Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   METFORMIN BLUEFISH

   500 mg, 850 mg, 1000 mg filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare, apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information..

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD METFORMIN BLUEFISH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU TAR METFORMIN BLUEFISH
   3. HUR DU TAR METFORMIN BLUEFISH
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR METFORMIN BLUEFISH SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD METFORMIN BLUEFISH ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Vad Metformin Bluefish är

   Metformin Bluefish innehåller metformin, ett läkemedel som används för behandling av diabetes. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.


   Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som hjälper kroppen att ta upp glukos (socker) från blodet. Kroppen använder glukos för att producera energi eller lagrar det för framtida behov. Om du har diabetes, tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Metformin Bluefish bidrar till att sänka blodglukoshalten till en nivå som ligger så nära den normala nivån som möjligt.


   Om du är vuxen och överviktig, kan intag av Metformin Bluefish under lång tid även bidra till att minska risken för komplikationer som är kopplade till diabetes. Metformin Bluefish kopplas samman med antingen en stabil kroppsvikt eller en liten viktnedgång.

   Vad Metformin Bluefish används för

   Metformin Bluefish används för att behandla patienter med typ 2-diabetes (även kallad "icke-insulinberoende diabetes”) när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodglukosnivåerna. Det används i synnerhet till överviktiga patienter.


   Vuxna kan ta Metformin Bluefish som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla diabetes (läkemedel som tas via munnen eller insulin). Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar kan ta Metformin Bluefish som enda behandling eller tillsammans med insulin.


   Metformin som finns i Metformin Bluefish kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. INNAN DU TAR METFORMIN BLUEFISH

   Ta inte METFORMIN BLUEFISH

   • om du är allergisk mot metformin eller något i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har njur- eller leverbesvär

   • om du har okontrollerad diabetes, med t.ex. svår hyperglykemi (höga blodglukosnivåer), illamående, kräkningar, uttorkning, snabb viktiminsking eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd vid vilket substanser som kallas "ketonkroppar" ansamlas i blodet och kan leda till diabetisk pre-koma. Symtomen omfattar magont, snabb och djup andhämtning, sömnighet eller en karakteristisk, acetondoftande andedräkt

   • om kroppen har förlorat för mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller kraftig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se "Var särskilt försiktig med Metformin Bluefish" nedan)

   • om du har en svår infektion, t.ex. en infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna. Svåra infektioner kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (Se "Var särskilt försiktig med Metformin Bluefish" nedan)

   • om du behandlas för hjärtsvikt eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, om du har allvarliga cirkulationsproblem (såsom chock) eller andningssvårigheter. Detta kan leda till syrebrist i vävnaden, vilket kan orsaka laktatacidos (se "Var särskilt försiktig med Metformin Bluefish" nedan)

   • om du dricker mycket alkohol   Om något av detta gäller dig, ska du inte ta detta läkemedel utan prata med en läkare.


   Obeservera särskilt följande risk för laktatacidos: Du måste rådfråga läkare om

   • du behöver genomgå en undersökning, exemplevis en röntgenundersökning eller datortomografi, som innebär att du får kontrastmedel som innehåller jod injicerat i blodet

   • du ska genomgå en större operation

   Du måste sluta att ta Metformin Bluefish under en viss tid före och efter undersökningen eller operationen. Läkaren kommer att avgöra om du behöver någon annan behandling under denna tid. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar noga.

   Var särskilt försiktig med METFORMIN BLUEFISH

   Metformin Bluefish kan orsaka en mycket sällsynt, men allvarlig komplikation som kallas laktatacidos, särskilt om njurarna inte fungerar som de ska. Risken att få laktatacidos ökas även med okontrollerad diabetes, utdragen fasta eller alkohol intag. Symtom på laktatacidos är kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter. Om du får sådana symtom, kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktaacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta Metformin Bluefish och kontakta genast läkare eller närmare sjukhus.


