Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Montelukast Actavis

   5 mg för barn i åldern 6 till 14 år - tuggtabletter
   montelukast

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig eller ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina eller ditt barns.

   - Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Montelukast Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Montelukast Actavis
   3. Hur du eller ditt barn tar Montelukast Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Montelukast Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Montelukast Actavis är och vad det används för

   Montelukast Actavis är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener.


   Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Montelukast Actavis symtomen vid astma och hjälper till att kontrollera astma.


   Din läkare eller ditt barns läkare har förskrivit Montelukast Actavis för att behandla din eller ditt barns astma och därmed förhindra astmasymtom under dagen och natten.


   • Montelukast Actavis används för behandling av patienter i åldern 6 till 14 år som inte fått fullgod kontroll med tidigare astmamedicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

   • Montelukast Actavis kan även vara ett behandlingsalternativ till kortison för inandning hos patienter i åldern 6 till 14 år gamla som inte nyligen behandlats med kortisonpreparat som tas via munnen mot sin astma och som inte kunnat använda kortison för inandning

   • Montelukast Actavis förebygger också sammandragning av luftvägarna i samband med fysisk ansträngning hos patienter i åldern 6 till 14 år.


   Beroende på symtomen och svårighetsgraden av din eller ditt barns astma avgör din eller ditt barns läkare hur Montelukast Actavis ska användas.


   Montelukast som finns i Montelukast Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn tar Montelukast Actavis

   Använd inte Montelukast Actavis

   Tala om för din eller ditt barns läkare om eventuella medicinska eller allergiska problem som du eller ditt barn har eller har haft.


   Använd inte Montelukast Actavis

   • om du eller ditt barn är allergisk mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du eller ditt barn använder Montelukast Actavis

   • Om din eller ditt barns astmasymtom eller andning förvärras, kontakta omgående din eller ditt barns läkare.

   • Montelukast Actavis som tas via munnen är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker. Om en attack uppträder ska du följa de instruktioner din eller ditt barns läkare givit för denna situation. Ha alltid din eller ditt barns luftrörsvidgande astmaläkemedel för inandning med dig för akuta astmaattacker.

   • Det är viktigt att du eller ditt barn tar samtliga eventuella andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Montelukast Actavis är inte avsett att ersätta andra astmaläkemedel som din eller ditt barns läkare ordinerat.

   • Om du eller ditt barn behandlas med astmaläkemedel ska du känna till att om du eller han/hon får en kombination av olika symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag, ska du kontakta din eller ditt barns läkare.

   • Om du vet att din eller ditt barns astma förvärras av acetylsalicylsyra, ge då inte barnet acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation som inte är av kortisontyp (s.k. NSAID).

   Andra läkemedel och Montelukast Actavis

   Vissa läkemedel kan påverka hur Montelukast Actavis fungerar och Montelukast Actavis kan påverka hur dina eller ditt barns andra läkemedel fungerar.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala om för läkaren om du eller ditt barn använder följande mediciner innan behandlingen med Montelukast Actavis påbörjas:

   - fenobarbital (medel mot epilepsi)

   - fenytoin (medel mot epilepsi)

   - rifampicin (medel mot tuberkulos och vissa andra infektioner)

   - gemfibrozil (medel mot höga blodfettvärden)

   Montelukast Actavis med mat och dryck

   Montelukast Actavis 5 mg tuggtablett ska inte tas i samband med mat; intag bör ske 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.

   Graviditet och amning

   Montelukast Actavis 5 mg tuggtabletter är avsedda för behandling av barn i åldern 6 till 14 år. Följande information gäller dock för den aktiva substansen, montelukast.


   Graviditet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Amning

   Det är okänt om Montelukast Actavis går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Montelukast Actavis under amning eller planerad amning. Din läkare avgör om du kan ta Montelukast Actavis under denna tid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Denna underrubrik är inte tillämplig på Montelukast Actavis 5 mg tuggtabletter då de är avsedda för behandling av barn från 6 till 14 års ålder. Följande information gäller dock för den aktiva substansen, montelukast.


   Montelukast Actavis förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller handha maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. I mycket sällsynta fall har dock yrsel och dåsighet rapporterats som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller handha maskiner.


   Montelukast Actavis tuggtabletter innehåller aspartam, en källa till fenylalanin (en aminosyra). Fenylalanin kan vara skadligt för människor med fenylketonuri (en ovanlig ärftlig ämnesomsättningsrubbning).


