Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mindiab

   2,5 mg och 5 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mindiab är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab
   3. Hur du använder Mindiab
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mindiab ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mindiab är och vad det används för

   Mindiab används för behandling av åldersdiabetes (sockersjuka), när kost, viktminskning och motion inte räcker till för att förbättra blodsockret.

   Mindiab gör kroppens eget insulin mer effektivt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mindiab

   Använd inte Mindiab

   • om du är allergisk mot glipizid, om du tidigare fått allergiska reaktioner vid användning av andra läkemedel inom samma grupp (sulfonureider och sulfonamider) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • vid akuta tillstånd som komplicerar diabetessjukdom, t ex tillstötande infektioner eller kallbrand.

   • vid allvarlig lever- eller njurskada eller vid undernäring.

   • vid graviditet och amning

   • vid insulinberoende diabetes, diabeteskoma eller ketoacidos (för hög halt av sura ämnen i blodet).

   • vid allvarligt nedsatt sköldkörtelfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Mindiab.

   De som har nedsatt njur- och leverfunktion, minskad näringstillförsel eller åderförkalkning i hjärnan bör rådgöra med läkaren innan behandling med Mindiab påbörjas. Vid feldosering, oregelbundna måltider och minskat födointag, kan en alltför låg blodsockerhalt (insulinkänning, hypoglykemi) uppträda. Detta yttrar sig först som hunger, svettningar, matthet och huvudvärk. Känningarna försvinner i de flesta fall ganska snabbt efter tillförsel av socker. Blir dessa störningar besvärande bör man kontakta läkare. Följ läkarens anvisningar om dosering och födointag så att risken för insulinkänning minskas.

   Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Andra läkemedel och Mindiab

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa

   mediciner mot högt blodtryck och hjärtsvikt (så kallade ACE-hämmare), vissa

   läkemedel mot halsbränna och magsår (ranitidin, cimetidin), vissa läkemedel mot svampinfektioner (flukonazol, mikonazol, voriconazol), vissa antibakteriella läkemedel som används vid t ex urinvägsinfektion (sulfametoxazol + trimetoprim), vissa antibiotika (kinoloner), kloramfenikol, probenecid (medel mot gikt), warfarin (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig), moklobemid (antidepressivt medel) och acetylsalicylsyra (läkemedel som hämmar blodets förmåga att levra sig eller mot värk och febernedsättande). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Mindiab med mat, dryck och alkohol

   Alkohol bör heller inte förtäras i samband med behandling med Mindiab,

   eftersom det ökar risken för ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi). Regelbundet

   intag av alkohol kan även försämra effekten av Mindiab.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Mindiab ska inte användas under graviditet och amning.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Mindiab kan man i vissa fall få ett alltför lågt blodsocker (hypoglykemi), vilket ger en nedsatt reaktionsförmåga. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning.


   3. Hur du använder Mindiab

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Tabletterna bör tas en halvtimme före måltid.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Mindiab

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112).

   Om du har glömt att använda Mindiab

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter): Illamående och diarré. 

   Påverkan på leverfunktionen. Magsmärta. Lågt blodsocker (insulinkänning, hypoglykemi).

   Mindre vanliga: Yrsel och skakningar (tremor). Kräkningar. Gulsot.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Minskat antal blodplättar (trombocytopeni) och andra blodbildsförändringar bl a agranulocytos. Låga natriumvärden i blodet. Förvirringstillstånd, huvudvärk, nedsatt syn. Förstoppning. Leverinflammation. Utslag, nässelfeber, klåda, ljuskänslighet.

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Mindiab ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glipizid 2,5 mg respektive 5 mg

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 155,5 mg respektive 153 mg, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse, stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mindiab finns i följande förpackningsstorlekar:

   Tabletter 2,5 mg: blisterförpackningar med 49 tabletter och 100 tabletter samt plastburk med 250 tabletter.

   Tabletter 5 mg: blisterförpackningar med 49 tabletter och 100 tabletter samt plastburk med barnskyddande lock 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08 – 550 520 00

   E-mail: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-06-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mindiab®

  Tablett 5 mg 250 styck Burk

  • Varunummer: 012898
  • Tillverkare: Pfizer AB

  119,30 kr

  Jämförpris: 0,48 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?