Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Methotrexate Orion

   25 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
   metotrexat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Methotrexate Orion
   3. Hur du använder Methotrexate Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för

   Methotrexate Orion är ett läkemedel med följande egenskaper:

   • det stör tillväxten hos vissa celler i kroppen som nybildas snabbt.

   • det minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem).

   • det har antiinflammatoriska effekter.


   Methotrexate Orion används för behandling av:

   • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.


   • polyartritiska former (när fem eller flera leder är inblandade) av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit (JIA), när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) inte givit tillräckligt bra effekt.

   • svårbehandlad handikappande psoriasis som inte förbättras tillräckligt av andra terapiformer såsom ljusterapi, PUVA (psoralen och långvågigt ultraviolett ljus) och retinoider, och svår psoriasisartrit (som påverkar lederna) hos vuxna patienter.


   Reumatoid artrit (RA) är en kronisk kollagensjukdom som kännetecknas av inflammation i synovialhinnor (ledhinnor). Dessa hinnor framställer en vätska som fungerar som ett smörjmedel för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.


   Juvenil artrit berör barn och ungdomar under 16 år. Polyartritiska former är de som drabbar fem eller fler leder under sjukdomens första 6 månader.


   Psoriasisartrit är ett slags artrit med psoriasissår i huden och naglarna, särskilt vid lederna i fingrar och tår.


   Psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, silvriga, fastsittande fjäll.


   Methotrexate Orion lindrar och saktar ner sjukdomens förlopp.


   Metotrexat som finns i Methotrexate Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Methotrexate Orion

   Använd inte Methotrexate Orion om du:

   • är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • lider av allvarliga leversjukdomar eller njursjukdomar eller blodsjukdomar.

   • regelbundet dricker stora mängder alkohol.

   • lider av en allvarlig infektion, t.ex. tuberkulos, hiv eller andra immunbristsyndrom.

   • lider av inflammation i munslemhinnan, sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna.

   • är gravid eller ammar (se avsnitt ” Graviditet, amning och fertilitet”).

   • samtidigt vaccineras med levande vacciner.

   Varningar och försiktighet

   Viktig varning om doseringen av Methotrexate Orion:

   Metotrexat får endast användas en gång per vecka vid behandling av reumatiska sjukdomar eller hudsjukdomar. Felaktig dosering av metotrexat kan leda till allvarliga biverkningar som kan vara livshotande. Läs avsnitt 3 i denna bipacksedel mycket noggrant.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Methotrexate Orion om

   • du är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag.

   • du har nedsatt lever-eller njurfunktion

   • du har diabetes mellitus

   • du har inaktiva, kroniska infektioner (t ex tuberkulos, hepatit B eller C, bältros [herpes zoster])

   • du har problem med lungfunktionen

   • du är mycket överviktig

   • du har onormal ansamling av vätska i buken (ascites) eller runt lungorna (pleurautgjutningar)

   • du är uttorkad eller lider av något tillstånd som leder till uttorkning (t ex uttorkning till följd av kräkningar, diarré eller inflammation i munslemhinnan).


   Rekommenderade uppföljande undersökningar och försiktighetsåtgärder:

   Även när Methotrexate Orion används vid låga doser kan allvarliga biverkningar uppstå. För att dessa ska kunna upptäckas tidigt måste läkaren göra kontroller och laboratorieprover.


   Före behandling:

   Innan behandlingen inleds får du lämna blodprover så att läkaren kan kontrollera att du har tillräckligt med blodceller och testa din leverfunktion, nivån av serumalbumin (ett protein i blodet) och njurfunktionen. Läkaren kommer dessutom att kontrollera om du har tuberkulos (en smittsam sjukdom i kombination med små knölar i den påverkade vävnaden) samt låta dig genomgå en lungröntgen.

   Ytterligare tester kan göras under och efter behandlingen.


