Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mirtazapin Alternova

   15 mg filmdragerade tabletter
   mirtazapin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Dette gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mirtazapin Alternova är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mirtazapin Alternova
   3. Hur du använder Mirtazapin Alternova
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mirtazapin Alternova ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mirtazapin Alternova är och vad det används för

   Mirtazapin Alternova verkar genom att öka halterna av signalsubstanserna serotonin och noradrenalin, som har betydelse för impulsöverföringen i hjärnan. Störningar i dessa impulser verkar ha betydelse för utveckling av depression, men verkningsmekanismen är inte helt klarlagd.


   Mirtazapin Alternova används vid behandling av depression.


   Mirtazapin som finns i Mirtazapin Alternova kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mirtazapin Alternova

   Använd inte Mirtazapin Alternova

   • om du är allergisk mot mirtazapin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du använder eller nyligen har använt (inom de senaste två veckorna) läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mirtazapin Alternova, om du har eller har haft:

   • epilepsi eller hjärnskada

   • nedsatt lever- eller njurfunktion

   • hjärtsjukdom (t ex överledningsrubbningar, kärlkramp, hjärtinfarkt)

   • lågt blodtryck

   • svårigheter att urinera (t ex p g a förstorad prostata)

   • grön starr

   • diabetes

   • psykisk sjukdom (t ex schizofreni).

   • manisk depression (växlande perioder av upprymdhet och nedstämdhet). När depressionen behandlas med Mirtazapin Alternova kan du gå in i en manisk fas med överaktivitet som följd.

   • akatisi/psykomotorisk rastlöshet (oförmåga att sitta stilla).


   Barn och ungdomar

   Mirtazapin Alternova ska normalt inte användas vid behandling av barn och ungdomar under 18 år eftersom effekt inte har påvisats. Risken för biverkningar som självmordsförsök, självmordstankar och fientlighet (främst aggression, trots och ilska) är större hos patienter under 18 år, när de tar läkemedel av denna typ. Trots detta kan Mirtazapin Alternova skrivas ut av läkare till patienter under 18 år, om läkaren anser att detta är lämpligt. Om du är under 18 år och vill diskutera varför du fått detta läkemedel, ska du vända dig till din läkare igen. Du ska också informera din läkare om du upptäcker något av ovan angivna symtom eller om de förvärras. De långsiktiga effekterna på tillväxt, mognad och kognitiv och beteendemässig utveckling har ännu inte fastställts för barn och ungdomar under 18 år. Dessutom har betydande viktökning oftare observerats i denna åldersgrupp när man fått behandling med Mirtazapin Alternova jämfört med vuxna.


   Mirtazapin Alternova kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att du får minskad motståndskraft mot infektioner. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Behandlingen skall i samråd med läkare avbrytas om gulsot uppstår.


   Ett syndrom som kallas serotonergt syndrom kan uppkomma i sällsynta fall om mirtazapin används tillsammans med andra läkemedel som ökar frisättningen av serotonin. De huvudsakliga symptomen vid serotonergt syndrom är feber (över 38°C) och muskelryckningar men kan också omfatta förvirring, irritabilitet och extrem upprördhet som övergår i delirium (psykisk störning med symtom som uppmärksamhetsstörningar, problem med motoriken och vanföreställningar) och koma. Kontakta din läkare om sådana symtom uppträder. Du kan behöva sluta ta medicinen och få behandling.


   Även om inte mirtazapin anses vara beroendeframkallande kan plötsligt avbrytande av behandlingen leda till utsättningssymtom som illamående, huvudvärk, yrsel, agitation, ångest och sjukdomskänsla. Kontakta din läkare för att få råd om hur du ska minska behandlingen gradvis.


   Om du börjar må sämre och har tankar på att skada dig själv

   Du som är deprimerad och/eller lider av oro/ångest kan ibland ha tankar på att skada dig själv eller begå självmord. Dessa symtom kan förvärras när man börjar använda läkemedel mot depression, eftersom det tar tid innan läkemedel av den här typen har effekt, vanligtvis cirka 2 veckor, ibland längre tid.

