Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Methylphenidate Mylan

   18 mg depottabletter, 36 mg depottabletter, 54 mg depottabletter
   metylfenidathydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du/ditt barn börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina/ditt barns.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Methylphenidate Mylan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Methylphenidate Mylan
   3. Hur du använder Methylphenidate Mylan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Methylphenidate Mylan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Methylphenidate Mylan är och vad det används för

   Vad används det för

   Methylphenidate Mylan används för att behandla ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorders).

   • Det används hos barn och ungdomar i åldrarna 6 till 18 år.

   • Det används enbart efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats, såsom samtalsterapi och beteendeterapi.

   Methylphenidate Mylan används inte för behandling av ADHD hos barn som är yngre än 6 år eller för påbörjande av behandling hos vuxna. Om behandlingen påbörjades vid en yngre ålder kan det vara lämpligt att fortsätta med Methylphenidate Mylan när du blir vuxen. Din läkare kommer att ge dig råd om detta. 

   Hur det fungerar

   Methylphenidate Mylan förbättrar aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka är underaktiva. Läkemedlet kan bidra till att förbättra uppmärksamhet (att behålla uppmärksamheten), koncentrationsförmåga och att minska impulsivt beteende.

   Läkemedlet ges som en del i ett behandlingsprogram, vilket vanligtvis inkluderar:

   • psykologisk terapi

   • utbildning

   • social terapi

   Methylphenidate Mylan får endast initieras av och användas under överinseende av läkare som är specialiserad på beteendeproblem hos barn och ungdomar. Medicinering i kombination med behandlingsprogram hjälper till att hantera ADHD.

   Om ADHD

   Barn och ungdomar med ADHD kan uppleva:

   • svårigheter att sitta still

   • svårigheter att koncentrera sig

   Det är inte deras fel att de inte kan göra dessa saker.

   Många barn och ungdomar kämpar för att klara dessa saker. Hos personer med ADHD kan problem i det vardagliga livet uppstå. Barn och ungdomar med ADHD kan ha svårigheter med inlärning och att göra läxor. De har svårt att uppföra sig väl hemma, i skolan eller på andra ställen. ADHD påverkar inte intelligensen hos ett barn eller en ungdom.

   Metylfenidat som finns i Methylphenidate Mylan kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Methylphenidate Mylan

   Använd inte Methylphenidate Mylan om du eller ditt barn

   • är allergisk mot metylfenidat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • har problem med sköldkörteln

   • har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   • har en tumör i binjuren (feokromocytom)

   • har en ätstörning som gör att du inte känner dig hungrig eller inte vill äta, såsom ”anorexia nervosa”

   • har mycket högt blodtryck eller förträngningar i blodkärlen, vilket kan orsaka smärta i armar och ben

   • har eller har haft hjärtproblem, såsom hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm, smärta och obehagskänsla i bröstet, hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett medfött hjärtfel

   • har haft problem med blodkärlen i hjärnan, såsom en stroke, utvidgade eller försvagade blodkärl (aneurysm), förträngningar eller blockering i blodkärlen eller inflammation i blodkärlen (vaskulit)

   • för närvarande tar eller under de senaste 14 dagarna har tagit läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), se avsnittet ”Andra läkemedel och Methylphenidate Mylan”

   • har eller har haft psykiska problem såsom

    • psykopatiska eller borderline personlighetsstörning

    • onormala tankar eller syner eller schizofreni

    • tecken på allvarlig psykiska problem såsom:

     1. självmordstankar

     2. svår depression, där du känner dig mycket ledsen, värdelös eller har hopplöshetskänslor

     3. mani, där du känner dig ovanligt upprymd, överaktiv och ohämmad

   Ta inte Methylphenidate Mylan om något av ovanstående gäller dig eller ditt barn. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar Methylphenidate Mylan om du är osäker. Detta på grund av att metylfenidat kan förvärra dessa problem.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar Methylphenidate Mylan om du eller ditt barn

   • har lever- eller njurproblem

   • har sväljningssvårigheter eller svårt att svälja hela tabletter

   • har en förträngning eller blockering i tarmen eller matstrupen

   • har haft kramper (krampanfall, epilepsi) eller onormala fynd vid mätning av hjärnaktiviteten (EEG)