   Om resultatet av något test är onormalt, kommer behandlingen inte att återupptas förrän alla värden åter är normala.   Under behandling:

   Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna och sedan minst var tredje månad:


   • undersökning av mun och svalg för att se om det uppstått några förändringar i slemhinnan

   • blodtester

   • kontroll av leverfunktionen

   • kontroll av njurfunktionen

   • kontroll av andningssystemet och vid behov lungfunktionstest


   Metotrexat kan påverka ditt immunsystem och dina vaccinationsresultat. Det kan även påverka resultatet av immunologiska tester. Inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B eller C) kan blossa upp. Du får inte vaccineras med levande vacciner medan du behandlas med Methotrexate Orion.


   Hudproblem efter strålbehandling (strålningsinducerad dermatit) och ökad solkänslighet med risk för brännskador i huden kan uppkomma igen under metotrexatterapi (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och samtidig administrering av metotrexat.


   Akut blödning från lungorna hos patienter med bakomliggande reumatisk sjukdom har rapporterats med metotrexat. Om du får symtom som blod i saliv eller blodiga upphostningar ska du omedelbart kontakta läkare.


   Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste behandlingen stoppas.


   Diarré kan vara en biverkning av Methotrexate Orion och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör du tala med din läkare.


   Encefalopati (en sjukdom i hjärnan)/leukoencefalopati (en särskild sjukdom den vita hjärnsubstansen) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexatbehandling och kan inte uteslutas med metotrexat ges för andra sjukdomar.


   Metotrexat påverkar tillfälligt spermie- och äggproduktionen. Du och din partner ska undvika att skaffa barn under tiden du får metotrexat och i minst 6 månader efter avslutad behandling med metotrexat. Se även avsnittet "Graviditet, amning och fertilitet".


   Barn, ungdomar och äldre

   Doseringsinstruktioner beror på patientens kroppsvikt.

   Användning rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av att tillräcklig erfarenhet saknas i denna åldersgrupp.


   Barn och äldre som får Methotrexate Orion behandling ska följas särskilt noga av läkare för att eventuella biverkningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt.

   Andra läkemedel och Methotrexate Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Methotrexate Orion ges samtidigt som vissa andra läkemedel:


   • antibiotika (läkemedel för att förhindra/bekämpa vissa infektioner) såsom: tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider (svavelinnehållande läkemedel som förhindrar/bekämpar vissa infektioner), ciprofloxacin och cefalotin

   • vissa läkemedel mot smärta och/eller inflammation som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. diklofenak och ibuprofen, salicylater som acetylsalicylsyra och pyrazoler som metamizol)

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • diuretika (”vattendrivande tabletter”)

   • läkemedel som kan ha oönskade effekter på benmärgen, t.ex. trimetoprim-sulfametoxazol (ett antibiotikum) och pyrimetamin

   • andra läkemedel mot reumatoid artrit eller psoriasis, såsom leflunomid, azatioprin (används även för att förhindra avstötning av organ efter transplantation), sulfasalazin (används även vid ulcerös kolit), fenylbutazon eller amidopyrin

   • antiepileptika (för att förhindra krampanfall), såsom karbamazepin, fenytoin, fenobarbital, primidon

   • cancerbehandlingar (t.ex. 5-fluorouracil, merkaptopurin, doxorubicin och prokarbazin under behandling med metotrexat i höga doser)

   • retinoider (läkemedel mot psoriasis och andra dermatologiska sjukdomar)

   • teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar)

   • protonpumpshämmare (läkemedel mot magbesvär)

   • hypoglykemika (läkemedel som används för att sänka blodsockret)

   • kolestyramin (läkemedel som binder gallsyra och som t.ex. används för att sänka kolesterolnivåer)

   • ciklosporin (läkemedel som hämmar kroppens immunförsvar)

   • barbiturater (sömnmedel)

   • lugnande medel

   • p-piller

   • lustgas (narkosmedel)


    Vitaminer som innehåller folsyra kan försvaga effekten av din behandling och bör endast tas när läkaren ordinerar det.


    Strålbehandling under användning av metotrexate kan öka risken för mjukdels- och benskador.


   Undvik vaccination med levande vaccin.

