Bild på Milbemax vet. för små katter och kattungar
 • Avmaskning för katt
 • Läkemedel
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos, köttsmak. Ej till katt yngre än 6 veckor eller mindre än 0,5 kg
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco GmbH

   Heinz-Lohmann-Str. 4

   27472 Cuxhaven

   Tyskland

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S

   26 rue de la Chapelle

   F-68330 Huningue

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Milbemax vet. filmdragerade tabletter för katter. Milbemax vet. filmdragerade tabletter för små katter och kattungar. milbemycinoxim/prazikvantel

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A)SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till katt:

   Milbemycinoxim per tablett

   Prazikvantel
   per tablett

   Hjälpämnen

   Milbemax vet för små katter och kattungar
   (beige till brun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

   4 mg

   10 mg

   Upp till 132,5 mg

   Milbemax vet för katter

   (röd till rödbrun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

   16 mg

   40 mg

   Röd järnoxid (E172) 0,288 mg,

   andra hjälpämnen upp till 132,5 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder) av följande arter:

   Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis).

   Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma tubaeforme), spolmask (Toxocara cati)

   Förebyggande mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

   Använd inte ”tabletter för katter” till katter som väger mindre än 2 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall, speciellt hos unga katter, kan man efter behandlingen se följande symtom: överkänslighetsreaktioner, allmän påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller symtom från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar och diarré).

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   • Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   • Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   • Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   • Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   • Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
   Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

   Kattens vikt

   Milbemax vet för små katter och kattungar

   Milbemax vet för katter

   0,5 – 1 kg

   ½ tablett (avlång, beige till brun)

   1 – 2 kg

   1 tablett (avlång, beige till brun)

   2 – 4 kg

   ½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

   4 – 8 kg

   1 tablett (avlång, röd till rödbrun)

   8 – 12 kg

   1½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

   Milbemax vet. kan användas som förebyggande behandling av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är befogad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden förebyggande behandling av hjärtmask är användning av ett läkemedel med endast en aktiv substans att föredra.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Milbemax vet ges via munnen som engångsdos.Givan bör ges i samband med eller efter foderintag, vilket säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

   10. KARENSITID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25°C.
   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet som anges på förpackningen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.
   Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Endast för behandling av djur.

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   För att kunna utveckla ett effektivt maskkontrollprogram ska hänsyn tas till information om lokal förekomst av mask och till kattens risk för att utsättas för smitta. Kontakta din lokala veterinär för råd.

   Det rekommenderas att alla djur i hushållet behandlas samtidigt. Vid infektion med bandmaskarten D. caninum bör samtidig bekämpning av mellanvärdar, såsom loppor och löss, diskuteras med en veterinär för att förhindra återinfektion.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Djuret bör vägas före behandlingen så att rätt dos ges.

   Se till att katter och kattungar som väger mellan 0,5 och 2 kg får rätt tablettstyrka (4 mg milbemycinoxim/10 mg prazikvantel) och rätt dos (½ eller 1 tablett) för motsvarande vikt (½ tablett till katter som väger 0,5 till 1 kg, 1 tablett till katter som väger 1 till 2 kg).

   Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om katten vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

   (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)

   Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till dessa djur, eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Tvätta händerna efter användning.

   Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.

   Dräktighet och digivning
   Milbemax vet kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande katter.

   Andra läkemedel och Milbemax vet.:

   Samtidig användning av Milbemax vet. och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax vet. i rekommenderad dos.

   Samtidig användning av Milbemax vet. med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid i rekommenderade doser tolererades väl i en laboratoriestudie på 10 kattungar efter en applicering, men samtidigt bruk rekommenderas inte.

   Säkerhet och effekt av samtidig användning har inte studerats i fältstudier.

   Eftersom ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax vet. och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier på kombinationsbehandling har inte heller utförts på dräktiga djur.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Vid överdosering kan, förutom de tecken som beskrivs under rekommenderad dos (se under biverkningar), ses dregling. Detta kommer normalt att försvinna av sig självt inom ett dygn.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-05-02

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong med 2 tabletter i blister

   Kartong med 4 tabletter i blister

   Kartong med 10 tabletter i blister

   Kartong med 20 tabletter i blister

   Kartong med 50 tabletter i blister

   Kartong med 100 tabletter i blister

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel kontakta den lokala

   företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning: Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Milbemax vet. för små katter och kattungar

  Filmdragerad tablett 2 styck Blister

  • Varunummer: 127617
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  74,50 kr

  Jämförpris: 37,25 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/milbemax-vet-for-sma-katter-och-kattungar-filmdragerad-tablett-2-styck-blister-215303/ 215303 Milbemax vet. för små katter och kattungar https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/127617s.jpg 74.50 74.50 SEK Milbemax InStock Avmaskning för katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Resa utomlands Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 2 styck Blister