Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   MicardisPlus

   80 mg/12,5 mg tabletter
   telmisartan/hydroklortiazid
   mjölksocker (laktos) och sorbitol.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad MicardisPlus är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder MicardisPlus
   3. Hur du använder MicardisPlus
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur MicardisPlus ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad MicardisPlus är och vad det används för

   MicardisPlus är en kombination av två aktiva ämnen, telmisartan och hydroklortiazid i en tablett. Båda dessa ämnen hjälper till att kontrollera högt blodtryck.

   • Telmisartan tillhör en grupp läkemedel, som kallas angiotensin-II-hämmare. Angiotensin II är ett kroppseget ämne som gör att dina blodkärl blir trängre vilket i sin tur leder till att ditt blodtryck stiger. Telmisartan blockerar den här effekten av angiotensin II, vilket leder till att blodkärlen vidgas och blodtrycket sänks.

   • Hydroklortiazid hör till en grupp läkemedel som kallas tiaziddiuretika som orsakar ökad urinutsöndring, vilket även leder till en sänkning av ditt blodtryck.

   Högt blodtryck som inte behandlas kan orsaka kärlskador i flera organ, som i vissa fall kan leda till hjärtattack, hjärtsvikt, njursvikt, stroke eller blindhet. Oftast ger högt blodtryck inga symptom innan skadorna uppträder. Det är därför viktigt att regelbundet mäta blodtrycket för att bekräfta att det är normalt.

   MicardisPlus används för att behandla högt blodtryck (essentiell hypertoni) hos vuxna vars blodtryck inte kontrolleras tillräckligt när enbart telmisartan används.

   2. Vad du behöver veta innan du använder MicardisPlus

   Använd inte MicardisPlus

   • om du är allergisk mot telmisartan eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot hydroklortiazid eller mot något sulfonamid-derivat.

   • Gravida kvinnor ska inte använda MicardisPlus under de 6 sista månaderna av graviditeten. (Även tidigare under graviditeten är det bra att undvika MicardisPlus, se Graviditet och amning).

   • om du har svåra leverproblem såsom gallstas eller gallvägsobstruktion (problem med avflöde av galla från levern och gallblåsan) eller någon annan svår leversjukdom .

   • om du har en svår njursjukdom.

   • om din läkare fastställer att du har låga kaliumnivåer eller höga kalciumnivåer i blodet som inte förbättras med behandling.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och du behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal innan du tar MicardisPlus om något av ovanstående gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar MicardisPlus om du har eller har haft något av följande tillstånd eller sjukdomar:

   • Lågt blodtryck (hypotoni) som gärna uppstår om du är uttorkad (kraftig förlust av kroppsvätska) eller om du har saltbrist på grund av diuretikabehandling (vätskedrivande behandling), saltfattig diet, diarré, kräkningar eller hemodialys.

   • Njursjukdom eller om du har genomgått en njurtransplantation

   • Njurartärstenos (förträngning på blodkärl som leder till en eller båda njurarna)

   • Leversjukdom

   • Hjärtproblem

   • Diabetes

   • Gikt

   • Förhöjda aldosteronhalter (vatten och saltansamling i kroppen tillsammans med obalans av olika mineraler i blodet).

   • Systemisk lupus erythematosus (även kallad ”lupus” eller ”SLE”) en sjukdom där kroppens immunsystem angriper kroppen.

   • Den aktiva substansen hydroklortiazid kan orsaka en ovanlig reaktion som orsakar försämrad syn och ögonsmärta. Detta kan vara symtom på ett ökat tryck i ditt öga, och kan inträffa inom timmar till veckor efter att du tagit MicardisPlus. Det kan leda till en permanent synnedsättning om tillståndet inte behandlas.

   • Om du har haft hudcancer eller om du får en oförutsedd hudförändring under behandlingen. Behandling med hydroklorotiazid, särskilt långvarig användning med höga doser, kan öka risken för vissa typer av hud- och läppcancer (icke‑melanom hudcancer). Skydda din hud från exponering för solljus och UV‑strålar medan du tar MicardisPlus.

   Tala med läkare innan du tar MicardisPlus:

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren.

     Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum Se även information under rubriken “Använd inte MicardisPlus”.

   • om du tar digoxin.

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. MicardisPlus rekommenderas inte under graviditet och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador, se Graviditet och amning.

   Behandling med hydroklortiazid kan orsaka störningar i elektrolytbalansen i din kropp. Typiska symtom på rubbad vätske- eller elektrolytbalans är muntorrhet, svaghet, orkeslöshet, sömnighet, rastlöshet, muskelsmärta eller kramper, illamående (sjukdomskänsla), kräkningar, trötthet i musklerna och onormalt snabb puls (snabbare än 100 slag per minut). Om du upplever något av dessa symptom ska du tala om det för din läkare.

