Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Metadon Meda

   10 mg tabletter
   metadonhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Metadon Meda är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda
   3. Hur du använder Metadon Meda
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Metadon Meda ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Metadon Meda är och vad det används för

   Metadon Meda innehåller metadonhydroklorid som har en kraftigt smärtstillande effekt.

   Metadon Meda används vid svår smärta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Metadon Meda

   Använd inte Metadon Meda

   • om du är allergisk mot metadon eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har mycket slem och svåra andningsbesvär eller vid orostillstånd under alkohol och sömnmedelspåverkan. Sluta dock aldrig med medicinen utan att rådgöra med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Metadon Meda.

   Risk för vanebildning finns med Metadon Meda.

   Tala om för din läkare om du har astma, några skallskador, nedsatt lever- eller njurfunktion eller någon hjärtsjukdom eftersom Metadon Meda bör användas med försiktighet vid dessa tillstånd. Rådgör alltid med din läkare före ändring av medicineringen.

   Andra läkemedel och Metadon Meda

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.  

   Behandlingseffekten kan påverkas om Metadon Meda tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Doserna kan behöva justeras. Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering, exempelvis om du tar läkemedel:

   • mot infektioner (t.ex. rifampicin, rifabutin, ciprofloxacin),

   • mot svampinfektion (t.ex. flukonazol)

   • som påverkar hjärtat

   • som påverkar saltbalansen i kroppen

   • mot depression eller andra psykiska sjukdomar (fluvoxamin, fluoxetin, MAO-hämmare),

   • mot halsbränna (cimetidin)

   • mot epilepsi (fenobarbital, fenytoin och karbamazepin),

   • mot hiv-infektion (nelfinavir, amprenavir, nevirapin, efavirenz, lopinavir, ritonavir, zidovudin).

   Samtidig användning av Metadon Meda och vissa läkemedel ökar risken för dåsighet, andningssvårigheter (andningsdepression), koma och kan vara livshotande. Exempel på dessa läkemedel är:

   • andra starka smärtstillande läkemedel (opioidläkemedel)

   • lugnande läkemedel, sömnmedel och läkemedel mot epilepsi (t.ex. bensodiazepiner, vissa antihistaminer och barbiturater)

   • narkosläkemedel för sövning inför t.ex. en operation

   • vissa läkemedel mot psykisk sjukdom (fentiaziner)

   • muskelavslappnande läkemedel

   På grund av detta ska samtidig användning av Metadon Meda och ovanstående läkemedel endast övervägas av läkaren när andra behandlingsalternativ inte är möjliga. Om läkaren förskriver Metadon Meda samtidigt med något av ovanstående läkemedel, ska dosen och behandlingstiden begränsas av läkaren. Tala om för läkaren om du tar något av ovanstående läkemedel och följ noga läkarens dosrekommendationer. Det kan vara bra att informera vänner eller anhöriga om att vara medvetna om de tecken och symtom som anges ovan. Kontakta läkaren om du upplever något av dessa symtom.

   Metadon Meda med alkohol

   Alkohol skall inte förtäras i samband med behandling med Metadon Meda, eftersom kombinationen kan orsaka försämrad andningsförmåga.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Metadon Meda under graviditet.

   Metadon går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Metadon Meda under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Metadon Meda kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, t ex vid bilkörning. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i detta avseende är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Metadon Meda innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Metadon Meda

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Om du tagit för stor mängd av Metadon Meda

   Om Du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Illamående och kräkningar.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): 

   Minskad sexuell lust, trötthet, sömn- och aptitlöshet, svettning, yrsel, förstoppning. Försämrad andningsförmåga. Onormal upprymdhet. Kramp i gallvägarna. Vid höga doser kan vätska ansamlas i kroppen (ödem).

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Hjärtarytmier.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Metadon Meda ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterkartan. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid 10 mg

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 115 mg, potatisstärkelse, gelatin, mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metadon Meda 10 mg tablett är vita, kupiga tabletter med brytskåra, diameter 8 mm, märkta ME inom bågar.

   Förpackningsstorlekar: 25 och 100 tabletter i tryckförpackning.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Telefon: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metadon Meda

  Tablett 10 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 527853
  • Tillverkare: Meda AB

  297,64 kr

  Jämförpris: 2,98 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  För detta läkemedel visas inte lagerstatus eftersom det är ett så kallat särskilt läkemedel. Kontakta ditt apotek för hjälp.