PVC/Alu): 25, 50 och 100 tabletter.

   Burk (HDPE): 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S

   Lodhusvej 11

   DK-4230 Skælskør

   Danmark

   Tillverkare

   Extractum Pharma Co. Ltd.

   6413 Kunfehértó. IV. Körzet 6

   Ungern


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Morfin Alternova

  Tablett 20 mg 25 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 564643
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  130,62 kr

  Jämförpris: 5,22 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?