   Metformin Bluefish i sig orsakar inte hypoglykemi (för låg blodsockerhalt) men om du tar Metformin Bluefish tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan framkalla hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider) finns det risk för hypoglykemi. Om du får symtom på hypoglykemi, som kraftlöshet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter, hjälper det vanligen att äta eller dricka något som innehåller socker.

   Intag av andra läkemedel

   Om du behöver få en injektion med kontrastmedel som innehåller jod i blodet, exempelvis i samband med en röntgenundersökning eller datortomografi, måste du sluta att ta Metformin Bluefish under en viss tid före och efter undersökningen (se "Du måste rådfråga läkare" ovan).


   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel samtidigt som du tar Metformin Bluefish. Du kan behöva kontrollera blodglukoshalten oftare eller också kan din läkare ändra dosen av Metformin Bluefish:


   • urindrivande läkemedel (används för att avlägsna vätska från kroppen genom ökad urinproduktion)

   • beta-2-agonister som salbutamol eller terbutalin (används mot astma)

   • kortikosteroider (används för behandling av en rad tillstånd, t.ex. svår hudinflammation eller astma).

   • andra läkemedel som används för att behandla diabetes.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar nyligen har tagit eller kan tänka ta andra läkemedel.

   Intag av METFORMIN BLUEFISH med mat och dryck

   Drick inte alkohol när du tar det här läkemedlet. Alkohol kan öka risken för laktatacidos, särskilt om du har leverbesvär eller är undernärd. Detta gäller även läkemedel som innehåller alkohol.

   Graviditet och amning

   Under en graviditet behöver du insulin för att behandla din diabetes. Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.Han eller hon kan ändra din behandling.


   Detta läkemedel rekommenderas inte om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Enbart Metformin Bluefish orsakar inte hypoglykemi (för låg glukoshalt i blodet). Det innebär att det inte påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   Du ska emellertid vara särskilt försiktig om du tar Metformin Bluefish tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan orsaka hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider). Symtom på hypoglykemi omfattar svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb hjärtrytm, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana symtom.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU TAR METFORMIN BLUEFISH

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metformin Bluefish kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Fortsätt att följa eventuella kostråd som din läkare har givit dig och motionera regelbundet.


   Rekommenderad dos är:

   Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish en gång om dagen. Maximal dagsdos är 2 000 mg fördelade på två eller tre doser. Behandling av barn i åldern 10-12 år är endast rekommenderad enligt din läkares anvisningar, eftersom erfarenheten i denna åldersgrupp är begränsad.


   Vuxna startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin Bluefish två eller tre gånger om dagen. Maximal dagsdos är 3 000 mg fördelade på tre doser.


   Om du även tar insulin, kommer din läkare att tala om för dig hur du börjar behandlingen med Metformin Bluefish.


   Kontroller

   • Din läkare kommer regelbundet att ta blodglukostester och anpassa din dos Metformin Bluefish till glukoshalten i blodet. Du måste prata regelbundet med din läkare. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar eller om du är äldre.

   • Din läkare kommer också att undersöka din njurfunktion minst en gång om året. Du kan behöva tätare kontroller om du är äldre eller om dina njurar inte fungerar som de ska.


   Hur du tar Metformin Bluefish

   Ta Metformin Bluefish i samband med eller efter en måltid. På så vis undviker du biverkningar som påverkar matspjälkningen.

   Tabletterna får inte krossas eller tuggas. Svälj varje tablett med ett glas vatten.

   • Om du tar en dos om dagen, ska du ta den på morgonen (frukost).

   • Om du tar två doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

   • Om du tar tre doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost), en mitt på dagen (lunch) och en på kvällen (middag).

   Metformin Bluefish 1000 mg har en skåra, men den är inte till för att dela tabletten.

   Om du efter en tid tycker att Metformin Bluefishs verkan är för stark eller för svag, ska du prata med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av METFORMIN BLUEFISH

   Om du har tagit för stor mängd av Metformin Bluefish, kan laktatacidos uppträda. Symtomen på laktatacidos är kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med stor trötthet, och andningssvårigheter. Om du får sådana symtom kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktatacidos kan leda till koma. Kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.


