Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Methotrexate Orion

   25 mg/ml injektionsvätska, lösning, förfylld spruta
   metotrexat
   natrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Methotrexate Orion
   3. Hur du använder Methotrexate Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Methotrexate Orion är och vad det används för

   Methotrexate Orion är ett läkemedel med följande egenskaper:

   • det stör tillväxten hos vissa celler i kroppen som nybildas snabbt.

   • det minskar aktiviteten i immunsystemet (kroppens eget försvarssystem).

   • det har antiinflammatoriska effekter.


   Methotrexate Orion används för behandling av:

   • aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter.


   • polyartritiska former (när fem eller flera leder är inblandade) av svår, aktiv juvenil idiopatisk artrit (JIA), när behandling med NSAID-preparat (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) inte givit tillräckligt bra effekt.

   • svårbehandlad handikappande psoriasis som inte förbättras tillräckligt av andra terapiformer såsom ljusterapi, PUVA (psoralen och långvågigt ultraviolett ljus) och retinoider, och svår psoriasisartrit (som påverkar lederna) hos vuxna patienter.


   Reumatoid artrit (RA) är en kronisk kollagensjukdom som kännetecknas av inflammation i synovialhinnor (ledhinnor). Dessa hinnor framställer en vätska som fungerar som ett smörjmedel för många leder. Inflammationen gör att hinnan förtjockas och leden svullnar.


   Juvenil artrit berör barn och ungdomar under 16 år. Polyartritiska former är de som drabbar fem eller fler leder under sjukdomens första 6 månader.


   Psoriasisartrit är ett slags artrit med psoriasissår i huden och naglarna, särskilt vid lederna i fingrar och tår.


   Psoriasis är en vanlig, kronisk hudsjukdom som kännetecknas av röda fläckar täckta av tjocka, torra, silvriga, fastsittande fjäll.


   Methotrexate Orion lindrar och saktar ner sjukdomens förlopp.


   Metotrexat som finns i Methotrexate Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Methotrexate Orion

   Använd inte Methotrexate Orion om du:

   • är allergisk mot metotrexat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • lider av allvarliga leversjukdomar eller njursjukdomar eller blodsjukdomar.

   • regelbundet dricker stora mängder alkohol.

   • lider av en allvarlig infektion, t.ex. tuberkulos, HIV eller andra immunbristsyndrom.

   • lider av sår i munnen, magsår eller sår i tarmarna.

   • är gravid eller ammar (se avsnitt ” Graviditet, amning och fertilitet”).

   • samtidigt vaccineras med levande vacciner.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Methotrexate Orion om

   • du är äldre eller om du känner dig allmänt sjuk och svag.

   • du har nedsatt leverfunktion.

   • du lider av uttorkning (vätskeförlust).


   Rekommenderade uppföljande undersökningar och försiktighetsåtgärder:

   Även när Methotrexate Orion används vid låga doser kan allvarliga biverkningar uppstå. För att dessa ska kunna upptäckas tidigt måste läkaren göra kontroller och laboratorieprover.


   Före behandling:

   Innan behandlingen inleds får du lämna blodprover så att läkaren kan kontrollera att du har tillräckligt med blodceller och testa din leverfunktion, nivån av serumalbumin (ett protein i blodet) och njurfunktionen. Läkaren kommer dessutom att kontrollera om du har tuberkulos (en smittsam sjukdom i kombination med små knölar i den påverkade vävnaden) samt låta dig genomgå en lungröntgen.


   Under behandling:

   Du kommer att få genomgå följande tester minst en gång i månaden under de första sex månaderna och sedan minst var tredje månad:


   • undersökning av mun och svalg för att se om det uppstått några förändringar i slemhinnan

   • blodtester

   • kontroll av leverfunktionen

   • kontroll av njurfunktionen

   • kontroll av andningssystemet och vid behov lungfunktionstest


   Metotrexat kan påverka ditt immunsystem och dina vaccinationsresultat. Det kan även påverka resultatet av immunologiska tester. Inaktiva, kroniska infektioner (t.ex. herpes zoster [bältros], tuberkulos, hepatit B eller C) kan blossa upp. Du får inte vaccineras med levande vacciner medan du behandlas med Methotrexate Orion.


