Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Montelukast Teva

   5 mg tuggtabletter. Till barn 6 till 14 år
   montelukast

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar ditt barns.

   • Om ditt barn får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Montelukast Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ger ditt barn Montelukast Teva
   3. Hur du ger ditt barn Montelukast Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Montelukast Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Montelukast Teva är och vad det används för

   Montelukast Teva är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser kallade leukotriener.

   Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Montelukast Teva symtomen vid astma och hjälper till att kontrollera astma.


   Din läkare har ordinerat Montelukast Teva för att behandla ditt barns astma, och därmed förhindra astmasymtom under dagen och natten.

   • Montelukast Teva 5 mg tuggtabletter används för att behandla barn i åldern 6–14 år som inte får fullgod kontroll med tidigare astmamedicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

   • Montelukast Teva 5 mg tuggtabletter kan även vara ett behandlingsalternativ till inhalationssteroider hos barn 6 till 14 år gamla som inte nyligen behandlats med kortisonpreparat som tas via munnen mot sin astma och som inte kunnat använda inhalationssteroider.

   • Montelukast Teva 5 mg tuggtabletter förebygger också astmasymtom i samband med fysisk ansträngning hos patienter som är 6 till 14 år.

   Beroende på ditt barns symtom och svårighetsgraden av astman avgör din läkare hur Montelukast Teva ska användas.


   Vad är astma?
   Astma är en kronisk sjukdom.
   Astma inkluderar:

   • svårighet att andas på grund av sammandragning av luftvägarna. Denna sammandragning av luftvägarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.

   • känsliga luftvägar som reagerar på olika saker såsom cigarettrök, pollen, kall luft eller ansträngning.

   • svullnad (inflammation) av luftvägarnas slemhinnor.


   Symtom på astma inkluderar: hosta, väsande andning och trånghet i bröstet.


   Montelukast som finns i Montelukast Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ger ditt barn Montelukast Teva

   Använd inte Montelukast Teva

   Tala med din läkare om eventuella medicinska problem eller allergier som ditt barn har eller har haft.


   Ge inte Montelukast Teva till ditt barn:

   • om ditt barn är allergiskt mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du ger Montelukast Teva tuggtabletter till ditt barn.

   • Om ditt barns astmasymtom eller andning förvärras, kontakta omedelbart din läkare.

   • Montelukast Teva ska inte användas för behandling av akuta astmaattacker. Montelukast Teva kan inte hjälpa ditt barn vid akuta astmaattacker och ska aldrig användas för detta ändamål. Om en attack uppträder ska du följa de instruktioner läkaren givit för denna situation. Det är mycket viktigt att alltid ha ditt barns inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel för akuta astmaattacker lätt åtkomlig. Ha alltid ditt barns inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel för akuta astmaattacker med dig.

   • Om ditt barn behöver fler inhalationer än vanligt av sitt luftrörsvidgande astmaläkemedel ska du så snart som möjligt kontakta läkare.

   • Det är viktigt att ditt barn tar eventuella andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Montelukast Teva är inte avsett att ersätta steroider (sådana som inhaleras eller sväljs) som läkaren ordinerat för samtidig behandling.

   • Om ditt barn har fenylketonuri bör du notera att Montelukast Teva tuggtabletter innehåller aspartam, vilket är en källa till fenylalanin. Fenylalaninet i tabletterna kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.

   • Om ditt barn behandlas med astmaläkemedel ska du känna till att om ditt barn upplever en kombination av följande symtom ska du omedelbart kontakta läkare: influensaliknande symtom, stickningar eller domnande känsla i armar eller ben, förvärrade andningssymtom, och/eller hudutslag.

   Användning hos spädbarn och småbarn: Montelukast Teva tuggtabletter ska inte användas av barn under 2 år.

   Andra läkemedel och Montelukast Teva

   Montelukast Teva kan användas tillsammans med andra läkemedel som ditt barn tar mot astma. Vissa läkemedel kan påverka hur Montelukast Teva fungerar och Montelukast Teva kan påverka hur andra läkemedel fungerar.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är särskilt viktigt för följande läkemedel:

   • fenobarbital (medel mot epilepsi)

   • fenytoin (medel mot epilepsi)

   • rifampicin (används för behandling av tuberkulos och andra infektioner)

   Montelukast Teva med mat och dryck

   Montelukast Teva tuggtabletter ska inte tas omedelbart efter mat; intag bör ske 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Denna underrubrik är inte tillämplig på Montelukast Teva tuggtabletter då de är avsedda för behandling av barn mellan 6 till 14 års ålder. Följande information gäller dock för den aktiva substansen, montelukast.


   Graviditet
   Kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller tror sig vara gravida bör rådfråga sin läkare innan de tar Montelukast Teva.


   Amning
   Det är okänt om montelukast går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Montelukast Teva under amning eller planerad amning.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Denna underrubrik är inte tillämplig på Montelukast Teva tuggtabletter då de är avsedda för behandling av barn mellan 6 till 14 års ålder. Följande information gäller dock för den aktiva substansen, montelukast.


