Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Montelukast Actavis

   10 mg filmdragerade tabletter För ungdomar och vuxna från 15 års ålder
   montelukast
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Montelukast Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Montelukast Actavis
   3. Hur du använder Montelukast Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Montelukast Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Montelukast Actavis är och vad det används för

   Montelukast Actavis är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser som kallas leukotriener. Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna och ger också allergiska symtom. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Montelukast Actavis symtomen vid astma, hjälper till att kontrollera astma samt förbättrar symtomen vid säsongsbunden allergi (s.k. hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit).


   Din läkare har förskrivit Montelukast Actavis för att behandla din astma och därmed förhindra astmasymtom under dagen och natten.


   • Montelukast Actavis används vid behandling hos patienter från 15 års ålder, som inte fått fullgod kontroll med tidigare astmamedicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

   • Montelukast Actavis förebygger också sammandragning av luftvägarna i samband med fysisk ansträngning.

   • Hos de astmatiska patienter från 15 års ålder där Montelukast Actavis används vid astma kan även Montelukast Actavis ge lindrig vid säsongsbunden allergisk rinit.

   Beroende på dina symtom och svårighetsgraden av din astma avgör din läkare hur Montelukast Actavis ska användas.


   Montelukast som finns i Montelukast Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Montelukast Actavis

   Använd inte Montelukast Actavis

   Tala om för din läkare om eventuella medicinska eller allergiska problem som du har eller har haft.


   Använd inte Montelukast Actavis

   • Om du är allergisk mot montelukast eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Montelukast Actavis

   • Om din astma eller andning förvärras, kontakta omgående din läkare.

   • Montelukast Actavis som tas via munnen är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker. Om en attack uppträder ska du följa de instruktioner läkaren givit för denna situation. Ha alltid ditt inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel med dig för akuta astmaattacker.

   • Det är viktigt att du tar samtliga eventuella andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Montelukast Actavis är inte avsett att ersätta andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat till dig.

   • Alla patienter som behandlas med astmaläkemedel ska vara uppmärksam på att om han/hon får en kombination av olika symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag, ska läkare kontaktas.

   • Om du vet att din astma förvärras av acetylsalicylsyra, ta inte acetylsalicylsyra eller andra icke-steroida medel mot inflammation (s.k. NSAID).

   Barn

   För barn från 6 månader till 14 års ålder kan andra styrkor och läkemedelsberedningar av montelukast finnas tillgängliga.

   Andra läkemedel och Montelukast Actavis

   Vissa läkemedel kan påverka hur Montelukast Actavis fungerar och Montelukast Actavis kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Tala om för läkaren om du använder följande mediciner innan behandlingen med Montelukast Actavis påbörjas:

   -fenobarbital (medel mot epilepsi)

   -fenytoin (medel mot epilepsi)

   -rifampicin (medel mot tuberkulos och vissa andra infektioner)

   - gemfibrozil (medel mot höga blodfettvärden)

   Montelukast Actavis med mat, dryck och alkohol

   Montelukast Actavis kan tas i samband med eller utan mat.

   Graviditet och amning


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Amning

   Det är okänt om Montelukast Actavis går över i modersmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Montelukast Actavis under amning eller planerad amning. Din läkare avgör om du kan ta Montelukast Actavis under denna tid

   Körförmåga och användning av maskiner

   Montelukast Actavis förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller handha maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. I mycket sällsynta fall har dock yrsel och dåsighet rapporterats som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller handha maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Montelukast Actavis innehåller laktos

   Om din läkare talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Montelukast Actavis

   • Du ska endast ta en tablett Montelukast Actavis en gång dagligen enligt läkarens ordination.

   • Du ska ta det både under symtomfria perioder och under perioder med försämrad astma.

   • Ta alltid detta läkemedel enligt läkares eller apotekspersonalens anvisningar. Rådgör med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Ska tas genom munnen.


