Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantine Merz

   10 mg filmdragerade tabletter
   Memantinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkeare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantine Merz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Merz
   3. Hur du använder Memantine Merz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantine Merz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantine Merz är och vad det används för

   Hur Memantine Merz verkar

   Memantine Merz innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid. Memantine Merz hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Merz hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine Merz verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

   Vad Memantine Merz används för

   Memantine Merz används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine Merz

   Använd inte Memantine Merz

   • om du är allergisk (överkänslig) mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Merz

   • om du tidigare har haft epileptiska anfall

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Merz ska regelbundet bedömas av din läkare.

   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Barn och ungdomar

   Memantine Merz rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantine Merz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Memantine Merz kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   • amantadin, ketamin, dextrometorfan

   • dantrolen, baklofen

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

   • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   • orala antikoagulantia

   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Merz.

   Memantine Merz med mat, dryck och alkohol

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr), eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

   Amning

   Kvinnor som tar Memantine Merz ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine Merz kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Memantine Merz

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen Memantine Merz för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:

   vecka 1

   en halv 10 mg tablett

   vecka 2

   en 10 mg tablett

   vecka 3

   en och en halv 10 mg tablett

   vecka 4

   två 10 mg tabletter en gång om dagen

   Den vanliga startdosen är en halv tablett en gång om dagen (1 x 5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett en gång om dagen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till 1 och en halv tablett en gång om dagen under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den vanliga dosen 2 tabletter en gång om dagen (1 x 20 mg).

   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

   Administration

   Memantine Merz ska tas peroralt en gånger om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Memantine Merz så länge du har nytta av. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du använt för stor mängd av Memantine Merz

   • I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Merz. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   • Om du tar en stor överdos Memantine Merz ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du har glömt att använda Memantine Merz

   • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Merz ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, sömninghet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Kramper

   Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data):

   • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Memantine Merz.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Memantine Merz ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

   Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat, alla i tablettkärnan; och hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E 171) och gul järnoxid (E172), alla i tablettdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Memantine Merz filmdragerade tabletter är blekt gula till gula, ovala med brytskåra, märkta ”1-0” på ena sidan och ”M M” på den andra sidan.

   Memantine Merz filmdragerade tabletter finns som blisterförpackningar om 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter, 42 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter, 112 tabletter.

   Flerpack som innehåller 840 (20 x42) tabletter, 980 (10 x 98) tabletter eller 1000 (20 x 50) tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Merz Pharmaceuticals GmbH

   Eckenheimer Landstr. 100

   D-60318 Frankfurt/Main

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   H. Lundbeck AB

   Tel: +46 4225 4300


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2017


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantine-Merz

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 062202
  • Tillverkare: H. Lundbeck AB

  192,77 kr

  Jämförpris: 6,43 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?