Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mifegyne

   200 mg tabletter
   Mifepriston

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller barnmorska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD MIFEGYNE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MIFEGYNE
   3. HUR DU ANVÄNDER MIFEGYNE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR MIFEGYNE SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD MIFEGYNE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Mifegyne är ett antihormon som hämmar effekten av progesteron, ett hormon som är nödvändigt för att graviditeten ska kunna fortsätta. Mifegyne kan därför orsaka abort. Det kan även användas för att mjuka upp och vidga livmoderhalsen (cervix).

   Mifegyne rekommenderas för följande indikationer:

   1) För medicinskt avbrytande av graviditet:

   • inte senare än 63 dagar efter senaste menstruationens första dag,

   • i kombination med en annan behandling kallad prostaglandin (ett ämne som hjälper till att öka livmoderns sammandragningar) vilken tas 36 till 48 timmar efter att du tagit Mifegyne.

   2) För att mjuka upp och dilatera (vidga) cervix före kirurgisk abort under den första trimestern.

   3) Som förbehandling innan prostaglandin administreras då graviditet som pågått längre än 3 månader avbryts av medicinska skäl.

   4) För att inducera (framkalla) förlossning i fall där fostret har dött i livmodern och där det inte är möjligt att använda andra medicinska behandlingar (prostaglandin eller oxytocin).

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER MIFEGYNE

   Använd inte Mifegyne

   • I samtliga fall,

   • om du är allergisk (överkänslig) mot den aktiva substansen mifepriston eller mot något av övriga innehållsämnen i Mifegyne,

   • om du lider av binjuresvikt,

   • om du lider av svår astma, som inte kan behandlas med adekvat medicinering,

   • om du har ärftlig porfyri.

   • Dessutom,

   För avbrytande av graviditet upp till 63 dagars amenorré (utebliven menstruation):

   • om din graviditet inte har bekräftats genom ett biologiskt test eller ultraljud,

   • om den första dagen av din senaste menstruation var för längre än 63 dagar sedan,

   • om din läkare misstänker en extrauterin graviditet (det befruktade ägget har fäst sig utanför livmodern),

   • eftersom man måste förskriva prostaglandin tillsammans med Mifegyne, får du inte ta denna behandling om du är allergisk mot prostaglandin.

   För att mjuka upp och vidga cervix (livmoderhalsen) före kirurgisk abort:

   • om graviditeten inte har bekräftats genom ett biologiskt test eller ultraljud,

   • om din läkare misstänker en extrauterin graviditet (utomkvedshavandeskap),

   • om den första dagen av din senaste menstruation var för 84 dagar sedan eller mer.

   För avbrytande av graviditet efter tredje graviditetsmånaden:

   • om prostaglandiner måste användas för att komplettera Mifegynes verkan, vänligen se även produktinformationen för det läkemedlet.

   För att inducera förlossningen när fostret har dött i livmodern.

   • eftersom man måste förskriva prostaglandin tillsammans med Mifegyne, får du inte ta denna behandling om du är allergisk mot prostaglandin.

   Var särskilt försiktig med Mifegyne

   Under vissa omständigheter kan behandlingen vara olämplig för dig, varför du bör berätta för din doktor om:

   • du har hjärtbesvär,

   • du har riskfaktorer för hjärtsjukdomar, såsom högt blodtryck eller höga blodkolesterolvärden (ökat fettinnehåll i ditt blod),

   • du lider av astma,

   • du lider av en sjukdom som kan påverka levrandet av ditt blod,

   • du har en lever- eller njursjukdom,

   • du har blodbrist (anemi) eller är undernärd på annat sätt.

   Läkaren kommer därefter att kunna diskutera med dig om du kan få behandlingen.

   Du kan få utdragen och/eller riklig vaginal blödning (i genomsnitt ca. 12 dagar eller mer efter att Mifegyne intagits). Förekomst av blödningar är inte relaterat till att behandlingen lyckats.

   Användning av andra läkemedel

   Läkemedel innehållande följande aktiva substanser kan påverka eller påverkas av Mifegynes verkan:

   • kortikosteroider (används vid behandling av astma eller behandling av vissa inflammationer)

   • ketokonazol, itrakonazol (används vid behandling mot svampinfektion)

   • erytromycin, rifampicin (antibiotika)

   • johannesört (naturmedicin som används vid behandling av mild depression)

   • fenytoin, fenobarbital, karbamazepin (används vid behandling av kramper; epilepsi)

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska medel) och acetylsalicylsyra kan minska behandlingens effektivitet.

   Användning av Mifegyne med mat och dryck

   Grapefruktjuice får ej intas när du behandlas med Mifegyne.

