Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Methylprednisolone Orion

   4 mg och 16 mg tablett
   metylprednisolon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.
    Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Methylprednisolone Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Methylprednisolone Orion
   3. Hur du använder Methylprednisolone Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Methylprednisolone Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Methylprednisolone Orion är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Methylprednisolone Orion är metylprednisolon som är ett oralt kortisonpreparat. Bland annat lindrar det symtom på inflammation och eliminerar allergiska symptom.


   Methylprednisolone Orion används för behandling av inflammatoriska tillstånd som förekommer vid många olika sjukdomar. Exempel på dessa är:

   • reumatiska sjukdomar

   • allergier

   • olika hudsjukdomar

   • luftvägs- och lungsjukdomar

   • blodsjukdomar

   • magsjukdomar

   • tumörer

   Andra läkemedel kombineras ofta med kortisonbehandling.


   Din läkare berättar för dig för vilket tillstånd eller symtom du får Methylprednisolone Orion.


   Metylprednisolon som finns i Methylprednisolone Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekpersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Methylprednisolone Orion

   Använd inte Methylprednisolone Orion

   Ta inte Methylprednisolone Orion

   • om du är allergisk mot metylprednisolon, eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en bakterie-, svamp- eller virusinfektion som du ännu inte fått någon behandling för.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Methylprednisolone Orion om du har något av följande tillstånd:

   • Mag- eller tunntarmssår, inflammatorisk tarmsjukdom eller infekterade tarmfickor

   • Diabetes

   • Osteoporos (benskörhet)

   • Allvarlig nedstämdhet eller psykos

   • Hjärtsvikt, nyligen haft hjärtinfarkt eller förhöjt blodtryck

   • Epilepsi

   • Glaukom (en ögonsjukdom, även kallad grön starr), ögoninfektion orsakad av herpes simplex.

   • Hypotyreos (låg halt av sköldkörtelhormon i blodet)

   • Lever eller njursvikt eller bukspottkörtelinflammation

   • Tuberkulos

   • Huvudskada eller stroke

   Övriga faktorer att beakta när du tarMethylprednisolone Orion

   • Stress eller sjukdom: Vid påfrestning som vid fysisk skada, sjukdom eller kirurgiskt ingrepp kan läkaren anse att det är lämpligt att ändra doseringen av Metylprednisolone Orion.

   • Sänkt motståndskraft: Methylprednisolone Orion sänker kroppens motståndskraft och kan öka mottaglighet för olika infektioner. Kontakta omgående din läkare om du får vattkoppor eller bältros eller annan bakterie-, svamp- eller virusinfektion under tiden du behandlas med Methylprednisolone Orion.

   • Vaccinationer: Om du avser att vaccinera dig, informera din läkare eller vaccinatör att du får Methylprednisolone Orion innan du får vaccinet.

   • Antikoagulantia: Methylprednisolone Orion  kan öka riken för omfattande blödning från skadade blodkärl, i synnerhet om du behandlas med en antikoagulant (t.ex warfarin). Se även avsnittet ”Andra läkemedel och Methylprednisolone Orion”

   • Risk för senruptur: Methylprednisolone Orion ökar risken för senruptur (bristning av senor) speciellt hos äldre patienter som samtidigt tar vissa antibiotika. Se även avsnittet ”Användning av andra läkemedel”

   • Risk för ögonsjukdom: Långvarig användning av kortikosteroider som Methylprednisolone Orion, ökar risken för olika ögonsjukdomar som katarakt (grå starr), glaukom (grön starr) och ögoninfektioner.

   • Risk för allvarliga psykiska biverkningar: Intag av kortikosteroider som Methylprednisolone Orion, kan orsaka allvarliga psykiska biverkningar. Om detta inträffar kontakta din läkare.

   Methylprednisolone Orion innehåller laktos  

   En 4 mg tablett innehåller 67 mg laktos och en 16 mg tablett innehåller 124 mg laktos. Om din läkare har sagt att du har någon form av sockerintolerans, ska du tala med din läkare innan du tar detta läkemedel.


   Barn och ungdomar

   Lägsta möjliga dos rekommenderas till barn, då kortikosteroider kan hämma barnets tillväxt och utveckling.


   Andra läkemedel och Methylprednisolone Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar , har nyligen tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av många läkemedel kan påverkas eller förändra effekten av Methylprednisolone Orion om de tas samtidigt.


   Det är speciellt viktigt att informera din läkare om du använder:


   • Antikoagulantia  (blodförtunnande) (t.ex. warfarin)

   • Antiinflammatoriska smärtstillande läkemedel

   • Läkemedel mot diabetes

   • Läkemedel mot epilepsi

   • Vissa antibiotika som (erytromycin, klaritromycin, fluorokinoloner, rifampicin)

   • Johannesört (Hypericum perforatum)

   • Proteashämmare

   • Aprepitant- ett läkemedel som förhindrar illamående och kräkning

   • Laxermedel

   • Läkemedel mot svamp (ketokonazol, itrakonazol, amfotericin B)

   • Läkemedel mot högt blodtryck och hjärt-kärl läkemedel diltiazem och diuretika

   • Östrogener

   • Läkemedel som begränsar kroppens immunsvar (t.ex. ciklosporin, takrolimus) och cytostatika.

