Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Mesavancol

   1200 mg enterodepottabletter
   Mesalazin

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Mesavancol är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Mesavancol
   3. Hur du använder Mesavancol
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Mesavancol ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Mesavancol är och vad det används för

   Mesalazin som finns i Mesavancol kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följa alltid deras instruktion.

   Farmakoterapeutisk grupp: aminosalicylsyra och liknande medel.

   Mesavancol är enterodepottabletter som innehåller den aktiva substansen mesalazin, vilket är ett antiinflammatoriskt läkemedel för behandling av ulcerös kolit.

   Ulcerös kolit är en sjukdom i kolon (tjocktarmen) och rektum (ändtarmen), som gör tarmens slemhinnor svullna och röda (inflammerade) vilket leder till frekvent och blodig avföring tillsammans med magkramper.

   När Mesavancol ges i ett akut skede av ulcerös kolit verkar det genom hela kolon och rektum för att behandla inflammationen och lindra symtom. Tabletterna kan även användas för att förebygga återfall av ulcerös kolit.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Mesavancol

   Använd inte Mesavancol

   - om du är allergisk (överkänslig) mot en grupp läkemedel som kallas salicylater (vilken innefattar acetylsalicylsyra)

   - om du är allergisk (överkänslig) mot mesalazin eller något av övriga innehållsämnen i Mesavancol som finns uppräknade under avsnitt 6 i denna information

   - om du har allvarliga njur- eller leverbesvär

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Mesavancol.

   - om du har några njur- eller leverbesvär

   - om du tidigare har haft en hjärtinflammation (vilken kan vara orsakad av en hjärtinfektion)

   - om du tidigare har haft en allergisk reaktion mot sulfasalazin (ett annat läkemedel som används för behandling av ulcerös kolit)

   - om du har en förträngning eller blockering i magen eller tarmarna

   - om du har lungbesvär

   Före och regelbundet under behandlingen kan din läkare ta urin- och blodprover för att kontrollera att dina njurar fungerar bra och att ditt blod är normalt.

   Barn och ungdomar

   Mesavancol rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Mesavancol

   Studier har visat att Mesavancol inte påverkar följande antibiotika, som används för behandling av infektioner: amoxicillin, metronidazol eller sulfametoxazol.

   Mesavancol kan dock påverka vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   - mesalazin eller sulfasalazin (tas vid behandling av ulcerös kolit)

   - icke-steroida antiinflammatoriska preparat (till exempel läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, ibuprofen eller diklofenak)

   - azatioprin eller 6-merkaptopurin (så kallade som “immunhämmande” läkemedel vilka minskar aktiviteten hos kroppens immunsystem)

   - Antikoagulantia av kumarintyp (läkemedel som förlänger blodets koaguleringstid) t.ex. warfarin

   Mesavancol med mat, dryck och alkohol

   Mesavancol bör tas med mat och vid samma tidpunkt varje dag. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Då mesalazin passerar över till fostret under graviditet och utsöndras i små mängder i bröstmjölk, bör försiktighet iakttas när Mesavancol används under graviditet och amning.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Påverkan på laboratorietester

   Om du ska lämna urinprover är det viktigt att du talar om för läkaren eller sjuksköterskan att du tar eller nyligen har tagit detta läkemedel, eftersom det kan påverka vissa resultat.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Mesavancol påverkar förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskuter amed din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Mesavancol

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är 2,4 g till 4,8 g (två till fyra tabletter) som tas en gång dagligen vid akut fas av ulcerös kolit. Den högsta dagliga dosen på 4,8 g bör inte tas under längre tid än 8 veckor. När dina symptom har lindrats, och för att förebygga återkommande attacker, bör din läkare instruera dig att ta 2,4 g (2 tabletter) dagligen.

   Kom ihåg att ta dina tabletter vid samma tidpunkt varje dag tillsammans med mat. Tabletterna ska sväljas hela och får inte krossas eller tuggas.

   När du tar detta läkemedel ska du se till att dricka vätska för hålla en bra vätskebalans, särskilt efter svåra eller långvariga kräkningar och/eller diarréer, hög feber eller kraftig svettning.

   Mesavancol rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år beroende på otillräckliga uppgifter med avseende på säkerhet och effekt.

   Om du använt för stor mängd av Mesavancol

   Om du har tagit för stor mängd Mesavancol kan du uppleva en eller fler av följande symtom: tinnitus (det ringer i öronen), yrsel, huvudvärk, förvirring, sömnighet, andfåddhet, ökad vätskeförlust (kopplad till svettning, diarré och kräkningar), lågt blodsocker (vilket kan orsaka yrsel), snabb andning, förändrade blodvärden och ökad kroppstemperatur.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning. ta med dig läkemedelsförpackningen.