   • är kvinna och har börjat menstruera (se avsnitt ”Graviditet, amning och fertilitet”)

   • någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller droger

   • har svårkontrollerade, upprepade ryckningar i någon del av kroppen eller upprepar ljud och ord (tics

   • har högt blodtryck

   • har hjärtproblem som inte nämns i avsnittet ”Använd inte Methylphenidate Mylan”

   • har psykiska problem som inte nämns i avsnittet ”Använd inte Methylphenidate Mylan”. Andra psykiska problem inkluderar:

    • humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad, så kallad bipolär sjukdom)

    • begynnande aggressivitet eller fientlighet eller om aggressivitet förvärras

    • att se, höra eller känna saker som inte finns (hallucinationer)

    • att tro på saker som inte är sanna (vanföreställningar)

    • att känna sig ovanligt misstänksam (paranoid)

    • att känna sig orolig, ängslig eller spänd

    • att känna sig deprimerad eller att ha skuldkänslor

   Tala om för läkare eller apotekspersonal, innan du eller ditt barn påbörjar behandlingen, om något av ovanstående gäller dig eller ditt barn. Detta på grund av att metylfenidat kan förvärra dessa problem. Läkaren kommer att vilja övervaka hur läkemedlet påverkar dig eller ditt barn.

   Kontroller som läkaren kommer att göra innan du eller ditt barn börjar ta Methylphenidate Mylan

   Dessa kontroller är för att avgöra om Methylphenidate Mylan är rätt läkemedel för dig eller ditt barn. Din läkare kommer att prata med dig om följande:

   • om du eller ditt barn tar andra läkemedel

   • om det förekommit några plötsliga ouppklarade dödsfall i familjen

   • förekomst av andra eventuella medicinska problem (såsom hjärtproblem) hos dig, ditt barn eller andra personer i din familj

   • hur du eller ditt barn känner er, t.ex. om du är upprymd eller nedstämd, har konstiga tankar eller om du eller ditt barn tidigare har haft några sådana känslor

   • om det inom familjen förekommit ”tics” (svårkontrollerade upprepade ryckningar i någon kroppsdel eller upprepning av ljud och ord)

   • om du eller ditt barn eller någon annan familjemedlem har eller har haft något problem relaterat till mental hälsa eller beteendestörning. Läkaren kommer att diskutera om du eller ditt barn löper risk att drabbas av humörsvängningar (från att vara manisk till att bli deprimerad, så kallad ”bipolär sjukdom”). Din eller ditt barns tidigare psykiska hälsa kommer att kontrolleras. Det kommer också att kontrolleras om det i din familj förekommit självmord, bipolär sjukdom eller depression.

   Det är viktigt att du lämnar så mycket information du kan. Det kommer att hjälpa läkaren att avgöra om Methylphenidate Mylan är rätt läkemedel för dig eller ditt barn. Läkaren kan komma att besluta att det behövs fler medicinska undersökningar innan du eller ditt barn kan börja ta detta läkemedel.

   Under behandlingen kan det hända att pojkar och ungdomar oväntat får långvariga erektioner. Det kan vara ett smärtsamt tillstånd som kan inträffa när som helst. Det är viktigt att du omedelbart kontaktar läkaren om en erektion varar i mer än 2 timmar, särskilt om den är smärtsam.

   Andra läkemedel och Methylphenidate Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Methylphenidate Mylan om du eller ditt barn:

   • tar ett läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) mot depression, eller har tagit en MAO-hämmare under de senaste 14 dagarna. Att ta MAO-hämmare tillsammans med metylfenidat kan leda till plötsligt ökat blodtryck.

   Om du eller ditt barn tar andra läkemedel kan metylfenidat påverka hur bra dessa fungerar eller orsaka biverkningar. Om du eller ditt barn tar något av följande läkemedel måste ni rådgöra med läkaren eller apotekspersonal innan ni tar metylfenidat:

   • andra läkemedel mot depression

   • läkemedel mot allvarliga psykiska problem

   • läkemedel mot epilepsi

   • läkemedel som används för att sänka eller höja blodtrycket

   • vissa preparat mot hosta eller förkylning, vilka kan innehålla ämnen som påverkar blodtrycket. Det är viktigt att rådfråga apotekspersonalen innan du köper någon sådan produkt.

   • läkemedel som förtunnar blodet för att förhindra blodproppar.

