Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metalyse

   10 000 enheter pulver och vätska till injektionsvätska, lösning
   tenecteplas

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metalyse är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metalyse
   3. Hur du använder Metalyse
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metalyse ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metalyse är och vad det används för

   Metalyse, pulver och vätska till injektionsvätska. Varje förpackning innehåller:

   • 1 injektionsflaska som innehåller 10 000 enheter Metalyse pulver och 1 förfylld spruta som innehåller 10 ml vatten för injektionsvätskor.

   Före användning ska vätskan (vatten för injektionsvätskor) sättas till pulvret för att erhålla en lösning, som ges som injektion.

   Metalyse hör till en grupp läkemedel som kallas trombolytiska medel. Dessa läkemedel underlättar upplösning av blodproppar. Tenecteplas är en rekombinant fibrin-specifik plasminogen-aktivator.

   Metalyse används för behandling av hjärtinfarkt (hjärtattack) inom 6 timmar efter symtomdebut och underlättar upplösning av blodproppar som bildats i blodkärlen i hjärtat. Därigenom motverkas skador orsakade av hjärtattacken och det har visat sig att man kan rädda liv.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metalyse

   Använd inte Metalyse

   Din läkare kommer inte att ge Metalyse:

   • om du tidigare har haft en plötslig, livs-hotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen) eller något annat innehållsämne i Metalyse. Om behandling med Metalyse ändå anses nödvändigt, ska utrustning för återupplivning finnas omedelbart tillgänglig ifall det skulle behövas;

   • om du har eller nyligen haft en sjukdom med ökad risk för blödning t ex:

   - blödningsrubbningar eller benägenhet att blöda

   - stroke (cerebrovaskulär sjukdom)

   - mycket högt, okontrollerat blodtryck

   - skallskada

   - svår leversjukdom

   - magsår

   - åderbråck i matstrupen

   - missbildningar i blodkärlen (t ex aneurysm)

   - vissa tumörer

   - inflammation i hjärtsäcken (perikardit); inflammation eller infektion i hjärtklaffarna (endokardit)

   - demens

   • om du använder läkemedel för att förtunna blodet, t ex warfarin eller kumarin (antikoagulantia)

   • om du har inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • om du nyligen har genomgått ett större kirurgiskt ingrepp i hjärnan eller ryggraden

   • om du har genomgått hjärtlungräddning (hoptryckning av bröstkorgen) under mer än 2 minuter, under de senaste två veckorna;

   Varningar och försiktighet

   Din läkare kommer att vara särskilt försiktig med Metalyse:

   • om du har haft någon annan allergisk reaktion än en plötslig, livshotande allergisk reaktion (svår överkänslighet) mot den aktiva substansen tenecteplas, mot gentamicin (ett spårämne som återstår från tillverkningsprocessen), eller något annat innehållsämne i Metalyse (anges i avsnitt 6, Förpackningens innehåll och övriga upplysningar)

   • om du har högt blodtryck

   • om du har problem med blodcirkulationen i hjärnan (cerebrovaskulär sjukdom)

   • om du haft blödningar från magtarmkanalen, fortplantningsorganen eller urinvägarna under de senaste 10 dagarna (detta kan orsaka blod i avföring eller urin)

   • om du har missbildningar i hjärtklaffarna (t ex mitralisstenos) med onormal hjärtrytm (t ex förmaksflimmer)

   • om du fått en intramuskulär injektion under de senaste två dagarna

   • om du är äldre än 75 år

   • om du väger mindre än 60 kg

   • om du har fått Metalyse tidigare

   Barn och ungdomar

   Användning av Metalyse rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år

   Andra läkemedel och Metalyse

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   3. Hur du använder Metalyse

   Din läkare beräknar dosen så att den anpassas efter din kroppsvikt, baserat på följande tabell:

   Dosering efter vikt

   Kroppsvikt (kg)

   under 60

   60 till 70

   70 till 80

   80 till 90

   över 90

   Metalyse (enheter)

   6 000

   7 000

   8 000

   9 000

   10 000

   Förutom behandlingen med Metalyse kommer din läkare att ge dig läkemedel som motverkar koagulation av blodet så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

   Metalyse ges som en enstaka injektion i en ven av en läkare som har erfarenhet av att använda denna typ av läkemedel.

   Din läkare kommer att ge Metalyse som en enstaka injektion så snabbt som möjligt efter att du känt bröstsmärta.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna nedan har förekommit hos människor som behandlats med Metalyse:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • blödning

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • blödning vid injektionsstället eller provtagningsstället

   • näsblödning

   • blödning från fortplantningsorganen eller urinvägarna (du kan se blod i urinen)

   • blåmärken

   • gastrointestinal blödning (t ex blödning från mage eller tarm)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • oregelbundna hjärtslag (reperfusionsarytmi) som ibland leder till hjärtstillestånd.Hjärtstillestånd kan vara livshotande.

