Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Metadon DnE

   1 mg/ml oral lösning, 5 mg/ml oral lösning. Metadon hydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD METADON DNE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER METADON DNE
   3. HUR DU ANVÄNDER METADON DNE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR METADON DNE SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD METADON DNE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Din läkare kan ha ordinerat detta läkemedel för någon annan användning och/eller i andra doser än vad som anges i denna bipacksedel. Använd alltid läkemedlet enligt läkarens ordination.

   Metadon är en syntetisk opiat (ett morfinliknande läkemedel). Metadon DnE används för behandling av patienter som har blivit beroende av en grupp av ämnen som kallas opioider. Behandlingen med Metadon DnE skall ges tillsammans med medicinsk, psykologisk och social uppföljning.

   2. INNAN DU ANVÄNDER METADON DNE

   Använd inte Metadon DnE

   • om du är allergisk (överkänslig) mot metadon eller mot något av övriga innehållsämnen i Metadon DnE. Se avsnitt 6. ”Övriga upplysningar”.

   • om du har allvarliga andningsproblem eller lider av luftvägssjukdomar (t ex astma) som gör det svårt att andas.

   • om du använder eller har använt monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare under de senaste två veckorna (MAO-hämmare är läkemedel som används mot depression och Parkinsons sjukdom).

   Metadon DnE får INTE ges till barn.

   Var särskilt försiktig med Metadon DnE

   Tala om för din läkare:

   • om du har akuta astmaanfall.

   • om du har försämrad lungkapacitet p g a någon lungsjukdom eller har andningssvårigheter.

   • om du har problem med njurarna (inklusive njursten och gallsten).

   • om du har problem med levern.

   • du har underaktiv sköldkörtel (hypotyreos).

   • om du har förstorad prostatakörtel eller urinrörsförträngning (svårt att kasta vatten).

   • om du har drabbats av en huvudskada och trycket i hjärnan är högre än det bör vara (kontrollera detta med din läkare). Du skulle kunna drabbas av svår huvudvärk.

   • du har magsmärtor, diarré eller förstoppning.

   • om du har vissa förändringar i hjärtrytmen eller andra allvarliga hjärtsjukdomar.

   • du tar andra läkemedel av opioidtyp (smärtstillande medel), som morfin och pentazocin.

   • du tar läkemedel som får dig att slappna av och hjälper dig att sova (barbiturater och bensodiazepiner).

   Metadone DnE kan påverka de elektriska signaler som styr hjärtats sammandragningar, speciellt vid höga doser. Tala om för din läkare om du tidigare har haft hjärtproblem.

   Om något av tillstånden ovan stämmer in på dig ska du tala med din läkare.

   Barn är känsligare för metadon än vuxna. Därför kan förgiftning uppkomma vid mycket låga doser. För att undvika att barn av misstag får i sig metadon när du använder det i hemmet, ska du förvara det på en säker plats, utom räckhåll för barn.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Tala om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • något läkemedel som påverkar ditt psykiska tillstånd (t ex risperidon, tioridazin, perfenazin, fentiaziner, haloperidol och sertindol (används för behandling av psykoser) och atomoxetin (används för behandling av ADHD).

   • läkemedel mot hjärtsjukdomar (verapamil, kinidin, propafenon, flekainid, metoprolol).

   • den typ av läkemedel mot depression som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare), särskilt om du har tagit dem under de senaste två veckorna (se även stycket ”Använd inte Metadon DnE”).

   • läkemedel mot depression (t ex imipramin, klomipramin, nortriptylin, desipramin, nefazodon, fluoxetin, fluvoxamin, paroxetin och sertralin).

   • tamoxifen (ett läkemedel för behandling av cancer).

   • antiinflammatoriska och immunsuppressiva medel (t ex dexametason och ciklosporin).