   Dessa tankar kan vara vanliga:

   • om du tidigare har haft tankar på att skada dig själv eller begå självmord,

   • om du är yngre än 25 år. Studier har visat att unga vuxna (yngre än 25 år) med psykisk sjukdom som behandlas med antidepressiva läkemedel har en ökad risk för självmordstankar och tankar på att skada sig själv.

   Kontakta snarast läkare eller uppsök närmaste sjukhus om du har tankar på att skada dig själv eller begå självmord.

   Det kan vara till hjälp att berätta för en släkting eller nära vän att du är deprimerad och/eller lider av oro/ångest. Be dem gärna läsa igenom denna bipacksedel. Du kan också be dem att berätta för dig om de tycker att du verkar må sämre eller om de tycker att ditt beteende förändras.

   Andra läkemedel och Mirtazapin Alternova

   Mirtazapin Alternova kan påverka eller påverkas av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Om du har behandlats med MAO-hämmare (en annan typ av läkemedel mot depression) skall det gå minst 14 dagar innan behandlingen med Mirtazapin Alternova påbörjas. Behandling med MAO-hämmare kan påbörjas två veckor efter avslutad behandling med Mirtazapin Alternova.


   Det är speciellt viktigt att informera läkaren om du använder:

   • bensodiazepiner (läkemedel som bl a används vid ångest och sömnstörningar)

   • HIV-proteashämmare (läkemedel som används motHIV)

   • ketokonazol (läkemedel mot svamp)

   • erytromycin och rifampicin (antibiotika, läkemedel mot bakterieinfektioner)

   • nefazodon (läkemedel mot depression)

   • karbamazepin och fenytoin (läkemedel mot epilepsi)

   • cimetidin (läkemedel mot magsår)

   • warfarin (används för att förhindra att blodet klumper ihop sig).

   • SSRI (Selektiva serotoninåterupptagshämmare, används vid depression)

   • L-tryptofan och triptaner (används vid migrän)

   • Tramadol (smärtstillande läkemedel)

   • Linezolid (används vid infektion)

   • Litium (används för att behandla psykiska tillstånd)

   • Johannesört - Hypericum perforatum (naturläkemedel som används vid depression)

   • Antipsykotika

   • Antihistamin H1-antagonister (används vid allergi)

   • Opioider (starka smärtstillande läkemedel som t.ex. morfin)

   Mirtazapin Alternova med mat, dryck och alkohol

   Mirtazapin Alternova kan förstärka den dämpande effekten av alkohol, du kan t.ex. bli dåsig. Du bör därför undvika alkohol under den tid som du behandlas med Mirtazapin Alternova.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Mirtazapin Alternova bör inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.


   Om du använder Mirtazapin Alternova och blir gravid, fråga din läkare om du skall fortsätta behandlingen.


   Mirtazapin Alternova ska inte användas under amning.


   Tala om för din barnmorska eller läkare att du använder Mirtazapin Alternova. När liknande läkemedel (SSRI) används under graviditet kan risken öka för ett allvarligt tillstånd kallat persistent pulmonell hypertension hos den nyfödde (PPHN). Detta tillstånd gör att barnet andas snabbare och ser blåfärgat ut. Symtomen uppkommer vanligtvis inom 24 timmar från det att barnet är fött. Om detta drabbar ditt barn, kontakta barnmorska eller läkare omedelbart.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mirtazapin Alternova kan försämra koncentrations- och reaktionsförmågan, särskilt i början av behandlingen. Detta bör du tänka på t ex vid bilkörning och användning av maskinell utrustning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Mirtazapin Alternova innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Mirtazapin Alternova

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig startdos är 15-30 mg per dag. Dosen kan eventuellt höjas till 45 mg dagligen.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Mirtazapin Alternova ska inte användas av ungdomar under 18 år (se även avsnitt 2 Barn och ungdomar).


   Vid nedsatt njur- eller leverfunktion bör dosen justeras/sänkas av läkare.


   Tabletterna skall sväljas hela med ½ glas vätska. Hela dygnsdosen kan tas vid sänggåendet, men dosen kan även fördelas på två intag per dygn (en dos på morgonen och en dos till kvällen vid sänggåendet). Det kan ta upp till 2-4 veckor innan du börjar märka en förbättring av behandlingen.

