Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Minitran

   5 mg/24 timmar, 10 mg/24 timmar och 15 mg/24 timmar depotplåster
   glyceryltrinitrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Minitran är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Minitran
   3. Hur du använder Minitran
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Minitran ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Minitran är och vad det används för

   Minitran används regelbundet för att förebygga attacker av bröstsmärtor/kärlkramp (angina pectoris).

   Minitran är ett depotplåster som administrerar glyceryltrinitrat via huden. Depotplåstret är konstruerat så att glyceryltrinitrat avges under minst 24 timmar.

   Glyceryltrinitrat som finns i Minitran kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Minitran

   Använd inte Minitran

   • om du är allergisk mot glyceryltrinitrat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

    vid chock, akut hjärtinfarkt eller för att behandla akuta bröstsmärtor

   • tillsammans med läkemedel som används vid impotens så som sildenafil, vardenafil eller tadalafil (se även Andra läkemedel och Minitran)

   • tillsammans med läkemedel som innehåller riociguat (används för att behandla högt blodtryck i lungorna).

   • om du har sjukdom i hjärtmuskulaturen (hypertrofisk kardiomyopati), allvarlig hjärtklaffsjukdom (aorta/mitralisstenos) eller har hjärtsäcksinflammation (perikardit) eller tryck i hjärtat som orsakas av vätskeansamling i hjärtsäcken (perikardiell tamponad)

   • om du har mycket lågt blodtryck eller har lågt blodtryck på grund av vätskeförlust (hypovolemi)

   • om du har allvarlig blodbrist (anemi)

   • om du har förhöjt tryck i skallen

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Minitran om du:

   • nyligen haft hjärtinfarkt eller akut hjärtsvikt

   • har lågt blodtryck eller känner dig yr när du står upprätt (ortostatisk hypotoni)

   • har hjärt-lung sjukdom (cor pulmonale) eller har en tendens till bristande syresättning av blodet (hypoxemi)

   • har någon hjärtklaffssjukdom (prolaps)

   • har högt tryck i ögat (glaukom)

   • har underaktiv sköldkörtel (hypotyreoidism)

   • har problem med blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom)

   • har minskad nivå av methemoglobinreduktas eller lider av methemoglobinemi

   • har brist på ett enzym, glukos-6-fosfatdehydrogenas, som kan leda till allvarlig blodbrist (anemi)


   Varning:

   Avsluta inte behandlingen med Minitran plötsligt. Informera din läkare om du tänker avsluta behandlingen. Plötsligt avbrott i behandlingen kan orsaka bröstsmärtor.


   Vissa patienter kan uppleva svår huvudvärk eller lågt blodtryck vid en för hög styrka av Minitran i början av en behandling.


   Du kan eventuellt få tätare attacker av kärlkramp under perioder när Minitran inte används. Din läkare avgör om du samtidigt ska använda ett annat läkemedel mot kärlkramp.


   Om tillvänjning mot glyceryltrinitrat uppstår under behandling med Minitran kan effekten av nitroglycerinpreparat som sätts under tungan försvagas vid attacker av kärlkramp. Läs hur tillvänjning kan förhindras under avsnitt 3 Hur du använder Minitran.


   Det finns risk för att utveckla överkänslighet för produkter som används på huden, speciellt produkter som frigör det aktiva innehållsämnet långsamt över tid, tala med din läkare om du är osäker.

   Andra läkemedel och Minitran

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Minitran kan påverka eller påverkas om det tas samtidigt med:

   • läkemedel mot impotens (som innehåller sildenafil, vardenafil, tadalafil)

   • läkemedel mot högt blodtryck i lungorna (riociguat), samtidig användning kan orsaka onormalt lågt blodtryck (hypotoni).

   • tricykliska antidepressiva läkemedel

   • läkemedel mot psykiska störningar (neuroleptika)

   • kärlvidgande medel eller andra blodtryckssänkande läkemedel (t. ex kalciumantagonister, ACE-hämmare, betablockerare, vätskedrivande medel och andra medel mot högt blodtryck)

   • smärtstillande antiinflammatoriska läkemedel (NSAID), med undantag av acetylsalicylsyra

   • läkemedel vid cancerbehandling (amifostin) och acetylsalicylsyra

   • läkemedel mot migrän och blodtrycksfall (dihydroergotamin)

   Minitran med mat, dryck och alkohol

   Minitran i kombination med alkohol kan öka risken för blodtryckssänkning. Samtidigt intag av alkohol rekommenderas inte.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Efterenhet från gravida kvinnor är begränsad. Minitran ska användas med försiktighet under graviditeten, särskilt under de 3 första månaderna.


   Det finns inte tillräckligt med information om aktiv substans utsöndras i bröstmjölk. Läkaren avgör om du ska sluta amma ditt barn eller om du ska avsluta behandlingen med Minitran.