   • antivirala läkemedel, inklusive vissa läkemedel mot HIV (t ex amprenavir, nevirapin, zidovudin, efavirenz, nelfinavir, ritonavir, lopinavir, sakvinavir, abacavir, didanosin och stavudin).

   • antibiotika av makrolidtyp (läkemedel mot bakterieinfektioner) som klaritromycin, telitromycin och erytromycin.

   • cimetidin (ett läkemedel mot magsår).

   • antimykotika (läkemedel mot svampinfektioner) som ketokonazol, itrakonazol och flukonazol.

   • naloxon (ett läkemedel mot andningssvårigheter).

   • läkemedel mot drogberoende (t ex naltrexon och buprenorfin).

   • rifampicin (ett läkemedel mot tuberkulos eller TBC).

   • läkemedel mot epilepsi (t ex fenytoin, fenobarbital och karbamazepin).

   • vitamintabletter (innehåller C-vitamin).

   • läkemedel mot diarré (loperamid, difenoxylat).

   • läkemedel som gör urinen surare, t ex ammoniumklorid.

   • urindrivande läkemedel (spironolakton).

   • läkemedel som gör dig sömnig.

   • naturläkemedel som innehåller johannesört.

   Andra läkemedel som du tar kan eventuellt också påverka hjärtat (t ex sotalol, amiodaron, propafenon och flekainid).

   Du måste berätta för din läkare om alla andra läkemedel som du tar, eftersom de eventuellt kan vara farliga om du tar dem tillsammans med metadon. I sådana situationer kan det hända att din läkare bestämmer att man måste övervaka ditt hjärta med hjälp av EKG i början av behandlingen för att kontrollera att det inte uppstår några sådana effekter. Metadon kan också påverka vissa blod- och urinprover. Tala om för läkaren att du tar metadon innan du lämnar några prover.

   Användning av Metadon DnE med mat och dryck

   Drick inte grapefruktjuice när du behandlas med metadon, eftersom det kan förändra effekten av läkemedlet.

   Du skall vara försiktig om du dricker alkohol när du behandlas med Metadon DnE.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Metadon DnE kan påverka fostret och det ammande barnet. Rådfråga därför läkare innan du använder Metadon DnE om du är gravid eller ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte redskap eller maskiner förrän du har varit stabil på behandlingen och dosen under en längre period. Den behandlande läkaren avgör när du kan börja köra bil. Du bör inte köra bil eller utföra riskfyllt arbete förrän det är säkert för dig. Läs den här informationen noga. Fråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om innehållsämnena i Metadon DnE

   Metadon DnE oral lösning innehåller 2,3 % etanol, vilket motsvarar innehållet av alkohol i lättöl.

   Metadon DnE innehåller också konserveringsmedlet metylparahydroxibensoat (E 218) som kan orsaka allergisk reaktion (kan vara fördröjd).


   3. HUR DU ANVÄNDER METADON DNE

   Använd alltid Metadon DnE enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren, som anpassar den individuellt för dig. Din läkare talar om hur mycket Metadon DnE du ska ta och hur ofta du ska ta det. Det är viktigt att du inte tar mer än den dos som du och din läkare kommit överens om.

   Metadon DnE är en oral lösning som ska sväljas. Under inga omständigheter får du injicera detta läkemedel, eftersom en injektion kan ge upphov till svåra bestående skador på kroppen och eventuellt vara dödlig.

   Om du upplever att effekten av Metadon DnE är för stark eller för svag, prata med behandlande läkare.

   Äldre, lever och njurproblem och sjuka

   Du måste vara extra försiktig om du är äldre, sjuk eller har lever- eller njurproblem.

   Barn

   Metadon DnE får INTE ges till barn. Det finns allvarlig risk för förgiftning. Kom ihåg att förvara läkemedlet på en säker plats, utom räckhåll för barn.

