Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Europe Ltd

   Lilly House, Priestley Road

   Basingstoke, RG24 9NL

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Elanco France S.A.S., 68330 Huningue, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   MILBEMAX VET. för hundar Tabletter för hundar, tabletter för små hundar och valpar

   3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till hund:

   Produktens namn
   Produktbeskrivning

   Milbemycin­oxim per tablett

   Prazikvantel per tab­lett

   Hjälpämnen

   Milbemax vet för små hundar och valpar

   (vita, avlånga, delbara, ena sidan märkt med “AA”, andra sidan med “NA”)

   2,5 mg

   25 mg

   Upp till 125 mg

   Milbemax vet för hundar

   (vita, runda, ena sidan märkt med “CCA”, andra sidan med “NA”)

   12,5 mg

   125 mg

   Upp till 625 mg

   4. INDIKATIONER

   Milbemax vet används till hundar för behandling av blandinfektioner med vuxna stadier av bandmaskar och rundmaskar av följande arter:


   Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp).


   Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma caninum), spolmask (Toxocara canis, Toxascaris leonina), piskmask (Trichuris vulpis), ögonmask (Thelazia callipaeda), rävens lungmask (Crenosoma vulpis, begränsning av infektionen), fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum, begränsning av infektion orskad av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasitstadier; se specifika behandlings- och sjukdomspreventionsscheman under “Dosering för varje djurslag”).

   Ögonmask (se specifikt behandlingsschema under “ Dosering för varje djurslag”).


   Milbemax vet kan också användas förebyggande mot tropisk hjärtmask, (Dirofilaria immitis), om det finns behov av samtidig behandling mot bandmaskar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte ”tabletter för små hundar och valpar” till hundar som är yngre än 2 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

   Använd inte ”tabletter för hundar” till hundar som väger mindre än 5 kg.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne.

   6. BIVERKNINGAR

   Efter behandlingen kan man i sällsynta fall se följande tecken: generell påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar, diarré, aptitlöshet och dregling).

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 0,5 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.


   Beroende på hundens vikt är den faktiska doseringen följande:

   Hundens vikt

   Milbemax vet för små hundar och valpar

   Milbemax vet för hundar

   0,5 – 1 kg

   ½ tablett (avlång, vit)

   1 – 5 kg

   1 tablett (avlång, vit)

   5 – 10 kg

   2 tabletter (avlång, vit)

   1 tablett (rund, vit)

   10 – 25 kg

   25 – 50 kg

   2 tabletter (runda, vita)

   50 – 75 kg

   3 tabletter (runda, vita)

   I fall där förebyggande behandling ges mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis) och det samtidigt krävs behandling mot bandmask, kan Milbemax vet ersätta det läkemedel med endast det som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans för förebyggande av hjärtmask.


   Vid behandling mot fransk hjärtmask (Angiostrongylus vasorum) skall milbemycinoxim ges 4 gånger med 1 veckas mellanrum. Om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad rekommenderas att man behandlar med Milbemax 1 gång och därefter fortsätter med ett läkemedel som enbart innehåller milbemycinoxim som aktiv substans vid de 3 återstående behandlingarna.


   Dosering av Milbemax vet. var 4:e vecka i endemiska områden förebygger hjärtmaskinfektion genom att minska bördan av outvecklade vuxna (L5) och vuxna parasiter, då samtidig behandling mot bandmask är indicerad.


   Vid behandling mot ögonmask skall milbemycinoxim ges som 2 behandlingar med 7 dagars intervall. Då samtidig behandling mot bandmask är indicerad, kan Milbemax vet. ersätta det monovalenta läkemedlet som endast innehåller milbemycinoxim.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Milbemax vet ges via munnen i samband med eller efter foderintag.

   10. KARENSTID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30°C.
   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.


   Tabletter för små hundar och valpar:
   Hållbarheten för halverade tabletter är 1 månad. (gäller Milbemax tabletter för små hundar och valpar)

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Endast för behandling av djur. Studier av milbemycinoxim tyder på att säkerhetsmarginalen är mindre hos vissa hundar av collieras och närbesläktade raser än hos andra raser. För dessa hundar måste den rekommenderade dosen strikt följas.
   Säkerheten för Milbemax vet hos unga valpar av dessa raser har inte undersökts.

   Kliniska symtom hos collie liknar dem som uppträder hos hundar i allmänhet vid överdosering.


   Överdosering
   Inga andra symtom än de som kan ses vid normal dosering (se Biverkningar).


   Särskilda försiktighetsmått vid användning
   Djuret bör vägas före behandling så att rätt dos ges.
   Behandling av hundar med stor mängd cirkulerande larver kan ibland leda till överkänslighetsreaktioner, som exempelvis bleka slemhinnor, kräkningar, darrningar, andningsbesvär och kraftig salivering. Dessa reaktioner hänger samman med frisättningen av proteiner från döda eller döende larver och är inte giftig effekt av läkemedlet. Användning till hundar med larver i blodet rekommenderas därför inte.

   I riskområden för tropisk hjärtmask, eller om det är känt att hunden har rest till och från regioner med risk för tropisk hjärtmask, rekommenderas att man före behandling med Milbemax vet. rådfrågar veterinär, för att utesluta förekomst av samtidig infestation med tropisk hjärtmask. Om hunden har tropisk hjärtmask ska hunden behandlas mot vuxna maskar innan Milbemax vet. ges.


   Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om hunden vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

   (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


   Inga studier har utförts på hundar med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till sådana djur eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.
   Hos hundar som är yngre än 4 veckor är bandmaskinfektion ovanlig. Behandling av djur yngre än 4 veckor med ett kombinationspreparat är därför sannolikt inte nödvändig.
   Parasiter kan utveckla resistens mot en viss grupp av avmaskningsmedel till följd av ofta, upprepad användning av ett avmaskningsmedel ur den gruppen.


   Tvätta händerna efter användning.
   Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


   Användning under dräktighet och laktation
   Milbemax vet. kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande tikar.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Samtidig användning av Milbemax och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax i rekommenderad dos. Då ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier har inte heller utförts på dräktiga djur.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

   Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.
   Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-12-16

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För upplysningar om denna produkt, vänligen kontakta den lokala representanten:

   Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev, Danmark.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Milbemax vet. för små hundar och valpar

  Tablett 50 styck Blister

  • Varunummer: 015895
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  691 kr

  Jämförpris: 13,82 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?