   Om du har glömt att använda Mesavancol

   Det är viktigt att du tar dina Mesavacoltabletter varje dag, även när du inte har några symtom av ulcerös kolit. Fullfölj alltid hela den förskrivna behandlingen .

   Om du har glömt att ta dina tabletter så ska du ta dem som vanligt nästföljande dag. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Tala omedelbart om för din läkare

   - om du upplever symtom såsom kramper, svåra magsmärtor, blodig och ökad avföring (diarré), feber, huvudvärk eller hudutslag. Dessa symtom kan vara tecken på akut intoleranssyndrom vilket kan inträffa under en akut fas (skov) av ulcerös kolit. Detta är ett allvarligt tillstånd vilket sällan inträffar, men gör att din behandling måste avbrytas omedelbart.

   - om du utvecklar oförklarliga blåmärken (utan skada), hudutslag, anemi (känner dig trött, svag och är blek, framförallt på läppar, naglar och ögonlockens insida), feber (hög kroppstemperatur), halsont eller ovanliga blödningar (t.ex. näsblod)

   - om du utvecklar en allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar, inträffar hos färre än 1 av 10 patienter, är: huvudvärk, blodtrycksförändringar, flatulens (väderspänningar), illamående, uppsvälld eller smärtande mage, inflammation som orsakar buksmärta eller diarré, diarré, matsmältningsbesvär, kräkningar, avvikande leverfunktionsvärden, klåda, utslag, ont i leder, ont i ryggen, svaghet, utmattning (extrem trötthet), feber (hög kroppstemperatur).

   Mindre vanliga biverkningar, upplevs av färre än 1 av 100 patienter, är: minskat antal blodplättar, vilket ökar risken för blödning och blåmärken, yrsel, sömnighet eller trötthetskänsla, darrningar eller skakningar, ont i öronen, snabba hjärtslag, halsont, inflammerad bukspottkörtel (kopplad till smärta i övre delen av buken och i rygg samt illamående), rektal polyp (en icke-cancerartad utväxt i ändtarmen vilken ger symtom såsom förstoppning och blödning), akne, håravfall, muskelsmärta, nässelutslag, svullet ansikte.

   Sällsynta biverkningar, upplevs av färre än 1 av 1 000 patienter, är: njursvikt, kraftig minskning av antalet vita blodkroppar vilket ökar risken för infektioner, ökad hudkänslighet för solljus och ultraviolett ljus (fotosensitivitet).

   Följande biverkningar har rapporterats, men det är inte känt exakt hur ofta de förekommer: Allvarlig minskning av antalet blodkroppar, vilket kan orsaka svaghet eller blåmärken, lågt antal blodkroppar, allergisk reaktion (överkänslighet), allvarlig allergisk reaktion som orsakar andningssvårigheter eller yrsel, allvarlig sjukdom med blåsor på hud, mun, ögon och könsorgan, allergisk reaktion som orsakar hudutslag, feber och inflammation i inre organ, neuropati (onormala eller skadade nerver vilket leder till domningar och stickningar), inflammation i hjärtat och omslutande vävnad, lunginflammation, andningssvårigheter eller väsande andning, gallsten, hepatit (inflammation i levern vilket orsakar influensaliknande symtom och gulsot), allergisk svullnad av tunga, läppar och runt ögonen, hudrodnad, hudutslag särskilt i ansiktet, huden mera känslig mot solljus tillsammans med ledsmärta, artrit, trötthet och allmän sjukdomskänsla, njurbesvär (såsom inflammation och ärrbildning på njurarna), minskad spermieproduktion som är reversibel (som går tillbaka).

   Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Mesavancol ska förvaras

   - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   - Förvaras vid högst 25ºC.

   - Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   - Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   - Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är mesalazin 1200 mg.

   Övriga innehållsämnen är: karmellosnatrium, karnubavax, stearinsyra, kolloidal hydratiserad kiseldioxid, natriumstärkelseglykolat (typ A), talk, magnesiumstearat, Metakrylsyra- metylmetakrylatsampolymer (1:1), Metakrylsura- metylmetakrylsampolymer (1:2), trietylcitrat, titaniumdioxid (E171), röd järnoxid (E172), makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Mesavancol tillhandahålls i blisterförpackningar av folie vilka ligger förpackade i en kartong. Förpackningen innehåller 60 eller 120 tabletter.

   Tabletterna är rödbruna, ovala och präglade med S476.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Helsingborg, Sverige

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.

   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare:

   SOBI


   Denna bipacksedel ändrades senast

   5 februari 2019


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Mesavancol

  Enterodepottablett 1200 mg 120 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 385536
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  1.071,35 kr

  Jämförpris: 8,93 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?