   Du ska också tala om för din läkare om du upplever att huden är mer känslig för solljus, med symtom som solbränna (som rödhet, klåda, svullnad, blåsor) som utvecklas snabbare än normalt.

   Om du ska opereras eller sövas, ska du tala om för din läkare att du använder MicardisPlus tabletter.

   MicardisPlus kan vara mindre effektivt vid behandling för att sänka blodtrycket hos färgade patienter.

   Barn och ungdomar

   Användning av MicardisPlus hos barn och ungdomar upp till 18 år rekommenderas inte.

   Andra läkemedel och MicardisPlus

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Din läkare kan behöva ändra dosen på de andra läkemedlen eller vidta andra åtgärder. I vissa fall kan du behöva sluta ta något av läkemedlen. Detta gäller särskilt de läkemedel listade nedan om de tas samtidigt med MicardisPlus:

   • Litiuminnehållande läkemedel för att behandla vissa typer av depression.

   • Läkemedel förknippade med lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi) såsom diuretika (vätskedrivande läkemedel), laxermedel (t ex ricinolja), kortikosteroider (t ex prednison), ACTH (ett hormon), amfotericin (ett svampdödande medel), carbenoxolon (används vid behandling av munsår), penicillin-G-natrium (ett antibiotikum), salicylsyra och derivat.

   • Läkemedel som kan öka blodets kaliumvärde som kaliumsparande diuretika, kaliumtillskott, saltersättningsmedel som innehåller kalium, ACE-hämmare, ciklosporin (ett läkemedel som dämpar immunförsvaret) och andra läkemedel som heparinnatrium (ett antikoagulantium).

   • Läkemedel vars effekt påverkas av förändringar av blodets kaliumvärde som hjärtläkemedel (t.ex. digoxin) eller läkemedel som kontrollerar din hjärtrytm (t.ex. kinidin, disopyramid, amiodaron, sotalol), läkemedel som används vid psykiska sjukdomar (t ex tioridazin, klorpromazin, levomepromazin) och andra läkemedel som vissa antibiotika (sparfloxacin, pentamidin) eller vissa allergiläkemedel (terfenadin).

   • Diabetesläkemedel (insulin eller tabletter som metformin).

   • Läkemedel som används för att sänka nivån av blodfetter (kolestyramin och kolestipol).

   • Blodtryckshöjande läkemedel som noradrenalin.

   • Muskelavslappnande läkemedel som tubokurarin.

   • Kalcium- och/eller vitamin D-tillskott.

   • Antikolinerga läkemedel (läkemedel mot olika sjukdomstillstånd t.ex. kramp i magtarmkanalen, muskelspasmer i urinblåsan, astma, åksjuka, muskelspasmer, Parkinsons sjukdom och som stöd vid narkos) som atropin och biperiden.

   • Amantadin (läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom som även används för att behandla eller förebygga vissa virussjukdomar).

   • Andra läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kortikosteroider, smärtstillande läkemedel (så kallade NSAID, antiinflammatoriska läkemedel), läkemedel för att behandla cancer, gikt eller artrit.

   • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även information under rubrikerna “Använd inte MicardisPlus” och ”Varningar och försiktighet”).

   • Digoxin.

   MicardisPlus kan öka den blodtryckssänkande effekten av andra läkemedel, eller läkemedel som kan sänka blodtrycket (t. ex. baklofen, amifostin). Dessutom kan lågt blodtryck förvärras av alkohol, barbiturater, narkotika och antidepressiva läkemedel. Du kan märka det som yrsel när du står upp. Du ska därför rådfråga din läkare om du behöver ändra dosen på något av dina andra läkemedel när du tar MicardisPlus.

   Effekten av MicardisPlus kan reduceras när du tar NSAID (icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel, t ex acetylsalicylsyra och ibuprofen).

   MicardisPlus med mat och alkohol

   Du kan ta MicardisPlus med eller utan mat.

   Undvik att dricka alkohol tills du talat med din läkare. Alkohol kan göra att ditt blodtryck sänks mer och/eller öka risken att du blir yr eller svimmar.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du tror att du är gravid eller blir gravid under behandlingen, kontakta din läkare. Vanligtvis föreslår din läkare att du ska sluta ta MicardisPlus före graviditet eller så snart du vet att du är gravid och istället rekommendera ett annat läkemedel till dig. MicardisPlus bör inte användas under graviditeten och ska inte användas under de 6 sista månaderna av graviditeten eftersom det då kan orsaka fosterskador.

