Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   METHYLPHENIDATE 2CARE4

   10 mg tabletter metylfenidathydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR METHYLPHENIDATE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER METHYLPHENIDATE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER METHYLPHENIDATE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV METHYLPHENIDATE 2CARE4

   Vad innehåller METHYLPHENIDATE 2CARE4 ?

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metylfenidathydroklorid

   • Methylphenidate 2care4 10 mg tabletter

   innehåller 10 mg metylfenidathydroklorid.


   Övriga innehållsämnen för tabletter är:

   kalciumfosfat, laktos, vetestärkelse, gelatin,

   magnesiumstearat, talk.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Novartis Pharma B.V., Arnhem, Nederländerna

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR METHYLPHENIDATE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar

   Methylphenidate 2care4 tabletter finns i en

   styrka, 10 mg:

   • vit, rund, 7 mm Ø, plan med slipade kanter

   och med brytskåra på en sida, märkt A/B på

   ena sidan och CG på den andra


   Läkemedlet levereras i tryckförpackningar som

   innehåller 30 eller 90 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla

   förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Läkemedlet är narkotikum enligt Läkemedel

   sverkets förteckning II.

   Vad används dåMETHYLPHENIDATE 2CARE4 för?

   Vad används det för

   Methylphenidate 2care4 används för

   att behandla ADHD (Attention Deficit

   Hyperactivity Disorders).

   • Det används hos barn och ungdomar i

   åldrarna 6 till 18 år.

   • Det används enbart efter att andra

   läkemedelsfria behandlingsmetoder

   har prövats, så som samtalsterapi och

   beteendeterapi.

   Methylphenidate 2care4 används inte för

   behandling av ADHD hos barn som är yngre

   än 6 år eller hos vuxna. Säkerhet och fördelar

   med behandlingen har inte fastställts hos

   denna patientgrupp.


   Hur det fungerar

   Methylphenidate 2care4 förbättrar

   aktiviteten i vissa områden i hjärnan, vilka

   är underaktiva. Läkemedlet kan bidra till

   att förbättra uppmärksamhet (att behålla

   uppmärksamheten), koncentrationsförmåga

   och att minska impulsivt beteende.

   Läkemedlet ges som en del i ett

   behandlingsprogram, som vanligtvis består av:

   • Psykologisk terapi

   • Utbildning

   • Social terapi

   Methylphenidate 2care4 förskrivs endast av

   specialist på beteendestörningar som kommer

   att följa upp din kommande behandling. En

   noggrann undersökning är nödvändig. Hjälp

   att hantera ADHD ges genom användning av

   behandlingsprogram samt även läkemedel.


   Om ADHD

   Barn och ungdomar med ADHD kan uppleva:

   • svårigheter att sitta still

   • svårigheter att koncentrera sig

   Det är inte deras fel att de inte kan göra

   dessa saker.


   Många barn och ungdomar kämpar för att

   klara dessa saker. Hos personer med ADHD

   kan problem i det vardagliga livet uppstå.

   Barn och ungdomar med ADHD kan ha

   svårigheter med inlärning och att göra läxor.

   De har svårt att uppföra sig väl hemma, i

   skolan eller på andra ställen.


   Alla patienter med ADHD behöver inte

   behandlas med läkemedel.


   ADHD påverkar inte intelligensen hos barn

   eller ungdomar.


   Undersökningar under behandling med

   Methylphenidate 2care4

   Din läkare kommer att kontrollera din

   eller ditt barns hälsa regelbundet under

   behandlingen med Methylphenidate 2care4

   ”Kontroller vid påbörjad

   behandling”).