   Hudproblem efter strålningsterapi (strålningsinducerad dermatit) och ökad solkänslighet med risk för brännskador i huden kan uppkomma igen under metotrexatterapi (”recall”-reaktion). Psoriasislesioner kan förvärras under UV-strålning och samtidig administrering av metotrexat.

   Förstorade lymfkörtlar (lymfom) kan uppstå och då måste behandlingen stoppas.


   Diarré kan vara en toxisk effekt av Methotrexate Orion och kräver avbrott i behandlingen. Om du har diarré bör du tala med din läkare.


   Encefalopati (en sjukdom i hjärnan)/leukoencefalopati (en särskild sjukdom den vita hjärnsubstansen) har rapporterats hos cancerpatienter som fått metotrexatbehandling och kan inte uteslutas när med metotrexat ges för andra sjukdomar.

   Barn, ungdomar och äldre

   Doseringsinstruktioner beror på patientens kroppsvikt.

   Användning rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av att tillräcklig erfarenhet saknas i denna åldersgrupp.


   Barn och äldre som får Methotrexate Orion behandling ska följas särskilt noga av läkare för att eventuella biverkningar ska kunna identifieras så tidigt som möjligt.

   Andra läkemedel och Methotrexate Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Effekten av behandlingen kan påverkas om Methotrexate Orion ges samtidigt som vissa andra läkemedel:


   • läkemedel som skadar levern eller antalet blodkroppar, t.ex. leflunomid

   • antibiotika (läkemedel för att förhindra/bekämpa vissa infektioner) såsom: tetracykliner, kloramfenikol och icke-absorberbara bredspektrumantibiotika, penicilliner, glykopeptider, sulfonamider (svavelinnehållande läkemedel som förhindrar/bekämpar vissa infektioner), ciprofloxacin och cefalotin

   • vissa läkemedel mot smärta och/eller inflammation som kallas icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (t.ex. diklofenak och ibuprofen, salicylater som acetylsalicylsyra och pyrazoler som metamizol)

   • probenecid (läkemedel mot gikt)

   • svaga organiska syror som loop-diuretika (”vattendrivande tabletter”)

   • läkemedel som kan ha oönskade effekter på benmärgen, t.ex. trimetoprim-sulfametoxazol (ett antibiotikum) och pyrimetamin

   • sulfasalazin (läkemedel mot reumatism)

   • azatioprin (ett immunhämmande medel som ibland används vid allvarliga former av reumatoid artrit)

   • merkaptopurin (ett cytostatiskt medel)

   • retinoider (läkemedel mot psoriasis och andra dermatologiska sjukdomar)

   • teofyllin (läkemedel mot bronkialastma och andra lungsjukdomar)

   • protonpumpshämmare (läkemedel mot magbesvär)

   • hypoglykemika (läkemedel som används för att sänka blodsockret).

   Vitaminer som innehåller folsyra kan försvaga effekten av din behandling och bör endast tas när läkaren ordinerar det.


   Undvik vaccination med levande vaccin.

   Methotrexate Orion med mat, dryck och alkohol

   Undvik alkohol och stora mängder kaffe, läskedrycker som innehåller koffein och svart te under behandling med Methotrexate Orion.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Du får inte ta Methotrexate Orion under graviditet. Det finns risk för fosterskada och missfall. Män och kvinnor bör använda en effektiv preventivmetod under behandling och under ytterligare sex månader efter det att behandlingen med Methotrexate Orion har upphört.


   Hos fertila kvinnor måste befintlig graviditet uteslutas med säkerhet genom vidtagande av lämpliga åtgärder, t.ex. graviditetstest, innan behandlingen inleds.


   Eftersom metotrexat kan vara genotoxiskt (orsaka skador på arvsmassan) bör alla kvinnor som vill bli gravida konsultera ett rådgivningscenter för genetik, om möjligt redan före terapin, och män bör söka rådgivning om möjligheten att bevara sperma innan terapin inleds.


