Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metformin Aurobindo

   500 mg, 850 mg, 1000 mg filmdragerade tabletter
   metforminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metformin Aurobindo är och vad det används för
   2. Innan du tar Metformin Aurobindo
   3. Hur du tar Metformin Aurobindo
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metformin Aurobindo ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metformin Aurobindo är och vad det används för

   Metformin Aurobindo innehåller metformin, ett läkemedel som används för behandling av diabetes. Det tillhör en grupp av läkemedel som kallas biguanider.

   Insulin är ett hormon som produceras i bukspottkörteln och som hjälper kroppen att ta upp glukos (socker) från blodet. Kroppen använder glukos för att producera energi eller lagrar det för framtida behov. Om du har diabetes, tillverkar bukspottkörteln inte tillräckligt med insulin eller också kan kroppen inte använda det insulin som produceras tillräckligt bra. Det leder till höga glukoshalter i blodet. Metformin Aurobindo bidrar till att sänka blodglukoshalten till en nivå som ligger så nära den normala nivån som möjligt.

   Om du är vuxen och överviktig, kan intag av Metformin Aurobindo under lång tid även bidra till att minska risken för komplikationer som är kopplade till diabetes. Metformin Aurobindo kopplas samman med antingen en stabil kroppsvikt eller liten viktnedgång.


   Vad Metformin Aurobindo används för

   Metformin Aurobindo används för att behandla patienter med typ 2-diabetes (även kallad "icke-insulinberoende diabetes”) när enbart diet och motion inte räcker till för att kontrollera blodglukosnivåerna. Det används i synnerhet till överviktiga patienter.

   Vuxna kan ta Metformin Aurobindo som enda behandling eller tillsammans med andra läkemedel för att behandla diabetes (läkemedel som tas via munnen eller insulin). Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar kan ta Metformin Aurobindo som enda behandling eller tillsammans med insulin.


   Metformin som finns i Metformin Aurobindo kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Innan du tar Metformin Aurobindo

   Ta inte Metformin Aurobindo

   • om du är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel ( anges i avsnitt 6)

   • om du har njur- eller leverbesvär

   • om du har okontrollerad diabetes, t.ex. svår hyperglykemi (mycket höga blodglukosnivåer) illamående, kräkningar, uttorkning, snabb viktminskning eller ketoacidos. Ketoacidos är ett tillstånd vid vilket substanser som kallas ”ketonkroppar” ansamlas i blodet vilket kan leda till diabetisk pre-koma. Symtomen omfattar magont, snabb och djup andhämtning, sömnighet eller en karakteristisk, acetondoftande andedräkt

   • om kroppen har förlorat för mycket vatten (uttorkning), t.ex. på grund av långvarig eller kraftig diarré, eller om du har kräkts flera gånger i rad. Uttorkning kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Var särskilt försiktig med Metformin Aurobindo” nedan)

   • om du har en svår infektion, t.ex. en infektion som påverkar lungorna, luftrören eller njurarna. Svåra infektioner kan leda till njurproblem vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Var särskilt försiktig med Metformin Aurobindo” nedan)

   • om du behandlas för hjärtsvikt eller nyligen har haft en hjärtinfarkt, om du har allvarliga cirkulationsproblem (såsom chock) eller andningssvårigheter. Detta kan leda till syrebrist i vävnaden, vilket kan orsaka laktatacidos (se ”Var särskilt försiktig med Metformin Aurobindo” nedan)

   • om du dricker mycket alkohol

   Om något av detta gäller dig, ska du inte ta detta läkemedel utan att först prata med en läkare.


   Observera särskilt följande risk för laktatacidos: Du måste rådfråga läkare om

   • du behöver genomgå en undersökning, exempelvis en röntgenundersökning eller datortomografi, som innebär att du får kontrastmedel som innehåller jod injicerat i blodet

   • du ska genomgå en större operation


   Du måste sluta att ta Metformin Aurobindo under en viss tid före och efter undersökningen eller operationen. Läkaren kommer att avgöra om du behöver någon annan behandling under denna tid. Det är viktigt att du följer läkarens anvisningar noga.

   Varningar och försiktighet

   Observera särskilt följande risk för laktatacidos

   Metformin Aurobindo kan orsaka en mycket sällsynt, men allvarlig komplikation som kallas laktatacidos, särskilt om njurarna inte fungerar som de ska. Risken för laktatacidos är också större vid okontrollerad diabetes, utdragen fasta och alkoholintag. Symtom på laktatacidos är kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter. Om du får sådana symtom, kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta MetforminAurobindo och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.


   Metformin Aurobindo i sig orsakar inte hypoglykemi (för låg blodsockerhalt) men om du tar Metformin Aurobindo tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan framkalla hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider) finns det risk för hypoglykemi. Om du får symtom på hypoglykemi, som kraftlöshet, yrsel, ökad svettning, snabb puls, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter, hjälper det vanligen att äta eller dricka något som innehåller socker.

   Andra läkemedel och Metformin Aurobindo

   Om du behöver få en injektion med kontrastmedel som innehåller jod i blodet, exempelvis i samband med en röntgenundersökning eller datortomografi, måste du sluta att ta Metformin Aurobindo under en viss tid före och efter undersökningen (se ”Du måste rådfråga läkare” ovan).


