Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantine LEK

   10 mg, 20 mg Filmdragerade tabletter
   Memantinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantine LEK är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine LEK
   3. Hur du använder Memantine LEK
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantine LEK ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantine LEK är och vad det används för

   Hur Memantine LEK verkar

   Memantine LEK hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine LEK hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine LEK verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

   Vad Memantine LEK används för

   Memantine LEK används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantine LEK

   Använd inte Memantine LEK

   • om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • om du tidigare har haft epileptiska anfall

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine LEK ska regelbundet bedömas av din läkare.

   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr), eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Barn och ungdomar

   Memantine LEK rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantine LEK

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta inkluderar läkemedel, även receptfria sådana.

   Memantine LEK kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   • amantadin, ketamin, dextrometorfan

   • dantrolen, baklofen

   • cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   • hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

   • antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   • antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   • barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   • dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   • neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   • orala antikoagulantia

   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine LEK.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

   Kvinnor som tar Memantine LEK ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine LEK kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Memantine LEK

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen Memantine LEK för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:

   Vecka 1

   En halv 10 mg tablett

   Vecka 2

   En 10 mg tablett

   Vecka 3

   En och en halv 10 mg tabletter

   Vecka 4 och därefter

   Två 10 mg tabletter eller en 20 mg tablett en gång om dagen

   Den vanliga startdosen är en halv tablett 10 mg en gång om dagen (1 x 5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett 10 mg en gång om dagen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till 1 och en halv tablett 10 mg en gång om dagen under den tredje veckan. Den rekommenderade underhållsdosen är 20 mg en gång dagligen, som nås i början av den fjärde veckan.

   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

   Administration

   Memantine LEK ska tas peroralt en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Memantine LEK så länge du har nytta av. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du använt för stor mängd av Memantine LEK

   - I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine LEK. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   - Om du tar en stor överdos Memantine LEK ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du har glömt att använda Memantine LEK

   - Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine LEK ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   - Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, sömninghet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Kramper

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner

   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med Memantine LEK.

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Memantine LEK ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är memantinhydroklorid.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

   Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

   Övriga innehållsämnen är:

   Tablettkärna: mikrokristallin cellulosa, kroskarmellosnatrium, kolloidal vattenfri kiseldioxid och magnesiumstearat.

   10 mg:

   Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk, makrogol 3350 och gul järnoxid (E 172)

   20 mg:

   Tablettdragering: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), talk, makrogol 3350, gul järnoxid (E 172) och röd järnoxid (E 172)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Memantine LEK 10 mg filmdragerade tabletter är gula, ovala med brytskåra på ena sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Memantine LEK 20 mg filmdragerade tabletter är blekröda, ovala med brytskåra på ena sidan.

   Skåran är inte avsedd för delning avtabletten

   Memantine LEK 10 mg filmdragerade tabletter finns som PVC/PVDC–Aluminium blisterförpackningar om 30, 42, 50, 56, 98 och 112 tabletter.

   Memantine LEK 10 mg filmdragerade tabletter finns som PVC/PVDC–Aluminium blisterförpackningar om 28, 30, 42, 56 och 98 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Pharmathen S.A., 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland

   Tillverkare:

   Pharmathen S.A , 6, Dervenakion str., 15351 Pallini, Attiki, Grekland

   eller

   Pharmathen International S.A., Industrial Park Sapes, Rodopi Prefecture, Block No 5, Rodopi 69300, Grekland

   eller

   J. Uriach y Compañía, SA, Av. Camí Reial 51-57, 08184 Palau-solità i Plegamans, Spanien

   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   Sandoz n.v./s.a.

   Tél/Tel: +32 2 722 97 81

   Luxembourg/Luxemburg

   Sandoz n.v./s.a.

   Tel: + 32 2 722 97 81

   България

   Sandoz d.d Representative office

   Teл.: + 359 2 970 47 47

   Magyarország

   Sandoz Hungária Kft.

   Tel.: + 36 1 430 2896

   Česká republika

   Sandoz s.r.o.

   Tel: + +420 221 421 658

   Malta

   Cherubino LTD

   Tel: + 356 21 343 270

   Danmark

   Sandoz A/S

   Tel: + 45 6395 1000

   Nederland

   Sandoz B.V.

   Tel: + 31 (0)36 5241600

   Deutschland

   Sandoz Pharmaceuticals GmbH

   Tel: + 49 08024 902-4513

   Norge

   Sandoz A/S

   Tlf: + 45 6395 1000

   Eesti (Estonia)

   Sandoz d.d. Estonia

   Tel: + 372 6652405

   Österreich

   Sandoz GmbH

   Tel: + 43 5338 200

   Ελλάδα

   Sambrook Pharmaceuticals Med SA

   800 110 0333 (toll free) / +30-210-8194280

   Polska

   Lek S.A.

   Tel.: + 48 /22/ 549 15 43, +48 /22/ 549 07 24

   España

   Sandoz Farmacéutica, S.A.

   Tel: + 34 91 740 12 92

   Portugal

   Sandoz Farmacêutica Lda.

   Tel: + 351 21 000 87 81

   France

   Sandoz

   Tel: +33 1 49 64 48 21

   România

   Sandoz SRL Romania

   Tel: + 40 21 407 51 83

   Ireland

   ROWEX LTD

   Tel: + 353 27 50077

   Slovenija

   Lek Pharmaceuticals d.d.

   Tel: + 386 1 580 3327

   Ísland

   Sandoz A/S

   Tel: + 45 6395 1000

   Slovenská republika

   Sandoz d.d. organizacna zlozka

   Tel: + 421-2/48 200 600

   Italia

   Sandoz S.p.A.

   Tel: + 39 02 96 54 3483

   Suomi/Finland

   Sandoz A/S

   Puh/Tel: + 45 6395 1000

   Κύπρος

   P.T.Hadjigeorgiou Co Ltd

   Τηλ: + 357 – 25372425

   Sverige

   Sandoz A/S

   Tel: + 45 6395 1000

   Latvija

   Sandoz d.d. representative office Latvia.

   Tel: + 371 6789 2006

   United Kingdom

   Sandoz Limited

   Tel: + 44 1276 698020

   Lietuva

   Sandoz Pharmaceuticals d.d.

   Tel: + 370 5 2636 037


   Denna bipacksedel ändrades senast

   06-2016


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantine LEK

  Filmdragerad tablett 10 mg 30 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 435887
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  192,14 kr

  Jämförpris: 6,40 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?