Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Metacam 1,5 mg/ml oralsuspension för hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:

   Meloxikam 1,5 mg

   (ekvivalent med 0,05 mg per droppe)

   Gulaktig, viskösoralsuspension med en skiftning i grönt.

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av inflammation och smärta vid både akuta och kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos hundar.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till dräktiga eller digivande djur.

   Använd inte till hundar som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar.

   Använd inte vid överkänslighet mot aktiv substans, eller mot något hjälpämne.

   Använd inte till hundar yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska  icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID)

   biverkningar, såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen, apati och njursvikt har ibland rapporterats. I mycket sällsynta fall har blodig diarré, blodiga kräkningar, magsår och förhöjda leverenzymer rapporterats.

   Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket ovanliga fall vara allvarliga eller livshotande.

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Inledande behandling är en engångsdos av 0,2 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätts behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt.

   För längre tids behandling kan Metacam dosen justeras ner till den längsta effektiva individuella dosen, med hänsyn taget till att graden av smärta och inflammation, som är associerad med kroniska sjukdomstillstånd i muskler, leder och skelett, kan variera över tiden.

   Administreringssätt och administreringsväg(ar)

   Skakas väl före användning. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

   Suspensionen kan ges antingen genom att använda flaskans droppinsats (för små hundar) eller med doseringsspruta som finns bilagd i förpackningen.

   Doseringsanvisning för flaskans droppinsats:

   Initialdos: 4 droppar/kg kroppsvikt.

   Underhållsdos: 2 droppar/kg kroppsvikt.

   Doseringsanvisning för doseringssprutan:

   Doseringssprutan sätts ovanpå flaskans droppinsats och har kg-kroppsvikt-markeringar motsvarande underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges.

   Bilden visar hur man drar upp vätska i doseringssprutan

   Alternativt kan behandlingen starta med Metacam 5 mg/ml injektionsvätska, lösning.

   Effekt ses normalt inom 3 - 4 dagar. Om tillståndet inte förbättras skall behandlingen avbrytas efter 10 dagar.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet. Var noga med att följa veterinärens instruktioner. Undvik kontamination under användandet.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången: 6 månader.

   Använd inte efter utgångsdatum på kartongen och flaskan efter EXP.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck eftersom det finns en möjlig risk för njurskada.

   Detta läkemedel är till hund och skall inte användas till katt, då det inte är lämpligt till denna djurart. Till katt bör användas Metacam 0,5 mg/ml oralsuspension för katt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur

   Personer med känd överkänslighet för NSAIDs skal undvika kontakt med läkemedlet.

   I händelse av oavsiktlig självinjektion skall läkare kontaktas omedelbart och bipacksedel eller förpackning uppvisas.

   Dräktighet och digivning

   Se avsnittet ’Kontraindikationer’.

   Andra läkemedel och Metacam

   Andra NSAIDs (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Metacam skall inte administreras samtidigt med andra NSAIDs eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med antiinflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en behandlingsfri period utan sådana veterinärmedicinska läkemedel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge läkemedlet som använts tidigare finns kvar i kroppen.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Vid överdosering ska symtomatisk behandling sättes in.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga veterinären hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   03.2018 Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 ml, 32 ml, 100 ml eller 180 ml flaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Metacam® för hund

  Oral suspension 1,5 mg/ml 180 milliliter Flaska

  • Varunummer: 104861
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  613 kr

  Jämförpris: 3,41 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?