   • Olika vacciner

   • Doxacurium

   • Somatropin

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Methylprednisolone Orion har vanligen ingen påverkan på körförmågan eller att använda maskiner.


   Vid långtidsterapi så upplever vissa patienter humörsvängningar och mental instabilitet vilket kan påverka uppträdandet i trafiken. I detta fall skall du avstå från att köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Methylprednisolone Orion

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal  om du är osäker.


   Startdosen beror på sjukdomen och svårighetsgraden och är vanligen 4 - 48 mg /dag.

   Högre doser kan användas vid svårare tillstånd.


   Vid långtidsbehandling intas den minsta effektiva dosen lämpligen varannan dag på morgonen.


   För barn rekommenderas lägsta möjliga dos och korta behandlingstider


   Din läkare kan ha förskrivit en annan dos än den här rekommenderade. Följ alltid läkarens råd.


   Tabletten kan delas i lika stora doser.


   Om du använt för stor mängd av Methylprednisolone Orion

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel.112 för bedömning av risken samt rådgivning.


   En för hög dos av Methylprednisolone Orion ger vanligen inte allvarliga biverkningar. Om du (eller någon annan) av misstag tar för stor dos av läkemedlet kontakta din läkare.

   Vid överdosering kan medicinskt kol ges om patienten är vid medvetande.

   Ta med dig denna bipacksedel och kvarvarande tabletter om du söker medicinsk vård.


   Om du har glömt att använda Methylprednisolone Orion

   Ta den glömda dosen så snart som möjligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Kontrollera innan en resa eller semester att du har tillräckligt med medicin.


   Om du slutar att använda Methylprednisolone Orion

   Avbryt inte medicineringen utan att ha rådfrågat din läkare. Hastigt avbrott av långtidsbehandling med kortison kan medföra allvarliga hälsorisker. Behandlingen måste avslutas stegvis över flera veckor som din läkare instruerat dig.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Längden av behandlingen och dosen påverkar möjliga biverkningarna.


   Äldre är mer mottagliga än andra vuxna för vissa biverkningar som magsår, benskörhet eller hudförtunning.


   Om du får en allvarlig allergisk reaktion (se avsnittet ”sällsynta biverkningar”) sluta då att ta Methylprednisolone Orion  och kontakta genast läkare, vårdcentral eller akutmottagning på närmaste sjukhus.


   Kortidsbehandling med Methylprednisolone Orion brukar inte ge några biverkningar. Vid långtidsbehandling kan några av följande biverkningar uppträda :


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än en av 10 patienter):

   • Ökad mottaglighet för infektioner eller att infektionssymtom döljs.

   • Obalans i blodsockernivån eller minskad utsöndring av  av kroppens egna ACTH (adrenokortikotropt hormon)- och kortisol (kroppseget kortison) (gäller långtidsbehandling)

   • Rundare ansikte och viktökning

   • Lågt kalium i blodet eller ökat natriuminnehåll i kroppen

   • Förtvining av huden eller lilaaktiga fläckar på huden, förlängning av läkningstiden vid vävnadsskada och ärrbildning, akne, överdriven hårväxt, uppträdande av blåmärken

   • Muskelförtvining, muskelsvaghet, benskörhet

   • Svullnad, tillväxthämning hos barn

   Ovanliga biverkningar (förekommer hos färre än en av 100 patienter):

   • Humörsvängningar, koncentrationsförbättring, depression, mani, psykoser, sömnsvårigheter

   • Ökat tryck i ögat, glaukom eller grå starr

   • Högt blodtryck och blodproppar

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än en av 1000 patienter):

   • Allergiska och anafylaktiska reaktioner (allvarliga allergiska reaktioner förknippade med kraftigt blodtrycksfall, kliande utslag i händer och fötter, svullna ögonlock och svullnad i ansiktet och/eller svårighet att andas eller att svälja)

   • Demenssymtom, förhöjt tryck i skallen, krampanfall

   • Magsår och bukspottkörtelinflammation

   • Hicka

   • Allergiska hudreaktioner

   • Skelettnedbrytning beroende på dålig blodcirkulation, bristning av senor, ökning av leverenzymer

   • Tumör lys-syndrom (ämnesomsättningssjukdom som uppträder vid behandling av stora tumörer)

   Vid långtidsbehandling kan biverkningar minskas genom att använda lägsta effektiva dos, och ta den dosen varannan morgon.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Methylprednisolone Orion ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg dat. och på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är metylprednisolon. Varje tablett innehåller 4 mg eller 16 mg metylprednisolon

   - Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, gelatin, magnesiumstearat och talk.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit till benvit, rund, platt med fasade kanter, tablett med brytskåra.

   Diametern för 4 mg tabletten är 7 mm och för 16 mg tabletten 9 mm. 16 mg tabletten är märkt ORN 346.


   Förpackningsstorlekar:10, 20, 30, 50 och 100 tabletter.


   Eventuellt marknadsförs inte alla förpackningsstorlekar.


   Detta läkemedel är godkänt i medlemsstaterna i EES under följande namn:


   Tjeckien, Litauen, Slovakien

   Metypred 4 mg, 16 mg

   Sverige, Norge, Danmark

   Methylprednisolone Orion 4mg, 16 mg   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland


   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-10-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methylprednisolone Orion

  Tablett 16 mg 50 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 109119
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  242,24 kr

  Jämförspris: 4,84 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?