Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mometasone Actavis

   50 mikrogram/dos nässpray, suspension
   mometasonfuroat
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mometasone Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mometasone Actavis
   3. Hur du använder Mometasone Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mometasone Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mometasone Actavis är och vad det används för

   Vad Mometasone Actavis är:

   Mometasone Actavis nässpray innehåller mometasonfuroat, en grupp läkemedel som kallas kortikosteroider (kortison). När mometasonfuroat sprayas i näsan, kan det hjälpa till att lindra inflammation (svullnad och irritation i näsan), nysningar, klåda, nästäppa eller rinnsnuva.


   Vad Mometasone Actavis används för:

   Hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)

   Mometasone Actavis används för behandling av symtom vid hösnuva (även kallad säsongsbunden allergisk rinit) och perenn rinit hos vuxna och barn 3 år och äldre.


   Hösnuva som förekommer vid vissa tider på året, är en allergisk reaktion som orsakas av att man andas in pollen från träd, gräs, ogräs eller mögel och svampsporer. Perenn rinit förekommer under hela året och symtomen kan orsakas av en känslighet för en mängd olika saker som t ex husdammkvalster, djurhår (eller hudavlagringar), fjädrar och vissa livsmedel. Mometasone Actavis minskar svullnad och irritation i näsan och lindrar på så sätt nysningar, klåda, nästäppa eller rinnande näsa orsakad av hösnuva eller perenn rinit.


   Näspolyper

   Mometasone Actavis används för behandling av näspolyper hos vuxna 18 år och äldre.


   Näspolyper är små utväxter på slemhinnan inuti näsan och brukar påverka båda näsborrarna. Mometasone Actavis minskar inflammation i näsan vilket gör att polyperna gradvis krymper och minskar därmed en täppt känsla i näsa, vilket kan påverka andningen genom näsan.


   Mometasonfuroat som finns i Mometasone Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mometasone Actavis

   Använd inte Mometasone Actavis

   • om du är allergisk mot mometasonfuroat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en obehandlad infektion i näsan. Användning av Mometasone Actavis vid en obehandlad infektion i näsan, såsom herpes, kan förvärra infektionen. Du ska vänta till infektionen har läkt innan du börjar använda nässprayen

   • om du nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Du måste då vänta tills näsan har läkt innan du börjar använda nässprayen

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mometasone Actavis

   • Om du har eller någon gång har haft turberkulos

   • Om du har någon annan infektion

   • Om du använder andra läkemedel som innehåller kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion.

   • Om du har cystisk fibros.


   Tala med din läkare, under tiden du använder Mometasone Actavis

   • om ditt immunförsvar blir nedsatt (om du har svårt att bekämpa infektioner) och du kommer i kontakt med någon som har mässling eller vattkoppor. Du ska undvika kontakt med någon som har dessa infektioner.

   • om du får en infektion i näsa eller hals.

   • om du använder läkemedlet i flera månader eller längre.

   • om du har ihållande irritation i näsa eller hals.


   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.


   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


   Om du har kliande eller irriterade ögon, kan din läkare rekommendera att du använder andra läkemedel tillsammans med Mometasone Actavis.

   Barn

   Vid långvarig behandling med höga doser av nässprayer som innehåller kortikosteroider kan vissa biverkningar uppträda såsom att barn växer långsammare.


   Det rekommenderas att regelbundet kontrollera längden hos barn som under lång tid behandlas med nässprayer som innehåller kortikosteroider. Tala med läkare om förändringar uppstår.

   Andra läkemedel och Mometasone Actavis

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Mometasone Actavis och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).


   Om du tar andra läkemedel som innehåller kortikosteroider för din allergi, antingen via munnen eller som injektion, kan din läkare bestämma att du ska sluta ta dem när du använder Mometasone Actavis. När du slutar ta kortikosteroider, antingen via munnen eller som injektion, kan du uppleva symtom såsom värk i leder eller muskler, svaghet och depression. Det kan också hända att du får andra typer av allergier, såsom kliande, rinnande ögon eller fläckvis röd och kliande hud. Om dessa symtom uppträder ska du kontakta din läkare.

