Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metoclopramide Orifarm

   10 mg tabletter
   metoklopramidhydroklorid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metoclopramide Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metoclopramide Orifarm
   3. Hur du använder Metoclopramide Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metoclopramide Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metoclopramide Orifarm är och vad det används för

   Metoclopramide Orifarm är ett antiemetikum (läkemedel mot illamående och kräkningar). Det innehåller en substans som kallas metoklopramid. Det verkar på ett område i hjärnan som hindrar dig från att bli illamående och kräkas.

   Vuxna

   Metoclopramide Orifarm används hos vuxna:

   - för att förebygga fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling.

   - för att förebygga illamående och kräkningar som orsakats av strålbehandling.

   - för att behandla illamående och kräkningar inklusive illamående och kräkningar som kan uppstå vid migrän.

   Metoklopramid kan tas tillsammans med läkemedel mot smärta (som tas via munnen) vid migrän för att få bättre effekt av det smärtstillande läkemedlet.

   Barn och ungdomar

   Metoclopramide Orifarm används hos barn (i åldern 1-18 år) om annan behandling inte fungerar eller inte kan användas för att förebygga fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   Metoklopramid som finns i Metoclopramide Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metoclopramide Orifarm

   Använd inte Metoclopramide Orifarm

   - om du är allergisk mot metoklopramid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har blödning, hinder eller sår i mag-tarmkanalen.

   - om du har eller kan ha en sällsynt tumör i binjuren, som sitter nära njuren (feokromocytom).

   - om du någonsin har haft ofrivilliga muskelryckningar (tardiv dyskinesi), när du har behandlats med ett läkemedel.

   - om du har epilepsi.

   - om du har Parkinsons sjukdom.

   - om du tar levodopa (ett läkemedel mot Parkinsons sjukdom) eller dopaminerga agonister (se nedan ”Andra läkemedel och Metoclopramide Orifarm”).

   - om du någonsin har haft onormala pigmentnivåer i blodet (methemoglobinemi) eller NADH cytokrom-b5-brist.

   Ge inte Metoclopramide Orifarm till barn under 1 år (se nedan ”Barn och ungdomar”).

   Ta inte Metoclopramide Orifarm om något av ovan gäller dig. Om du är osäker, rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Metoclopramide Orifarm.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Metoclopramide Orifarm om:

   - du har haft onormal hjärtrymt (QT-förlängning) eller andra hjärtproblem.

   - du har problem med saltnivåerna i blodet, såsom kalium, natrium och magnesium.

   - du använder andra läkemedel som påverkar din hjärtrytm.

   - du har neurologiska (hjärn) problem.

   - du har lever- eller njurproblem. Dosen kan behöva sänkas (se avsnitt 3).

   Din läkare kan behöva ta blodprover för att kontrollera dina pigmentnivåer i blodet. Vid onormala nivåer (methemoglobinemi) ska behandlingen avbrytas omedelbart och permanent.

   Du måste vänta minst 6 timmar mellan varje dos metoklopramid, även om du inte får behålla dosen som t ex vid kräkning eller diarré, för att undvika överdosering.

   Överskrid inte tre månaders behandling på grund av risken för ofrivilliga muskelryckningar.

   Barn och ungdomar

   Ofrivilliga rörelser (extrapyramidala störningar) kan förekomma hos barn och ungdomar. Detta läkemedel får inte användas till barn under 1 års ålder på grund av den ökade risken för ofrivilliga rörelser (se ovan ”Ta inte Metoclopramide Orifarm”).

   Andra läkemedel och Metoclopramide Orifarm

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken är att vissa läkemedel kan påverka hur Metoclopramide Orifarm fungerar eller att Metoclopramide Orifarm kan påverka hur andra läkemedel fungerar. Dessa läkemedel inkluderar följande:

   - levodopa eller andra läkemedel som används för behandling av Parkinsons sjukdom (se ovan ”Ta inte Metoclopramide Orifarm”)

   - antikolinergika (läkemedel mot magkramper eller spasmer)

   - morfinderivat (läkemedel som används för behandling av svår smärta)

   - lugnande (sedativa) läkemedel

   - läkemedel som används vid psykisk ohälsa

   - digoxin (läkemedel för behandling av hjärtsvikt)

   - ciklosporin (läkemedel som används för att behandla vissa rubbningar i immunsystemet)

   - mivakurium och suxameton (läkemedel som används för att slappna av musklerna)

   - fluoxetin och paroxetin (läkemedel som används för att behandla depression)

   Metoclopramide Orifarm med mat, dryck och alkohol

   Alkohol ska inte konsumeras under behandling med metoklopramid eftersom det ökar den lugnande (sedativa) effekten av Metoclopramide Orifarm.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Metoclopramide Orifarm kan tas under graviditet om det är nödvändigt. Din läkare kommer att avgöra om du bör få detta läkemedel.

   Metoclopramide Orifarm rekommenderas inte om du ammar eftersom metoklopramid passerar över i bröstmjölken och kan påverka ditt barn.

   Rådfråga alltid läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du kan känna dig dåsig, yr eller ha ofrivilliga rörelser, kramp, ryckningar och onormal muskelspänning som orsakar snedvridning av kroppen efter att ha tagit Metoclopramide Orifarm. Detta kan påverka din syn och även påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metoclopramide Orifarm innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Patienter med de sällsynta ärftliga tillstånden galaktosintolerans, total laktasbrist eller glukos-galaktosmalabsorption bör inte använda detta läkemedel. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare.


   3. Hur du använder Metoclopramide Orifarm

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Alla indikationer (vuxna patienter)

   Den rekommenderade engångsdosen är 10 mg, vilken kan upprepas upp till 3 gånger dagligen.