   2. INNAN DU ANVÄNDER METHYLPHENIDATE 2CARE4

   Använd inte METHYLPHENIDATE 2CARE4:

   Ta inte Methylphenidate 2care4 om du eller

   ditt barn:

   • är allergisk (överkänslig) mot metylfenidat

   eller något av övriga innehållsämnen i

   Methylphenidate 2care4 (nämns i avsnitt 6)

   • har problem med sköldkörteln

   • har förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   • har en tumör i binjuren (feokromocytom)

   • har en ätstörning som gör att du inte

   känner dig hungrig eller inte vill äta, så

   som ”anorexia nervosa”

   • har mycket högt blodtryck eller har

   förträngningar i blodkärlen, vilket kan

   orsaka smärta i ben och armar

   • har eller har haft hjärtproblem, så som

   hjärtinfarkt, oregelbunden hjärtrytm,

   smärta eller obehagskänsla i bröstet,

   hjärtsvikt, hjärtsjukdom eller har ett

   medfött hjärtproblem

   • har haft problem med blodkärlen i

   hjärnan, så som stroke, utvidgade eller

   försvagade blodkärl i hjärnan (aneurysm),

   förträngningar i eller blockerade blodkärl,

   eller inflammation av blodkärlen (vaskulit)

   • för närvarande tar ett läkemedel mot

   depression, eller har gjort så under

   de senaste 14 dagarna (känt som

   monoaminooxidashämmare –

   MAO-hämmare). Se avsnittet Användning

   av andra läkemedel

   • har psykiska problem så som:

   – psykopatiska eller borderline

   personlighetsstörning

   – psykotiska symtom eller schizofreni

   – självmordstankar

   – allvarlig depression, där du känner

   dig mycket ledsen, värdelös eller har

   hopplöshetskänslor

   –mani, där du känner dig ovanligt

   upprymd, överaktiv och har svårt att

   styra ditt beteende


   Ta inte Methylphenidate 2care4 om något av

   ovanstående gäller dig eller ditt barn. Om

   du känner dig osäker, prata med läkare eller

   apotekspersonal innan du eller ditt barn tar

   Methylphenidate 2care4. Detta på grund av

   att metylfenidat kan förvärra dessa problem.

   Var särskilt försiktig med METHYLPHENIDATE 2CARE4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du eller ditt barn

   tar Methylphenidate 2care4 om du eller

   ditt barn:

   • har lever- eller njurproblem

   • har sväljsvårigheter eller problem med att

   svälja hela tabletter

   • har en förträngning eller ett hinder i

   magtarmkanalen eller matstrupen

   • har haft kramper (krampanfall, epilepsi)

   eller onormala fynd vid mätning av

   hjärnaktiviteten (EEG)

   • någonsin har missbrukat eller varit

   beroende av alkohol, receptbelagda

   läkemedel eller ”partydroger”

   • är flicka och har börjat få menstruationer (se

   avsnittet ”Graviditet och amning” nedan)

   • har svårkontrollerade upprepade ryckningar

   i någon kroppsdel eller upprepar ljud och

   ord (tics)

   • har högt blodtryck

   • har ett hjärtproblem som inte nämns

   i ovanstående avsnitt ”Ta inte

   Methylphenidate 2care4 om du eller ditt

   barn”

   • har ett psykiskt problem som inte

   nämns i ovanstående avsnitt ”Ta inte

   Methylphenidate 2care4 om du eller ditt

   barn”. Andra psykiska problem kan vara:

   – humörsvängningar (från att vara manisk

   till att bli deprimerad, så kallad ”bipolär

   sjukdom”)

   – uppvisar aggressivt eller fientligt

   beteende, eller förvärrad aggressivitet

   – ser, hör eller känner saker som inte

   finns (hallucinationer)

   – tror på saker som inte är verkliga

   (vanföreställningar)

   – känner sig ovanligt misstänksam

   (paranoid)

   – känner sig agiterad, ångestladdad eller

   spänd

   – känner sig deprimerad eller har orimliga

   skuldkänslor


   Tala om för läkare eller apotekspersonal,

   innan du eller ditt barn påbörjar

   behandlingen, om något av ovanstående

   gäller dig eller ditt barn. Skälet till detta är

   att metylfenidat kan förvärra dessa problem.

   Din läkare kommer att vilja följa upp hur

   l äkemedlet påverkar dig eller ditt barn.


   Kontroller som läkaren kommer att göra

   innan behandling med Methylphenidate

   2care4 påbörjas

   Dessa kontroller behövs för att avgöra om

   Methylphenidate 2care4 är ett lämpligt

   läkemedel för dig eller ditt barn. Din läkare

   kommer att prata med dig om följande:

   • om du eller ditt barn tar något annat

   läkemedel

   • om det förekommit några plötsliga

   oförklarliga dödsfall i familjen

   • om det finns något annat medicinskt

   tillstånd (t.ex. hjärtproblem) hos dig eller

   andra personer i din familj

   • hur du eller ditt barn känner er, t.ex. om

   du är upprymd eller nedstämd, har konstiga

   tankar eller om du eller ditt barn tidigare

   har haft några sådana känslor.