   Amning

   Berätta för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. MicardisPlus rekommenderas inte vid amning och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer känner sig yra eller trötta när de tagit MicardisPlus. Om du känner dig yr eller trött ska du inte framföra fordon eller använda maskiner.

   MicardisPlus innehåller mjölksocker (laktos) och sorbitol.

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du rådfråga din läkare innan du använder MicardisPlus.


   3. Hur du använder MicardisPlus

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos av är en tablett per dag. Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Du kan ta MicardisPlus med eller utan föda. Tabletterna ska sväljas ned med lite vatten eller någon annan alkoholfri dryck. Det är viktigt att fortsätta ta MicardisPlus varje dag tills läkaren ger annat besked. Om din lever inte fungerar ordentligt bör normaldosen inte överstiga 40 mg/12,5 mg en gång dagligen.

   Om du använt för stor mängd av MicardisPlus

   Om du av misstag tagit alltför många tabletter kan du få symtom som lågt blodtryck och hjärtklappning. Symtom som låg puls, yrsel, kräkningar, försämrad njurfunktion inklusive njursvikt har också rapporterats. På grund av innehållet av hydroklortiazid kan påtagligt lågt blodtryck och låga kaliumnivåer i blodet förekomma, vilket kan ge illamående, sömnighet och muskelkramper och/eller oregelbundna hjärtslag i samband med samtidig användning av digitalis eller vissa läkemedel mot rytmrubbningar.

   Kontakta din läkare, apotekspersonal eller närmaste akutmottagning omedelbart.

   Om du har glömt att ta MicardisPlus

   Bli inte orolig om du glömmer att ta en dos. Ta dosen så snart du kommer ihåg det och fortsätt sedan som förut. Om du glömmer medicinen en dag ska du ta den vanliga dosen nästa dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömda doser.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar medicinsk behandling.

   Kontakta läkare omedelbart om du upplever något av följande symtom:

   Sepsis* (som ofta kallas ”blodförgiftning”), är en svår infektion med inflammatoriska reaktioner i hela kroppen, hastig svullnad av hud och slemhinnor (angioödem), blåsor och flagning av hudens yttersta lager (toxisk epidermal nekrolys); dessa biverkningar är sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) eller har okänd frekvens (toxisk epidermal nekrolys) men är extremt allvarliga och patienter ska sluta ta medicinen och omedelbart uppsöka läkare. Tillstånden kan vara dödliga om de inte behandlas. Ökad förekomst av sepsis har observerats med enbart telmisartan, men kan dock inte uteslutas för MicardisPlus.

   Tänkbara biverkningar av MicardisPlus:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Yrsel

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Minskande kaliumvärden, oro, svimning (synkopé), upplevelse av domningar, stickningar (parastesier), svindel (vertigo), snabb hjärtrytm (takykardi), hjärtrytmrubbningar, lågt blodtryck, plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp, andningssvårigheter (dyspné), diarré, muntorrhet, väderspänning, ryggsmärta, muskelspasmer, muskelvärk, erektil dysfunktion (oförmåga att få eller bibehålla erektion), bröstsmärta, ökad urinsyranivå i blodet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Inflammation i lungorna (bronkit), aktivering eller försämring av systemisk lupus erythematosus (en sjukdom där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen vilket orsakar ledsmärta, hudutslag och feber), halsont, inflammerade bihålor, nedstämdhet (depression), sömnsvårigheter (insomnia), nedsatt syn, andningssvårigheter, magsmärta, förstoppning, uppkördhet (dyspepsi), illamående (kräkningar), inflammation i magen (gastrit), avvikande leverfunktion (japanska patienter löper större risk att få denna biverkan), rodnad av huden (erytem), allergiska reaktioner som klåda eller utslag, ökad svettning, nässelutslag (urtikaria), ledvärk (artralgi) och smärta i armar och ben, muskelkramper, influensalik sjukdom, smärta, låga nivåer av natrium i blodet, ökade nivåer av kreatinin, leverenzymer eller kreatinfosfokinas i blodet.

   Biverkningar som rapporterats för en av de enskilda komponenterna, kan vara en möjlig biverkan med MicardisPlus, även om de inte observerats i kliniska studier med detta läkemedel.

