Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Montelukast Accord

   10 mg filmdragerade tabletter För vuxna och ungdomar från 15 år
   Montelukast

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Montelukast Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Montelukast Accord
   3. Hur du tar Montelukast Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Montelukast Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Montelukast Accord är och vad det används för

   Montelukast Accord är en leukotrienreceptorantagonist som blockerar substanser s.k. leukotriener. Leukotriener orsakar sammandragning och svullnad av luftvägarna i lungorna samt allergiska symtom. Genom att blockera leukotrienerna förbättrar Montelukast Accord astmasymtomen, hjälper till att kontrollera astma och förbättrar symtomen vid säsongsbunden allergi (s.k. hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit).

   Din läkare har förskrivit Montelukast Accord för att behandla astma och förhindra astmasymtom under alla tider på dygnet.

   • Montelukast Accord används för behandling av patienter som inte fått fullgod kontroll med tidigare medicinering och därför behöver tilläggsbehandling.

   • Montelukast Accord hjälper också att förebygga sammandragning av luftvägarna som orsakas av ansträngning.

   • Hos de astmatiska patienter där Montelukast Accord är indicerad för astma, kan Montelukast Accord även ge symtomatisk lindring vid säsongsbunden allergisk rinit.

   Din läkare kommer att avgöra hur du ska använda Montelukast Accord beroende på dina symtom och hur allvarlig din astma är.

   Montelukast Accord är indicerat för patienter 15 år och äldre.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   Montelukast som finns i Montelukast Accord kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   Vad är astma?

   Astma är en kronisk sjukdom.

   Astma innebär:

   • andningssvårigheter på grund av sammandragning av luftvägarna. Denna sammandragning av luftvägarna förvärras och förbättras beroende på olika förhållanden.

   • känsliga luftvägar som reagerar på olika saker såsom cigarettrök, pollen, kall luft eller ansträngning.

   • svullnad (inflammation) av luftvägarnas slemhinnor.

   Symtom på astma inkluderar: hosta, väsande andning och trånghet i bröstet.

   Vad är säsongsbunden allergi?

   Säsongsbunden allergi (även kallad hösnuva eller säsongsbunden allergisk rinit) är en allergisk reaktion som ofta orsakas av luftburet pollen från träd, gräs eller ogräs. Symtomen på säsongsbunden allergi kännetecknas av: täppt, rinnande och kliande näsa; nysningar; vattniga, svullna, röda och kliande ögon.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Montelukast Accord

   Ta inte Montelukast Accord

   • om du är allergisk (överkänslig) mot montelukast eller mot något av övriga innehållsämnen i Montelukast Accord (se avsnitt 6).

   Tala om för din läkare om eventuella medicinska eller allergiska problem som du har eller har haft.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Montelukast Accord

   • Om astmasymtomen eller andningen försvåras, kontakta omedelbart din läkare.

   • Montelukast Accord tabletter är inte avsett för behandling av akuta astmaattacker. Om en attack inträffar ska du följa de instruktioner läkaren givit för denna situation. Ha alltid ditt inhalerbara luftrörsvidgande astmaläkemedel med dig.

   • Det är viktigt att du eller ditt barn tar alla astmaläkemedel som läkaren ordinerat. Montelukast Accord är inte avsett att ersätta andra astmaläkemedel som läkaren ordinerat dig.

   • Om du behandlas med astmaläkemedel ska du känna till att om du får en kombination av olika symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag, bör läkare kontaktas.

   • Ta inte acetylsalicylsyra eller andra medel mot inflammation (s.k. NSAID) om din astma förvärras av det.

   Barn och ungdomar

   Montelukast Accord 10 mg filmdragerade tabletterer rekommenderas inte för behandling av barn under 15 år.

   Montelukast 4 mg tuggtablett är tillgängliga för barn 2 till 5 år.

   Montelukast 5 mg tuggtablett är tillgängliga för barn och ungdomar 6 till 14 år.

   Andra läkemedel och Montelukast Accord

   Vissa läkemedel kan påverka hur Montelukast Accord fungerar eller Montelukast Accord kan påverka hur andra läkemedel fungerar.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala om för läkaren om du använder följande läkemedel innan du börjar ta Montelukast Accord 10 mg filmdragerade tabletter:

   • fenobarbital (läkemedel mot epilepsi)

   • fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • rifampicin (läkemedel mot tuberkulos och andra infektioner)

   • gemfibrozil (läkemedel mot höga blodfettsnivåer)

   Montelukast Accord med mat, dryck och alkohol

   Montelukast Accord kan tas med eller utan föda.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Kvinnor som är gravida eller planerar att bli gravida bör rådfråga sin läkare innan de tar Montelukast Accord . Din läkare avgör om du kan ta Montelukast Accord denna tid.

   Amning

   Det är okänt om montelukast utsöndras i bröstmjölk. Rådgör därför med läkare före användning av Montelukast Accord under amning eller planerad amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Montelukast Accord har lindrig eller måttlig påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner. Montelukast Accord förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Individuella reaktioner på läkemedel kan dock variera. I mycket sällsynta fall har dock yrsel och dåsighet rapporterats med Montelukast Accord som kan påverka vissa patienters förmåga att köra bil eller handha maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Montelukast Accord innehåller laktos

   Montelukast Accord innehåller laktos. Om läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du tar Montelukast Accord

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Ta endast en tablett Montelukast Accord om dagen enligt läkarens ordination.