   Methotrexate Orion med mat, dryck och alkohol

   Undvik alkohol och stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te under behandling med Methotrexate Orion, eftersom det kan förstärka biverkningar eller påverka effekten av metotrexat. Se också till att dricka mycket vätska under behandlingen med metotrexat, eftersom uttorkning (minskad mängd vatten i kroppen) kan öka biverkningarna av metotrexat.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Du får inte ta Methotrexate Orion under graviditet. Det finns risk för fosterskada och missfall. Män och kvinnor bör använda en effektiv preventivmetod under behandling och under ytterligare sex månader efter det att behandlingen med Methotrexate Orion har upphört.


   Hos fertila kvinnor måste befintlig graviditet uteslutas med säkerhet genom vidtagande av lämpliga åtgärder, t.ex. graviditetstest, innan behandlingen inleds.


   Om du blir gravid under behandlingen ska du omedelbart kontakta läkare så snart du misstänker att du kan vara gravid. Du ska erbjudas rådgivning angående risken för skadliga effekter på barnet på grund av behandlingen.


   Amning

   Amning bör upphöra före och under behandling med Methotrexate Orion.


   Fertilitet

   Metotrexat kan vara genotoxiskt. Det betyder att läkemedlet kan orsaka genmutationer (skador på arvsmassan).


   Män:

   Metotrexat kan påverka spermieproduktion och därmed orsaka missbildningar. Män som behandlas med metotrexat ska därför inte göra någon kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter att behandlingen har avslutats. Eftersom behandling med metotrexat kan leda till infertilitet rekommenderas manliga patienter att se över möjligheten att bevara sperma innan behandlingen påbörjas. 

   Kvinnor:

   Om du vill bli gravid ska du tala med din läkare före behandlingen med metotrexat. Läkaren kommer att remittera dig till en specialist eftersom metotrexat kan orsaka genförändringar.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Methotrexate Orion kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet, t.ex. trötthet och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa fall vara nedsatt. Om du känner dig trött eller dåsig bör du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Methotrexate Orion innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per förfylld spruta, d.v.s. är nästan natriumfritt.


   3. Hur du använder Methotrexate Orion

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren anpassar dosen individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4-8 veckor innan behandlingen har effekt.


   Methotrexate Orion ges av eller under övervakning av läkare eller sjukvårdspersonal som en injektion endast en gång per vecka. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande dag varje vecka då du får din injektion. Felaktig dosering kan leda till allvarliga biverkningar, till och med dödsfall. Methotrexate Orion kan injiceras intramuskulärt (i en muskel) eller subkutant (under huden).


   Användning för barn och ungdomar

   Eftersom det finns mycket lite data om att ge läkemedlet intravenöst till barn och ungdomar, ska det endast injiceras under huden eller i en muskel.


   Läkaren beslutar om lämplig dos för barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit.

   Methotrexate Orion rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet i denna åldersgrupp.


   Administreringssätt och behandlingstid

   Methotrexate Orion ges som injektion en gång i veckan!


   Behandlingens varaktighet bestäms av den behandlande läkaren. Behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris och psoriasisartrit med Methotrexate Orion är en långvarig behandling.


   I början av din behandling kommer Methotrexate Orion att injiceras av medicinsk personal. I vissa fall kan din läkare besluta att du själv ska injicera Methotrexate Orion under huden. Du kommer då att få lämplig träning. Du ska under inga omständigheter försöka att själv injicera Methotrexate Orion innan du har fått sådan träning.


   Se bruksanvisningen i slutet av bipacksedeln.


   Hanterings- och destruktionssättet måste överensstämma med det för andra cytostatiska preparat i enlighet med gällande anvisningar. Kvinnor som är gravida, planerar att bli gravida eller ammar ska inte hantera och/eller ge Methotrexate Orion.


   Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnor. I händelse av kontamination måste det berörda området sköljas omedelbart med tvål och vatten.


   Om du tycker att det verkar som om effekten av Methotrexate Orion är för stark eller för svag bör du tala med läkaren eller apotekspersonalen.