   Om du är osäker på om något läkemedel som du eller ditt barn tar finns med i ovanstående lista, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du eller ditt barn tar Methylphenidate Mylan.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Operation

   Tala om för din läkare om du eller ditt barn kommer att genomgå en operation. Methylphenidate Mylan ska inte tas på operationsdagen om en speciell typ av narkosmedel/bedövningsmedel används. Detta på grund av att det finns risk för plötsligt förhöjt blodtryck under operationen.

   Drogtester

   Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid tester för drogmissbruk.

   Methylphenidate Mylan med alkohol

   Drick inte alkohol då du använder detta läkemedel. Alkohol kan förvärra läkemedlets biverkningar. Tänk på att vissa maträtter och läkemedel kan innehålla alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det är inte känt om metylfenidat påverkar det ofödda barnet. Tala med läkare eller apotekspersonal om du eller din dotter:

   • är sexuellt aktiv. Läkaren kommer att diskutera preventivmedel.

   • är gravid eller misstänker graviditet. Läkaren kommer att bestämma om Methylphenidate Mylan ska användas.

   • ammar eller planerar att amma. Det är möjligt att metylfenidat förs över till bröstmjölk. Därför kommer läkaren att avgöra om amning kan ske under behandling med Methylphenidate Mylan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du eller ditt barn kan känna yrsel, ha problem med att fokusera blicken eller få dimsyn vid användning av Methylphenidate Mylan. Om detta händer kan det vara farligt att köra bil, använda maskiner, cykla, rida eller klättra i träd.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Methylphenidate Mylan innehåller sackaros

   Om du/ditt barn inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du/ditt barn tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Methylphenidate Mylan

   Din läkare kommer att göra vissa undersökningar innan du eller ditt barn påbörjar behandling, då dosen ändras och under behandlingen minst var 6:e månad eller vid varje mottagningsbesök. Detta är för att säkerställa att metylfenidat är säkert och att det kommer att vara till nytta. Dessa undersökningar kommer att inkludera.

   • mätning av blodtryck och puls som antecknas i en tabell

   • mätning av längd och vikt, kontroll av aptiten som antecknas i en tabell

   • värdering av psykiska symtom.

   Anpassning av dosen:

   Dosen ska noga anpassas när behandling med Methylphenidate Mylan inleds. Behandlingen ska påbörjas med minsta möjliga dos som gradvis ökas enligt läkarens rekommendation.

   Hur mycket ska man ta

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   • Läkaren börjar vanligen behandlingen med en låg dos som ökas gradvis och enligt behov.

   • Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 54 mg.

   Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter

   • du eller ditt barn ska ta Methylphenidate Mylan en gång dagligen, på morgonen med ett glas vatten. Tabletten ska sväljas hel. Den får inte tuggas, delas eller krossas. Tabletten kan tas med eller utan mat.

   Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter och Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter

   • du eller ditt barn ska ta Methylphenidate Mylan en gång dagligen, på morgonen med ett glas vatten. Tabletten kan delas i två lika stora doser. Den får inte tuggas eller krossas. Tabletten kan tas med eller utan mat.

   Om du eller ditt barn inte mår bättre efter 1 månads behandling

   Tala om för din läkare om du eller ditt barn inte mår bättre. Läkaren kan besluta att använda en annan behandling.

   Långtidsbehandling

   Methylphenidate Mylan behöver inte tas för alltid. Om du har tagit Methylphenidate Mylan i över ett år, kommer din läkare att avbryta behandlingen under en kort tid. Detta kan göras under ett skollov. Det är för att kontrollera om läkemedlet fortfarande behövs.

   Att inte använda Methylphenidate Mylan på rätt sätt

   Om Methylphenidate Mylan inte används på rätt sätt, kan det leda till onormalt beteende. Det kan även betyda att du/ditt barn kan bli beroende av läkemedlet. Tala om för din läkare om du/ditt barn någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, läkemedel eller droger.

   Detta läkemedel har ordinerats åt dig/ditt barn. Ge det inte till andra även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   Om du har använt för stor mängd av Methylphenidate Mylan

   Om du eller ditt barn använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta genast läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (112) för bedömning av risken samt rådgivning. Berätta för dem hur mycket läkemedel som tagits.