   Rekommenderad dos för vuxna 15 år och äldre

   är en 10 mg tablett tas en gång dagligen till kvällen. Montelukast Actavis 10 mg kan tas i samband med mat eller utan.


   Om du tar Montelukast Actavis försäkra dig om att du inte tar några andra läkemedel som innehåller samma verksamma ämne, montelukast.

   Om du använt för stor mängd av Montelukast Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   I majoriteten av de rapporter som finns om överdoseringar har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste förekommande symtomen som rapporterats vid överdos hos vuxna och barn inkluderade magont, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och överaktivitet.

   Om du har glömt att använda Montelukast Actavis

   Försök att ta Montelukast Actavis enligt ordination. Om du har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tablett om dagen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Montelukast Actavis

   Montelukast Actavis kan endast behandla din astma om du fortsätter att ta det.


   Det är viktigt att du fortsätter att ta Montelukast Actavis så länge läkaren ordinerar det. Det hjälper till att kontrollera din astma.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du märker någon av följande allvarliga biverkningar som har rapporterats vid behandling med montelukast, ska du sluta ta eller ge ditt barn Montelukast Actavis samt kontakta läkare omedelbart:

   • Plötsliga väsljud, svullnad i läppar, tunga och svalg eller i kroppen, utslag, svimning eller sväljsvårigheter (svår allergisk reaktion). Denna biverkning är mindre vanlig (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer).

   • Influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom). Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

   • Självmordstankar och –handlingar. Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).

   • allvarliga hudreaktioner (erythema multiforme) som kan uppträda utan förvarning. Denna biverkning är mycket sällsynt (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer).


   Följande biverkningar har även rapporterats för montelukast:


   Mycket vanliga: kan förekomma hos mer än 1 av 10 personer

   • förkylningar (övre luftvägsinfektion)


   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer

   -huvudvärk

   -magont

   -törst

   - diarré, illamående, kräkningar

   - hudutslag

   - feber

   -astma

   -hyperaktivitet

   -rodnande, kliande hud (eksem)

   -ökande av vissa substanser i blodet (transaminaser)


   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer

   -beteende- och humörförändringar (förändrat drömmönster inklusive mardrömmar, sömnsvårigheter, sömngång, irritabilitet, ångest, rastlöshet, upprördhet inklusive aggressivt beteende eller fientlighet, depression)

   -yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall

   -näsblod

   -muntorrhet, matsmältningsbesvär

   -blåmärken, klåda, nässelutslag

   -led eller muskelvärk, muskelkramper

   -trötthet, allmän sjukdomskänsla, svullnad


   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 personer

   -darrningar, uppmärksamhetsstörning, nedsatt minnesförmåga

   -ökad blödningsbenägenhet

   -skakningar

   -hjärtklappningar (palpitationer)

   -svullnad av hud


   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer

   -hallucinationer, förvirring

   -hepatit (leverinflammation), leverpåverkan (hepatisk eosinofilinfiltration)

   -ömmande röda knölar under huden, främst på smalbenen (erythema nodosum)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Montelukast Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt. Fuktkänsligt.

   Förvaras vid högst 30°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   -Den aktiva substansen är montelukast. Varje filmdragerad tablett innehåller montelukastnatrium motsvarande 10 mg montelukast.

   -Övriga innehållsämnen är, tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, hydroxipropylcellulosa, kroskarmellosnatrium, laktosmonohydrat, magnesiumstearat; filmdragering: laktosmonohydrat, hypromellos 15cP, titandioxid (E171), makrogol 4000, gul järnoxid (E172), röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   Filmdragerad tablett

   Beige, fyrkantiga, bikonvexa filmdragerade tabletter med M präglad på ena sidan.


   Blister (Al/Al):

   10, 14, 20, 28, 30, 50, 56 och 100 filmdragerade tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Montelukast Actavis

  Filmdragerad tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 125197
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  71,50 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?