Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Monoket

   20 mg tabletter
   isosorbidmononitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>.

   - <Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.>

   - Om du får biverkningar, tala med <läkare> <,> <eller> <apotekspersonal> <eller sjuksköterska>. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Monoket är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket
   3. Hur du använder Monoket
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Monoket ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Monoket är och vad det används för

   Monoket används som förebyggande behandling av kärlkramp i hjärtat (angina pectoris). Monoket verkar genom att vidga blodkärlen och därigenom minska hjärtats arbete.

   Isosorbidmononitrat som finns i Monoket kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Monoket

   Använd inte Monoket

   • om du är allergisk mot isosorbidmononitrat, andra nitrater eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • vid hjärtmuskelsjukdom, inflammation i hjärtsäcken, cirkulationssvikt, mycket lågt blodtryck, kraftigt minskad blodvolym eller svår blodbrist

   • tillsammans med läkemedel som används vid impotens så som sildenafil, vardenafil eller tadalafil (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Monoket”)

   • tillsammans med riociguat, ett läkemedel mot vissa typer av högt blodtryck (s k pulmonell hypertension)

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Monoket

   • om du har nedsatt vänsterkammarfunktion, förträngning av stora blodkärl, ökat tryck i skallen, lågt blodtryck, hjärnskada efter blodpropp eller hjärnblödning, blodbrist, bristande syresättning av blodet eller nedsatt sköldkörtelfunktion; de som har dessa sjukdomar bör rådgöra med läkare innan behandling med Monoket påbörjas

   • vid en akut angina-attack; Monoket kan inte användas för att häva en akut angina-attack

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och effekt för barn har ännu inte fastställts.

   Andra läkemedel och Monoket

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Samtidig behandling med blodtryckssänkande läkemedel (betablockerare, kalciumkanalhämmare, kärlvidgande medel, riociguat) och/eller alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket. Detsamma kan inträffa med läkemedel mot psykiska sjukdomar (neuroleptika) och depression (tricykliska antidepressiva).

   Monoket ska inte användas samtidigt som vissa läkemedel som används vid impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil) då detta kan resultera i ett allvarligt blodtrycksfall som kan orsaka permanent skada på hjärtat och hjärnan.

   Samtidig behandling med migränläkemedel (dihydroergotamin) kan ha en blodtryckshöjande effekt.

   Rådfråga läkare om du använder läkemedel som innehåller sapropterin (även kallat tetrahydrobiopterin eller BH4) mot vissa ämnesomsättningssjukdomar.

   Monoket med mat, dryck och alkohol

   Samtidig behandling med Monoket och intag av alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av Monoket. Vidare, kan yrsel förekomma när du tar Monoket. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol (se även avsnittet ”Andra läkemedel och Monoket”).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Rådgör därför med läkare innan bruk av Monoket under graviditet.

   Det är okänt om Monoket går över i modersmjölk. Risk för påverkan på barnet kan inte uteslutas. Behovet av Monoket och fördelarna med amning måste vägas mot de potentiella riskerna för barnet. Rådgör därför med läkare före användning under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel kan förekomma när du tar Monoket. Du bör tänka på detta vid t ex bilkörning eller användning av maskiner. Risken att drabbas av yrsel ökar om du samtidigt dricker alkohol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Monoket innehåller hjälpämnen

   Monolet innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Monoket

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1 tablett 2 gånger dagligen vanligen på morgonen och eftermiddagen. Det är viktigt att ta tabletten på regelbundna tider.

   Tabletterna sväljes tillsammans med vätska i samband med måltid.

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Om du använt för stor mängd av Monoket

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   Huvudvärk som oftast försvinner vid fortsatt användning.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Yrsel, svaghetskänsla, illamående, lågt blodtryck vid stående, ökad hjärtfrekvens.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Kräkningar, diarré, förvärrade symtom vid kärlkramp.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Allergiska hudreaktioner (t ex utslag), rodnad.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Cirkulatorisk kollaps (ibland åtföljt av långsam oregelbundenhet i hjärtrytmen och svimning), lågt blodtryck, fjällande hud, sömnighet, halsbränna.

   Svåra symtom på grund av lågt blodtryck har rapporterats vid behandling med den här typen av läkemedel och inkluderar illamående, kräkningar, rastlöshet, blekhet och överdriven svettning.

   Observera: Under behandling med Monoket kan tillfällig bristande syresättning av blodet inträffa. Detta kan leda till nedsatt syresättning av hjärtat, särskilt hos patienter med kranskärlssjukdom.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Monoket ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett innehåller:

   • Den aktiva substansen är isosorbidmononitrat 20 mg

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 152 mg, talk, kolloidal vattenfri kiseldioxid, potatisstärkelse, mikrokristallin cellulosa, aluminiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Monoket tabletter finns i plastburk med 200 tabletter/burk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merus Labs Luxco II S.à.R.L.

   26-28, rue Edward Steichen

   L-2540 Luxemburg

   Tillverkare

   Aesica Pharmaceuticals GmbH

   Alfred-Nobel-Strasse 10

   D-40789 Monheim

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Monoket

  Tablett 20 mg 200 styck Burk

  • Varunummer: 160580
  • Tillverkare: POA Pharma Scandinavia AB

  98,88 kr

  Jämförpris: 0,49 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?