   • om det inom familjen förekommit ”tics”

   (svårkontrollerade upprepade ryckningar i

   någon kroppsdel eller upprepning av ljud

   och ord).

   • om du eller ditt barn eller någon annan

   familjemedlem har eller har haft något

   problem relaterat till mental hälsa eller

   beteendestörning. Läkaren kommer att

   diskutera om du eller ditt barn riskerar

   att drabbas av humörsvängningar (från

   att vara manisk till att bli deprimerad,

   så kallad ”bipolär sjukdom”). Din eller

   ditt barns tidigare psykiska hälsa kommer

   att kontrolleras. Man kommer också att

   kontrollera om någon i din familj tidigare

   har begått självmord, har bipolär sjukdom

   eller depression.


   Det är viktigt att du lämnar så mycket

   information du kan. Det kommer att hjälpa

   läkaren att avgöra om Methylphenidate

   2care4 är ett lämpligt läkemedel för dig eller

   ditt barn. Läkaren kan komma att besluta att

   det behövs fler medicinska undersökningar

   innan du eller ditt barn kan börja ta detta

   l äkemedel.

   Intag av METHYLPHENIDATE 2CARE4 med mat och dryck:

   Methylphenidate 2care4 med alkohol

   Drick inte alkohol under behandling med

   detta läkemedel. Alkohol kan förvärra

   läkemedlets biverkningar. Tänk på att viss

   mat och läkemedel kan innehålla alkohol.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   Det är inte känt om metylfenidat kan påverka

   det ofödda barnet. Tala om för läkare eller

   apotekspersonal innan Methylphenidate

   2care4 används om du eller din dotter:

   • är sexuellt aktiv. Din läkare kommer att

   diskutera preventivmedel.

   • är gravid eller tror att du kan vara gravid.

   Din läkare kommer att rekommendera om

   du ska ta Methylphenidate 2care4 eller

   inte.

   Amning

   ammar eller planerar att amma. Det är

   möjligt att metylfenidat förs över till

   bröstmjölk. Därför kommer läkaren att

   ta ställning till om du eller din dotter

   kan amma under behandling med

   Methylphenidate 2care4.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Du eller ditt barn kan känna yrsel, ha

   problem med att fokusera eller få dimsyn vid

   användning av Methylphenidate 2care4. Om

   detta händer kan det vara farligt att göra

   saker som att köra bil eller andra fordon,

   använda maskiner, cykla, rida eller klättra i

   träd.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av

   läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Beskrivning av dessa effekter

   och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs

   därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i METHYLPHENIDATE 2CARE4:

   Methylphenidate 2care4 tabletter

   innehåller laktos och vetestärkelse

   Detta läkemedel innehåller laktos (en

   sockerart). Om du eller ditt barn inte tål vissa

   sockerarter, bör du kontakta din eller ditt

   barns läkare innan du eller ditt barn tar denna

   medicin.


   Detta läkemedel innehåller vetestärkelse.

   Methylphenidate 2care4 kan användas av

   personer med glutenintolerans (celiaki). Om

   du/ditt barn är allergisk mot vete (annan

   sjukdom än glutenintolerans) ska du inte

   använda detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Methylphenidate

   2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller

   kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Methylphenidate 2care4 om du eller

   ditt barn:

   • tar ett läkemedel som kallas

   ”monoaminoxidashämmare”

   (MAO-hämmare) mot depression, eller har

   tagit en MAO-hämmare under de senaste 14

   dagarna. Att ta MAO-hämmare tillsammans

   med metylfenidat kan leda till plötsligt

   ökat blodtryck.