   Om du har tagit för stor mängd av Mirtazapin Alternova

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Mirtazapin Alternova

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Mirtazapin Alternova

   Efter långtidsbehandling med Mirtazapin Alternova ska du inte avsluta behandlingen abrupt, eftersom detta kan ge problem i form av t ex illamående, huvudvärk och obehagskänsla. Dosen bör därför trappas ned gradvis om du ska sluta med behandlingen.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Mirtazapin Alternova orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffer:


   Sällsynta biverkninger (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Bukspottkörtelinflammation.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänd antal användare):

   Akut benmärgsdepression (suppression av benmärg, vilket resulterar i förandringar i blodceller och blodplättar), felaktig sekretion av antidiuretiskt hormon (för mycket vatten i kroppen som orsakar symtom som illamående, kräkningar, huvudvärk och magkramper, och i allvarliga fall kramper, medvetslöshet och död), kramper (anfall), serotonergt syndrom (ett slags förgiftning med symtom som förvirring, darrningar, svettningar, feber och dunkande hjärtslag), Stevens-Johnson syndrom (en potentiellt livshotande hudsjukdom med inflammation och utslag, särskilt involverar händer, fötter och mun, näsa, ögon och könsorgan åtföljs av feber), toxisk epidermal nekrolys (ett potentiellt livshotande tillstånd med allvarliga fjällning av huden över hela kroppen).

   Tankar på att skada sig själv eller begå självmord har rapporterats under behandling med Mirtazapin Alternova eller kort efter avslutad behandling (se avsnitt 2).


   Övriga biverkningar kan förekomma:


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Ökad aptit och viktökning, dåsighet (särskilt under de första veckorna av behandlingen), muntorrhet, huvudvärk.


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Livliga drömmar, förvirring, ångest, sömnlöshet, letargi, yrsel, skakningar, ortostatisk hypotension (blodtrycksfall, framför allt när man reser sig upp från liggande ställning), generaliserade eller lokala ödem (vilket resulterar i viktökning), illamående, diarré, kräkningar, hudutslag, ledvärk, muskelvärk, ryggvärk, svullnad av fötter, anklar och händer, trötthet.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp til 1 av 100 användare):

   Mardrömmar, mani, upprördhet, hallucinationer, psykomotorisk rastlöshet (inklusive oförmåga att sitta eller stå stilla och ofrivilliga rörelser), myrkrypningar, stickningar eller domningar i huden, rastlösa ben, svimning, lågt blodtryck, minskad oral känslighet.


   Sällsynta biverkninger (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Akut benmärgsdepression (suppression av benmärg, vilket resulterar i förandringar i blodceller och blodplättar), aggression, plötsliga muskelsammandragningar, levereffekter (förhöjda leverenzymer).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänd antal användare):

   Hyponatremi (minskat natrium i blodet), stickningar eller domningar i munnen, talsvårigheter, eller svullnad i munnen, ökad salivering, hudblåsor, erythema multiforme (feber och utslag), sömngång.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Viktökning, nässelfeber och ökad fett (triglycerider) i blodet var vanliga biverkningar i kliniska prövningar på barn.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Mirtazapin Alternova ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatumet som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Det aktiva substansen är mirtazapin. Varje tablett innehåller 15 mg mirtazapin.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat, hypromellos och makrogol 8000. Färgämnen som ingår är titandioxid (E171), gul järnoxid (E172), kinolingult (E104) och paraorange (E110).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Gula, avlånga och bikonvexa tabletter med brytskåra.


   Förpackningsstorlekar

   Blister: 14, 28, 30, 56, 60, 70, 90 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning

   Alternova A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


   Tillverkare

   Combino Pharm S.L, Fructuós Gelabert 6-8, E-08970 Sant Joan Despi, Barcelona, Spanien


   eller


   Combino Pharm Malta Ltd, HF 60 Hal Far Industrial Estate, Hal Far BBG 07, Malta


   eller


   Viminco A/S, Lodshusvej 11, 4230 Skælskør, Danmark


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:>

   Danmark, Sverige: Mirtazapin Alternova


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015–08–25


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mirtazapin Alternova

  Filmdragerad tablett 15 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 020328
  • Tillverkare: Alternova A/S

  119 kr

  Jämförspris: 1,19 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?