Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metformin Actavis

   500 mg och 850 mg filmdragerade tabletter
   metforminhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metformin Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Actavis
   3. Hur du använder Metformin Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metformin Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metformin Actavis är och vad det används för

   Metformin Actavis används vid diabetes mellitus (sockersjuka) hos vuxna, speciellt hos överviktiga, då behandling med kost och motion inte har sänkt blodsockernivåerna.

   Metformin Actavis sänker blodglukos (blodsockret) hos diabetiker utan att förorsaka för lågt blodsocker. Metformin Actavis kan användas som enda behandling eller kombineras med andra perorala diabetesmedel (sulfonureider) eller med insulin för att sänka blodsockret.


   Metformin som finns i Metformin Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metformin Actavis

   Använd inte Metformin Actavis

   • om du är allergisk mot metformin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har en leverskada eller om du lider av alkoholism

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har allvarlig hjärt- eller lungsjukdom

   • om du har benägenhet för diabetisk ketoacidos och diabetisk pre-koma

   • om du har en allvarlig infektion

   • om du är kraftigt dehydrerad (det vill säga har förlorat mycket vatten, vilket kan ske om du drabbas av kraftigt illamående eller diarré)

   • vid chocktillstånd

   Varningar och försiktighet

   Observera särskilt följande risk för laktatacidos

   Metformin Actavis kan orsaka en mycket sällsynt, men mycket allvarlig komplikation som kallas laktatacidos, särskilt om njurarna inte fungerar som de ska. Risken att utveckla laktatacidos är också större vid okontrollerad diabetes, utdragen fasta och alkoholintag, uttorkning på grund av svår diarré eller kräkningar, leverproblem och vid sjukdomstillstånd där en del av kroppen drabbas av bristande syretillförsel (som t.ex. akuta hjärtsjukdomar).


   Det är viktigt att du tar ditt läkemedel som du ska, följer kostråd och tränar regelbundet eftersom detta kan minska risken för laktatacidos.


   Laktatacidos kan komma smygande och symtomen kan vara ospecifika som t.ex. kräkning, magont med muskelkramper, allmän sjukdomskänsla med svår trötthet och andningssvårigheter. Ytterligare symtom är sänkt kroppstemperatur och hjärtrytm. Om du upplever några av dessa symtom ska du omedelbart söka vård eftersom laktatacidos kan leda till koma. Sluta omedelbart att ta Metformin Actavis och kontakta genast läkare eller närmaste sjukhus.


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Metformin Actavis.

   • Om du har åldersdiabetes och din njurfunktion är nedsatt.

   Om du ska genomgå en röntgenundersökning med joderade kontrastmedel, måste behandlingen med Metformin Actavis avbrytas före eller vid början av sådan undersökning. Medicineringen ska inte återupptas förrän 48 timmar efter och endast efter att njurfunktionen har kontrollerats på nytt och funnits vara normal.


   Behandlingen ska avbrytas och läkare måste kontaktas för råd i samband med operationer.


   När Metformin Actavis tas tillsammans med läkemedel mot diabetes såsom insulin, sulfonureider eller meglitinider, måste risken för att blodsockret blir för lågt beaktas. ”Känningar” såsom svettningar, skakningar, oro, hjärtklappning och hungerkänsla kan i så fall uppträda. Då hjälper det ofta att inta mjölk, sockerbitar eller liknande.

   Alla patienter bör fortsätta sina dieter med en jämn fördelning av kolhydratintag under dagen. Överviktiga patienter bör fortsätta sina energisnåla dieter.

   Sedvanliga laboratorietester för övervakning av diabetes bör göras regelbundet.

   Andra läkemedel och Metformin Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller speciellt:

   • Glukokortikoider (en grupp av anti-inflammatoriska läkemedel som används för att behandla till exempel astma och inflammation i huden)

   • Sympatomimetika (läkemedel som påverkar en viss del av nervsystemet till exempel adrenalin och läkemedel för behandling av astma)

   • Diuretika (läkemedel som ökar urinproduktionen)

   • Kontrastmedel innehållande jod (används i samband med röntgen) se Var särskilt försiktig med Metformin Actavis.