   Tecken på överdosering kan innefatta följande: illamående, känsla av upphetsning, skakningar, ökade okontrollerade rörelser, muskelryckningar, krampanfall (som kan följas av koma), känsla av lyckorus, förvirring, se, känna eller höra saker som inte finns (hallucinationer), svettningar, hudrodnad, huvudvärk, hög feber, förändringar av pulsen (långsam, snabb eller ojämn), högt blodtryck, utvidgade pupiller och torra slemhinnor i näsa och mun.

   Om du eller ditt barn har glömt att använda Methylphenidate Mylan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du eller ditt barn glömmer en dos, vänta tills det är dags för nästa dos.

   Om du eller ditt barn slutar att använda Methylphenidate Mylan

   Om du eller ditt barn plötsligt slutar att ta det här läkemedlet, kan symtom på ADHD komma tillbaka eller biverkningar såsom depression kan uppstå. Din läkare kan välja att gradvis minska den dagliga dosen, innan medicineringen helt upphör. Prata med din läkare innan du slutar ta Methylphenidate Mylan.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Även om vissa personer får biverkningar, upplever de flesta att metylfenidat hjälper dem. Din läkare kommer att prata med dig om dessa biverkningar.

   Vissa biverkningar kan vara allvarliga. Om du eller ditt barn får några av biverkningarna nedan, kontakta omedelbart en läkare:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • oregelbunden hjärtrytm (hjärtklappning)

   • förändringar i humör, humörsvängningar eller personlighetsförändringar

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • självmordstankar eller självmordskänslor

   • se, känna eller höra saker som inte finns. Detta är tecken på psykos

   • okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s sjukdom)

   • tecken på allergisk reaktion såsom utslag, klåda eller nässelutslag på huden, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller andra kroppsdelar, andfåddhet, pipande andning eller andningssvårigheter

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • känna sig ovanligt upphetsad, överaktiv eller ohämmad (mani)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • hjärtinfarkt

   • plötslig död

   • självmordsförsök

   • krampanfall (epilepsikramper, krampanfall, epilepsi)

   • flagnande hud eller rödlila hudfläckar

   • inflammation eller förträngningar i hjärnans blodkärl

   • okontrollerbara muskelspasmer som påverkar ögonen, huvudet, nacken, kroppen och nervsystemet. Beror på tillfälligt brist på blodtillförsel till hjärnan.

   • minskat antal blodkroppar (röda och vita blodkroppar samt trombocyter), vilket kan göra dig mer infektionskänslig och göra att du lättare blöder eller får blåmärken

   • en plötslig ökning av kroppstemperaturen, mycket högt blodtryck och svåra kramper (Neuroleptiskt malignt syndrom). Det är inte säkert att denna biverkning orsakas av metylfenidat eller av andra läkemedel som kan ha tagits i kombination med metylfenidat

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • återkommande oönskade tankar

   • oförklarlig svimning, bröstsmärta eller andfåddhet (dessa kan vara tecken på hjärtproblem)

   • förlamning eller problem att röra sig, se eller tala (kan vara tecken på problem med blodkärlen i hjärnan)

   • långvariga erektioner, ibland smärtsamma, eller ökat antal erektioner

   Effekter på tillväxten

   Då metylfenidat används under längre tid än ett år kan det leda till en långsammare tillväxt hos vissa barn. Detta förekommer hos färre än 1 av 10 barn.

   • Utebliven viktökning och längdtillväxt kan förekomma.

   • Läkaren kommer noga att följa din eller ditt barns vikt och längd, samt hur väl du eller ditt barn äter.

   • Om du eller ditt barn inte växer som förväntat kan behandlingen med metylfenidat avbrytas under en kort tid.

   Övriga biverkningar innefattar följande. Om de blir allvarliga, kontakta läkare eller apotekspersonal:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • nervositet

   • sömnlöshet

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • ledvärk

   • dimsyn

   • spänningshuvudvärk

   • muntorrhet, törst

   • svårigheter att somna

   • feber

   • minskad sexuell lust

   • onormalt håravfall eller håruttunning

   • muskelspänning, muskelkramper

   • förlorad eller minskad aptit

   • oförmåga att få eller bibehålla erektion

   • klåda, utslag eller upphöjda röda kliande utslag (nässelutslag)

