Bild på Minoxidil Orifarm Forte
 • Lösning för hårtillväxt
 • Läkemedel
 • Stimulerar hårväxt vid tidiga former av håravfall. Används under minst 2 mån. för märkbar effekt. 60 ml räcker ca 1 mån.
 • Endast för män
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Minoxidil Orifarm Forte

   50 mg/ml kutan lösning
   minoxidil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.
    Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämres eller inte förbättras inom 8 månader.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Minoxidil Orifarm Forte är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Minoxidil Orifarm Forte
   3. Hur du använder Minoxidil Orifarm Forte
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Minoxidil Orifarm Forte ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Minoxidil Orifarm Forte är och vad det används för

   Minoxidil Orifarm Forte innehåller den aktiva substansen minoxidil som stimulerar hårväxten. Minoxidil Orifarm Forte används för behandling av tidiga och mindre uttalade former av ärftligt håravfall (androgen alopeci) hos män över 18 år samt även för att minska ytterligare håravfall. Hos ca 4 av 5 män bromsas håravfallet upp och flertalet av de individer som använder Minoxidil Orifarm Forte får även någon form av håråterväxt. Effekt av behandlingen kan förväntas efter 2-8 månader i vissa fall kortare eller längre tid.


   Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 8 månader.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Minoxidil Orifarm Forte

   Använd inte Minoxidil Orifarm Forte

   • om du är allergisk mot minoxidil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Minoxidil Orifarm Forte. Personer med känd hjärt/kärlsjukdom eller hjärtrytmrubbning bör kontakta läkare innan behandlingen påbörjas.


   Minoxidil Orifarm Forte bör inte användas vid plötsligt eller fläckvis uppträdande håravfall eller om huden eller hårbotten är röd, inflammerad, irriterad, infekterad eller öm.


   Avbryt behandlingen med Minoxidil Orifarm Forte och kontakta läkare om något av följande symtom skulle uppträda:

   • Bröstsmärtor

   • Hög hjärtfrekvens (puls)

   • Yrsel och/eller svimningstendens

   • Plötslig, oförklarlig viktökning

   • Svullnad i händer och fötter

   • Kvarstående rodnad och irritation i hårbotten på de ställen som behandlats

   Skölj med rikligt med kallt vatten om Minoxidil Orifarm Forte skulle råka komma i kontakt med ögonen, munnen eller sår på huden. Du bör undvika inandning av Minoxidil Orifarm Forte i form av sprayad aerosol.

   För att minska risken för oönskad hårväxt bör man se till att Minoxidil Orifarm Forte endast appliceras på hårbotten och att tvätta händerna ordentligt varje gång Minoxidil Orifarm Forte använts (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Uppgift om säkerhet och effekt saknas för personer under 18 år.

   Andra läkemedel och Minoxidil Orifarm Forte

   Tala om för läkare om du använder andra läkemedel på huden, t.ex. tretinoin, ditranol eller betametason. Dessa läkemedel kan göra att huden absorberar mer eller mindre minoxidil (den aktiva substansen i Minoxidil Orifarm Forte).


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Minoxidil Orifarm Forte med mat, dryck och alkohol

   Du kan använda Minoxidil Orifarm Forte med mat och dryck.

   Graviditet och amning

   Minoxidil Orifarm Forte ska inte användas av kvinnor.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Minoxidil Orifarm Forte skulle påverka möjligheten att köra bil.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Minoxidil Orifarm Forte innehåller propylenglykol

   Minoxidil Orifarm Forte innehåller propylenglykol, som kan ge hudirritation.


   3. Hur du använder Minoxidil Orifarm Forte

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos 

   Håret ska vara helt torrt innan Minoxidil Orifarm Forte appliceras och samma sak gäller hårbotten. Med 12 timmars mellanrum appliceras 1 ml direkt på hårbotten och fördelas över hela den yta som ska behandlas. Använd ej mer än 2 ml per dag och applicera ej oftare än två gånger dagligen (tätare applikationer påskyndar ej effekten).


   Minoxidil Orifarm Forte ska alltid appliceras med hjälp av den medföljande spraypumpen. Efteråt används fingrarnaför att fördela Minoxidil Orifarm Forte i hårbotten och då är det viktigt att tvätta händerna. För att inte påverka effekten av Minoxidil Orifarm Forte bör ett silikonfritt schampo användas vid hårtvätt (silikon kan också benämnas dimetikon).