   Om du har använt för stor mängd av Methotrexate Orion


   Ändra inte doseringen själv!

   Använd Methotrexate Orion enligt läkarens order eller enligt doseringsanvisningarna som nämns i denna bipacksedel. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning.

   En överdos av metotrexat kan leda till allvarliga toxiska reaktioner. Överdoseringssymptom kan inkludera lätt blåmärken eller blödningar, ovanlig svaghet, sår i munnen, illamående, kräkningar, svart eller blodig avföring, hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump, och minskad urinering (se även avsnittet "Eventuella biverkningar").

   Ta med dig förpackningen om du uppsöker läkare eller sjukhus. Om du använt för mycket metotrexat får du kalciumfolinat för att minska biverkningarna av metotrexat.

   Om du har glömt att använda Methotrexate Orion

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, men fortsätt att ta ordinerad dos. Fråga läkaren om råd.

   Om du slutar att använda Methotrexate Orion

   Du ska inte avbryta eller avsluta behandlingen med Methotrexate Orion om du inte har diskuterat det med din läkare. Kontakta omedelbart läkare om du misstänker allvarliga biverkningar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarnas frekvens liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta läkemedlet ges. Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid låga doser är det viktigt att du övervakas regelbundet av läkaren. Läkaren kommer att ta prover för att kontrollera om avvikelser utvecklas i blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar, lymfom) och förändringar i njurarna och levern.


   Tala omedelbart om för läkaren om du drabbas av något av följande symtom, eftersom dessa kan tyda på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning som kräver akut specifik behandling:


   • ihållande torr, icke produktiv hosta, andfåddhet och feber: dessa kan vara tecken på lunginflammation (pneumoni) [vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer]

    blod i saliv eller upphostningar: dessa kan vara tecken på blödning från lungorna [ingen

    känd frekvens – kan inte beräknas från tillgängliga data]

   • symtom på leverskada som gul hud och gula ögonvitor: metotrexat kan leda till kronisk leverskada (levercirros), bildande av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [samtliga mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer], leverinflammation (akut hepatit) [sällsynt – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer] och leversvikt [mycket sällsynt – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer]

   • allergiska symtom som hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller hals (som kan leda till svårigheter att svälja eller andas) och svimningskänsla: dessa kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller en anafylaktisk chock [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • symtom på njurskada som svullnad av händer, fotleder eller fötter eller förändringar av hur ofta du behöver urinera eller minskning eller avsaknad av urin: dessa kan vara tecken på njursvikt [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • symtom på infektioner, t.ex. feber, frossa, värk, halsont: metotrexat kan göra dig mer känslig för infektioner. I sällsynta fall [kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer] kan allvarliga infektioner som en viss typ av lunginflammation (Pneumocystis jiroveci pneumonia) eller blodförgiftning (sepsis) förekomma

   • svår diarré, blodkräkning och svart eller tjäraktig avföring: dessa symtom kan indikera en mindre vanlig [kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer] allvarlig komplikation i mag-tarmkanalen som orsakas av metotrexat, t.ex. sår i mag-tarmkanalen.

   • symtom orsakade av tilltäppning (ocklusion) av ett blodkärl på grund av att en blodklump lossnar (tromboembolihändelse), såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och onormal värme i ett ben (djup ventrombos): metotrexat kan orsaka tromboembolihändelser [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • feber och allvarlig försämring av din allmänna hälsa eller plötslig feber med ont i halsen eller munnen, eller urineringsproblem: metotrexat kan i mycket sällsynta fall [kan förekomma hos upp 1 av 10 000 personer] leda till en plötslig nedgång av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) och allvarlig benmärgshämning

   • oväntad blödning, t.ex. blödning i tandköttet, blod i urinen, blodkräkningar eller blåmärken: dessa kan vara tecken på en kraftig minskning av antalet blodplättar som beror på allvarlig benmärgshämning [mycket sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer]

   • allvarliga hudutslag eller blåsbildning på huden (detta kan också förekomma i munnen, ögonen och på könsorganen): dessa kan vara tecken på ett mycket sällsynt tillstånd [kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer] som kallas Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys.