   Graviditet och amning

   Vid användning har sällsynta fall av missbildningar i ben/fötter rapporterats då Mifegyne enbart använts eller i kombination med prostaglandiner. Om aborten misslyckas är risken för skador på fostret okänd.

   • om det vid den obligatoriska efterkontrollen konstateras att aborten har misslyckats och om du fortfarande vill avbryta graviditeten, kommer en annan abortmetod att användas.

   • om du vill fortsätta graviditeten, ska du vara medveten om att riskerna för fostret är okända. I dessa fall ska graviditeten noga övervakas med ultraljudundersökningar, med särskild kotroll av armar och ben.

   Du bör inte bli bli gravid igen före din nästa menstruation efter att du tagit Mifegyne.

   Mifegyne kan överföras till bröstmjölk och upptas av ditt barn, och du ska inte amma när du har tagit Mifegyne.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER MIFEGYNE

   1) Medicinskt avbrytande av intrauterin graviditet (utomkvedshavandeskap)

   Mifegyne tas som en engångsdos av 3 tabletter à 200 mg mifepriston. Tabletterna ska sväljas med lite vatten i närvaro av en läkare eller person som ingår i hans/hennes team.

   Prostaglandinet (misoprostol 400 mikrogram) ges antingen i tablettform som ska sväljas med vatten eller som ett vaginalt vagitorium (gemeprost 1 mg). Prostaglandinet tas som en engångsdos 36 – 48 timmar efter att du tagit Mifegyne.

   Denna metod innebär att du måste deltaga aktivt och du måste därför vara medveten om att:

   • Du behöver ta det andra läkemedlet (prostaglandin) för att säkra att behandlingen blir effektiv.

   • Du måste gå på ett kontrollbesök (3:e konsultationen) inom 14 till 21 dagar efter att du har tagit Mifegyne för att kontrollera att din graviditet helt har avbrutits och att du mår bra.

   • Metoden att avbryta graviditeten på medicinsk väg med hjälp av kombinationen Mifegyne och prostaglandin är inte 100% effektiv. Aborten lyckas i cirka 95% varför det kan bli nödvändigt med ett kirurgiskt ingrepp för att avsluta behandlingen.

   Om graviditeten inträffat med ett intrauterint preventivmedel (”spiral”) på plats, kommer detta att avlägsnas innan Mifegyne ges.


   Behandlingen ges enligt följande schema:

   Efter att du tagit Mifegyne kan du lämna kliniken. En blödning börjar vanligtvis 1 till 2 dagar efter att du tagit Mifegyne.

   I sällsynta fall kan abort inträffa redan innan du tagit prostaglandin. Det är då viktigt att du blir kontrollerad för att fastställa att aborten är fullständig, vilket måste göras vid behandlingscentret.

   Efter två dagar kommer prostaglandin att ges. Du rekommenderas att stanna kvar och vila i 3 timmar efter att du har fått prostaglandin. Graviditeten brukar avbrytas inom ett par timmar efter prostaglandindosen, men det kan ske senare, under de närmaste dagarna. Blödningen varar i genomsnitt 12 dagar men kan pågå längre. Om du får en mycket riklig och/eller utdragen blödning, ska du kontakta läkaren eller behandlingscentret omedelbart.

   Du måste göra ett återbesök vid behandlingscentret för en kontroll inom 14 till 21 dagar efter att du har tagit Mifegyne. Om det visar sig att graviditeten fortsätter eller om aborten inte är fullständig, kommer du att erbjudas en annan metod för att avbryta graviditeten.

   Du rekommenderas att inte resa långt bort från behandlingscentret fram till denna tidpunkt.

   I en akut situation eller om du känner oro av någon anledning, ska du ringa behandlingscentret eller gå tillbaka dit före din återbesökstid. Du kommer att få ett telefonnummer som du ska ringa i akuta situationer eller vid problem.

   Alternativt kan 200 mg mifepriston även tas som en oral engångsdos. Denna orala dos ska då kompletteras efter 36 till 48 timmar med att du får prostaglandinanalogen gemeprost 1 mg vaginalt.


   2) För att mjuka upp och vidga cervix före kirurgisk abort

   Mifegyne tas som en engångsdos av en tablett à 200 mg mifepriston. Tabletten ska sväljas med lite vatten i närvaro av en läkare eller person som ingår i hans/hennes team.

   - Efter att du tagit Mifegyne, återvänder du hem med en tid bokad 36 till 48 timmar senare för det kirurgiska ingreppet. Din läkare kommer att förklara ingreppet för dig. Det är möjligt att du börjar blöda efter att du intagit Mifegyne, före ingreppet.