   Om du eller ditt barn tar andra läkemedel kan

   metylfenidat påverka hur bra dessa fungerar

   eller orsaka biverkningar. Om du eller ditt

   barn tar något av följande läkemedel måste

   ni rådgöra med läkaren eller apotekspersonal

   innan ni tar Methylphenidate 2care4:

   • läkemedel mot depression

   • läkemedel mot allvarliga psykiska problem

   • läkemedel mot epilepsi

   • läkemedel mot högt eller lågt blodtryck

   • vissa hostmediciner och medel

   mot förkylningar som kan påverka

   blodtrycket. Det är viktigt att rådfråga

   apotekspersonalen innan du köper någon

   sådan produkt.

   • blodförtunnande läkemedel som förhindrar

   blodproppar


   Om du är det minsta osäker på om något

   läkemedel som du eller ditt barn tar finns

   inkluderat i ovanstående lista, rådfråga läkare

   eller apotekspersonal innan du eller ditt barn

   tar Methylphenidate 2care4.


   Operation

   Tala om för din läkare om du eller ditt

   barn kommer att genomgå en operation.

   Methylphenidate 2care4 ska inte tas

   på operationsdagen om narkosmedel/

   bedövningsmedel används. Detta på grund

   av att det finns risk för plötsligt förhöjt

   blodtryck och förhöjd hjärtfrekvens under

   operationen.


   Drogtester

   Detta läkemedel kan ge positiva resultat vid

   tester för drogmissbruk. Detta gäller även

   tester som görs vid idrottsarrangemang.

   3. HUR DU ANVÄNDER METHYLPHENIDATE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Hur mycket läkemedel du ska ta

   Du eller ditt barn ska alltid ta

   Methylphenidate 2care4 enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   • Oftast påbörjar läkaren behandlingen med

   en låg dos och ökar stegvis vid behov.

   • Den högsta rekommenderade dagliga dosen

   är 60 mg.

   Administrering

   Hur du ska ta läkemedlet

   • Methylphenidate 2care4 tabletter tas 1-2

   gånger dagligen (t.ex. till frukost och/eller

   lunch).

   • Tabletten ska sväljas med vatten.

   • Du kan dela tabletten så att det blir lättare

   att svälja den.


   Om du eller ditt barn inte mår bättre efter

   1 månads behandling

   Tala om för din läkare om du eller ditt barn

   inte mår bättre. Läkaren kan besluta att

   använda en annan behandling.

   Om du använder mera METHYLPHENIDATE 2CARE4 än du borde:

   Att inte använda Methylphenidate 2care4

   på rätt sätt

   Om Methylphenidate 2care4 inte används

   på rätt sätt, kan det leda till onormalt

   beteende. Det kan också vara tecken på

   toleransutveckling

   för läkemedlet. Tala om för

   din läkare om du eller ditt barn någonsin har

   missbrukat eller varit beroende av alkohol,

   receptbelagda läkemedel eller droger.


   Det här läkemedlet är avsett endast för dig

   eller ditt barn. Ge det inte till andra, även om

   de uppvisar symtom som liknar dina.


   Om du eller ditt barn har tagit för stor

   mängd Methylphenidate 2care4

   Om du eller ditt barn fått i sig för stor mängd

   läkemedel, kontakta omedelbart

   Giftinformationscentralen tel. 112, läkare eller

   sjukhus. Tala om hur många tabletter det rör

   sig om.

   Tecken på överdosering kan innefatta

   följande: illamående, känsla av upphetsning,

   skakningar, ökade okontrollerade rörelser,

   muskelryckningar, krampanfall (som kanföljas

   av koma), känsla av lyckorus, förvirring,

   se, känna eller höra saker som inte finns

   (hallucinationer), svettningar, hudrodnad,

   huvudvärk, hög feber, förändringar av pulsen

   (långsam, snabb eller ojämn), högt blodtryck,

   utvidgade pupiller eller torra slemhinnor i

   näsa och mun.

   Om du glömt att ta METHYLPHENIDATE 2CARE4:

   Om du eller ditt barn har glömt att ta

   Methylphenidate 2care4

   Ta inte dubbel dos av Methylphenidate 2care4

   för att kompensera för en glömd dos. Om du

   eller ditt barn glömmer en dos, vänta tills det

   är dags för nästa dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med METHYLPHENIDATE 2CARE4 avslutas:

   Om du eller ditt barn slutar att använda

   Methylphenidate 2care4

   Om du eller ditt barn plötsligt slutar att ta det

   här läkemedlet, kan symtom på ADHD komma

   tillbaka eller biverkningar så som depression kan

   uppstå. Din läkare kan välja att stegvis minska

   den dagliga dosen, innan medicineringen helt

   upphör. Prata med din läkare innan du slutar ta

   Methylphenidate 2care4.


