Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantine Sandoz

   10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter
   memantinhydroklorid
   laktos.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantine Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Sandoz
   3. Hur du använder Memantine Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantine Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantine Sandoz är och vad det används för

   Hur Memantine Sandoz verkar

   Memantine Sandoz hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel.

   Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Sandoz hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine Sandoz verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.


   Vad Memantine Sandoz används för

   Memantine Sandoz används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   Memantinhydroklorid som finns i Memantine Sandoz, kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Sandoz

   Använd inte Memantine Sandoz

   • om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Sandoz om

   • du tidigare har haft epileptiska anfall

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).


   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Sandoz ska regelbundet bedömas av din läkare.


   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.


   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Barn och ungdomar

   Memantine Sandoz rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantine Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Memantine Sandoz kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   • amantadin, ketamin, dextrometorfan

   • dantrolen, baklofen

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   • hydroklortiazid (eller någon kombination med hydroklortiazid)

   • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   • orala antikoagulantia.


   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Sandoz.

   Memantine Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Användning av Memantine Sandoz hos gravida kvinnor rekommenderas inte.


   Amning

   Kvinnor som tar Memantine Sandoz ska inte amma.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine Sandoz kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Memantine Sandoz innehåller laktos.

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Memantine Sandoz

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering


   Rekommenderad dos för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen.


   För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:

   Behandlingsperiod

   Dos en gång per dag

   Vecka 1

   En halv 10 mg-tablett eller en fjärdedels 20 mg-tablett

   Vecka 2

   En 10 mg-tablett eller en halv 20 mg-tablett

   Vecka 3

   En och en halv 10 mg-tablett eller tre fjärdedels 20 mg-tablett

   Vecka 4 och därefter

   Två 10 mg-tabletter eller en 20 mg-tablett


   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.


   Hur du tar Memantine Sandoz

   Memantine Sandoz ska sväljas en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.


   Memantine Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

   Tabletten kan delas i två lika stora doser, som bilden visar. Om det behövs kan du hålla tabletten mellan tummarna och pekfingrarna och bryta isär den.


   PILmemantine1


   Memantine Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

   Tabletten kan delas i fyra lika stora doser, som bilden visar. Om det behövs lägger du tabletten på en plan yta med brytskårorna uppåt och delar den genom att trycka på den med tummen.


   PILmemantine2


   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Memantine Sandoz så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du använt för stor mängd av Memantine Sandoz


   • I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Sandoz. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4 ”Eventuella biverkningar”.

   • Om du tar en stor överdos Memantine Sandoz ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Memantine Sandoz

   • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Sandoz ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar, andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener (trombos/tromboembolism).


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Kramper.


   Har rapporterats, (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Bukspottkörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner.


   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och självmord. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Memantine Sandoz.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala. Webbplats: www.lakemedelsverket.se.


   5. Hur Memantine Sandoz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen, burketiketten och kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   HDPE-burkar: Används inom 6 månader efter öppnande.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är memantinhydroklorid


   Memantine Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

   Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdragering: hypromellos (E464), laktosmonohydrat, makrogol, triacetin och titandioxid (E 171).


   Memantine Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

   Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.


   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: laktosmonohydrat, natriumstärkelseglykolat (typ A), mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Filmdragering: polyvinylalkohol, makrogol, titandioxid (E171), talk, röd järnoxid (E172) och gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Memantine Sandoz 10 mg filmdragerade tabletter

   Memantine Sandoz är vita, ovala filmdragerade tabletter (6,1 x 11,6 mm) med brytskåra på båda sidor. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


   Memantine Sandoz 20 mg filmdragerade tabletter

   Memantine Sandoz är ljust röda, runda filmdragerade tabletter (diameter 11,1 mm) med två korsande brytskåror på ena sidan. Tabletten kan delas i fyra lika stora doser.


   Läkemedlet finns i genomskinlig blisterförpackning av PVC-Aclar/aluminium och/eller genomskinlig blisterförpackning av PVC-PVDC/aluminium, innehållande 7, 10, 14, 18, 20, 22, 28, 30, 40, 42, 45, 48, 49, 49 x 1, 50, 56, 56 x 1, 60, 70, 84, 90, 96, 98, 98 x 1, 100, 100 x 1, 112, 980 (10 x 98) eller 1 000 (20 x 50) filmdragerade tabletter.


   Läkemedlet finns i HDPE-burkar med skruvkork av polypropen med säkerhetsförslutning och torkmedel, innehållande 28, 30, 56, 98, 100 eller 112 filmdragerade tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark.


   Tillverkare:

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia

   eller

   LEK S.A., ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warzawa, Polen

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland

   eller

   S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-12-18


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantine Sandoz

  Filmdragerad tablett 20 mg 112 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 186538
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  771,75 kr

  Jämförspris: 6,89 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?