• Avmaskning för katt
 • Milbemycinoxim, kombinationer
 • Avmaskning av vuxna katter mot bandmask och vuxna rundmaskar
 • Köttsmak, lätt av ge. Använd inte till katter som väger mindre än 2 kg
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Virbac

   1ère avenue – 2065m – L.I.D.

   06516 Carros

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter för små katter och kattungar, Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter. Milbemycinoxim, prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller: Aktiva substanser:

   Utseende

   Milbemycinoxim

   Prazikvantel

   Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter för små katter och kattungar

   Ovala, mörkbruna med  köttsmak och med en skåra på båda sidor.

   4 mg

   10 mg

   Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter

   Ovala, röd/rosa med köttsmak och med en skåra på båda sidor.

   16 mg

   40 mg

   Tabletterna kan delas i halvor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Till katter för behandling av blandinfektioner med larvstadier och fullvuxna stadier av bandmaskar (cestoder) och vuxna rundmaskar (nematoder) av följande arter:
   Bandmaskar:

   Echinococcus multilocularis (Dvärgbandmask),

   Dipylidium caninum,
   Taenia spp.,
    

   Rundmaskar:
   Hakmask (Ancylostoma tubaeforme),
   Spolmask (Toxocara cati)

   Förebyggande mot hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter för små katter och kattungar.

   Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter

   Skall inte användas till kattungar som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

   Skall inte användas till katter som väger mindre än 2 kg

   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något av övriga innehållsämnen.
   Se även punkt "SÄRSKILDA VARNINGAR".

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall, särskilt hos unga katter, kan generella symtom (såsom slöhet), neurologiska symtom (såsom muskelryckningar och svårigheter att samordna rörelserna) och/eller symtom från mage/tarm (såsom kräkningar och diarré) observeras efter administrering av det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Djuret bör vägas för att säkerställa korrekt dosering.

   Ges via munnen.
   Minsta rekommenderade dos: 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges via munnen en gång som engångsdos.

   Produkten bör ges vid eller efter utfodring.
   Produkten är en liten tablett.
   För att underlätta administrationen, är tabletten smaksatt med köttarom.

   Doseras efter kroppsvikt enligt nedan:

   Vikt

   Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter för små katter och kattungar

   Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter för katter

   0,5 - 1 kg

   1/2 tablett


   över 1 – 2 kg

   1 tablett


   2 – 4 kg


   1/2 tablett

   över 4 – 8 kg


   1 tablett

   över 8 – 12 kg


   1 + 1/2 tabletter

   I de fall då förebyggande behandling mot hjärtmask används samtidigt med behandling mot bandmask, kan produkten ersätta hjärtmaskbehandlingen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Ej relevant

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Halverade tabletter ska förvaras i originalförpackningen och användas till nästa administration.

   Förvara blisterförpackningen i ytterkartongen.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen/blisterförpckningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 6 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Det rekommenderas att behandla alla djur som lever i samma hushåll samtidigt.

   För att utveckla ett effektivt maskkontrollprogram, bör det lokala epidemiologiska läget och kattens levnadsförhållanden beaktas och därmed rekommenderas att söka professionell rådgivning.

   Parasitresistens mot alla klasser av avmaskningsmedel kan uppstå vid frekvent och upprepad användning av avmaskningsmedel ur denna klass.


   Om katten är infekterad med bandmasken D. caninum, bör samtidig behandling mot mellanvärdar, såsom loppor och löss, övervägas för att förhindra återinfektion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Inga studier har utförts på svårt försvagade katter eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Produkten rekommenderas inte till sådana djur eller kan endast användas i enlighet med en nytta/riskbedömning utförd av ansvarig veterinär.

   Studier har visat att behandling av hundar med ett stort antal cirkulerande mikro-trådmaskar (mikrofilarier) kan ibland leda till uppkomsten av överkänslighetsreaktioner, som bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningssvårigheter eller överdriven salivavsöndring. Dessa reaktioner är associerade med frisättningen av proteiner från döda eller döende mikrotrådmaskar och är inte en direkt skadlig effekt av produkten. Behandling av hundar som lider av infektion av mikrotrådmaskar rekommenderas därför inte. Eftersom det inte finns uppgifter om katter med infektion av mikrotrådmaskar, bör användningen vara i enlighet med en nytta-risk bedömning utfört av behandlande veterinär.

   Dvärgbandmask (Echinocococcus multilocularis) utgör en risk för människor. Vid smitta med dvärgbandmask skall riktlinjer för behandling och uppföljning samt personlig säkerhet följas. Experter eller institut specialiserade inom parasitologi bör konsulteras. Om katten har besökt områden där dvärgbandmask finns bör en veterinär konsulteras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök genast läkare och visa läkaren bipacksedeln eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   En studie visar att behandling med denna kombination av aktiva substanser tolereras väl av avelskatter, även under dräktighet och digivning. Eftersom det inte genomfördes någon särskild studie med denna produkt, bör användning under dräktighet och digivning endast ske efter risk/nytta bedömningen som utförts av ansvarig veterinär.

   Andra läkemedel och Milpro vet:

   Samtidig användning av kombinationen prazikvantel/milbemycinoxim och selamektin tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av den makrocykliska laktonen selamektin administrerades under samtidig behandling med denna produkt vid rekommenderad dos. Eftersom det inte finns ytterligare studier, bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av produkten och andra makrocykliska laktoner. Inga studier har genomförts med fortplantande djur.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   I en studie där produkten administrerades 1, 3 och 5 gånger den normala dosen, och under en tidsperiod som översteg den normala rekommendationen, dvs. 3 gånger med 15 dagars intervaller, sågs biverkningar som är rapporterade som mindre vanliga vid den rekommenderade dosen (se avsnitt BIVERKNINGAR) vid doser som översteg 5 gånger den normala dosen efter den andra och den tredje behandlingen. Dessa biverkningar försvann spontant inom en dag.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt veterinärmedicinskt läkemedel eller avfall från veterinärmedicinska läkemedel skall kasseras enligt gällande lokala bestämmelser.

   Milpro vet. får inte släppas ut i vattendrag eftersom det kan vara farligt för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-01-14

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tillgängliga förpackningsstorlekar:

   Milpro vet 4 mg/10 mg filmdragerade tabletter till små katter och kattungar

   Milpro vet 16 mg/40 mg filmdragerade tabletter till katter

   1 kartong med 2 tabletter innehållande 1 blisterförpackning med 2 tabletter (delbar per tablett)
   1 kartong med 4 tabletter innehållande 2 blisterförpackningar med 2 tabletter (delbar per tablett)

   1 kartong med 2 tabletter innehållande 1 blisterförpackning med 2 tabletter (delbar per tablett)
   1 kartong med 4 tabletter innehållande 2 blisterförpackningar med 2 tabletter (delbar per tablett)

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Milpro vet

  Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg 4 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 412949
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  229 kr

  Jämförpris: 57,25 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/milpro-vet-filmdragerad-tablett-16-mg-per-40-mg-4-tabletter-blister-358922/ 358922 Milpro vet https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/412949s.jpg 229.00 229.00 SEK InStock Avmaskning för katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 16 mg/40 mg 4 tablett(er) Blister