Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Monoprost

   50 mikrogram/ml, ögondroppar, lösning i endosbehållare
   Latanoprost

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Monoprost är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Monoprost
   3. Hur du använder Monoprost
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Monoprost ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Monoprost är och vad det används för

   Monoprost tillhör en grupp läkemedel som kallas prostaglandiner. Det sänker trycket i ditt öga genom att öka det naturliga utflödet av vätska från ögats insida ut i blodet.

   Monoprost används för att behandla tillstånd som kallas öppenvinkelglaukom och okulärhypertension. Båda dessa tillstånd är förknippade med en ökning av trycket i ögat, som så småningom kan påverka synen.

   Latanoprost som finns i Monoprost kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Monoprost

   Använd inte Monoprost

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot latanoprost eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Monoprost om du tror att något av det följande gäller dig:

   • Om du ska genomgå eller har genomgått en ögonoperation (inklusive starroperation).

   • Om du lider av ögonproblem (som ögonvärk, irritation eller inflammation, dimsyn).

   • Om du vet att du lider av torra ögon.

   • Om du har svår astma eller om din astma inte är välkontrollerad.

   • Om du bär kontaktlinser. Du kan fortfarande använda Monoprost, men följ instruktionerna för kontaktlinsbärare i avsnitt 3.

   • Om du har haft eller har en virusinfektion i ögat orsakad av herpes simplex virus (HSV).

   Barn

   Monoprost har inte studerats hos barn (under 18 år).

   Andra läkemedel och Monoprost

   Monoprost kan interagera med andra läkemedel. Tala genast om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (eller ögondroppar), även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Använd inte Monoprost om du är gravid eller ammar.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, tala med din läkare eller apotekspersonal för råd innan du använder denna medicin.

   Körförmåga och användning av maskiner

   När du använder Monoprost kan du få dimsyn. Om detta händer dig, kör inte eller använd inte verktyg eller maskiner förrän din syn blir klar igen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något innehållsämne i Monoprost 

   Monoprost innehåller makrogolglycerolhydroxistearat (från ricinolja) som kan orsaka hudreaktioner.


   3. Hur du använder Monoprost

   Vanligdosering

   • Använd alltid Monoprost enligt läkarens anvisningar. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Vanlig dos till vuxna (inklusive äldre) är en droppe dagligen i det påverkade ögat (ögonen). Den bästa tiden att göra detta är på kvällen.

   • Använd inte Monoprost mer än en gång om dagen eftersom behandlingseffekten kan minskas om det används för ofta.

   • Använd Monoprost enligt denna bipacksedel eller enligt anvisningarna från din läkare tills läkaren säger åt dig att sluta. Kontrollera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du bär kontaktlinser

   Om du använder kontaktlinser bör du ta bort dem innan du använder Monoprost. Efter att ha använt Monoprost ska du vänta 15 minuter innan du sätter tillbaka kontaktlinserna.

   Instruktioner för användning

   Ögondropparna tillhandahålls i endosbehållare. Påbörjade endosbehållare ska slängas genast efter användning. Eftersom sterilitet inte kan bibehållas efter öppnandet av endosbehållaren, måste en ny behållare öppnas före varje användning och slängas omedelbart efter administreringen.

   Följ dessa instruktioner vid användning av ögondropparna:

   1. Tvätta händerna och sitt eller stå bekvämt.

   2. Använd ditt finger för att försiktigt dra ner det nedre ögonlocket på det påverkade ögat.

   3. Placera toppen av endosbehållaren nära, men utan att vidröra, ditt öga.

   4. Kläm försiktigt på endosbehållaren så att endast en droppe kommer in i ögat, släpp sedan det undre ögonlocket.

   Kläm försiktigt på endosbehållaren

   5. Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, håll i 1 minut samtidigt som du blundar.

   Tryck ett finger mot den inre ögonvrån, håll 1 minut samtidigt som du blundar.

   6. Upprepa i det andra ögat om din läkare har sagt till dig att göra detta.

   7. Släng endosbehållaren efter användning. Spar den inte för senare användning.

   Om du använder Monoprost med andra ögondroppar

   Vänta minst 5 minuter mellan användning av Monoprost och användning av andra ögondroppar.

   Om du använder mer Monoprost än du borde

   Om du tillsätter för många droppar i ögat kan du känna viss lättare irritation i ögat och dina ögon kan tåras och bli röda, detta kan gå över, men om du är orolig, kontakta läkare för rådgivning.

   Om Monoprost sväljs av misstag, bör du kontakta din läkare så snart som möjligt.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedelet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige, 09 471 977 i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Monoprost 

   Fortsätt med den vanliga doseringen när det är dags för nästa dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den dos du har missat. Om du är osäker, kontakta läkare eller apotekspersonal för rådgivning.

