Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metadon Recip

   10 mg tabletter
   metadonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metadon Recip är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip
   3. Hur du använder Metadon Recip
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metadon Recip ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metadon Recip är och vad det används för

   Metadon Recip innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Metadon Recip används vid svår smärta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Recip

   Använd inte Metadon Recip

   • om du är allergisk mot metadon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär eller vid orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan. Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metadon Recip.

   Risk för vanebildning finns med Metadon Recip.

   Tala om för din läkare om du har astma, några skallskador, nedsatt lever- eller njurfunktion eller någon hjärtsjukdom eftersom Metadon Recip bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

   Andra läkemedel och Metadon Recip

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.  

   Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Recip tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Metadon med alkohol

   Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Metadon Recip, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metadon Recip under graviditet.


   Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Metadon Recip under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Metadon Recip kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metadon Recip innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Metadon Recip

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Om du tagit för stor mängd av Metadon Recip

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan drabba fler än 1 person av 100): Illamående och kräkningar.


   Mindre vanliga (kan drabba 1 till 10 personer av 1000): Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning. Försämrad andningsförmåga. Onormal upprymdhet. Kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i kroppen (ödem).


   Sällsynta (kan drabba 1 till 10 personer av 10000): Hjärtarytmier.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metadon Recip ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan efter Utg. Dat.:

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 10 mg

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 115 mg, potatisstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metadon Recip 10 mg tablett är vita, kupiga tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta ME inom bågar.

   Förpackningsstorlekar: 25 och 100 tabletter i tryckförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 1900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metadon Recip

  Tablett 10 mg 25 styck Blister

  • Varunummer: 138826
  • Tillverkare: Meda AB

  128,05 kr

  Jämförspris: 5,12 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?