Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mestinon

   60 mg dragerade tabletter
   pyridostigminbromid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mestinon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mestinon
   3. Hur du använder Mestinon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mestinon ska förvaras
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. Vad Mestinon är och vad det används för

   Mestinon hämmar nedbrytningen av signalsubstansen acetylkolin, som förmedlar nervimpulser till musklerna. Nervimpulserna kan då starkare påverka musklerna och få dem att fungera bättre.


   Mestinon används vid Myasthenia gravis (svårartad muskelsvaghet), bristande rörelseförmåga i tarmen (tarmatoni).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mestinon

   Använd inte Mestinon

   • om du är allergisk (överkänslig) mot pyridostigminbromid eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har blockerad tarmpassage eller urinvägshinder.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Mestinon

   • om du har andningsproblem (astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL))

   • om du har vissa problem med hjärtat, oregelbunden eller långsam puls, lågt blodtryck eller om du nyligen har haft en blockering av hjärtats små blodkärl

   • om du har störning av det underliggande nervsystemet (vagotomi)

   • om du har magsår

   • om du har epilepsi eller parkinsonism (ett tillstånd med symtom som liknar parkinsons sjukdom)

   • om du har giftstruma

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du opererat bort brässen (även kallad thymus)

   Andra läkemedel och Mestinon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Behandlingseffekten kan påverkas om Mestinon tas samtidigt med vissa andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att berätta för din läkare om du tar följande läkemedel:

   • läkemedel som trycker ner immunförsvaret (immunosupprimerande läkemedel)

   • läkemedel som innehåller metylcellulosa

   • läkemedel som har kramplösande effekt på glatt muskulatur (atropin och hyoscin)

   • muskelavslappnande medel

   • vissa läkemedel mot infektion (aminoglykosidantibiotika)

   • bedövningsmedel (lokalbedövning samt vissa generella bedövningsmedel)

   • läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Data från behandling av gravida kvinnor är begränsad. Djurstudier har visat på effekter på fostret. Mestinon skall användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.


   Amning

   Mestinon passerar över i modersmjölk. Moderns behov av behandling med Mestinon och fördelarna med amning måste vägas mot de möjliga riskerna för barnet. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Fertilitet

   Studier har inte visat några negativa effekter på förmågan att bli gravid.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Vid behandling med Mestinon kan biverkningar som blodtrycksfall och synstörningar förekomma. Detta bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om några innehållsämnen i Mestinon

   Mestinon 60 mg dragerade tabletter innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Mestinon

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den individuellt för dig.

   Ändra aldrig själv den dos som föreskrivits utan att rådgöra med din läkare.

   Rekommenderad dos till vuxna:

   Myasthenia gravis: 60-180 mg 3-6 gånger per dygn.

   Tarmatoni: 60 mg med lämpliga tidsmellanrum, t ex var 4:e timme.

   Effekten varar 3-6 timmar beroende på dosens storlek.

   Mestinon bör tas med riklig mängd vatten (halvfullt till fullt glas).

   Om du har tagit för stor mängd av Mestinon

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Patienter som har tagit för stor mängd Mestinon har fått följande symtom: andningssvikt, bukkramper, muskelsammandragningar i luftstrupe och tarmvägg, diarré, svettningar, illamående och kräkningar, ökad slem- eller salivproduktion, pupillförträngning. Muskelkramper, muskelsvaghet, förlamning, muskelryckningar och allmän svaghet. Blodtrycksfall, långsam hjärtrytm och hjärtstillestånd kan också förekomma samt effekter på centrala nervsystemet så som upprördhet, förvirring,talstörning, nervositet, irritation, synhallucinationer, kramper och koma.


   Kontakta omedelbart din läkare eller sjukhus om du får något av de uppräknade symtomen.

   Om du har glömt att ta Mestinon

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett Mestinon.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): Pupillförminskning, ökat tårflöde, ackommodationsbesvär (svårigheter att läsa finstilt text och svårigheter att fokusera), ögoninflammation, störd hjärtrytm, ökad slemproduktion i luftvägarna i samband med redan befintlig lungsjukdom, andningssvårigheter, rinnande näsa, illamående, kräkningar, diarré, ökade tarmrörelser, magsymtom (t.ex. obehaglig smärta, bukkramper), ökad saliv- och svettproduktion, muskelsvaghet, små muskelryckningar, kramper, svårigheter att urinera, aptitlöshet.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Yrsel, rastlöshet, svårigheter att somna


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, håravfall vid långtidsbehandling.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): Hjärtrytmrubbning, nässelfeber


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Prinzmetals angina (variant av kärlkramp med spasmer i hjärtats kranskärl), hudrodnad (flushing), blodtrycksfall, svimning, läkemedelsöverkänslighet   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Mestinon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Mestinon 60 mg dragerade tabletter: Förvaras vid högst 25 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pyridostigminbromid

   • Övriga innehållsämnen är:

    sackaros 162 mg, risstärkelse, talk, akacia, fast paraffin, flytande paraffin, vattenfri kolloidal kiseldioxid, majsstärkelse, povidon, pregelatiniserad potatisstärkelse, magnesiumstearat, röd och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende

   Mestinon 60 mg dragerade tabletter är beige, bikonvexa

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör

   Medartuum AB, Göteborg

   Tillverkare

   Valeant-koncernen


   Ompackare

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mestinon

  Dragerad tablett 60 mg 150 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 039409
  • Tillverkare: Medartuum AB

  847,07 kr

  Jämförpris: 5,65 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?