   Amning

   Amning bör upphöra före och under behandling med Methotrexate Orion.


   Manlig fertilitet

   Metotrexat kan vara genotoxiskt. Detta betyder att läkemedlet kan orsaka genetisk mutation. Metotrexat kan påverka spermieproduktion och därmed orsaka missbildningar. Män som behandlas med metotrexat ska därför inte göra någon kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter att behandlingen har avslutats. Eftersom behandling med metotrexat kan leda till infertilitet rekommenderas manliga patienter att se över möjligheten till spermakonservering innan behandlingen påbörjas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Behandling med Methotrexate Orion kan orsaka biverkningar som påverkar det centrala nervsystemet, t.ex. trötthet och yrsel. Därför kan förmågan att framföra fordon och/eller använda maskiner i vissa fall vara nedsatt. Om du känner dig trött eller dåsig bör du inte köra bil eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Methotrexate Orion innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per förfylld spruta, d.v.s. är nästan natriumfritt.


   3. Hur du använder Methotrexate Orion

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren anpassar dosen individuellt för dig. Vanligtvis tar det 4-8 veckor innan behandlingen har effekt.


   Methotrexate Orion ges av eller under övervakning av läkare eller sjukvårdspersonal som en injektion endast en gång per vecka. Tillsammans med läkaren bestämmer du en passande dag varje vecka då du får din injektion. Methotrexate Orion kan injiceras intramuskulärt (i en muskel) eller subkutant (under huden).


   Användning för barn och ungdomar

   Eftersom det finns mycket lite data om att ge läkemedlet intravenöst till barn och ungdomar, ska det endast injiceras under huden eller i en muskel.


   Läkaren beslutar om lämplig dos för barn och ungdomar med polyartritiska former av juvenil idiopatisk artrit.

   Methotrexate Orion rekommenderas inte till barn under 3 år på grund av otillräcklig erfarenhet i denna åldersgrupp.


   Administreringssätt och behandlingstid

   Methotrexate Orion ges som injektion en gång i veckan!


   Behandlingens varaktighet bestäms av den behandlande läkaren. Behandling av reumatoid artrit, juvenil idiopatisk artrit, psoriasis vulgaris och psoriasisartrit med Methotrexate Orion är en långvarig behandling.


   I början av din behandling kommer Methotrexate Orion att injiceras av medicinsk personal. I vissa fall kan din läkare besluta att du själv ska injicera Methotrexate Orion under huden. Du kommer då att få lämplig träning. Du ska under inga omständigheter försöka att själv injicera Methotrexate Orion innan du har fått sådan träning.


   Se bruksanvisningen i slutet av bipacksedeln.


   Hanterings- och destruktionssättet måste överensstämma med det för andra cytostatiska preparat i enlighet med gällande anvisningar. Gravid hälso- och sjukvårdspersonal bör inte hantera och/eller ge Methotrexate Orion.


   Metotrexat bör inte komma i kontakt med hudytan eller slemhinnor. I händelse av kontamination måste det berörda området sköljas omedelbart med rikligt med vatten.


   Om du tycker att det verkar som om effekten av Methotrexate Orion är för stark eller för svag bör du tala med läkaren eller apotekspersonalen.

   Om du har använt för stor mängd av Methotrexate Orion


   Ändra inte doseringen själv!

   Använd Methotrexate Orion enligt läkarens order eller enligt doseringsanvisningarna som nämns i denna bipacksedel. Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning.

   En överdos av metotrexat kan leda till allvarliga toxiska reaktioner. Överdoseringssymptom kan inkludera lätt blåmärken eller blödningar, ovanlig svaghet, sår i munnen, illamående, kräkningar, svart eller blodig avföring, hosta upp blod eller kräkas som ser ut som kaffesump, och minskad urinering (se även avsnittet "Eventuella biverkningar").

   Ta med dig förpackningen om du uppsöker läkare eller sjukhus. Om du använt för mycket metotrexat får du kalciumfolinat för att minska biverkningarna av metotrexat.

   Om du har glömt att använda Methotrexate Orion

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, men fortsätt att ta ordinerad dos. Fråga läkaren om råd.

