Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Minirin

   4 mikrogram/ml injektionsvätska, lösning
   desmopressinacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Minirin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin
   3. Hur du använder Minirin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Minirin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Minirin är och vad det används för

   Det aktiva ämnet i Minirin verkar som det naturliga hormonet vasopressin och reglerar njurarnas förmåga att koncentrera urin.

   Minirin används vid

   • behandling av central diabetes insipidus (hypofysrubbning som leder till kraftig törst och stora urinmängder)

   • testning av njurens förmåga att koncentrera urin; detta test utförs för att undersöka om det finns skador på njurarna, t ex efter upprepade infektioner i övre urinvägarna

   Desmopressin som finns i Minirin kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Minirin

   Använd inte Minirin

   • om du är allergisk mot desmopressinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av polydipsi (onormalt stort vätskeintag)

   • hjärtsvikt och andra tillstånd som kräver behandling med vätskedrivande medel

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har låg natriumhalt i blodet

   • om du har störd hormon-utsöndring (så kallad SIADH)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Minirin vid

   • rubbad balans av vätska och/eller salter i kroppen

   • risk för vätskeansamling i hjärnan

   Du ska begränsa vätskeintaget eftersom det finns en risk för att onormalt mycket vätska stannar i kroppen när du tar Minirin. Drick så lite vätska som möjligt, bara för att släcka din törst.

   Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin ska vätskeintaget begränsas till max 0,5 l för att släcka törst under perioden 1 timme före till 8 timmar efter att du har fått Minirin.

   Drabbas du av viktökning, ihållande huvudvärk och illamående kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Minirin

   Om Minirin tas tillsammans med vissa läkemedel mot

   • epilepsi (karbamazepin)

   • psykiska sjukdomar t ex depression (SSRI, tricykliska antidepressiva medel, klorpromazin)

   • smärta och inflammation (så kallade NSAID)

   kan risken för att onormalt mycket vätska stannar kvar i kroppen öka.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning under graviditet.

   Desmopressin går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Minirin har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Minirin

   Minirin injektionsvätska är ett läkemedel som används på sjukhus, och som enbart ska ges av kvalificerad personal. Läkare ordinerar en lämplig dos för dig.

   Om du har fått för stor mängd av Minirin

   Det är osannolikt att du får för stor mängd då läkare ordinerar lämplig dos för dig.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om vätskeintaget inte begränsas enligt anvisningarna ovan kan onormalt mycket vätska ansamlas i kroppen, vilket kan leda till huvudvärk, illamående/kräkningar, viktökning och i allvarliga fall kramper. Kontakta läkare om du drabbas av dessa biverkningar.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Huvudvärk, buksmärta, illamående.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Överkänslighetsreaktion med feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall, allergiska hudreaktioner inklusive nässelfeber.

   Ytterligare biverkningar hos barn

   Mycket sällsynta fall av känslomässiga störningar och reaktioner som t ex irritation, aggressivitet eller mardrömmar har rapporterats hos barn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Minirin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är desmopressinacetat 4 mikrogram/ml motsvarande desmopressin.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, saltsyra och vatten till injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glasampuller.

   Förpackningsstorlek: 10x1 ml

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Ferring Läkemedel AB

   Box 4041

   203 11 Malmö

   040-691 69 00

   Tillverkare

   Ferring GmbH

   Wittland 11

   24109 Kiel

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-07-01


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Central diabetes insipidus: Injektionslösningen kan användas där intranasal administrering bedöms olämplig. Individuell; efter testning av effekten på urinosmolalitet och diures på olika dosnivåer.

   Normaldos:

   Vuxna 1-4 mikrogram (0,25-1 ml) 1-2 gånger dagligen.

   Barn över 1 år 0,1-1 mikrogram (0,025-0,25 ml) 1-2 gånger dagligen.

   Barn under 1 år: Erfarenheten av behandling av barn under 1 år är begränsad.

   Fallrapporter tyder på att 0,05 mikrogram (0,0125 ml) är lämplig initialdos. Dosen titreras sedan med hänsyn till patientens diures- och elektrolytstatus.

   Injektionen ges normalt intravenöst, men kan vid behov även ges intramuskulärt eller subkutant.

   Diagnostiskt bruk: Vid testning av njurens förmåga att koncentrera urin.

   Normaldos, intramuskulär eller subkutan injektion: Vuxna 4 mikrogram (1 ml).

   Barn över 1 år 1-2 mikrogram (0,25-0,5 ml).

   Barn under 1 år: 0,4 mikrogram (0,1 ml).

   För barn rekommenderas i första hand den intranasala beredningen för njurkoncentrationstest. Efter administrering av Minirin bortkastas eventuell urin inom 0 till 1 timme. Under de närmaste 8 timmarna samlas 2 urinportioner för osmolalitetsmätning. Vätskerestriktion ska iakttas, se vidare under Varningar och försiktighet.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Minirin

  Injektionsvätska, lösning 4 mikrogram/ml 10 x 1 milliliter Ampull

  • Varunummer: 046029
  • Tillverkare: Ferring Läkemedel AB

  371,61 kr

  Jämförpris: 37,16 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?