   Den högsta rekommenderade dosen per dag är 30 mg eller 0,5 mg/kg kroppsvikt.

   Maximal rekommenderad behandlingstid är 5 dagar.

   För att förhindra fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling (barn i åldern 1-18 år)

   Den rekommenderade dosen är 0,1 till 0,15 mg/kg kroppsvikt, vilken kan upprepas upp till tre gånger per dag, genom munnen (oral administrering).

   Maximal dos under 24 timmar är 0,5 mg/kg kroppsvikt.

   Doseringstabell

   Ålder

   Kroppsvikt

   Dos

   Frekvens

   1–3 år

   10–14 kg

   1 mg

   Upp till 3 gånger dagligen

   3–5 år

   15–19 kg

   2 mg

   Upp till 3 gånger dagligen

   5–9 år

   20–29 kg

   2,5 mg

   Upp till 3 gånger dagligen

   9–18 år

   30–60 kg

   5 mg

   Upp till 3 gånger dagligen

   15–18 år

   Över 60 kg

   10 mg

   Upp till 3 gånger dagligen

   Du bör inte ta detta läkemedel under mer än 5 dagar för att förhindra fördröjt illamående och kräkningar som kan uppstå efter cellgiftsbehandling.

   Metoclopramide Orifarm är inte lämplig för användning till barn som väger mindre än 30 kg.

   Andra beredningsformer/styrkor kan vara mer lämpliga för administrering.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Administreringssätt

   Du måste vänta minst 6 timmar mellan varje dos metoklopramid, även om du inte får behålla dosen (t.ex. vid kräkning eller diarré), för att undvika överdosering.

   Äldre personer

   Dosen kan behöva sänkas beroende på njurproblem, leverproblem och allmäntillstånd.

   Vuxna med njurproblem

   Tala med din läkare om du har njurproblem. Dosen bör sänkas om du har måttliga eller allvarliga njurproblem.

   Vuxna med leverproblem

   Tala med din läkare om du har leverproblem. Dosen bör sänkas om du har allvarliga leverproblem.

   Användning för barn och ungdomar

   Metoklopramid ska inte användas hos barn under 1 år (se avsnitt 2).

   Om du använt för stor mängd av Metoclopramide Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kontakta omedelbart din läkare eller apotekspersonal. Du kan uppleva ofrivilliga rörelser (extrapyramidala störningar), dåsighet, nedsatt medvetandegrad, förvirring, hallucinationer och hjärtproblem. Din läkare kan vid behov ordinera en behandling för dessa symtom.

   Om du har glömt att använda Metoclopramide Orifarm

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Avsluta behandlingen och tala genast med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får något av följande symtom när du tar detta läkemedel:

   - ofrivilliga rörelser (involverar ofta huvud eller hals). Det kan förekomma hos barn eller ungdomar och särskilt då höga doser används. Dessa symtom uppträder vanligen i början av behandlingen och kan även uppstå efter en enda dos. Dessa rörelser kommer att upphöra efter att de har behandlats på lämpligt sätt.

   - hög feber, högt blodtryck, kramper, svettningar, salivering. Det kan vara symtom på ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom.

   - klåda eller hudutslag, svullnad av ansikte, läppar eller hals, andningssvårigheter. Det kan vara symtom på en allergisk reaktion, som kan vara allvarlig.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • dåsighet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • depression

   • ofrivilliga rörelser som tics, skakningar, vridande rörelser eller muskelsammandragningar (styvhet, stelhet)

   • symtom som liknar Parkinsons sjukdom (stelhet, skakningar)

   • rastlöshet

   • blodtryckssänkning (särskilt vid intravenös administrering)

   • diarré

   • svaghetskänsla

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • förhöjda nivåer i blodet av ett hormon som kallas prolaktin, vilket kan orsaka:mjölkproduktion hos män och hos kvinnor som inte ammar

   • oregelbundna menstruationer

   • hallucinationer

   • nedsatt medvetandegrad

   • långsam hjärtrytm (särskilt vid intravenös administrering)

   • allergi

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • tillstånd av förvirring

   • kramper (särskilt hos patienter med epilepsi)

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • onormala nivåer av blodpigment: som kan ändra färgen på din hud

   • onormal utveckling av bröst (gynekomasti)

   • ofrivilliga muskelspasmer efter långvarig användning, särskilt hos äldre patienter

   • hög feber, högt blodtryck, kramper, svettningar, salivering. Det kan vara symtom på ett tillstånd som kallas malignt neuroleptikasyndrom

   • förändringar i hjärtrytmen som kan synas på ett EKG-test

   • hjärtstillestånd (särskilt vid injektion)

   • chock (allvarlig sänkning av hjärtats tryck) (särskilt vid intravenös administrering)

   • svimning (särskilt vid intravenös administrering)

   • allergisk reaktion som kan vara allvarlig (särskilt vid intravenös administrering)

   • mycket högt blodtryck.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metoclopramide Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter utgångsdatum. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avlopp eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är metoklopramidhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, pregelatiniserad stärkelse, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till benvit, rund bikonvex tablett utan dragering med en diameter på 7,00 mm och märkt med ’BD’ på tablettens ena sidan och brytskåra på andra sidan.

   Förpackningsstorlekar

   PVC/PVDC/Aluminiumblister: 20, 30, 40, 50, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm

   info@orifarm.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Sverige, Norge: Metoclopramide Orifarm


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-03-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metoclopramide Orifarm

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 524508
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  70,80 kr

  Jämförpris: 0,71 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?