   Kontroller vid påbörjad behandling

   Din läkare kommer att göra vissa kontroller

   • innan du eller ditt barn påbörjar

   behandling. Detta är för att säkerställa att

   Methylphenidate 2care4 är säkert samt att

   det kommer att vara till nytta.

   • efter att behandlingen påbörjats. Kontroller

   kommer att göras minst var 6:e månad,

   men eventuellt oftare. De kommer också att

   göras då dosen ändras.

   • kontrollerna omfattar följande:

   – kontroll av aptiten

   –mätning av längd och vikt

   –mätning av blodtryck och puls

   – kontroll av humör, sinnesstämning

   eller andra ovanliga känslor. Läkaren

   kommer också att undersöka om dessa

   känslor har försämrats under tiden som

   Methylphenidate 2care4 tagits.


   Långtidsbehandling

   Methylphenidate 2care4 behöver inte

   tas för alltid. Om du eller ditt barn tagit

   Methylphenidate 2care4 i över ett år, bör din

   läkare avbryta behandlingen under en kort tid

   åtminstone en gång per år. Detta kan göras

   under ett skollov. Det är för att kontrollera om

   l äkemedlet fortfarande behövs.

   Om du har ytterligare frågor om användningen

   av detta läkemedel kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Methylphenidate

   2care4 orsaka biverkningar, men alla

   användare behöver inte få dem. Även om

   vissa personer får biverkningar, tycker de

   flesta att metylfenidat hjälper dem. Din

   läkare kommer att prata med dig om dessa

   biverkningar.


   Vissa biverkningar kan vara allvarliga.

   Om du eller ditt barn får några av

   biverkningarna nedan, kontakta

   omedelbart sjukvården:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 användare)

   • hjärtklappning (oregelbunden hjärtrytm)

   • förändringar i humör, humörsvängningar

   eller personlighetsförändringar


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp

   till 1 av 100 användare)

   • självmordstankar eller självmordskänslor

   • se, känna eller höra saker som inte finns.

   Detta är tecken på psykos.

   • okontrollerbart tal eller rörelser (Tourette’s

   sjukdom)

   • tecken på allergi t.ex. utslag, klåda eller

   nässelutslag på huden, svullnad av ansikte,

   läppar, tunga eller andra kroppsdelar,

   andfåddhet, väsande andning eller

   svårighet att andas


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 1 000 användare)

   • känna sig ovanligt exalterad, överaktiv eller

   ohämmad (mani)


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 000 användare)

   • hjärtinfarkt

   • kramper (krampanfall, epilepsikramper)

   • flagnande hud eller röda, blåaktiga utslag

   • muskelkramper som inte kan kontrolleras

   och som påverkar ögonen, huvudet, nacken,

   kroppen och nervsystemet. Detta beror på en

   tillfällig brist på blodtillförsel till hjärnan.

   • förlamning eller problem att röra sig,

   synsvårigheter eller talsvårigheter (kan

   vara tecken på problem med blodkärlen i

   hjärnan)

   • minskat antal blodkroppar (röda och vita

   blodkroppar samt blodplättar), vilket kan

   göra dig mer infektionskänslig och göra att

   du lättare blöder eller får blåmärken

   • en plötslig ökning av kroppstemperaturen,

   mycket högt blodtryck och svåra kramper

   (neuroleptiskt malignt syndrom). Det är

   inte säkert att denna biverkning orsakas

   av metylfenidat eller av andra läkemedel

   som kan ha tagits i kombination med

   metylfenidat.


   Har rapporterats (förekommer hos ett

   okänt antal användare)

   • återkommande tvångstankar

   • oförklarlig svimning, bröstsmärta

   eller andfåddhet (kan vara tecken på

   hjärtproblem).

   Om du eller ditt barn får någon av

   ovanstående biverkningar, uppsök omedelbart

   sjukvård.