   Metformin Actavis med alkohol

   Högt alkoholintag kan öka risken för syraansamling i blodet, framför allt ifall man har leverskada eller är undernärd. Undvik därför alkohol under behandling med Metformin Actavis.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Under graviditet ska diabetes inte behandlas med Metformin Actavis utan med insulin.

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Amning

   Metformin Actavis går över i modersmjölken. Metformin Actavis rekommenderas inte om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Metformin Actavis som enda behandling orsakar inte för låg blodsockerhalt och har därför ingen effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Dock finns risk för utveckling av för låg blodsockerhalt när metformin används tillsammans med andra diabetesmedel eller med insulin. Se till att du inte är påverkad innan du kör bil eller använder maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Metformin Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vuxna

   Vanlig dosav Metformin Actavis 500 mg är 1 tablett 2-3 gånger dagligen, men dosen kan ökas till maximalt 6 tabletter dagligen.

   Vanlig dosav Metformin Actavis 850 mg är 1 tablett 2-3 gånger dagligen men dosen kan ökas till maximalt 3 tabletter dagligen.


   Äldre

   Dosen justeras beroende på njurfunktionen.


   Tabletterna bör tas vid måltid för att minska risken för mag-tarmbesvär.

   Om du använt för stor mängd av Metformin Actavis

   Om du misstänker överdos eller förgiftning, eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på överdosering är illamående, kräkningar, diarré, metallsmak, för låg blodsockerhalt, mjölksyraacidos, cirkulationspåverkan samt chock.

   Om du har glömt att ta Metformin Actavis

   Ta inte dubbla doser för att kompensera de doser du glömt.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta metformin och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom:

   • Tecken på allvarliga problem med din diabetes (ketoacidos eller laktatacidos) såsom oväntad viktnedgång, allvarligt illamående eller kräkningar (sjukdomskänsla), okontrollerad plötslig smärta när du andas eller buksmärtor. Dessa symtom kan vara allvarliga, uppkomma snabbt och kan vara tecken på allvarliga problem med din diabetes.

   Andra biverkningar:

   • Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer): diarré, nedsatt aptit, sjukdomskänsla, magbesvär eller magsmärta särskilt under den första behandlingstiden.

   • Vanliga (kan förekoma hos upp till 1 av 10 personer): Smakförändringar.

   • Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer): lindriga röda utslag, hepatit (leverinflammation som orsakar gulfärgning av hud eller ögon), förändringar i leverfunktionstest.

    Vissa patienter som tagit metformin under lång tid har upplevt minskade nivåer av vitamin B12 i blodet (en typ av blodbrist som orsakar andnöd vid ansträngning, blek hud och försämrat motstånd mot infektioner). Detta kan undersökas med blodprov.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metformin Actavis ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metforminhydroklorid. 1 tablett innehåller 500 mg respektive 850 mg metforminhydroklorid.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Tablettkärna: povidon, stearinsyra, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

    Filmdragering: hypromellos, titandioxid (E 171), makrogol 400.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   500 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt ”MF” på ena sidan.

   850 mg tabletter: Vit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett märkt ”MH” på ena sidan.


   Metformin Actavis 500 mg finns i följande förpackningar:

   Blisterförpackning innehållande 30, 50, 100 tabletter.

   Plastburk innehållande 30, 50, 100, 300, 400 tabletter.


   Metformin Actavis 850 mg finns i följande förpackningar:

   Blisterförpackning innehållande 20, 30, 60, 100 tabletter.

   Plastburk innehållande 20, 30, 60, 100 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegi 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-08-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metformin Actavis

  Filmdragerad tablett 500 mg 300 styck Burk

  • Varunummer: 021991
  • Tillverkare: Actavis AB

  100,49 kr

  Jämförspris: 0,33 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?