   Det är inte känt om Minitran påverkar fertiliteten hos människor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Minitran depotplåster kan speciellt i början av behandlingen eller vid dosjustering orsaka blodtrycksfall och yrsel vilket kan påverka reaktionsförmågan. Om du upplever någon av dessa effekter ska du undvika att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Minitran

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad startdos är ett depotplåster Minitran 5 mg/24 timmar en gång per dygn. Vid behov kan läkaren öka dosen.


   Applicera depotplåstret på en frisk, torr, ren och hårfri yta på bröstkorgen eller överarmen. Huden får inte vara röd eller irriterad och får inte vara insmord med lotion eller kräm. Byt plåster varje dag och applicera på ett nytt område på bröstkorgen eller överarmen. Samma hudområde ska inte användas igen förrän efter några dagar. Depotplåstret tas vanligen bort på kvällen vid sänggåendet för att ge ett behandlingsfritt intervall på minst 8 timmar och ett nytt depotplåster sätts på igen på morgonen. Detta hjälper till att förhindra tillvänjning. Vid upprepad behandling kan annars effekten försvagas vilket kan leda till att dosen måste ökas.


   Fastsättning av Minitran plåster

   1. Börja vid märket i hörnet på plåsterförpackningen och riv

   2. Håll fast plåstret med skyddsplasten mot dig själv

   3. Dra bort den mindre delen av skyddsplasten från plåstret

   4. Fäst plåstret på överarmen eller bröstkorgen

   5. Avlägsna försiktigt den andra delen av skyddsplasten och pressa fast plåstret på huden

   ordentligt.


   Om depotplåstret lossnar, fäst ett nytt plåster på en ny hudyta och ta bort plåstret vid samma tid som vanligt.


   Minitran depotplåster kan behållas under bad, dusch och fysisk aktivitet. Plåstret ska dock tas bort före bastubad.


   Använt plåster innehåller rester av läkemedlet och ska därför vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och kasseras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. (se avsnitt 5 Hur Minitran ska förvaras).

   Om du har använt för stor mängd av Minitran

   Om du applicerar för många plåster samtidigt, om effekten av läkemedlet blir för stark eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tfn 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Minitran

   • Om du upptäcker att du har glömt sätta på ett plåster, sätt då på ett nytt plåster så snart du kan. Ta sedan av plåstret vid samma tidpunkt som vanligt. Om du inte upptäcker att du glömt ett plåster förrän under det behandlingsfria intervallet ska du däremot vänta tills nästa dag och då fortsätta behandlingen som vanligt.

   • Använd inte flera plåster samtidigt för att kompensera för glömt plåster.

   Om du slutar använda Minitran

   Avsluta inte behandlingen utan att informera behandlande läkare.

   Alternativ behandling ska påbörjas innan behandlingen med Minitran avslutas. Rådfråga läkaren.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Illamående och kräkningar.


   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): Huvudvärk (speciellt under de första behandlingsdagarna, försvinner vanligen efter några dagar), lågt blodtryck


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Under depotplåstret kan allergisk hudreaktion, rodnad, klåda, värmekänsla och lokal hudirritation förekomma men försvinner vanligtvis efter några timmar. Applikationsstället ska regelbundet bytas för att förebygga lokal irritation.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare): Ökad hjärtrytm (takykardi), blodtrycksfall när man t.ex. reser sig upp, svimning och ansiktsrodnad (flush).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Yrsel


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Hjärtklappning, allmänna hudutslag


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Minitran ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25 ºC. Förvaras i originalförpackningen.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Använt plåster ska vikas ihop med den klibbiga sidan inåt och förvaras på ett säkert sätt så att barn inte kommer åt plåstret. Återlämna använt plåster till apotek, helst i originalförpackningen.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: glyceryltrinitrat 18 mg, 36 mg eller 54 mg.

    Depotplåstret avger 5 mg, 10 mg eller 15 mg glyceryltrinitrat under en period på 24 timmar.

   • Övriga innehållsämnen är: isooctyl-akrylat-akrylamid-sampolymer, etyloleat, glycerylmonolaurat, polyetenfilm och silikoniserad polyesterfilm.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Depotplåstret består av en tunn elastisk och transparent polyetenfilm, vilken utgör bärare av en häftämnesmatrix innehållande glyceryltrinitrat, samt skyddsplast, vilken avlägsnas före administrering.


   Varje depotplåster är förpackat i värmeförseglad folie. Minitran 5 mg/24 timmar och Minitran 10 mg/24 timmar är förpackade om 30 eller 100 depotplåster. Minitran 15 mg/24 timmar är förpackad om 30 depotplåster.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00

   E-mail: info@medasverige.se


   Tillverkare:

   3M Health Care Limited

   Derby Road

   Loughborough, Leicestershire

   LE11 5SF Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-03-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Minitran

  Depotplåster 10 mg/24 timmar 100 x 1 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 380840
  • Tillverkare: Meda AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?