   Montelukast Teva förväntas inte påverka förmågan hos vuxna att köra bil eller handha maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. I mycket sällsynta fall har dock vissa biverkningar (såsom yrsel och dåsighet) rapporterats som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller handha maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Montelukast Teva innehåller aspartam

   Montelukast Teva tuggtabletter innehåller aspartam vilket är en fenylalaninkälla. Kan vara skadligt för personer med fenylketonuri.


   3. Hur du ger ditt barn Montelukast Teva

   Även om ditt barn inte har några astmasymtom eller upplever en astmaattack ska ditt barn alltid ta Montelukast Teva tuggtabletter enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos för barn mellan 6 till 14 års ålder är en Montelukast Teva 5 mg tuggtablett på kvällen. Montelukast Teva tuggtablett ska tuggas och sväljas.


   Montelukast Teva tuggtabletter ska inte tas omedelbart efter mat; intag bör ske 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.


   Säkerhet och effekt av Montelukast Teva 5 mg tuggtablett för barn under 2 år har inte fastställts.

   För barn 2 till 5 år finns Montelukast Teva 4 mg tuggtabletter.

   För barn 2 till 5 år som har svårt att ta tuggtabletter finns granulat 4 mg tillgängligt.

   För patienter äldre än 15 år finns Montelukast Teva 10 mg filmdragerade tabletter.


   Montelukast Teva ska inte användas tillsammans med någon annan produkt som innehåller samma aktiva innehållsämne, montelukast.

   Om ditt barn har tagit för stor mängd av Montelukast Teva

   Om ditt barn (eller någon annan) fått i sig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   En för stor mängd kan sannolikt ge magont, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och hyperaktivitet (ofrivilliga rörelser).


   Ta med denna bipacksedel, eventuella återstående tabletter och förpackningen med dig till sjukhuset eller läkaren så att de vet vilka tabletter som tagits.

   Om du har glömt att ge Montelukast Teva till ditt barn

   Om ditt barn har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tablett om dagen. Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om ditt barn slutar att ta Montelukast Teva

   För att kontrollera ditt barns astma är det är viktigt att ditt barn tar Montelukast Teva både när det har symtom och när det är symtomfritt så länge läkaren ordinerar det. Montelukast Teva kan endast behandla ditt barns astma om ditt barn fortsätter att ta det.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   I kliniska studier med montelukast var de vanligaste rapporterade biverkningarna (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) där ett troligt samband föreligger:

   • huvudvärk

   • magont

   • törst

   Dessa var vanligtvis lindriga och förekom oftare hos patienter behandlade med montelukast än med placebo (ett piller som inte innehåller något läkemedel).


   Under den tid läkemedlet har varit på marknaden har följande biverkningar rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • övre luftvägsinfektion

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • diarré, illamående, kräkningar

   • feber

   • hudutslag

   • förhöjda levervärden

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • allergiska reaktioner inkluderande svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka andnings- eller sväljsvårigheter

   • beteende- och humörförändringar, förändrat drömmönster inklusive mardrömmar,sömnlöshet, sömngång irritationsbenägenhet, ängslan, rastlöshet, oro/upprördhet inkluderande aggressivt beteende eller fientlighet, depression

   • yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall

   • näsblod

   • muntorrhet, matsmältningsbesvär

   • blåmärken, klåda, nässelutslag

   • led eller muskelvärk, muskelkramper

   • svaghet/trötthet, allmän sjukdomskänsla, svullnad

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • ökad blödningsbenägenhet

   • darrningar

   • hjärtklappning

   • svullnad under huden

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • hallucinationer, desorientering, självmordstankar och handlingar

   • hepatit (leverinflammation)

   • ömmande röda knölar under huden företrädesvis på smalbenen (erythema nodosum), allvarliga hudreaktioner (erythema multiforme) som kan uppträda utan förvarning

   • leverbesvär (s k hepatisk eosinofil infiltration)

   Hos astmapatienter behandlade med montelukast har mycket sällsynta fall av en kombination av symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom) rapporterats. Tala omedelbart om för ditt barns läkare om ditt barn får ett eller flera av dessa symtom.


   Fråga läkare eller apotekspersonal för mer information om biverkningar.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Montelukast Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 30°C. Förvara blisterkartorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på blister och kartong. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använd inte detta läkemedel om det finns några synliga tecken på försämring av produkten.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är montelukastnatrium motsvarande 5 mg montelukast.

   • Övriga innehållsämnen är mannitol (E421), natriumlaurylsulfat, hydroxipropylcellulosa, röd järnoxid (E172), körsbärssmakämne PHS-143671: maltodextrin (majs) och natriumoktenylsuccinatstärkelse (E1450), aspartam (E951) natriumstärkelseglykolat (typA), magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Montelukast Teva 5 mg tuggtablett: Fläckig, rosa, fyrkantig tablett, märkt med ”93” på ena sidan och ”7425” på den andra sidan.


   Montelukast Teva finns i förpackningar om 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98 och 100 tabletter, samt kalenderförpackningar om 7, 14, 28, 56 och 98 tabletter.
   Aluminium – aluminium blisterkartor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Teva Sweden AB
   Box 1070
   251 10 Helsingborg   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-09-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Montelukast Teva

  Tuggtablett 5 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 042198

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?