   Om du har tagit för stor mängd av Metadon DnE

   Om du tar för mycket Metadon DnE kan du drabbas av följande:

   • andningssvårigheter

   • extrem dåsighet, svimning eller koma

   • knappnålspupiller

   • muskelsvaghet

   • sval och fuktig hud

   • långsam puls, lågt blodtryck, hjärtattack eller chock

   • i svåra fall kan överdoseringen leda till döden.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn har fått i sig detta läkemedel av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112).

   Om du har glömt att ta Metadon DnE

   Om du glömmer en dos under en behandlingskur är det viktigt att du tar dosen så fort du kommer ihåg det. Om det nästan är dags för nästa dos ska du dock inte ta den dos du missade utan bara nästa dos vid vanlig tidpunkt. TA INTE DUBBEL DOS FÖR ATT KOMPENSERA FÖR GLÖMD DOS.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Metadon DnE orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Följande biverkningar kan förekomma:

   Mycket vanliga biverkningar (förekommer hos mer än 1 patient av 10 som behandlas med Metadon DnE):

   Illamående, kräkningar.

   Vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 patient av 100 som behandlas med Metadon DnE):

   Viktökning, ansamling av vatten i kroppen, förstoppning, upprymdhet (eufori), att man ser eller hör saker som inte är verkliga (hallucinationer), en känsla av yrsel eller att man snurrar, dimsyn, knappnålspupiller, dåsighet, hudutslag, svettningar, trötthet.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos upp till 1 patient av 1 000 som behandlas med Metadon DnE):

   Aptitlöshet, andningssvårigheter (även med hosta), muntorrhet, inflammation i tungan, nedstämdhet (dysfori), oro, sömnsvårigheter, förvirring, minskad sexlust, huvudvärk, svimning, lågt blodtryck, klåda, nässelutslag, hudutslag, svullna ben, svaghet, ansamling av vatten i kroppen, kramp i gallvägarna (ger magont), ansiktsrodnad, svårighet att kasta vatten, svårighet att få eller bibehålla erektion, menstruationsstörningar.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos upp till 1 patient av 10 000 som behandlas med Metadon DnE):

   Hjärtproblem, långsammare puls, att du känner hur hjärtat slår (hjärtklappning).

   Biverkningar med okänd frekvens:

   För låg halt av kalium eller magnesium i blodet, sänkt antal blodplättar i blodet.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR METADON DNE SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar. Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i den angivna månaden.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är metadonhydroklorid: 1 mg/ml och 5 mg/ml

   • Övriga innehållsämnen är: metylparahydroxibensoat (E 218), etanol (96 %) 24 mg/ml, natriumcitrat, vattenfri citronsyra, sackarinnatrium, maskeringsarom, smakämne (svartvinbär/äpple), renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Metadon DnE är en oral lösning (flytande) i bruna plastflaskor med barnsäker och förseglad skruvkork.

   Förpackningsstorlekar:

   1 mg/ml: 15 ml, 20 ml, 25 ml, 30 ml, 35 ml, 40 ml, 45 ml, 50 ml, 55 ml, 60 ml, 65 ml, 70 ml, 75 ml, 80 ml, 85 ml, 90 ml, 95 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, 150 ml.

   5 mg/ml: 14 ml, 16 ml, 18 ml, 20 ml, 22 ml, 24 ml, 26 ml, 28 ml, 30 ml, 32 ml, 34 ml, 36 ml, 38 ml, 40 ml, 42 ml, 44 ml, 46 ml, 48 ml, 50 ml.

   Enskilda flaskor eller förpackningar om 3 respektive 7 flaskor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   dne pharma as

   Karihaugveien 22

   NO-1086 OSLO

   Norge

   Tillverkare

   Sanivo Pharma AS

   Karihaugveien 22

   NO-1086

   OSLO
   Norge


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-10-02

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metadon DnE

  Oral lösning 1 mg/ml 45 milliliter Flaska

  • Varunummer: 103305
  • Tillverkare: DNE Pharma AS

  95,48 kr

  Jämförpris: 2,12 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?