   Nedan anges övriga biverkningar som har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • inflammation i munnen, matsmältningsbesvär, illamående, minskad aptit , magsmärtor

   • förhöjda leverenzymnivåer (kan upptäckas med ett test som utförs av en läkare).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • sår i munnen, diarré

   • utslag, hudrodnad, klåda

   • huvudvärk, trötthet, dåsighet

   • reducerad blodcellsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodceller och/eller trombocyter (leukopeni, anemi, trombocytopeni).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • inflammation i tarmarna, kräkningar, inflammation i bukspottskörteln

   • inflammation i svalget

   • ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, bältros, inflammation i blodkärlen, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

   • debut av diabetes mellitus

   • yrsel, förvirring, depression

   • sänkt nivå av serumalbumin

   • minskat antal blodceller och trombocyter

   • inflammation och sår i urinblåsa eller slida, reducerad njurfunktion, störd urinering

   • ledsmärta, muskelsmärta, osteoporos (minskad benmassa).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • ökad pigmentering av huden, akne, blåmärken på grund av kärlblödningar

   • allergisk inflammation i blodkärl, feber, röda ögon, infektion, försämrad sårläkning, minskat antal antikroppar i blodet

   • humörsvängningar

   • synstörningar

   • inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska i hjärtsäcken

   • lågt blodtryck

   • lungfibros, andnöd och bronkialastma, ansamling av vätska i lungsäcken

   • elektrolytstörningar.

   • benbrott

   • infektion (inklusive reaktivering av inaktiv kronisk infektion)

   • inflammation i tandköttet (gingivit).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • riklig blödning, toxisk megakolon (akut toxisk utvidgning av tarmen)

   • ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden, furunkulos (djup infektion i hårfolliklar), synlig förstoring av små blodkärl

   • lokal skada (bildande av steril böld, förändringar i fettvävnaden) vid injektionsstället efter injektion i en muskel eller under huden

   • försämrad syn, smärta, minskad muskelstyrka eller känsla av domningar eller krypningar i armar och ben, smakförändringar (metallsmak), kramper, förlamning, svår huvudvärk med feber och nackstelhet (kan vara symtom på hjärnhinneinflammation)

   • retinopati (icke-inflammatorisk ögonsjukdom)

   • minskad sexualdrift, impotens, bröstförstoring (gynekomasti) hos män, defekt spermiebildning, menstruationsstörningar, vaginal flytning

   • förstorade lymfkörtlar (lymfom).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • sämre motståndskraft mot infektioner 

   • leukoencefalopati (en sjukdom i den vita hjärnsubstansen)

   • näsblod

   • inflammation i svettkörtlarna, nagelavlossning, hudutslag som kan bilda blåsor och se ut som små måltavlor (centrala mörka fläckar omgivna av ett blekare område, med en mörk ring runt kanten)

   • protein i urinen

   • frossa, svaghetskänsla.


   När metotrexat ges intramuskulärt är det vanligt att lokala biverkningar (brännande känsla) eller skador (bildande av steril abscess, destruktion av fettvävnad) uppträder på injektionsstället. Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner har observerats, vilka avtar under behandlingens gång.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket,

   Box 26,

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, helst i ett låst skåp. Oavsiktligt intag kan vara dödligt för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på den förfyllda sprutan och på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller innehåller partiklar eller om förpackningen är skadad.


   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

   Måste användas omedelbart efter öppnandet.


   Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras!


   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska medel.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metotrexat.


   1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 25 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,3 ml innehåller 7,5 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,4 ml innehåller 10 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,6 ml innehåller 15 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,8 ml innehåller 20 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 1,0 ml innehåller 25 mg metotrexat.


   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, natriumhydroxid (för pH justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Methotrexate Orion är en klar, gulaktig lösning för injektion tillgänglig i förfyllda sprutor med fasta nålar.