   Graviditet och amning

   Det finns ingen eller begränsad mängd information från användningen av mometasonfuroat hos gravida kvinnor. Det är okänt om mometasonfuroat utsöndras i bröstmjölk.


   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det finns ingen känd information om effekten av mometasonfuroat påverkar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mometasone Actavis innehåller bensalkoniumklorid

   Mometasone Actavis innehåller bensalkoniumklorid vilket kan orsaka irritation i näsan.


   3. Hur du använder Mometasone Actavis

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Använd inte en större dos eller använd inte sprayen oftare eller under längre tid än din läkare ordinerat.


   Behandling av hösnuva och perennrinit (allergi mot t ex kvalster och pälsdjur)


   Användning hos vuxna och barn 12 år och äldre


   Vanlig dos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.


   • När symtomen är under kontroll (symtomfri) kan din läkare råda dig att minska dosen.

   • Om du inte börjar känna dig bättre ska du uppsöka din läkare som kan rekommendera dig att öka dosen till den maximala dagliga dosen, som är fyra sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.

   Användning hos barn i åldern 3 till 11 år

   Vanlig dos är en sprayning i vardera näsborren en gång dagligen


   Ifall du eller ditt barn har svåra besvär av hösnuva, kan läkaren rekommendera att du börjar använda Mometasone Actavis redan innan pollensäsongen börjar, eftersom detta bidrar till att förebygga dina hösnuvesymtom. I slutet av pollensäsongen bör dina hösnuvesymtom förbättras och behandlingen behövs kanske inte längre.


   Näspolyper


   Användning hos vuxna 18 år och äldre


   Vanlig startdos är två sprayningar i vardera näsborren en gång dagligen.


   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor kan dosen ökas till två sprayningar i vardera näsborren två gånger dagligen. När symtomen är under kontroll kan din läkare råda dig att minska din dos.

   • Om symtomen inte blir bättre efter 5 till 6 veckor med två dagliga sprayningar bör du kontakta din läkare.


   Hur du förbereder din nässpray för användning


   Din Mometasone Actavis nässpray har ett plastskydd som skyddar pipen och håller den ren. Kom ihåg att ta av plastskyddet innan du använder sprayen och att sätt tillbaks det efter användningen.

   Om du använder sprayen för första gången måste du förbereda flaskan genom att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls:


   1. Skaka flaskan försiktigt.

   2. Placera pekfingret och långfingret på var sin sida om pipen och tummen under flaskan. Gör inte hål i pipen.

   3. Vänd pipen från dig och tryck sedan nedåt med fingrarna för att pumpa sprayen 10 gånger tills en fin spraydusch erhålls.

   Om du inte har använt sprayen under 14 dagar eller längre bör du förbereda flaskan på nytt genom att pumpa sprayen två gånger tills en fin spraydusch erhålls.


   Så här använder du din nässpray

   1. Skaka flaskan försiktigt och ta av plastskyddet (Figur 1).

   Bilden visar att man skakar flaskan försiktigt och tar av plastskyddet

   Figur 1


   2. Snyt dig försiktigt.

   3. Håll för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren som visas (Figur 2). Böj huvudet lite framåt medan du håller flaskan upprätt.


   Bilden visar att man håller för ena näsborren och för in pipen i den andra näsborren

   Figur 2


   4. Börja långsamt och försiktigt att andas in genom näsan samtidigt som du sprayar en fin dusch in i näsan genom att trycka nedåt EN GÅNG med fingrarna.

   5. Andas ut genom munnen. Upprepa steg 4 för att andas in en andra sprayning i samma näsborre, beroende på vilken dos du har.

   6. Ta ut pipen ur näsborren och andas ut genom munnen.

   7. Upprepa steg 3 till 6 för den andra näsborren (Figur 3).


   Bilden visar att man upprepar föregående steg för den andra näsborren

   Figur 3


   Efter att sprayen använts ska pipen noga torkas av med en ren näsduk eller mjukt papper och plastskyddet sättas på igen.