   Övriga biverkningar är följande. Om

   de blir allvarliga, kontakta läkare eller

   apotekspersonal:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än

   1 av 10 användare)

   • minskad aptit

   • huvudvärk

   • nervositet

   • sömnsvårigheter

   • illamående

   • muntorrhet


   Vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 10 användare)

   • ledvärk

   • feber

   • onormalt håravfall eller håruttunning

   • onormal trötthet eller dåsighet

   • aptitlöshet

   • panikattack

   • minskad sexuell lust

   • tandvärk

   • klåda, utslag eller upphöjda röda kliande

   utslag (nässelutslag)

   • överdriven svettning

   • hosta, halsont eller irritation i näsa och

   hals, andfåddhet eller bröstsmärta

   • högt blodtryck, snabb puls (takykardi),

   kalla händer och fötter

   • skakningar eller darrningar, yrsel,

   okontrollerbara rörelser, nervositetskänsla,

   hyperaktivitet

   • känna sig aggressiv, upphetsad, rastlös,

   orolig, deprimerad, stressad, irriterad

   och uppvisa ett onormalt beteende,

   sömnsvårigheter, trötthet

   • ont i magen, diarré, obehagskänsla i magen

   och kräkningar. Dessa inträffar vanligen i

   början av behandlingen och kan minskas

   genom att ta läkemedlet

   tillsammans med

   mat. Matsmältningsbesvär, törst.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp

   till 1 av 100 användare).

   • förstoppning

   • obehagskänsla i bröstet

   • blod i urinen

   • dubbelseende eller dimsyn

   • muskelvärk, muskelryckningar,

   muskelspänningar

   • förhöjda levervärden (upptäcks med

   blodprov)

   • ilska, gråtmildhet, överdriven

   uppmärksamhet på omgivningen,

   anspänning


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till

   1 av 1 000 användare)

   • förändrad sexuell lust

   • förvirring

   • vidgade pupiller, synstörningar

   • svullnad av brösten hos män

   • hudrodnad, röda upphöjda hudutslag


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 000 användare)

   • hjärtinfarkt

   • plötslig död

   • muskelkramper

   • små röda fläckar på huden

   • inflammation eller tilltäppning av blodkärl

   i hjärnan

   • onormal leverfunktion, inklusive leversvikt

   och koma

   • förändrade lever- och blodvärden

   • självmordsförsök, onormala

   tankegångar, brist på känslor, upprepade

   tvångshandlingar, fixering vid enstaka saker

   (tvångstankar)

   • känselbortfall i fingrar och tår, stickningar

   och förändrad färg (från vit till blå, därefter

   röd) vid kyla (Raynauds fenomen).


   Har rapporterats (förekommer hos ett

   okänt antal användare)

   • migrän

   • mycket hög feber

   • långsamma, snabba eller extra hjärtslag

   • kraftigt epileptiskt anfall (grand mal

   kramper)

   • att tro på saker som inte är verkliga

   (vanföreställningar), förvirring

   • svår magsmärta, oftast med illamående och

   kräkningar

   • förändringar i hjärnans blodkärl (stroke,

   inflammation och tilltäppning av hjärnans

   blodkärl)

   • impotens (erektil dysfunktion)

   • överdriven okontrollerad pratsamhet.


   Effekter på tillväxten

   Då metylfenidat har använts i över ett år, kan

   det leda till en långsammare tillväxt hos vissa

   barn. Detta förekommer hos färre än 1 av 10

   barn.

   • Utebliven viktökning och längdtillväxt kan

   förekomma.

   • Läkaren kommer noga att följa din eller ditt

   barns utveckling med avseende på vikt och

   längd, samt hur väl du eller ditt barn äter.

   • Om du eller ditt barn inte växer som

   förväntat kan behandlingen med

   metylfenidat avbrytas under en kort tid.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare

   eller apotekspersonal. Detta gäller även

   eventuella biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan).

   Genom att rapportera biverkningar kan du

   bidra till att öka informationen om läkemedels

   säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03

   Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV METHYLPHENIDATE 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är

   den sista dagen i angiven månad.


   Tabletter: Förvaras vid högst 25 °C. Förvaras i

   originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man gör med mediciner som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda

   miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-17

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methylphenidate 2care4

  Tablett 10 mg 90 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 113453
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  156,41 kr

  Jämförspris: 1,74 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?