   • inre blödning i buken (retroperitoneal blödning)

   • blödning i hjärnan (cerebral blödning). Död eller permanent funktionsnedsättning kan förekomma efter blödningar i hjärnan och andra allvarliga blödningar

   • blödning i ögat

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • blödning i lungan (pulmonell blödning)

   • överkänslighet (anafylaktoid reaktion) t ex utslag, nässelutslag (urtikaria), andningssvårigheter (bronchospasm)

   • blödning i hjärtsäcken (hemoperikardium);

   • blodpropp i lungan (lungemboli) och i blodkärlen i andra organsystem (trombotisk embolisering)

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • fettemboli (proppar som består av fett)

   • illamående

   • kräkningar

   • ökad kroppstemperatur (feber)

   • blodtransfusion på grund av blödningar

   Liksom med andra läkemedel för att lösa upp blodproppar, har följande händelser rapporterats som följd av hjärtinfarkt och/eller behandling med propplösande läkemedel

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • lågt blodtryck (hypotension)

   • oregelbundna hjärtslag

   • bröstsmärta (angina pectoris)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • förnyad bröstsmärta/ angina (reinfarkt)

   • hjärtinfarkt

   • hjärtsvikt

   • chock pga hjärtsvikt

   • inflammation i hjärtsäcken

   • vätska i lungorna (lungödem)

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • hjärtstillestånd

    problem med hjärtklaffar eller hjärtsäcken (mitralisinsufficiens, perikardiell utgjutning)

    blodproppar i venerna (ventrombos)

   • vätska mellan hjärtat och hjärtsäcken (hjärttamponad)

   • bristning i hjärtmuskeln (myokardruptur)

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   • blodpropp i lungan (lungemboli)

   Dessa hjärtkärl-händelser kan vara livshotande och kan leda till dödsfall.

   Hos patienter med blödning i hjärnan har biverkningar från nervsystemet rapporterats, t ex dåsighet (somnolens), talstörningar, förlamning i delar av kroppen (hemipares) och kramp (konvulsioner).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metalyse ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Förvaras i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   När vätskan har tillsatts till Metalyse-pulvret kan den färdigberedda vätskan förvaras under 24 timmar vid 2 – 8 °C och 8 timmar vid 30 °C. Av mikrobiologiska skäl kommer dock din läkare normalt att använda den färdigberedda lösningen omedelbart.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tenecteplas. Varje injektionsflaska innehåller 10 000 enheter (50 mg) tenecteplas. Varje förfylld spruta innehåller 10 ml vätska. Efter beredning med 10 ml vätska innehåller varje milliliter 1 000 enheter tenecteplas.

   • Övriga innehållsämnen är L-arginin, fosforsyra, polysorbat 20.

   • Vätskan är vatten för injektionsvätskor.

   • Gentamicin ingår som en spårrest som återstår från tillverkningsprocessen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kartongen innehåller en injektionsflaska med frystorkat pulver med 50 mg tenecteplas, en förfylld spruta med 10 ml vätska, en adapter till injektionsflaskan och en nål.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Boehringer Ingelheim International GmbH

   Binger Strasse 173

   D-55216 Ingelheim am Rhein

   Tyskland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Birkendorfer Strasse 65

   D-88397 Biberach/Riss

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V.

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Lietuva

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Lietuvos filialas

   Tel: +370 37 473922

   България

   Бьорингер Ингелхайм Фарма ГмбХ

   Тел: +359 2 958 79 98

   Luxembourg/Luxemburg

   SCS Boehringer Ingelheim Comm. V.

   Tél/Tel: +32 2 773 33 11

   Ceská republika

   Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

   Tel: +420 234 655 111

   Magyarország

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Magyarországi Fióktelepe

   Tel.: +36 1 299 8900

   Danmark

   Boehringer Ingelheim Danmark A/S

   Tlf: +45 39 15 88 88

   Malta

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Deutschland

   Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

   Tel: +49 (0) 800 77 90 900

   Nederland

   Boehringer Ingelheim bv

   Tel: +31 (0) 800 22 55 889

   Eesti

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Eesti filiaal

   Tel: +372 612 8000

   Norge

   Boehringer Ingelheim Norway KS

   Tlf: +47 66 76 13 00

   Eλλάδα

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Österreich

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Tel: +43 1 80 105-0

   España

   Boehringer Ingelheim España S.A.

   Tel: +34 93 404 51 00

   Polska

   Boehringer Ingelheim Sp.zo.o.

   Tel.: +48 22 699 0 699

   France

   Boehringer Ingelheim France S.A.S.

   Tél: +33 3 26 50 45 33

   Portugal

   Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

   Tel: +351 21 313 53 00

   Hrvatska

   Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

   Tel: +385 1 2444 600

   România

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucureşti

   Tel: +40 21 302 28 00

   Ireland

   Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

   Tel: +353 1 295 9620

   Slovenija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana

   Tel: +386 1 586 40 00

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

   Tel: +421 2 5810 1211

   Italia

   Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

   Tel: +39 02 5355 1

   Suomi/Finland

   Boehringer Ingelheim Finland Ky

   Puh/Tel: +358 10 3102 800

   Κύπρος

   Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

   Tηλ: +30 2 10 89 06 300

   Sverige

   Boehringer Ingelheim AB

   Tel: +46 8 721 21 00

   Latvija

   Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

   Latvijas filiāle

   Tel: +371 67 240 011

   United Kingdom

   Boehringer Ingelheim Ltd.

   Tel: +44 1344 424 600

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   10/2017


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Före användning ska vätskan (vatten för injektionsvätskor) sättas till pulvret för att erhålla en lösning, som ges som injektion.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metalyse®

  Pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 10 000 enheter 1 styck Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 397027
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim AB

  11.730 kr

  Jämförpris: 11.730 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?