   Om du slutar att använda Monoprost

   Du ska prata med din läkare om du vill sluta använda Monoprost.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar är kända vid användning av Monoprost:

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   • Gradvis förändring av ögonfärgen genom en ökning av mängden brunt pigment i den färgade delen av ögat (iris).

    • Om du har melerad ögonfärg (blåbruna, gråbruna, gulbruna eller grönbruna) är det mer sannolikt att du ser denna förändring än om du har enfärgade ögon (blå, gröna eller bruna ögon).

    • Förändringar av din ögonfärg kan ta åratal att utvecklas även om det normalt uppträder inom åtta månaders behandling.

    • Färgförändringen kan vara permanent och kan vara mer märkbar om du använder Monoprost i endast ett öga.

    • Det verkar inte vara några andra problem i samband med förändringen av ögonfärg.

    • Förändringen i ögonfärg fortsätter inte efter avslutad behandling med Monoprost.

   • Röda ögon.

   • Ögonirritation (en brännande känsla, känsla av grynighet, klåda, sveda eller en känsla av att ha något främmande föremål i ögat).

   • Gradvis förändring av ögonfransar vid det behandlade ögat och de fina hårstråna runt det behandlade ögat, mestadels sett hos individer av japanskt ursprung. Dessa förändringar omfattar ökning av färgen (förmörkning), längd, tjocklek och antal ögonfransar.

   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 användare):

   • Irritation eller erosioner på ytan av ögat, ögonlocksinflammation (blefarit), ögonsmärta och ljuskänslighet (fotofobi).

   Mindre vanliga (förekommer hos upp till 1 av 100 användare):

   • Svullna ögonlock, torra ögon, inflammation eller irritation på ytan av ögat (keratit), dimsyn och inflammation i bindhinnan (konjunktivit).

   • Hudutslag.

   Sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 1000 användare):

   • Inflammation i iris, den färgade delen av ögat (irit/uveit), svullnad av näthinnan (makulärt ödem), symtom på svullnad eller erosion på ögats yta, svullnad runt ögonen (periorbitalt ödem) inåtväxande ögonfransar eller en extra rad av ögonfransar.

   • Hudutslag på ögonlock, mörkfärgning av huden på ögonlocken.

   • Astma, förvärrade astmasymtom och andnöd (dyspné).

   Mycket sällsynta (förekommer hos upp till 1 av 10000 användare):

   • Förvärrad kärlkramp (angina pectoris) hos patienter som även har hjärtsjukdom.

   • Bröstsmärta.

   • Insjunkna ögon (fördjupning av ögonlocket).

   Patienter har även rapporterat följande biverkningar: vätskefyllt område inom det färgade området av ögat (iriscysta), huvudvärk, yrsel, medvetenhet om hjärtrytm (hjärtklappning), muskelvärk och ledvärk och virusinfektion i ögat orskad av herpes simplex virus (HSV).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Monoprost ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen, påsen och endosbehållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Efter öppning av påsen: Använd endosbehållarna inom 7 dagar.

   Efter öppning av påsen: Använd endosbehållarna inom 10 dagar.

   Kassera öppnad endosbehållare och eventuellt kvarbliven lösning omedelbart efter första användning.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är latanoprost.

   En ml lösning innehåller 50 mikrogram latanoprost.

   Övriga innehållsämnen är makrokolglycerolhydroxistearat 40, sorbitol, karbomer 974P, makrogol 4000, dinatriumedetat, natriumhydroxid (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Monoprost ögondroppar, lösning i endosbehållare är en svagt gul, pärlemorskimrande lösning, utan konserveringsmedel, förpackad i påsar om 5 eller 10.

   Varje endosbehållare innehåller 0,2 ml.

   Förpackningsstorlekar: Kartonger med påsar med 5 (1 x 5), 10 (2 x 5), 10 (1 x 10), 30 (6 x 5), 30 (3 x 10), 90 (18 x 5) eller 90 (9 x 10) endosbehållare.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Laboratoires THEA

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Tillverkare:

   Excelvision

   27, Rue de la Lombardiere

   Zi la Lombardière

   07100 Annonay

   Frankrike

   Eller

   Laboratoires THEA

   12, rue Louis Blériot

   63017 Clermont-Ferrand Cedex 2

   Frankrike

   Eller

   Laboratoire Unither

   ZI de la Guérie

   50211 Coutances Cedex

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-07-13


   Övriga informationskällor

   Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

   www.mpa.se

   Detaljerad information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets hemsida

   www.mpa.se

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Monoprost

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 50 mikrogram/ml 90 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 168409
  • Tillverkare: Laboratoires Théa

  431,20 kr

  Jämförpris: 4,79 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?