   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel samtidigt som du tar Metformin Aurobindo. Du kan behöva kontrollera blodglukoshalten oftare eller också kan din läkare ändra dosen av Metformin Aurobindo:

   • ACE-hämmare (används för att behandla en rad hjärtkärlsjukdomar, t.ex. högt blodtryck eller hjärtsvikt)

   • urindrivande läkemedel (används för att avlägsna vätska från kroppen genom ökad urinproduktion)

   • beta-2-agonister som salbutamol eller terbutalin (används mot astma)

   • kortikosteroider (används för behandling av en rad tillstånd, t.ex. svår hudinflammation eller astma)

   • andra läkemedel som används för att behandla diabetes

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Metformin Aurobindo med mat, dryck och alkohol


   Drick inte alkohol när du tar det här läkemedlet. Alkohol kan öka risken för laktatacidos, särskilt om du har leverbesvär eller är undernärd. Detta gäller även läkemedel som innehåller alkohol.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Under en graviditet behöver du insulin för att behandla din diabetes. Tala om för din läkare om du är eller tror att du är gravid eller planerar att bli det, så att han eller hon kan ändra din behandling.

   Ta inte det här läkemedlet om du ammar eller om du planerar att amma ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Enbart Metformin Aurobindo orsakar inte hypoglykemi (för låg glukoshalt i blodet). Det innebär att det inte påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   Du ska emellertid vara särskilt försiktig om du tar Metformin Aurobindo tillsammans med andra läkemedel mot diabetes som kan orsaka hypoglykemi (t.ex. sulfonylureider, insulin, meglitinider). Symtom på hypoglykemi omfattar svaghet, yrsel, ökad svettning, snabb hjärtrytm, synrubbningar eller koncentrationssvårigheter. Kör inte bil och använd inte maskiner om du upplever sådana symtom.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Metformin Aurobindo

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metformin Aurobindo kan inte ersätta de gynnsamma effekterna av en sund livsstil. Fortsätt att följa eventuella kostråd som din läkare har givit dig och motionera regelbundet.


   Rekommenderad dos är

   Barn som är 10 år eller äldre och ungdomar startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin Aurobindo en gång om dagen. Maximal dagsdos är 2 000 mg fördelade på två eller tre doser. Behandling av barn i åldern 10-12 år är endast rekommenderad enligt din läkares anvisningar, eftersom erfarenheten i denna åldersgrupp är begränsad.

   Vuxna startar vanligen med 500 mg eller 850 mg Metformin Aurobindo två eller tre gånger om dagen. Maximal dagsdos är 3 000 mg fördelade på tre doser.

   Om du även tar insulin, kommer din läkare att tala om för dig hur du börjar behandlingen med Metformin Aurobindo.


   Kontroller

   • Din läkare kommer att ta regelbundna blodglukosprover och anpassa din dos Metformin Aurobindo till glukoshalten i blodet. Du måste prata regelbundet med din läkare. Detta är särskilt viktigt för barn och ungdomar eller om du är äldre.

   • Din läkare kommer också att undersöka din njurfunktion minst en gång om året. Du kan behöva tätare kontroller om du är äldre eller om dina njurar inte fungerar som de ska.

   Hur du tar Metformin Aurobindo

   Ta tabletterna i samband med eller efter en måltid. På så vis undviker du biverkningar som påverkar matspjälkningen.

   Tabletterna får inte krossas eller tuggas. Svälj varje tablett med ett glas vatten.

   • Om du tar en dos om dagen, ska du ta den på morgonen (frukost).

   • Om du tar två doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost) och en på kvällen (middag).

   • Om du tar tre doser om dagen, ska du ta en dos på morgonen (frukost), en mitt på dagen (lunch) och en på kvällen (middag).

   Om du efter en tid tycker att Metformin Aurobindos verkan är för stark eller för svag, ska du prata med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Metformin Aurobindo

   Om du har tagit för stor mängd av Metformin Aurobindo, kan laktatacidos uppträda. Symtomen på laktatacidos är kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med stor trötthet, och andningssvårigheter. Om du får sådana symtom kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktatacidos kan leda till koma. Kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (i Sverige tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Metformin Aurobindo

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos vid den tidpunkt då du normalt skulle ha tagit den.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Metformin Aurobindo orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan förekomma:


   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos fler än 1 av 10 användare)

   • Matspjälkningsbesvär, t.ex. illamående, kräkning, diarré, magont och aptitförlust. Dessa biverkningar uppträder oftast i början av behandlingen med Metformin Aurobindo. Det hjälper om du fördelar doserna över dagen och om du tar tabletterna i samband med eller omedelbart efter en måltid. Om symtomen kvarstår, sluta ta Metformin Aurobindo och prata med din läkare.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 användare)

   • Smakförändringar.

