• Avmaskning för hund
 • Milbemycinoxim, kombinationer
 • Avmaskning av vuxna hundar mot bandmask och vuxna rundmaskar
 • Köttsmak. Skall ej användas till valpar yngre än 2 veckor och/eller < 0,5 kg
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Virbac

   1ère avenue – 2065m – L.I.D.

   06516 Carros

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Milpro vet 2,5 mg/25 mgMilpro vet 12,5 mg/125 mg, filmdragerade tabletter för hundar. Milbemycinoxim, prazikvantel filmdragerade tabletter för små hundar och valpar,

   3. DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Varje tablett innehåller: Aktiva substanser:

   Utseende

   Milbemycinoxim

   Prazikvantel

   Milpro vet 2,5 mg/25 mg, filmdragerade tabletter för små hundar och valpar

   Ovala, beige till ljust bruna, köttsmaksatta tabletter med en skåra på båda sidorna.

   Tabletterna kan delas i halvor.

   2,5 mg

   25,0 mg

   Milpro vet 12,5 mg/125 mg filmdragerade tabletter för hundar

   Runda, beige till ljust bruna, köttsmaksatta tabletter.

   12,5 mg

   125,0 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   För hund: Behandling av blandinfektioner med vuxna bandmaskar och rundmaskar av följande arter:

   Bandmaskar (cestoder):

   Dipylidium caninum

   Taenia spp.

   Rävens dvärgbandmask (Echinococcus spp).

   Mesocestoides spp.

   Rundmaskar (nematoder):

   Hakmask (Ancylostoma caninum)

   Spolmask (Toxocara canis; Toxascaris leonina)

   Piskmask (Trichuris vulpis)

   Ögonmask (Thelazia callipaeda, se specifika behandlingsscheman i avsnitt 9 "ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING"))

   Rävens lungmask (Crenosoma vulpis, begränsning av infektionen)

   Fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum, begränsning av infektion orsakad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika scheman för behandling och sjukdomsförebyggande i avsnitt 9 "ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING ").

   Milpro vet kan också användas förebyggande mot hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmask är befogad.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Milpro vet 2,5 mg/25 mg, filmdragerade tabletter för små hundar och valpar

   Milpro vet 12,5 mg/125 mg filmdragerade tabletter för hundar

   Skall inte användas till hundar yngre än 2 veckor eller som väger under 0,5 kg.

   Skall inte användas till hundar som väger mindre än 5 kg. 

   Använd inte vid överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall kan biverkningar såsom slöhet, och neurologiska biverkningar (såsom muskelryckningar och rubbningar av muskelrörelser) och/eller biverkningar från mage/tarm (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling) observeras hos hundar efter behandling med läkemedlet.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Ges via munnen.

   Minsta rekommenderade dos: 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg ges en gång via munnen.

   Läkemedlet skall ges i samband med eller efter foderintag.

   Tabletterna är smaksatta med köttsmak och lätta att ge (oftast kommer hundar och valpar att acceptera dem frivilligt även utan foder).

   Beroende på hundens kroppsvikt är den faktiska doseringen följande:

   Vikt

   Milpro vet 2,5 mg/25 mg, filmdragerade tabletter för små hundar och valpar

   Milpro vet 12,5 mg/125 mg filmdragerade tabletter för hundar

   0,5-1 kg

   1/2 tablett


   över 1-5 kg

   1 tablett


   över 5-10 kg

   2 tabletter


   5-25 kg


   1 tablett

   över 25-50 kg


   2 tabletter

   över 50-75 kg


   3 tabletter

   I de fall då förebyggande hjärtmaskmedicinering görs och behandling mot bandmask krävs samtidigt, kan läkemedlet ersätta det läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim för att förebygga mot hjärtmask.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För behandling av fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) ska milbemycinoxim ges fyra gånger med en veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmask är befogad, rekommenderas att man behandlar en gång med läkemedlet och fortsätter med läkemedlet som enbart innehåller milbemycinoxim för de återstående tre veckovisa behandlingarna.

   Administration av produkten i smittade områden var fjärde vecka kommer att förhindra hjärtmaskinfektion genom att minska outvecklade fullvuxna (L5) och fullvuxna parasiter, där samtidig behandling mot bandmask är befogad.