   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta METFORMIN BLUEFISH

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den tidpunkt då du normalt skulle ha tagit den.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma:


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • Matspjälkningsbesvär, t.ex. illamående, kräkning, diarré, magont och aptitförlust. Dessa biverkningar uppträder oftast i början av behandlingen med Metformin Bluefish. Det hjälper om du fördelar doserna över dagen och om du tar tabletterna i samband med eller omedelbart efter en måltid. Om symtomen kvarstår, sluta ta Metformin Bluefish och prata med din läkare.


   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • Smakförändringar.


   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • Laktatacidos. Detta är en mycket sällsynt men allvarlig komplikation, som särskilt kan förekomma om njurarna inte fungerar som de ska. Symtom på laktatacidos är kräkning, magont (buksmärta) med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter. Om du får sådana symtom kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta Metformin Bluefish och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.


   • Avvikelser i leverfunktionstest eller leverinflammation (detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig, ska du sluta att ta Metformin Bluefish och prata med din läkare.


   • Leverfunktionstest eller leverinflammation ( detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminsking, med eller utan gulfärgning av huden eller i ögonvitorna).

   • Hudreaktioner som hudrodnad, klåda eller nässelutslag.

   • Låg halt av vitamin B12 i blodet.


   Barn och ungdomar

   Begränsad information visar att typ och svårighetsgrad av biverkningar är likartad för barn och ungdomar som för vuxna.


   Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. HUR METFORMIN BLUEFISH SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn. Om ett barn behandlas med Metformin Bluefish, bör föräldrar och vårdgivare övervaka hur detta läkemedel används.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterförpackningen efter "Utg.dat.". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metforminhydroklorid

   500 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 500 mg metforminhydroklorid motsvarande 390 mg metformin.

   850 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 850 mg metforminhydroklorid motsvarande 663 mg metformin.

   1000 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 1000 mg metforminhydroklorid motsvarande 780 mg metformin.


   • Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna: povidon, magnesiumstearat

   Filmdragering: hypromellos, makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metformin Bluefish 500 mg

   Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "60" präglat på den andra sidan.

   Metformin Bluefish 850 mg

   Vita, runda, bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "61" präglat på den andra sidan.

   Metformin Bluefish 1000 mg

   Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "62" präglat på den andra sidan.En skåra mellan “6” och “2”.


   Metformin Bluefish är förpackat i en blisterförpackning.


   Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg:

   20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 200, 300 och 400 filmdragerade tabletter i blisterförpackning, varje blister innehåller 10 eller 14 filmdragerade tabletter


   Metformin Bluefish 1000 mg:

   20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 och 120 filmdragerade tabletter i blisterförpackning, varje blister innehåller 10 filmdragerade tabletter


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   P.O. Box 49013

   100 28 Stockholm

   Tillverkare

   Bluefish Pharmaceuticals AB

   Gävlegatan 22

   113 30 Stockholm   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Metformin Bluefish 850 mg/1000 mg Filmtabletten

   Tjeckien

   Metformin Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg potahované tablety

   Danmark

   Metformin "Bluefish"

   Frankrike

   METFORMINE BLUEFISH 500 mg/850 mg, comprimé pelliculé

   METFORMINE RANBAXY 1000 mg, comprimé pelliculé

   Tyskland

   Metformin Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg Filmtabletten

   Irland

   Metformin Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg film-coated tablets

   Italien

   Metformina Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg, compresse rivestite con film

   Nederländerna

   Metformine HCl Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg, filmomhulde tabletten

   Polen

   Metformin Bluefish

   Portugal

   Metformina Bluefish

   Rumänien

   Metformin Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg comprimate filmate

   Slovakien

   Metformín Bluefish 500 mg/850 mg/1000 mg filmom obalené tablety

   Spanien

   METFORMINA BLUEFISH 850 mg comprimidos recubiertos con película

   Sverige

   Metformin Bluefish 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg filmdragerade tabletter


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-20

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metformin Bluefish

  Filmdragerad tablett 850 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 162852
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  75,60 kr

  Jämförspris: 0,76 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?