   Om du slutar att använda Methotrexate Orion

   Du ska inte avbryta eller avsluta behandlingen med Methotrexate Orion om du inte har diskuterat det med din läkare. Kontakta omedelbart läkare om du misstänker allvarliga biverkningar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningarnas frekvens liksom deras allvarlighetsgrad beror på dosnivån och hur ofta läkemedlet ges. Eftersom allvarliga biverkningar kan uppkomma även vid låga doser är det viktigt att du övervakas regelbundet av läkaren. Läkaren kommer att ta prover för att kontrollera om avvikelser utvecklas i blodet (t.ex. lågt antal vita blodkroppar, lågt antal blodplättar, lymfom) och förändringar i njurarna och levern.


   Tala omedelbart om för läkaren om du drabbas av något av följande symtom, eftersom dessa kan tyda på en allvarlig, eventuellt livshotande biverkning som kräver akut specifik behandling:


   • ihållande torr, icke produktiv hosta, andfåddhet och feber: dessa kan vara tecken på lunginflammation (pneumoni) [vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer]

   • symtom på leverskada som gul hud och gula ögonvitor: metotrexat kan leda till kronisk leverskada (levercirros), bildande av ärrvävnad i levern (leverfibros), fettlever [samtliga mindre vanliga – kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer], leverinflammation (akut hepatit) [sällsynt – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer] och leversvikt [mycket sällsynt – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer]

   • allergiska symtom som hudutslag inklusive röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, fotleder, ansikte, läppar, mun eller hals (som kan leda till svårigheter att svälja eller andas) och svimningskänsla: dessa kan vara tecken på allvarliga allergiska reaktioner eller en anafylaktisk chock [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • symtom på njurskada som svullnad av händer, fotleder eller fötter eller förändringar av hur ofta du behöver urinera eller minskning eller avsaknad av urin: dessa kan vara tecken på njursvikt [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • symtom på infektioner, t.ex. feber, frossa, värk, halsont: metotrexat kan göra dig mer känslig för infektioner. I sällsynta fall [kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer] kan allvarliga infektioner som en viss typ av lunginflammation (Pneumocystis carinii pneumonia) eller blodförgiftning (sepsis) förekomma

   • svår diarré, blodkräkning och svart eller tjäraktig avföring: dessa symtom kan indikera en sällsynt [kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer] allvarlig komplikation i mag-tarmkanalen som orsakas av metotrexat, t.ex. sår i mag-tarmkanalen.

   • symtom orsakade av tilltäppning (ocklusion) av ett blodkärl på grund av att en blodklump lossnar (tromboembolihändelse), såsom svaghet i ena sidan av kroppen (stroke) eller smärta, svullnad, rodnad och onormal värme i ett ben (djup ventrombos): metotrexat kan orsaka tromboembolihändelser [sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer]

   • feber och allvarlig försämring av din allmänna hälsa eller plötslig feber med ont i halsen eller munnen, eller urineringsproblem: metotrexat kan i mycket sällsynta fall [kan förekomma hos upp 1 av 10 000 personer] leda till en plötslig nedgång av antalet vita blodkroppar (agranulocytos) och allvarlig benmärgshämning

   • oväntad blödning, t.ex. blödning i tandköttet, blod i urinen, blodkräkningar eller blåmärken: dessa kan vara tecken på en kraftig minskning av antalet blodplättar som beror på allvarlig benmärgshämning [mycket sällsynta – kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer]

   • allvarliga hudutslag eller blåsbildning på huden (detta kan också förekomma i munnen, ögonen och på könsorganen): dessa kan vara tecken på ett mycket sällsynt tillstånd [kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer] som kallas Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys.


   Nedan anges övriga biverkningar som har rapporterats:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • inflammation i munnen, matsmältningsbesvär, illamående, minskad aptit

   • förhöjda leverenzymnivåer (kan upptäckas med ett test som utförs av en läkare).