   Varje förpackning innehåller 1, 4, 5, 6, 10 eller 12 förfyllda sprutor med 0,3 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, eller 1,0 ml injektionsvätska.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland   Hameln rds a.s.

   Horná 36, 900 01Modra

   Slovakien


   Siegfried Hameln GmbH

   Langes Feld 13, 31789 Hameln

   Tyskland   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:   Orion Pharma AB

   Danderyd

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   : 2018-10-12


   Övriga informationskällor

   Bruksanvisning


   Läs nedanstående bruksanvisning noga innan du börjar med injektionen och använd alltid den injektionsteknik som läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska har rekommenderat.

   Om du har några problem eller frågor, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Förberedelse 

   Välj en ren, väl upplyst och plan arbetsyta.


   Du behöver:

   • 1 Methotrexate Orion förfylld spruta

   • 1 spritsudd

   Tvätta händerna noggrant. Engångshandskar ska användas vid hantering av metotrexat. Kontrollera att Methotrexate Orion-sprutan inte har några synliga defekter (eller sprickor) före användning.


   Injektionsställe


   De bästa ställena för injektion är:

   • övre delen av låren

   • magen, förutom runt naveln.

   Områden för subkutan injektion

   Områden för administrering


   • Om någon hjälper dig med injektionen kan han/hon också ge injektionen på baksidan av armarna, precis nedanför axeln.

   • Byt injektionsställe för varje injektion. Detta kan minska risken för utveckling av irritation på injektionsstället.

   • Injicera aldrig i hud som är öm, har blåmärken, är röd, hård, ärrad eller där du har bristningar. Om du har psoriasis ska du försöka att inte injicera direkt i upphöjda, tjocka, röda eller fjälliga hudfläckar eller hudskador.


   Injicering av lösningen


   1. Packa upp den förfyllda sprutan med metotrexat och läs bipacksedeln noga. Ta ut den förfyllda sprutan ur förpackningen i rumstemperatur.


   2. Desinficering

   Desinficering


   Välj ett injektionsställe och desinficera det med en kompress indränkt i desinfektionsmedel.

   Låt desinfektionsmedlet torka i minst 60 sekunder


   3. Ta av den skyddande plasthättan


   Avlägsning av hätta


   Ta försiktigt av den grå skyddande plasthättan genom att dra den rakt ut från sprutan. Om skyddshättan är mycket hård kan du vrida den en aning samtidigt som du drar. När du avlägsnar skyddshättan kan det ha bildats en droppe av lösningen vid toppen av nålen, detta är normalt. Var noggrann med att inte låta droppen falla på huden.

   Viktigt: Vidrör inte nålen på den förfyllda sprutan, och låt inte heller nålen komma i kontakt med någon yta! Vidrör eller stöt inte till kolven på sprutan. Det kan göra så att lösningen läcker ut.


   4. Att föra in nålen


   Införsel av nål


   Med hjälp av två fingrar, nyp upp ett hudveck och för snabbt in nålen i huden i 90 graders vinkel.


   5. Injektion


   Injektion


   Stick in nålen helt i hudvecket. Tryck in kolven långsamt och injicera vätskan under huden. Håll huden ordentligt tills injektionen är avslutad.

   Dra försiktigt nålen rakt ut.


   Undvik kontakt med hud eller slemhinnor. Om metotrexat kommer i kontakt med hud eller slemhinnor, ska området omedelbart tvättas noggrant med tvål och vatten. Spill måste omedelbart torkas upp.


   Den som hanterar metotrexat ska tvätta sina händer efter administrering av en dos.


   Om du eller någon annan skadas av nålen, kontakta din läkare omedelbart och använd inte denna förfyllda spruta.


   Destruktion och övrig hantering

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar för cytotoxiska medel.

   Kvinnor som är gravida, planerar att

   bli gravida eller ammar ska inte hantera och/eller administrera detta läkemedel.  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methotrexate Orion

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 25 mg/ml 0,3 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 154190
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  119,30 kr

  Jämförpris: 119,30 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?