Bild på Milbemax vet. för katter
  • Avmaskning för katt
  • Läkemedel
  • Mot spol & bandmask, även dvärgbandmask, engångsdos, köttsmak. Ej till katt som väger mindre än 2 kg
  • Läs mer om avmaskning och vilka maskar medlet har effekt mot i informationsfoldern
  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning

Milbemax vet. för katter

filmdragerad tablett 2 st blister

  • Varunummer: 127640
  • Tillverkare: Novartis Healthcare Animal

Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

Bipacksedel

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Novartis Healthcare A/S
Animal Health
Edvard Thomsens Vej 14
2300 Köpenhamn S

DANMARK


Tillverkare:

Novartis Santé Animale S.A., Huningue, Frankrike

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

MILBEMAX VET. för katterFilmdragerade tabletter för katter, filmdragerade tabletter för små katter och kattungar

3. DEKLARATION AV AKTIVA OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Milbemax vet finns i 2 olika styrkor för behandling till katt:

Milbemycinoxim per tablett

Prazikvantel
per tablett

Hjälpämnen

Milbemax vet för små katter och kattungar
(beige till brun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor, ena sidan märkt med “BC”, den andra med “NA”)

4 mg

10 mg

Upp till 132,5 mg

Milbemax vet för katter

(röd till rödbrun, avlång, med artificiell köttsmak, skåra på båda sidor, ena sidan märkt med “KK”, den andra med “NA”)

16 mg

40 mg

Röd järnoxid (E172) 0,288 mg,

andra hjälpämnen upp till 132,5 mg

4. INDIKATIONER

Milbemax vet används till katter för behandling av blandinfektioner med fullvuxna stadier och larvstadier av bandmaskar (cestoder) och rundmaskar (nematoder) av följande arter:


Bandmaskar: Olika arter av bandmaskar (t ex Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus multilocularis).

Rundmaskar: Hakmask (Ancylostoma tubaeforme), spolmask (Toxocara cati)


Förebyggande mot tropisk hjärtmask (Dirofilaria immitis), om samtidig behandling mot bandmaskar är befogad.

5. KONTRAINDIKATIONER

Använd inte ”tabletter för små katter och kattungar” till katter som är yngre än 6 veckor och/eller väger mindre än 0,5 kg.

Använd inte ”tabletter för katter” till katter som väger mindre än 2 kg.

6. BIVERKNINGAR

Speciellt hos unga katter, kan man efter behandlingen i sällsynta fall se följande tecken: allmän påverkan (såsom slöhet), påverkan på nervsystemet (såsom muskelryckningar och svårigheter med att samordna rörelserna) och/eller tecken från mag-tarmkanalen (såsom kräkningar och diarré).
Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

Milbemax vet tabletter ges i en lägsta rekommenderad dos på 2 mg milbemycinoxim och 5 mg prazikvantel per kg kroppsvikt.
Beroende på kattens vikt är den faktiska doseringen följande:

Kattens vikt

Milbemax vet för små katter och kattungar

Milbemax vet för katter

0,5 – 1 kg

½ tablett (avlång, beige till brun)

1 – 2 kg

1 tablett (avlång, beige till brun)

2 – 4 kg

½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

4 – 8 kg

1 tablett (avlång, röd till rödbrun)

8 – 12 kg

1½ tablett (avlång, röd till rödbrun)

Milbemax vet. kan användas som förebyggande behandling av hjärtmask, om samtidig behandling mot bandmask är befogad. Behandling med Milbemax vet. ger ett förebyggande skydd under en månad mot hjärtmask. För regelbunden förebyggande behandling av hjärtmask är användning av ett läkemedel med endast en aktiv substans att föredra.

9. ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄGAR

Milbemax vet ges via munnen som engångsdos.Givan bör ges i samband med eller efter foderintag, vilket säkerställer optimalt skydd mot hjärtmask.

10. KARENSITID

Ej relevant.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
Förvaras vid högst 25°C.
Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
Hållbarheten för halverade tabletter är 6 månader.

12. SÄRSKILDA VARNINGAR

Endast för behandling av djur.


Överdosering
Vid överdosering kan, förutom de tecken som beskrivs under rekommenderad dos (se under biverkningar), ses dregling. Detta kommer normalt att försvinna av sig självt inom ett dygn.


Särskilda försiktighetsmått vid användning

Djuret bör vägas före behandlingen så att rätt dos ges.


Rävens dvärgbandmask (Echinococcus multiocularis) utgör en risk för människa. Vid smitta av rävens dvärgbandmask finns särskilda riktlinjer för behandling och uppföljning. Om katten vistats i områden där rävens dvärgbandmask (Echinococcus multilocularis) förekommer bör veterinär kontaktas.

(Rävens dvärgbandmask är vanligast förekommande i Centraleuropa, har konstaterats i Danmark men förekommer för närvarande inte i Sverige.)


Inga studier har utförts på katter med gravt nedsatt allmäntillstånd eller individer med kraftigt försämrad njur- eller leverfunktion. Läkemedlet rekommenderas inte till dessa djur, eller endast i enlighet med ansvarig veterinärs nytta/riskbedömning.


Tvätta händerna efter användning.
Vid oavsiktligt intag av tabletter, i synnerhet om det gäller barn, uppsök läkare och visa läkaren förpackningen och/eller bipacksedeln.


Användning under dräktighet och laktation
Milbemax vet kan användas till avelsdjur inkluderande dräktiga och digivande katter.


Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
Samtidig användning av Milbemax och selamektin (läkemedel från samma kemiska grupp, makrocykliska laktoner) tolereras väl. Inga interaktioner observerades då den rekommenderade dosen av selamektin gavs under behandling med Milbemax i rekommenderad dos. Eftersom ytterligare studier saknas bör försiktighet iakttas vid samtidig användning av Milbemax och andra läkemedel från samma kemiska grupp. Studier på kombinationsbehandling har inte heller utförts på dräktiga djur.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄND PRODUKT ELLER AVFALL I FÖREKOMMANDE FALL

Produkten kan vara giftig för fiskar och andra vattenlevande organismer och får inte släppas ut i vattendrag.
Av miljö- och säkerhetsskäl skall överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2013-11-14

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

För upplysningar om denna produkt, vänligen kontakta:

Novartis Healthcare A/S, Animal Health, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2100 Köpenhamn, Danmark

Mobiltelefon södra Sverige 0708-89 33 66, norra och mellersta Sverige 0708-89 32 81.

FASS.se

Denna läkemedelsinformation är producerad av läkemedelsföretaget och godkänd av Läkemedelsverket.

Läs mer

Leveransinformation

SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

DISKRET – Det går inte att se på utsidan av paketet vad det innehåller. 

https://www.apoteket.se/produkt/milbemax-vet-for-katter-filmdragerad-tablett-2-st-blister-215298/ 215298 Milbemax vet. för katter https://www.apoteket.se/_ApoLayouts/img/produkt/thumbs/127640s.png 125.00 125.00 SEK Milbemax InStock Avmaskning för katt Alla produkter Alla produkter/Djur Alla produkter/Djur/Katt Alla produkter/Djur/Katt/Mask Alla produkter/Djur/Katt/Mask/Resa utomlands Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar filmdragerad tablett 2 st blister

Välkommen

Surfar du med en mobil och vill se och handla dina recept rekommenderar vi mobilsajten.

Gå till mobilsajten

Fortsätt till www-sajten