   • onormal trötthet eller slöhet, trötthetskänsla

   • bita ihop eller gnissla tänder, panikkänsla

   • pirrande eller stickande känsla eller känselbortfall i huden

   • förhöjd halt av alaninaminotransferas (leverenzym) i blodet

   • hosta, halsont eller näs- och halsirritation, inflammation i övre luftvägarna, bihåleinflammation

   • högt blodtryck, snabb puls (takykardi)

   • yrsel (vertigo), svaghetskänsla, okontrollerbara rörelser, hyperaktivitet

   • känna sig aggressiv, upphetsad, orolig, deprimerad, irriterad, spänd och uppvisa ett onormalt beteende

   • orolig mage eller matsmältningsbesvär, magsmärta, diarré, illamående, obehagskänsla i magen och kräkningar

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • torra ögon

   • förstoppning

   • obehagskänsla i bröstet

   • blod i urinen

   • håglöshet

   • skakningar eller darrningar

   • ökat behov av att kissa

   • muskelsmärtor, muskelryckningar

   • andfåddhet eller bröstsmärta

   • värmekänsla

   • förhöjda levervärden (upptäcks med blodprov)

   • ilska, rastlöshet eller gråtmildhet, pratar för mycket, överdriven uppmärksamhet på omgivningen, sömnsvårigheter

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • känna sig desorienterad eller förvirrad

   • synstörningar eller dubbelseende

   • svullnad av brösten hos män

   • överdriven svettning, hudrodnad, röda upphöjda hudutslag.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • muskelkramper

   • små röda markeringar på huden

   • onormal leverfunktion, inklusive leversvikt och koma

   • förändringar i provresultat, inklusive blod- och leverprover

   • onormala tankegångar, brist på känslor, göra saker upprepade gånger, vara besatt av en sak , övergående nedstämdhet

   • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar och förändrad färg (från vit till blå, därefter röd) vid kyla (Raynauds fenomen).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data)

   • migrän

   • vidgade pupiller

   • mycket hög feber

   • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

   • kraftigt krampanfall (grand mal kramper)

   • tro på saker som inte är sanna (vanföreställningar)

   • svår magsmärta, oftast med illamående och kräkningar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Methylphenidate Mylan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burketiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar. Depottabletterna ska förvaras i den barnskyddande originalförpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid.

    Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter: Varje depottablett innehåller 18 mg metylfenidathydroklorid (motsvarar 15,57 mg metylfenidat). Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter: Varje depottablett innehåller 36 mg metylfenidathydroklorid (motsvarar 31,13 mg metylfenidat).

    Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter: Varje depottablett innehåller 54 mg metylfenidathydroklorid (motsvarar 46,7 mg metylfenidat)

   • Övriga innehållsämnen är: sockersfärer (sackaros, majsstärkelse), hypromellos, talk, etylcellulosa, hydroxipropylcellulosa, trietylcitrat, hypromellosacetatsuccinat, karmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, saltsyra (för justering av pH)

   • Övriga innehållsämnen i tablettdrageringen är polyvinylalkohol, makrogol 3350, talk, titandioxid (E171), gul järnoxid (E172) (endast 18 mg tabletter), röd järnoxid (E172) (endast 54 mg tabletter), saltsyra (för justering av pH).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Methylphenidate Mylan 18 mg depottabletter

   Gulaktiga till gula, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter på 6,3 mm.

   Methylphenidate Mylan 36 mg depottabletter

   Vita till nästan vita, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter på 11,3 x 5,3 mm med en brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Methylphenidate Mylan 54 mg depottabletter

   Rödaktiga till röda, avlånga, bikonvexa filmdragerade tabletter på 13,3 x 6,4 mm med en brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Depottabletterna finns i burkar med barnskyddande skruvlock.

   Förpackningsstorlekar:

   28 eller 30 depottabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Mylan AB
   Box 23033
   104 35 Stockholm
   Sverige

   Tillverkare

   Develco Pharma GmbH

   Grienmatt 27

   79650 Schopfheim, Tyskland

   McDermott Laboratories Ltd T/A Gerard Laboratories

   35, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road

   Dublin 13

   Irland

   Generics [UK] Limited

   Station Close

   Potters Bar

   EN6 1TL

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-10-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methylphenidate Mylan

  Depottablett 54 mg 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 508941
  • Tillverkare: Mylan AB

  697,64 kr

  Jämförpris: 23,25 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?