   För behandling av ögonmask (Thelazia callipaeda) ska milbemycinoxim ges som två behandlingar med sju dagars mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmask är befogad kan produkten ersätta läkemedlet som enbart innehåller milbemycinoxim.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Milpro vet 2,5 mg/25 mg, filmdragerade tabletter för små hundar och valpar

   Milpro vet 12,5 mg/125 mg filmdragerade tabletter för hundar

   Förvaras i originalförpackningen.

   Halva tabletter ska förvaras i originalförpackningen och användas för nästa doseringstillfälle.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning (halverade tabletter): 6 månader.

   Förvaras i originalförpackningen..

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blister efter ” Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   För att utveckla ett effektivt kontrollprogram för mask bör hundens lokala epidemiologiska information (smittans lokala utbredning där hunden vistas) och levnadsvillkoren tas i beaktande och därför rekommenderas professionell rådgivning.

   Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av avmaskningsmedel vid tät och upprepad användning av avmaskningsmedel ur denna grupp.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Studier med milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen hos vissa hundar av collie eller närbesläktade raser är mindre än i andra raser. För dessa hundar bör den rekommenderade dosen följas strikt.

   Toleransen av läkemedlet hos unga valpar från dessa raser har inte undersökts.

   Symtom vid överdosering hos collie liknar dem som ses hos hundar i allmänhet (se även punkt 4.10).

   Djuret bör vägas före behandling för att säkerställa korrekt dosering.

   Behandling av hundar med en stor mängd cirkulerande larver i blodet kan ibland leda till uppkomsten av överkänslighetsreaktioner, som bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, ansträngd andning eller överdriven salivavsöndring. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende larver och är inte en direkt giftig effekt av produkten. Användning på hundar med larver i blodet rekommenderas därför inte.

   I riskområden för hjärtmask, eller i de fall det är känt att en hund har rest till och från riskregioner med hjärtmask, rekommenderas rådgivning av veterinär innan du använder Milpro vet. för att utesluta förekomsten av eventuella samtidiga angrepp av hjärtmask. Om hunden har hjärtmask ska den behandlas mot vuxna maskar innan hunden behandlas med Milpro vet.

   Rävens dvärgbandmask utgör en risk för människor. Vid smitta av rävens dvärgbandmask måste speciella riktlinjer för behandling och uppföljning samt om skydd av personer följas. Experter eller institut för parasitologi bör konsulteras. Om hunden har besökt områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus spp.) förekommer bör en veterinär kontaktas.

   Inga studier har utförts på allvarligt försvagade hundar eller individer med allvarligt nedsatt njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med en nytta-/riskbedömning av ansvarig veterinär.

   Hos hundar som är yngre än 4 veckor gamla är bandmaskinfektioner ovanligt. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat kan därför vara onödigt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.

   Dräktighet och digivning:

   I en studie visade sig denna kombination av aktiva substanser tolereras väl hos avelstikar, även under dräktighet och digivning. Då en särskild studie med detta läkemedel inte har utförts bör användning under dräktighet och digivning endast ske efter en risk-/nyttabedömning av ansvarig veterinär.

   Andra läkemedel och Milpro vet:

   Samtidig användning av kombinationen prazikvantel/milbemycinoxim med selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med detta läkemedel i rekommenderad dos. Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milpro vet och andra makrocykliska laktoner. Inga sådana studier har heller genomförts på dräktiga djur.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga andra symtom än de som observerats vid den rekommenderade dosen har observerats (se avsnittet "BIVERKNINGAR").

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   Milpro vet får inte släppas ut i vattendrag på grund av fara för fiskar och andra vattenlevande organismer.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015-12-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tillgängliga förpackningsstorlekar:

   Milpro vet 2,5 mg/25 mg, filmdragerade tabletter för små hundar och valpar

   Milpro vet 12,5 mg/125 mg filmdragerade tabletter för hundar

   Kartong med 2 tabletter (1 blister med 2 tabletter*)

   Kartong med 4 tabletter (2 blister med 2 tabletter*)

   Kartong med 2 tabletter (1 blister med 2 tabletter*)

   Kartong med 4 tabletter (2 blister med 2 tabletter*)

   *delbar per tablett

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  Milpro vet

  Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg 2 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 511201
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  99 kr

  Jämförpris: 49,50 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/milpro-vet-filmdragerad-tablett-125-mg-per-125-mg-2-tabletter-blister-358918/ 358918 Milpro vet https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/511201s.jpg 99.00 99.00 SEK InStock Avmaskning för hund Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Hund Speciellt för/Djur/Hund/Avmaskning Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 12,5 mg/125 mg 2 tablett(er) Blister