   För att använda Minoxidil Orifarm Forte:

   1. Avlägsna flaskans skruvlock.

   2. Sätt i spraypumpen i flaskan och skruva åt den ordentligt.

   3. Montera det förlängda sprayhuvudet på spraypumpen.

   4. Efter att ha riktat sprayhuvudet mot mitten av den yta som ska behandlas tryck in pumpkolven en gång och sprid ut Minoxidil Orifarm Forte med hjälp av fingertopparna över hela den yta som ska behandlas. Genomför denna procedur 10 gånger för att applicera en dos dvs 1 ml av lösningen.

   5. Tvätta händerna ordentligt efteråt.


   Behandlingstidens längd

   Eftersom hårväxt är en långsam process behöver Minoxidil Orifarm Forte en viss tid för att verka. Vanligen krävs det kontinuerlig användning 2 gånger per dag under minst 2 månader innan effekten blir märkbar. I vissa fall kan det dock ta längre tid. Om ingen effekt syns inom 8 månader bör behandlingen avbrytas. För optimal effekt ska Minoxidil Orifarm Forte användas varje dag. Om behandlingen avbryts upphör effekten inom 3 till 4 månader och håravfallet återkommer.

   Om du använt för stor mängd av Minoxidil Orifarm Forte

   Om du fått i dig eller använt för mycket Minoxidil Orifarm Forte eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Minoxidil Orifarm Forte

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Det räcker med att återuppta behandlingen på föreskrivet sätt.


   Vid felanvändning eller särskild känslighet kan det teoretiskt finnas en risk för generella effekter på grund av ökat upptag genom huden. Vid oavsiktligt intag via munnen är de mest sannolika symtomen på överdosering av Minoxidil Orifarm Forte effekter på hjärta och kärl såsom exempelvis ökad hjärtfrekvens (puls) i förening med plötslig viktökning, yrsel och svimningstendens.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   I början av behandlingen, efter 2-6 veckor, kan en tillfälligt ökad avstötning av hår förekomma. Denna orsakas av att hårfolliklarna undergår förändring från ett sovande stadium (gamla hår) till en aktiv växande fas (nya hår). När denna nytillväxt startar lösgörs gamla hår från hårbotten vilket tar sig uttryck i håravfall. Om håravstötningen fortsätter under mer än 2 veckor bör behandlingen avbrytas och kontakt tas med läkare.


   Om hjärtklappning, yrsel eller svimningsanfall uppträder sluta använda Minoxidil Orifarm Forte och uppsök läkare.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Huvudvärk.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Under behandlingen kan viss hudirritation uppkomma. Denna effekt som orsakas av de alkoholer (etanol och propylenglykol) som ingår i lösningen är i regel övergående. Om så inte visar sig vara fallet bör behandlingen avbrytas. Andnöd samt svullna händer och fötter.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Hjärtklappning, ökad hjärtfrekvens, bröstsmärta. Seborré (fet hy). Hårsäcksinflammation. Oönskad hårväxt på andra ställen av kroppen har rapporterats. Detta kan bero på att Minoxidil Orifarm Forte oavsiktligt kommit i kontakt med andra delar av huden än hårbotten. Ett fåtal personer har erfarit förändringar av hårkvalitet och färg.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   Lågt blodtryck. Överkänslighet, allergiskt kontakteksem, yrsel, ögonirritation, illamående, kräkning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Minoxidil Orifarm Forte ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg. dat/EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är minoxidil 50 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, etanol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Minoxidil Orifarm Forte är en klar, färglös lösning i plastflaska.

   Spraypump med förlängt sprayhuvud medföljer förpackningen.


   Minoxidil Orifarm Forte finns i förpackningsstorlekar 60 ml, 2x60 ml och 3x60 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-15


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Minoxidil Orifarm Forte

  Kutan lösning 50 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 494183
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  229 kr

  Jämförpris: 7,63 kr / milliliter

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/minoxidil-orifarm-forte-kutan-losning-50-mg-per-ml-60-milliliter-flaska-245804/ 245804 Minoxidil Orifarm Forte https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/494183s.jpg 229.00 229.00 SEK InStock Lösning för hårtillväxt Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Håravfall Målgrupp Målgrupp/Man Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kutan lösning 50 mg/ml 60 milliliter Flaska