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • sår i munnen, diarré

   • utslag, hudrodnad, klåda

   • huvudvärk, trötthet, dåsighet

   • reducerad blodcellsbildning med minskat antal vita och/eller röda blodceller och/eller trombocyter (leukopeni, anemi, trombocytopeni).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • inflammation i svalget, inflammation i tarmarna, kräkningar

   • ökad ljuskänslighet, håravfall, ökat antal reumatiska knutor, bältros, inflammation i blodkärlen, herpesliknande hudutslag, nässelfeber

   • debut av diabetes mellitus

   • yrsel, förvirring, depression

   • sänkt nivå av serumalbumin

   • minskat antal blodceller och trombocyter

   • inflammation och sår i urinblåsa eller slida, reducerad njurfunktion, störd urinering

   • ledsmärta, muskelsmärta, osteoporos (minskad benmassa).


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 personer):

   • ökad pigmentering av huden, akne, blåmärken på grund av kärlblödningar

   • allergisk inflammation i blodkärl, feber, röda ögon, infektion, försämrad sårläkning, minskat antal antikroppar i blodet

   • synstörningar

   • inflammation i hjärtsäcken, ansamling av vätska i hjärtsäcken

   • lågt blodtryck

   • lungfibros, andnöd och bronkialastma, ansamling av vätska i lungsäcken

   • elektrolytstörningar.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer):

   • riklig blödning, toxisk megakolon (akut toxisk utvidgning av tarmen)

   • ökad pigmentering av naglarna, inflammation i nagelbanden, furunkulos (djup infektion i hårfolliklar), synlig förstoring av små blodkärl

   • lokal skada (bildande av steril böld, förändringar i fettvävnaden) vid injektionsstället efter injektion i en muskel eller under huden

   • försämrad syn, smärta, minskad muskelstyrka eller känsla av domningar eller krypningar i armar och ben, smakförändringar (metallsmak), kramper, förlamning, svår huvudvärk med feber

   • retinopati (icke-inflammatorisk ögonsjukdom)

   • minskad sexualdrift, impotens, bröstförstoring (gynekomasti) hos män, defekt spermiebildning, menstruationsstörningar, vaginal flytning

   • förstorade lymfkörtlar (lymfom).


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):


   • leukoencefalopati (en sjukdom i den vita hjärnsubstansen).


   När metotrexat ges intramuskulärt är det vanligt att lokala biverkningar (brännande känsla) eller skador (bildande av steril abscess, destruktion av fettvävnad) uppträder på injektionsstället. Subkutan applicering av metotrexat tolereras väl lokalt. Endast lindriga hudreaktioner har observerats, vilka avtar under behandlingens gång.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket,

   Box 26,

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Methotrexate Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten på den förfyllda sprutan och på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.


   Använd inte detta läkemedel om lösningen inte är klar eller innehåller partiklar eller om förpackningen är skadad.


   Detta läkemedel får inte blandas med andra läkemedel.

   Måste användas omedelbart efter öppnandet.


   Endast för engångsbruk. Oanvänd lösning ska kasseras!

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metotrexat.


   1 ml injektionsvätska, lösning innehåller 25 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,3 ml innehåller 7,5 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,4 ml innehåller 10 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,6 ml innehåller 15 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 0,8 ml innehåller 20 mg metotrexat.

   1 förfylld spruta med 1,0 ml innehåller 25 mg metotrexat.


   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, natriumhydroxid (för pH justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Methotrexate Orion är en klar, gulaktig lösning för injektion tillgänglig i förfyllda sprutor med fasta nålar.


   Varje förpackning innehåller 1, 4, 5, 6, 10 eller 12 förfyllda sprutor med 0,3 ml, 0,4 ml, 0,6 ml, 0,8 ml, eller 1,0 ml injektionsvätska.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Esboo

   Finland   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Esboo

   Finland   Hameln rds a.s.

   Horná 36, 900 01Modra

   Slovakien


   Hameln Pharmaceuticals GmbH

   Langes Feld 13, 31789 Hameln

   Tyskland   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-02-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Methotrexate Orion

  Injektionsvätska, lösning, förfylld spruta 25 mg/ml 0,8 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 106291
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  139,04 kr

  Jämförpris: 139,04 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?