Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Minirin

   0,1 mg/ml nässpray, lösning
   desmopressinacetat
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   .-

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Minirin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
   3. Hur du använder Minirin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Minirin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Minirin är och vad det används för

   Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

   Minirin används vid

   • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

   • testning av njurens förmåga att koncentrera urin.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

   Använd inte Minirin

   • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

   • om du lider av hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har låg natriumhalt i blodet

   • om du har störd hormonutsöndring (så kallad SIADH)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Minirin:

   • - om du är 65 år eller äldre

   • - om du har risk för ökat tryck i skallen

   Minirin nässpray bör endast användas då orala beredningsformer (tabletter eller frystorkade tabletter) är olämpliga.

   Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till minsta möjliga för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att man har tagit Minirin.

   Minirin ska användas med försiktighet vid rubbad vätskebalans. Rådgör med läkare om du i samband med akut sjukdom får rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen.

   Andra läkemedel och Minirin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av Minirin kan förstärkas med en ökad risk för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen om det intas samtidigt som vissa läkemedel mot:

   • depression (tricykliska antidepressiva, selektiva serotoninåterupptagshämmare)

   • psykos (klorpromazin)

   • epilepsi (karbamazepin)

   • diabetes (så kallade sulfonureider t ex glibenklamid)

   • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Minirin går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Minirin har ingen eller försumbar påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.

   Minirin innehåller bensalkoniumklorid

   Bensalkoniumklorid kan ge kramp i luftrören.


   3. Hur du använder Minirin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Diabetes insipidus: Rekommenderad dos för vuxna är 1-2 sprayningar 1-2 gånger dagligen.

   Testning av njurens förmåga att koncentrera urin: Dosering och provtagning sker enligt instruktion på kliniken. Vätskeintaget ska begränsas, se Varningar och försiktighet.

   Användning för barn

   Minirin nässpray används hos barn med central diabetes insipidus och för testning av njurens förmåga att koncentrera urin.

   Bruksanvisning

   Innan Minirin nässpray används första gången, måste pumpen fyllas genom att trycka 4 gånger eller tills en jämn dusch erhålls. När sprayen inte använts under den senaste veckan måste pumpen fyllas på nytt genom att trycka en gång eller tills en jämn dusch erhålls.

   VIKTIGT! Den nedre delen av pumpslangen måste alltid vara

   nedsänkt i vätskan då du använder sprayen (se figur A).

   Håll sprayflaskan som bilden visar

   Vid minsta tvekan huruvida korrekt dos administrerats, ska ingen ytterligare spraydos ges förrän vid nästa doseringstillfälle. Hos små barn ska administreringen övervakas av en vuxen för att säkerställa korrekt dosering.

   Ta av skyddshylsan
   Håll sprayflaskan som bilden visar

   Ta av skyddshylsan

   Håll sprayflaskan som

   bilden visar

   Hur man sprayar
   Upprepning av sprayning i andra näsborren
   Sätt på skyddshylsan. Förvara sprayen stående,

   Luta huvudet en aning bakåt.

   För spetsen rakt in i

   näsborren enligt bild 3

   Håll andan och spraya en gång.

   Om du är ordinerad mer

   än en dos, upprepa

   sprayningen i den andra

   näsborren. För varje

   ytterligare dos, växla

   näsborre och upprepa

   enligt bruksanvisningen

   Sätt på skyddshylsan.

   Förvara alltid spray-

   flaskan stående

   Om du använt för stor mängd av Minirin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Minirin

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   Nästäppa, rinnsnuva, ökad kroppstemperatur.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Sömnlöshet, humörsvängningar, mardrömmar, nervositet, aggressivitet, huvudvärk, magkatarr, illamående, magont, näsblödning, övre luftvägsinfektioner.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Låg natriumhalt i blodet (hyponatremi), kräkning.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, uttorkning, förvirring, kramper, koma, yrsel, sömnighet, höjt blodtryck, andnöd, diarré, klåda, hudutslag, nässelutslag, muskelkramper, trötthet, uppsvälldhet, bröstsmärta, frossa, viktökning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Minirin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är desmopressinacetat. En ml innehåller 0,1 mg desmopressinacetat.

   • Övriga innehållsämnen är bensalkoniumklorid (konserveringsmedel) 0,1 mg/ml, citronsyra (E 330), dinatriumfosfat, natriumklorid och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sprayflaska med manuell dospump.

   Förpackningstorlekar:

   2,5 ml, 5 ml, 3x5 ml, 6 ml och 3x6 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   040-691 69 00

   Tillverkare

   Ferring GmbH

   Wittland 11

   241 09 Kiel

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014–06–23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Minirin

  Nässpray, lösning 0,1 mg/ml 60 dos(er) Spraybehållare

  • Varunummer: 591776
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  375,09 kr

  Jämförpris: 6,25 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?