   I sällsynta fall kan aborten ske före ingreppet. Det är viktigt att du kontrolleras för att fastställa att en fullständig abort har skett, vilket görs av det behandlande centret.

   • Du kommer att få ett telefonnummer du kan ringa i akuta situationer.

   • Du måste återvända till den klinik du valt för ingreppet. Du kommer att vila i ett par timmar efter det kirurgiska ingreppet och därefter få gå hem.


   3) För avbrytande av graviditet efter tredje graviditetsmånaden

   Mifegyne intas som en engångsdos av 3 tabletter à 200 mg mifepriston. Tabletterna ska sväljas med lite vatten i närvaro av en läkare eller person som ingår i hans/hennes team. Du kommer att få en tid för ett nytt besök på behandlingscentret 36 till 48 timmar senare (2 dagar) för att få prostaglandin vilket kan behöva ges flera gånger med regelbundna intervaller till dess aborten är fullständig.

   4) För att inducera förlossningen efter att graviditeten har avbrutits (vid intrauterin fosterdöd)

   3 tabletter Mifegyne intas varje dag i 2 dagar. Tabletterna ska sväljas med lite vatten.


   I samtliga fall

   Användningen av Mifegyne kräver att åtgärder vidtas för att förhindra följder av en eventuell Rh-intolerans (om du är Rh-negativ)tillsammans med de övriga åtgärder som brukar vidtas vid abort.

   Det är möjligt att bli gravid igen snart efter att en graviditet avbrutits.

   Eftersom effekten av Mifegyne kan kvarstå, bör du inte bli gravid igen före din nästa menstruation efter att du tagit Mifegyne.

   Om du använt för stor mängd av Mifegyne

   Behandlingen kommer att ges i närvaro av en läkare eller person i hans/hennes team, varför det inte är troligt att du kommer att inta mer än du borde.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Mifegyne

   Om du glömmer att ta någon del av behandlingen, är det troligt att metoden inte kommer att vara helt effektiv. Tala med din läkare eller barnmorska om du glömt att ta behandlingen.

   Om du har några ytterligare frågor om användningen av denna produkt, ska du rådfråga din läkare eller barnmorska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Mifegyne orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter):

   sammandragningar eller kramper i livmodern under timmar efter intaget av prostaglandin, effekter relaterade till prostaglandinintag, såsom illamående, kräkningar eller diarré.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter men hos färre än 1 av 10 patienter):

   riklig blödning, infektion i samband med abort. Lätta eller måttliga kramper i magen.

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1000 patienter men hos färre än 1 av 100 patienter):

   hudutslag, och blodtrycksfall.

   Sällsynta (förekommer hos fler än 1 av 10000 patienter men hos färre än 1 av 1000 patienter):

   huvudvärk, sjukdomskänsla, vagala symtom (värmevallningar, yrsel, frossa), feber, nässelutslag och hudreaktioner, ibland allvarliga (erytrodermi, epidermal nekrolys och erytema nodosum) har också rapporterats.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 patienter):

   • lokal svullnad av ansikte och/eller svalg som kan förekomma med nässelutslag

   • fall av dödlig eller allvarlig toxisk chock, orsakad av Clostridium sordellii, endometritis, Escherichia coli, med eller utan feber eller andra tydliga symptom på infektion.

   Hos ett mycket litet antal kvinnor, speciellt de som har genomgått en operation av livmodern eller som har fött barn med kejsarsnitt, finns en risk för att livmodern kan brista.


   Graviditet

   Om graviditeten fortsätter och du beslutar dig för att behålla den, ska du samråda med din läkare som kommer tillse att noggrann övervakning sker under graviditeten inklusive ultraljudsundersökningar.

   5. HUR MIFEGYNE SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte efter det utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Använd inte produkten om förpackningen eller någon blister visar tecken på skada.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är mifepriston.

   • Övriga innehållsämnen är: vattenfri kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, povidon, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusgula, cylindriska, bikonvexa tabletter innehållande 200 mg mifepriston. Tabletter i blisterförpackning med ytterkartong.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   EXELGYN, 216, boulevard Saint-Germain, 75007 Paris, Frankrike

   Mifegyne tillverkas av Macors, 89000 Auxerre, Frankrike   Ombud

   Nordic Drugs AB

   Box 300 35

   200 61 Limhamn


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2012–08–09


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mifegyne

  Tablett 200 mg 3 styck Blister

  • Varunummer: 455550
  • Tillverkare: Nordic Drugs AB

  669 kr

  Jämförspris: 223 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?