Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Metoprolol GEA Retard

   50 mg, 100 mg och 200 mg depottabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD METOPROLOL GEA RETARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METOPROLOL GEA RETARD
   3. HUR DU TAR METOPROLOL GEA RETARD
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR METOPROLOL GEA RETARD SKA FÖRVARAS 
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

   Vad innehåller Metoprolol GEA Retard ?

   - Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg, 100 mg respektive 200 mg per tablett

   - Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von Guericke Allee 1, D-39179 Barleben, Tyskland

   1. VAD METOPROLOL GEA RETARD ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Läkemedlets utseende:

   Burk: 30 st och 100 st


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Vad används dåMetoprolol GEA Retard för?

   Metoprolol som finns i Metoprolol GEA Retard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Metoprolol GEA Retard är ett medel mot vissa sjukdomar i hjärta och kretslopp och tillhör en grupp av läkemedel som kallas beta-receptorblockerare.


   Metoprolol GEA Retard används för:

   • behandling av högt blodtryck

   • behandling av hjärtklappning


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR METOPROLOL GEA RETARD

   Ta inte Metoprolol GEA Retard

   • om du är allergisk mot metoprolol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är överkänslig mot någon annan beta-receptorblockerare

   • om du har obehandlad hjärtsvikt

   • om du har mycket dålig blodcirkulation i benen och armarna

   • om du har allvarliga hjärtblock

   • om du har mycket låg puls

   • vid kardiogen chock (hjärtpumpsvikt)

   • om du har sjuk sinusknuta

   • om du har lågt blodtryck

   • om du har en sjukdom i binjurarna som kallas feokromocytom som ännu inte behandlats

   • om du har svår astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metoprolol GEA Retard: 

   • om du har kraftigt nedsatt njurfunktion

   • om du har svåra, akuta sjukdomstillstånd med metabolisk acidos (rubbning av blodets syrahalt)

   • om du har nedsatt hjärtfunktion

   • om du har astma eller svåra andningsbesvär av annan orsak. Samtidig användning av en beta2-agonist rekommenderas.

   • om du har Prinzmetals angina (särskild sorts bröstsmärta)

   • om du tar läkemedel som innehåller digitalis

   • om du har diabetes och använder insulin eller diabetesläkemedel i tablettform, eftersom Metoprolol GEA Retard kan göra att du inte känner av hjärtklappningen som förekommer vid låga blodsockervärden (hypoglykemi)

   • om du får långsam puls (50–55 slag/minut). Då kan läkaren minska dosen eller avsluta behandlingen med Metoprolol GEA Retard.

   • om du har lindrigt hjärtblock , d.v.s. störning i hjärtats retledning

   • om du har dålig blodcirkulation i fingrar, fötter eller tår (t.ex. Raynauds syndrom eller fönstertittarsjuka)

   • om du har feokromocytom som är en sällsynt binjuresjukdom

   • om du har överfunktion av sköldkörteln. Metoprolol GEA Retard kan användas om läkare uppföljer din sköldkörtel- och hjärtfunktion.

   • om du har levercirros. Läkaren kan minska dosen.

   • om du är äldre, då alltför kraftig blodtrycks- eller pulssänkning kan försvåra blodförsörjningen till viktiga organ i kroppen.

   • om du behandlas för ischemisk hjärtsjukdom (t.ex. angina pectoris), får behandlingen inte avslutas plötsligt.

   • om du har förhöjd risk för anafylaxi (svåra allergiska reaktioner), eftersom behandlingen av sådana reaktioner med adrenalin kan försvåras om man använder Metoprolol GEA Retard samtidigt.

   • om du ska opereras, måste narkosläkare veta att du använder Metoprolol GEA Retard.

   Du måste informera läkare om dessa tillstånd innan du påbörjar behandlingen med Metoprolol GEA Retard.

   Metoprolol GEA Retard med mat, dryck och alkohol

   Metoprolol GEA Retard ska helst tas på morgonen. Du bör ta tabletterna på samma sätt, med mat eller utan mat, varje gång. Intag av alkohol kan förstärka den blodtryckssänkande effekten av metoprolol.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metoprolol GEA Retard under graviditet.

   Amning

   Metoprolol GEA Retard går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare före användning av Metoprolol GEA Retard under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Vissa patienter kan ibland känna sig yra eller trötta vid behandling med Metoprolol GEA Retard. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Andra läkemedel och Metoprolol GEA Retard

   Vissa andra läkemedel kan påverka eller påverkas av Metoprolol GEA Retard. Detta gäller bl.a.:

   • läkemedel mot sjukdomar i hjärta och kärl (t.ex. verapamil, diltiazem och andra s.k. kalciumblockerare, propafenon, kinidin, amiodaron, disopyramid, nitroglycerin, prazosin, digitalisglykosider, klonidin, lidokain, hydralazin)

   • epilepsimediciner (t.ex. barbitursyraderivat)

   • anti-inflammatoriska värkmediciner (t.ex. indometacin, celecoxib). För diklofenak har samverkan dock inte konstaterats.

   • läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

   • depressionsmediciner (t.ex. paroxetin, fluoxetin, sertralin, bupropion, MAO-hämmare)

   • vissa svampmediciner (t.ex. terbinafin)

   • läkemedel som lindrar

   • bedövningsmedel för inandning (inhalationsanestetika)

   • AIDS/HIV-mediciner (t.ex. ritonavir)

   • läkemedel mot magsår (t.ex. cimetidin)

   • tuberkulosmediciner (t.ex. rifampicin)

   Användningen av andra blodtryckssänkande läkemedel samtidigt med Metoprolol GEA Retard leder till ytterligare sänkning av blodtrycket. Också vissa ögondroppar mot glaukom (som innehåller t.ex. timolol) kan sänka blodtrycket ytterligare. Adrenalin och liknande substanser som ingår bl.a. i hostmediciner och vissa näsdroppar och ögondroppar mot rinnande ögon kan höja blodtrycket.


   Diabetespatienter som använder insulin kan få ökad eller utdragen hypoglykemi (lågt blodsocker). Effekten av sulfonylureapreparat (t.ex. glimepirid och glibenklamid) kan också motverkas. Dosen av diabetesläkemedel i tablettform måste eventuellt justeras.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   3. HUR DU TAR METOPROLOL GEA RETARD

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.


   Rekommenderad dos för vuxna:

   Högt blodtryck: 50–100 mg dagligen. Om 100 mg inte ger önskad effekt, kan dosen antingen kombineras med andra blodtryckssänkande medel eller ökas.


   Hjärtklappningsbesvär: 100 mg en gång dagligen. Vid behov kan dosen ökas.


   Användning för barn

   Erfarenheten av behandling av barn med Metoprolol GEA Retard är begränsad.


   Metoprolol GEA Retard depottabletter är en speciell typ av tabletter som långsamt släpper ifrån sig det verksam­ma ämnet. Därför behöver man bara ta Metoprolol GEA Retard en gång per dygn, helst på morgonen och på samma sätt i förhållande till måltid.


   Metoprolol GEA Retard skall sväljas tillsammans med minst ett halvt glas vätska. Får inte tuggas eller krossas.

   Depottabletterna på 100 mg och 200 mg ska sväljas hela.

   Depottabletterna på 50 mg kan delas i två lika stora doser.

   Om du har tagit för stor mängd av Metoprolol GEA Retard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Metoprolol GEA Retard:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Metoprolol GEA Retard

   Om behandlingen med Metoprolol GEA Retard skall upphöra bör detta ske stegvis under minst 2 veckor. Sluta dock inte med Metoprolol GEA Retard utan kontakt med läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan inträffa vid behandling med Metoprolol GEA Retard:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Trötthet, huvudvärk och yrsel.

   • Kalla händer och fötter.

   • Långsam puls och lågt blodtryck vid uppstigning ibland med svimning.

   • Mag-tarmbesvär såsom buksmärtor, illamående och kräkningar.

   • Andnöd vid ansträngning (andfåddhet).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   • Brötsmärtor, övergående försämring av hjärtsvikt.

   • Sammandragning i luftrören vilket ger andnöd.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • Snuva och svullnad.

   • Rubbningar i hjärtrytmen, hjärtsvikt, hjärtklappning och långsammare retledning i hjärtat.

   • Mardrömmar, depression, minnesstörningar, förvirring, nervositet, oro, nedsatt koncentrationsförmåga och sömnstörningar.

   • Försämring av sjukdom om du har dålig blodcirkulation i fingrar, fötter eller tår (t.ex. Raynauds syndrom eller fönstertittarsjuka)

   • Smakförändringar, diarré och förstoppning.

   • Förhöjda leverfunktionsvärden i blodprov.

   • Muskelkramper och avvikande känselförnimmelser.

   • Hudutslag (i form av nässelutslag, psoriasliknande utslag eller avvikande hudtillväxt eller s.k. dystrofiska hudförändringar) och överkänslighetsreaktioner i huden.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Minskat antal blodplättar.

   • Personlighets­störningar och

   • Synstörningar, torra ögon och/eller irriterade ögon.

   • Öronsusningar eller -ringningar (tinnitus) och hörselstörningar vid överdosering.

   • Kallbrand hos patienter med svåra störningar i blodcirkulationen i händer och fötter sedan tidigare.

   • Muntorrhet.

   • Ljusöverkänslighet, ökad svettning, håravfall och försvårad psoriasis.

   • Lever­inflammation.

   • Ledinflammation.

   • Störd sexuell lust och potens,

   • Viktökning.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • Ändringar i blodfetterna (ökning av triglycerider, minskning av HDL-kolesterol).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR METOPROLOL GEA RETARD SKA FÖRVARAS 

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR 

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metoprololtartrat 50 mg, 100 mg respektive 200 mg per tablett

   • Övriga innehållsämnen är hypromellos, povidon, vattenfri kolloidal kiseldioxid, mag­nesium­stearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Burk: 30 st och 100 st

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Hexal A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-30

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metoprolol GEA Retard

  Depottablett 50 mg 30 styck Burk

  • Varunummer: 006832
  • Tillverkare: Hexal A/S

  69,26 kr

  Jämförspris: 2,31 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?