Bild på Milbemax vet. för katter
 • Avmaskning för katt
 • Läkemedel
 • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos, köttsmak. Ej till katt som väger mindre än 2 kg
 • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Elanco Europe Ltd

   Lilly House, Priestley Road

   Basingstoke, RG24 9NL

   Storbritannien


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco France S.A.S., Huningue, Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   MILBEMAX VET. för katter Filmdragerade tabletter för katter, filmdragerade tabletter för små katter och kattungar

   3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till katt:

   Milbemycinoxim per tablett

   Prazikvantel
   per tablett

   Hjälpämnen

   Milbemax vet för små katter och kattungar
   (beige till brun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

   4 mg

   10 mg

   Upp till 132,5 mg

   Milbemax vet för katter

   (röd till rödbrun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor)

   16 mg

   40 mg

   Röd järnoxid (E172) 0,288 mg,

   andra hjälpämnen upp till 132,5 mg

   4. INDIKATIONER

   Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder) av följande arter:


   Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis).

   Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma tubaeforme), spolmask (Toxocara cati)


   Förebyggande mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

   Använd inte ”tabletter för katter” till katter som väger mindre än 2 kg.

   6. BIVERKNINGAR

   I mycket sällsynta fall, speciellt hos unga katter, kan man efter behandlingen se följande tecken: allmän påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar och diarré).
   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
   Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

   Kattens vikt

   Milbemax vet för små katter och kattungar

   Milbemax vet för katter

   0,5 – 1 kg

   ½ tablett (avlång, beige till brun)

   1 – 2 kg

   1 tablett (avlång, beige till brun)

   2 – 4 kg

   ½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

   4 – 8 kg

   1 tablett (avlång, röd till rödbrun)

   8 – 12 kg

   1½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

   Milbemax vet. kan användas som förebyggande behandling av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är befogad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden förebyggande behandling av hjärtmask är användning av ett läkemedel med endast en aktiv substans att föredra.

   9. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

   Milbemax vet ges via munnen som engångsdos.Givan bör ges i samband med eller efter foderintag, vilket säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

   10. KARENSITID

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25°C.
   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
   Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Endast för behandling av djur.


   Överdosering
   Vid överdosering kan, förutom de tecken som beskrivs under rekommenderad dos (se under biverkningar), ses dregling. Detta kommer normalt att försvinna av sig självt inom ett dygn.


   Särskilda försiktighetsmått vid användning

   Djuret bör vägas före behandlingen så att rätt dos ges.


   Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om katten vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

   (Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


   Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till dessa djur, eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


   Tvätta händerna efter användning.
   Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


   Användning under dräktighet och laktation
   Milbemax vet kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande katter.


   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Samtidig användning av Milbemax och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax i rekommenderad dos.

   Samtidig användning av Milbemax med en spot-on lösning innehållande moxidektin och imidakloprid i rekommenderade doser tolererades väl i en laboratoriestudie på 10 kattungar efter en applicering, men samtidigt bruk rekommenderas inte.

   Säkerhet och effekt av samtidig användning har inte studerats i fältstudier.

   Eftersom ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier på kombinationsbehandling har inte heller utförts på dräktiga djur.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

   Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.
   Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-02-13

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   För upplysningar om denna produkt, vänligen kontakta den lokala representanten:

   Elanco Animal Health A/S, Lyskær 3E 2. tv, DK-2730 Herlev, Danmark.

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Milbemax vet. för katter

  Filmdragerad tablett 2 styck Blister

  • Varunummer: 127640
  • Tillverkare: Elanco Animal Health A/S/Eli Lilly Danma

  129 kr

  Jämförpris: 64,50 kr / styck

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/milbemax-vet-for-katter-filmdragerad-tablett-2-styck-blister-215298/ 215298 Milbemax vet. för katter https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/127640s.jpg 129.00 129.00 SEK Milbemax InStock Avmaskning för katt Speciellt för Speciellt för/Djur Speciellt för/Djur/Katt Speciellt för/Djur/Katt/Mask Speciellt för/Djur/Katt/Mask/Resa utomlands Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 2 styck Blister