   • Du ska ta tabletten både under symtomfria perioder och under perioder med försämrad astma.

   Vuxna och ungdomar över 15 år:

   Rekommenderad dos är en 10 mg tablett som tas en gång dagligen till kvällen.

   Montelukast Accord ska inte användas tillsammans med någon annan produkt som innehåller samma verksamma ämne, montelukast.

   Detta läkemedel är avsett för oral användning.

   Montelukast Accord kan tas med eller utan mat.

   Om du har fått i dig för stor mängd Montelukast Accord

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   I majoriteten av de rapporter som finns om överdoseringar har inga biverkningar rapporterats. De vanligaste förekommande symtomen som rapporterats vid överdos hos vuxna och barn inkluderade magont, sömnighet, törst, huvudvärk, kräkning och överaktivitet.

   Om du glömmer att ta Montelukast Accord

   Försök att ta Montelukast Accord enligt läkarens ordination. Om du har missat en dos, återgå då till det vanliga schemat med en tablett om dagen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Montelukast Accord

   Montelukast Accord kan endast behandla din astma om du fortsätter att ta det.

   Det är viktigt att du fortsätter att ta Montelukast Accord så länge läkaren ordinerar det. Det hjälper dig att kontrollera din astma.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Montelukast Accord orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Hos astmapatienter som behandlats med montelukast har i mycket sällsynta fall en kombination av symtom, som influensaliknande symtom, stickningar eller domningar i armar eller ben, förvärrade andningssymtom och/eller hudutslag (Churg-Strauss syndrom) rapporterats. Tala omedelbart om för läkare om du får ett eller flera av dessa symtom.

   I kliniska studier med Montelukast Accord 10 mg filmdragerade tabletter var de vanligaste rapporterade biverkningarna (som förekommer hos mer än 1 patient av 100 och färre än 1 patient av 10 behandlade patienter) där ett samband med Montelukast Accord var troligt:

   • buksmärta

   • huvudvärk

   Dessa var vanligtvis lindriga och förekom oftare hos patienter behandlade med Montelukast Accord 10 mg än med placebo (ett piller som inte innehåller något läkemedel).

   Om något av följande inträffar ska du sluta att ta Montelukast 10 mg och omedelbart kontakta läkare eller uppsöka närmaste sjukhus, du kan behöva akut läkarvård:

   • Allergiska reaktioner som hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller svalg, vilket kan orsaka andnings- eller sväljningssvårigheter (mindre vanliga).

   • Ömmande röda knölar under huden företrädesvis på smalbenen (erythema nodosum), allvarliga hudreaktioner (erythema multiform) som kan uppstå utan föregående symtom (mycket sällsynta).

   • Självmordstankar och handlingar (mycket sällsynta).

   Dessutom, under den tid läkemedlet har varit på marknaden har följande biverkningar rapporterats:

   Mycket vanliga: kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   • övre luftvägsinfektion

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • diarré, illamående, kräkningar

   • hudutslag

   • feber

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • beteende- och humörförändringar [förändrat drömmönster inklusive mardrömmar, sömnlöshet, sömngång, irritationsbenägenhet, ängslan, rastlöshet, upprördhet inkluderande aggressivt beteende eller fientlighet, depression]

   • yrsel, dåsighet, domningar och stickningar, krampanfall

   • näsblod

   • muntorrhet, matsmältningsbesvär

   • blåmärken, klåda, nässelutslag

   • led-eller muskelvärk, muskelkramper

   • svaghet/trötthet, sjukdomskänsla, svullnad, darrningar

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • ökad blödningsbenägenhet

   • störd uppmärksamhet, nedsatt minne

   • hjärtklappning

   • tremor

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • hallucinationer

   • förvirring

   • hepatit (leverinflammation)

   • svullnad (inflammation) i lungorna

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Montelukast Accord ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ljuskänsligt.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är montelukast. En filmdragerad tablett innehåller 10 mg montelukast.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: Laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, låg substituerad hydroxipropylcellulosa (LH-11) (E 463), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat.

   Filmdragering: Hydroxipropylcellulosa (LF) (E 463), hypromellos 6CPS (A), titandioxid (E 171), makrogol 6000, gul järnoxid och röd järnoxid (E172) (se avsnitt 2: Viktig information om några innehållsämnen i Montelukast Accord ).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Montelukast Accord 10 mg filmdragerad tablett är 7,9 x 7,9 mm beige, avrundat fyrkantig, filmdragerad, med beteckningen M10 på ena sidan.

   Blisterförpackning av polyamid/PVC/aluminium om 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 100, 140 och 200 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare Limited

   Sage House, 319, Pinner Road

   North Harrow

   Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-08


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Montelukast Accord

  Filmdragerad tablett 10 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 590607
  • Tillverkare: Accord Healthcare AB

  54,96 kr

  Jämförpris: 1,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?