   Telmisartan

   Hos patienter som enbart använder telmisartan har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Övre luftvägsinfektion (till exempel halsont, inflammerade bihålor, vanlig förkylning), urinvägsinfektioner, brist på röda blodkroppar (anemi), höga kaliumnivåer, långsam hjärtrytm (bradykardi), nedsatt njurfunktion inklusive akut njursvikt, svaghet, hosta.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Lågt antal blodplättar (trombocytopeni), ökning av vissa vita blodkroppar (eosinofili), allvarliga allergiska reaktioner (till exempel överkänslighet, anafylaktisk reaktion, läkemedelsutslag), låg blodsockerhalt (hos patienter med diabetes), orolig mage, eksem (en hudsjukdom), artros, seninflammation, minskade hemoglobinnivåer (ett protein i blodet), somnolens.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Progressiv ärrbildning i lungvävnad (interstitiell lungsjukdom)**

   * Dessa biverkningar kan vara en tillfällighet eller ha samband med en mekanism som för närvarande inte är känd.

   ** Det har rapporterats fall av progressiv ärrbildning i lungvävnad vid behandling med telmisartan. Man vet dock inte om telmisartan är orsaken.

   Hydroklortiazid

   Hos patienter som enbart använder hydroklortiazid har dessutom följande biverkningar rapporterats:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående,låg halt av magnesium i blodet.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Minskat antal blodplättar vilket ökar risken för blödning eller blåmärken (små lila‑röda prickar i hud eller annan vävnad orsakad av blödning), hög halt av kalcium i blodet, huvudvärk.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Förhöjt pH (rubbad syra–basbalans) på grund av låg kloridhalt i blodet.

   Biverkningar utan känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Inflammation i salivkörtel, hud- och läppcancer (icke‑melanom hudcancer), minskat antal (eller till och med brist på) blodkroppar, inklusive lågt antal röda och vita blodkroppar, allvarliga allergiska reaktioner (t ex överkänslighet, anafylaktiska reaktioner), minskad aptit eller aptitlöshet, rastlöshet, yrsel, dimsyn eller gulfärgat synfält, försämrad syn och ögonsmärta (möjliga tecken på akut närsynthet eller glaukom med sluten kammarvinkel), inflammation i blodkärl (nekrotiserande vaskulit), inflammerad bukspottkörtel, orolig mage, gulnad hud eller gulnade ögon (gulsot), lupusliknande syndrom (ett tillstånd liknande en sjukdom kallad systemisk lupus erythematosus där kroppens immunförsvar angriper den egna kroppen), hudsjukdomar såsom inflammerade blodkärl i huden, ökad känslighet för solljus, utslag, hudrodnad, blåsor på läppar, ögon eller mun, fjällande hud, feber (möjliga tecken på erythema multiforme), svaghet, njurinflammation eller försämrad njurfunktion, glukos i urinen (glukosuri), feber, försämrad saltbalans (elektrolytbalans), höga blodkolesterolnivåer, minskad blodvolym, ökade blodglukosnivåer, svårigheter att kontrollera blod/uringlukosnivåer hos patienter med diabetes eller fett i blodet.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur MicardisPlus ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt. Ta ut MicardisPlus-tabletten ur blisterförpackningen precis innan du ska ta den.

   Vid enstaka tillfällen har det yttre lagret av blisterförpackningen separerat från det inre lagret mellan facken för tabletterna. Du behöver inte vidta några åtgärder om detta händer.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är telmisartan och hydroklortiazid. Varje tablett innehåller 80 mg telmisartan och 12,5 mg hydroklortiazid.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, meglumin, mikrokristallin cellulosa, povidon, röd järnoxid (E172), natriumhydroxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), sorbitol (E420)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   MicardisPlus 80 mg/12,5 mg tabletter är röda och vita, ovala tvåskiktstabletter präglade med företagssymbol och koden H8.

   MicardisPlus finns tillgänglig i tryckförpackning (blister) med 14, 28, 56, 84 eller 98 tabletter, eller som endosblister innehållande 28 x 1, 30 x 1 eller 90 x 1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att finnas tillgängliga i ditt land.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Str. 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Tillverkare

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Binger Str. 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   och

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   5th km Paiania – Markopoulo

   Koropi Attiki, 19400

   Grekland

   och

   Rottendorf Pharma GmbH

   Ostenfelder Str. 51 - 61

   D-59320 Ennigerloh

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS. Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel.: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко КГ - клон БългарияТел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   S.C.S. Boehringer Ingelheim Comm.V

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Česká republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Magyarországi Fióktelepe

   Tel.: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel +353 1 295 9620

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 / 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim b.v.

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti Filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Ελλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-7870

   España

   Boehringer Ingelheim España S.A.

   Tel: +34 93 404 58 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

   Tel.: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Viena - Sucursala Bucuresti

   Tel: +40 21 3022800

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími Tel: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12/2018


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  MicardisPlus®

  Tablett 80/12,5 mg 28 styck Blister

  • Varunummer: 052763
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  118,27 kr

  Jämförpris: 4,22 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?