   Montelukast Actavis tuggtabletter innehåller laktos. Om läkare talat om för dig att du eller ditt barn inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel eller ger det till ditt barn.


   3. Hur du eller ditt barn tar Montelukast Actavis

   • Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Rekommenderad dos är en tablett Montelukast Actavis en gång dagligen enligt din eller ditt barns läkares ordination.

   • Du eller ditt barn ska ta tabletten både under symtomfria perioder och under perioder med försämrad astma.

   • Ska tas genom munnen.

   För barn i åldern 6 till 14 år

   En Montelukast Actavis 5 mg tuggtablett tas en gång dagligen till kvällen. Montelukast Actavis 5 mg tuggtablett ska inte tas i samband med mat; intag bör ske 1 timme före eller 2 timmar efter måltid.


   Montelukast Actavis ska inte användas tillsammans med någon annan produkt som innehåller samma aktiva innehållsämne, montelukast.


   Andra åldersgrupper

   För andra åldersgrupper kan andra styrkor och läkemedelsberedningar av montelukast finnas tillgängliga.


   Om du eller ditt barn har tagit för stor mängd av Montelukast Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   I majoriteten av de rapporter som finns om överdoseringar har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste förekommande symtomen som rapporterats vid överdos hos vuxna och barn inkluderade magont, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och överaktivitet.

   Om du har glömt att ta eller ge ditt barn Montelukast Actavis

   Försök att ta eller ge Montelukast Actavis enligt ordination. Om du eller ditt barn har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tablett om dagen.


   Ge inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du eller ditt barn slutar att ta Montelukast Actavis

   Montelukast Actavis kan endast behandla din eller ditt barns astma om du eller ditt barn fortsätter att ta det.


   Det är viktigt att du eller ditt barn fortsätter att ta Montelukast Actavis så länge läkaren ordinerar det. Det hjälper till att kontrollera din eller ditt barns astma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din eller ditt barns läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar som har rapporterats vid behandling med montelukast, ska du sluta ta eller ge ditt barn Montelukast Actavis samt kontakta läkare omedelbart:

   • Plötsliga väsljud, svullnad i läppar, tunga och svalg eller i kroppen, utslag, svimning eller sväljsvårigheter (svår allergisk reaktion). Denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   • Influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom). Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

   • Självmordstankar och –handlingar. Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

   • - allvarliga hudreaktioner (erythema multiforme) som kan uppträda utan förvarning. Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).


   Följande biverkningar har även rapporterats för montelukast:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos mer än 1 av 10 personer

   • förkylningar (övre luftvägsinfektion)


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   • huvudvärk

   • magont

   • törst

   • diarré, illamående, kräkningar

   • hudutslag

   • feber

   • astma

   • hyperaktivitet

   • rodnande, kliande hud (eksem)

   • ökande av vissa substanser i blodet (transaminaser)


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   • beteende- och humörförändringar (förändrat drömmönster inklusive mardrömmar, sömnsvårigheter, sömngång, irritabilitet, ångest, rastlöshet, upprördhet inklusive aggressivt beteende eller fientlighet, depression)

   • yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall

   • näsblod

   • muntorrhet, matsmältningsbesvär

   • blåmärken, klåda, nässelutslag

   • led eller muskelvärk, muskelkramper

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla, svullnad


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   • darrningar, uppmärksamhetsstörning, nedsatt minnesförmåga

   • ökad blödningsbenägenhet

   • skakningar

   • hjärtklappningar (palpitationer)

   • svullnad av hud


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   • hallucinationer, förvirring,

   • hepatit (leverinflammation), leverpåverkan (hepatisk eosinofilinfiltration)

   • ömmande röda knölar under huden, främst på smalbenen (erythema nodosum)


   Rapportering av biverkningar

   Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Montelukast Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Förvaras vid högst 30°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är montelukast. En tuggtablett innehåller montelukastnatrium som motsvarar 5 mg montelukast.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är: mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, röd järnoxid (E172), mannitol, silarom körsbärssmakämne (naturidentiska smakämnen, smakberedningar, naturliga smakämnen, maltodextrin (potatis), gummi arabicum (akacia) (E414), triacetin (E1518), etylmaltol, maltol, alfa-tokoferol (E307)), aspartam (E951), magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Montelukast Actavis 5 mg tuggtabletter är rosa, marmorerade, runda, bikonvexa tabletter märkta med M5 på ena sidan.


   Blister i förpackningar om:

   10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 100 tuggtabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-10-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Montelukast Actavis

  Tuggtablett 5 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 506748
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?