   Hur du rengör din nässpray

   Det är viktigt att rengöra din nässpray regelbundet, annars kanske den inte fungerar på rätt sätt.

   • Avlägsna plastskyddet och dra loss pipen försiktigt.

   • Rengör pipen och plastskyddet i varmt vatten och skölj sedan under rinnande vatten.

   • Försök inte att rengöra pipen genom att sticka in en nål eller annat vasst föremål eftersom pipen då skadas, vilket gör att du inte får rätt dos av läkemedlet.

   • Låt plastskyddet och pipen torka på en varm plats.

   • Sätt tillbaka pipen på flaskan och sätt på plastskyddet.

   • Sprayen kommer behöva tryckas igång igen med 2 sprayningar första gången den används efter rengöringen.

   Om du använt för stor mängd av Mometasone Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du använder steroider under en längre tid eller i stora mängder kan de i sällsynta fall påverka några av dina hormoner. Hos barn kan detta påverka tillväxt och utveckling.

   Om du har glömt att använda Mometasone Actavis

   Om du glömt att använda din nässpray vid rätt tidpunkt, ska du använda den så snart som du kommer ihåg det, fortsätt sedan som vanligt.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Mometasone Actavis

   Hos vissa patienter kan Mometasone Actavis börja lindra symtom 12 timmar efter den första dosen. Det kan dock dröja upp till två dagar innan full effekt av behandlingen ses. Det är mycket viktigt att du använder din nässpray regelbundet. Sluta inte med behandlingen även om du känner dig bättre, om inte din läkare sagt detta.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Plötsliga överkänslighetsreaktioner (allergiska reaktioner) kan inträffa när man använt detta läkemedel. Dessa reaktioner kan vara mycket allvarliga. Sluta att ta Mometasone Actavis och kontakta omedelbart läkare om du får symtom såsom:

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag

   • väsande andning eller andningssvårigheter.

   När nässprayer som innehåller kortikosteroider används i höga doser under lång tid kan biverkningar förekomma som beror på att läkemedlet tas upp i kroppen.


   Andra biverkningar

   De flesta personer får inga problem av att använda nässprayen. En del personer som använt Mometasone Actavis eller andra nässprayer som innehåller kortikosteroider kan uppleva följande biverkningar:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • huvudvärk

   • nysningar

   • näsblödning [näsblödning var mycket vanlig (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) hos personer som behandlats för näspolyper och fått Mometasone Actavis, två sprayningar i vardera näsborren två gånger dagligen]

   • näs- eller halsirritation

   • sår i näsan

   • luftvägsinfektion.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förhöjt tryck i ögat (grön starr) och/eller grå starr som orsakar synförändringar

   • skada på skiljeväggen i näsan som separerar näsborrarna

   • förändring av smak och lukt

   • svårighet att andas och/eller väsande andning.

   • dimsyn


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mometasone Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad flaska ska användas inom 2 månader. Öppna bara en flaska i taget.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mometasonfuroat. Varje sprayning med pumpen avger en uppmätt dos innehållande mometasonfuroatmonohydrat 51,73 mikrogram motsvarande 50 mikrogram vattenfri mometasonfuroat.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumkloridlösning (50 % w/v), glycerol, polysorbat 80, mikrokristallin cellulosa och karmellosnatrium, citronsyramonohydrat, natriumcitratdihydrat och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mometasone Actavis är en nässprayssuspension.

   1 flaska innehåller 60 spraydoser, 120 spraydoser eller 140 spraydoser.

   Flaskor som innehåller 60 spraydoser, 120 spraydoser eller 140 spraydoser kommer i förpackningar om 1 flaska eller 3 flaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   220 Hafnarfjördur

   Island


   Tillverkare:

   Farmea

   10 rue Bouché Thomas

   ZAC Sud D’Orgemont

   49000 Angers

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mometasone Actavis

  Nässpray, suspension 50 mikrogram/dos 1 x 140 dos(er) Flaska

  • Varunummer: 071901
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?