Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Le Vet Beheer B.V.

   Wilgenweg 7

   3421 TV Oudewater

   Nederländerna

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Produlab Pharma B.V.

   Forellenweg 16

   4941 SJ Raamsdonksveer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metomotyl 2,5 mg/ml respektive 5 mg/ml injektionsvätska, lösning, för katt och hund. Metoklopramidhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Metoklopramid (som hydrokloridmonohydrat)

   2,23 mg

   motsvarande metoklopramidhydroklorid

   2,5 mg

   Hjälpämne:

   Metakresol

   2 mg

   5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   Varje ml innehåller:

   Aktiv substans:

   Metoklopramid (som hydrokloridmonohydrat)

   4,457 mg

   motsvarande metoklopramidhydroklorid

   5 mg

   Hjälpämne:

   Metakresol

   2 mg

   Klar, färglös lösning.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Symtomatisk behandling av kräkningar och nedsatta mag-tarmrörelser i samband med inflammerad magsäck (magkatarr), kramp i nedre magmunnen, kronisk njurinflammation (nefrit) och mag-tarmintolerans mot vissa läkemedel. Används som förebyggande mot kräkningar efter operation.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte vid hål eller hinder i mag-tarmkanalen.

   Använd inte på djur med överkänslighet mot aktiv substans eller mot några hjälpämnen.

   Använd inte på djur med blödning i mag-tarmkanalen.

   6. BIVERKNINGAR

   Dåsighet och diarré kan observeras efter behandling.

   I några mycket sällsynta fall har extrapyramidala effekter (agitation (upphetsning), ataxi (koordinationsrubbningar), onormala ställningar och/eller rörelser, prostration (lägga sig raklång), darrningar och aggression, vokalisering (ljudyttringar)) observerats efter behandling av hund och katt. De observerade effekterna är övergående och försvinner när behandlingen upphör.

   I mycket sällsynta fall kan allergiska reaktioner förekomma.

   Om du noterar några allvarliga effekter eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel ska du informera din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt och hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Intramuskulär eller subkutan användning

   0,5 till 1 mg metoklopramidhydroklorid per kg kroppsvikt per dag i en muskel eller under huden, uppdelat på 2 eller 3 administreringar:

   2,5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   För administrering 2 gånger per dag:

   2,5 till 5 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 1 till 2 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.

   För administrering 3 gånger per dag:

   1,7 till 3,3 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,68 till 1,32 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.

   5 mg/ml injektionsvätska, lösning:

   För administrering 2 gånger per dag:

   2,5 till 5 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,5 till 1 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.

   För administrering 3 gånger per dag:

   1,7 till 3,3 mg/10 kg kroppsvikt per injektion, motsvarande 0,34 till 0,66 ml/10 kg kroppsvikt per injektion.

   Intervallet mellan två administreringar ska vara minst 6 timmar.

   Proppen ska inte punkteras mer än 20 gånger.

   10. KARENSTID

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Får ej frysas.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 28 dagar

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Doseringen måste anpassas för djur med njur- eller leversvikt (på grund av ökad risk för biverkningar).

   Undvik administrering till djur med krampanfall-sjukdomar eller skallskada. Undvik på skendräktiga hundar.

   Undvik administrering till djur med epilepsi. Doseringen ska observeras noggrant, särskilt hos katter och små rashundar.

   Hos djur med en viss typ av tumör i binjurarna (feokromocytom) kan metoklopramid orsaka farligt högt blodtryck (hypertensiv kris).

   Vid långvariga kräkningar bör behandling med vätske- och elektrolytersättning övervägas.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Tvätta händerna efter administrering till djuret.

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Vid oavsiktligt spill på huden eller i ögonen, tvätta omedelbart med rikligt med vatten. Om skadliga effekter uppstår, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Andra läkemedel och Metomotyl

   Vid inflammerad magsäck (magkatarr) ska antikolinerga läkemedel (som atropin) inte ges samtidigt, eftersom de kan motverka effekterna av metoklopramid på mag-tarmrörelserna.

   Vid samtidig diarré finns ingen kontraindikation för användning av antikolinerga läkemedel.

   Samtidig användning av metoklopramid och läkemedel för behandling av psykiska sjukdomar (neuroleptika) deriverade från substansen fentiazin (acepromazin) och substanser benämnda butyrofenoner ökar risken för så kallade extrapyramidala effekter (se avsnitt 6).

   Metoklopramid kan förstärka effekten av centralt verkande lugnande läkemedel. Vid samtidig användning rekommenderas att den lägsta dosen metoklopramid används för att undvika för hög sedering.

   Blandbarhetsproblem

   Då blandbarhetsstudier saknas ska detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

   Dräktighet, digivning

   Laboratoriestudier på laboratoriedjur har inte givit belägg för onormal utveckling av eller fara för fostret. Studierna på laboratoriedjur är dock begränsade och den aktiva substansens säkerhet har inte utvärderats för djurslaget. Användning av läkemedlet under dräktighet och digivning måste ske i enlighet med veterinärens nytta/riskbedömning.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   De flesta kliniska tecken som rapporterats efter en överdosering är välkända ”extrapyramidala” biverkningar (se avsnitt 6).

   Eftersom ett specifikt motgift saknas rekommenderas att djuret erbjuds en lugn miljö tills biverkningarna försvinner.

   Eftersom metoklopramid omvandlas (metaboliseras) och utsöndras snabbt försvinner biverkningarna generellt inom kort.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2014-12-17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong innehållande 1 injektionsflaska med 5, 10, 20, 25, 30 eller 50 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metomotyl

  Injektionsvätska, lösning 2,5 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 540835
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  319,50 kr

  Jämförpris: 31,95 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?