   Mycket sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • Laktatacidos. Detta är en mycket sällsynt men allvarlig komplikation, som särskilt kan förekomma om njurarna inte fungerar som de ska. Symtom på laktatacidos är kräkning, magont (buksmärta) med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter.Om du får sådana symtom kan du behöva omedelbar sjukhusbehandling eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta Metformin Aurobindo och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.

   • Hudreaktioner som hudrodnad, klåda eller nässelutslag.

   • Låg halt av vitamin B12 i blodet.

   • Avvikelser i leverfunktionstest eller leverinflammation (detta kan orsaka trötthet, aptitförlust, viktminskning, med eller utan gulfärgning av huden eller ögonvitorna). Om detta händer dig, ska du sluta att ta detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Begränsad information visar att typ och svårighetsgrad av biverkningar är likartad för barn och ungdomar som för vuxna


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Metformin Aurobindo ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Om ett barn behandlas med Metformin Aurobindo, bör föräldrar och vårdgivare övervaka hur detta läkemedel används.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är metforminhydroklorid

   500 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 500 mg metforminhydroklorid motsvarande 390 mg metformin.

   850 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 850 mg metforminhydroklorid motsvarande 663 mg metformin.

   1000 mg tabletter: En filmdragerad tablett innehåller 1000 mg metforminhydroklorid motsvarande 780 mg metformin.


   Övriga innehållsämnen är

   Tablettkärna: povidon, magnesiumstearat

   Filmdragering: hypromellos, makrogol.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerad tablett.

   Metformin Aurobindo 500 mg Vita, runda[diameter 11mm], bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "60" präglat på den andra sidan.

   Metformin Aurobindo 850 mg Vita, runda[diameter 12.70 mm], bikonvexa, filmdragerade tabletter med "A" inpräglat på ena sidan och "61" präglat på den andra sidan.

   Metformin Aurobindo 1000 mg Vita, ovala, bikonvexa, filmdragerade tabletter med en brytskåra mellan '6 'och '2' på ena sidan och "A" präglat på den andra sidan. Storleken är 19,2 mm x 9,2 mm. Skåran är inte avsedd för delning av tabletten.


   Metformin Aurobindo är förpackat i en blisterförpackning (Klar PVC/ PVDC/ aluminium) eller (Klar PVC/ aluminium) eller vit ogenomskinlig HDPE burk förpackningar med polypropenförslutning.


   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg:

   20, 28, 30, 40, 42, 50, 56, 60, 70, 80, 84, 90, 98, 100, 120, 180, 200, 300 och 400 filmdragerade tabletter i blisterförpackning, varje blister innehåller 10 eller 14 filmdragerade tabletter. Vit ogenomskinlig HDPE burk förpackningar innehållande 100, 400 eller 500 filmdragerade tabletter.


   Metformin Aurobindo 1000 mg:

   20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 och 180 filmdragerade tabletter i blisterförpackning, varje blister innehåller 10 filmdragerade tabletter. Vit ogenomskinlig HDPE burk förpackningar innehållande 60, 100 eller 500 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Aurobindo Pharma Limited

   Ares Odyssey Business Park

   West End Road

   South Ruislip HA4 6QD Storbritannien


   Tillverkare

   Milpharm Limited

   Ares, Odyssey Business Park

   West End Road

   South Ruislip HA4 6QD

   Storbritannien


   eller


   APL Swift Services (Malta) Limited

   HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far,

   Birzebbugia, BBG 3000

   Malta


   eller


   Pfizer Service Company BVBA

   Hoge Wei 10

   B-1930 Zaventem, Belgien


   eller


   G.L. Pharma GmbH

   8502 Lannach

   Österrike


   eller


   UNI-PHARMA KLEON TSETIS

   PHARMACEUTICAL LABORATORIES S.A

   14th NATIONAL ROAD 1, GR-14564, KIFISIA, ATHENS, GREECE


   Ombud


   Orion Pharma
   Box 520
   192 05 Sollentuna
   Sverige
   Tel: 08- 623 64 40
   medinfo@orionpharma.com


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Diabetormin 850 mg/1000 mg Filmtabletten

   Danmark

   Metformin “Aurobindo”

   Estland

   Metformin Aurobindo

   Finland

   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg tabletti, kalvopäällysteinen

   Frankrike

   METFORMINE AUROBINDO 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, comprimé pelliculé

   Tyskland

   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg Filmtabletten

   Grekland

   GLYCOFREN 850 mg/ 1000 mg επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκία

   Irland

   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg film-coated tablets

   Italien

   METFORMINA DOC Generici 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, compresse rivestite con film

   Lettland

   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, apvalkotās tabletes

   Nederländerna

   Metformine HCl Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg, filmomhulde tabletten

   Polen

   Metformin Aurobindo

   Portugal

   Metformina Aurobindo

   Rumänien

   Metformin Aurobindo 500 mg/ 850 mg/ 1000 mg comprimate filmate

   Spanien

   Metformina ratiopharm 850 mg comprimidos recubiertos con película

   Sverige

   Metformin Aurobindo

   Storbritannien

   Metformin 500 mg/ 850 mg film-coated tablets


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-02-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metformin Aurobindo

  Filmdragerad tablett 850 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 552129
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  65,48 kr

  Jämförspris: 0,65 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?