Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantine Accord

   10 mg filmdragerade tabletter
   memantinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantine Accord är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord
   3. Hur du tar Memantine Accord
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantine Accord ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantine Accord är och vad det används för

   Hur Memantine Accord verkar

   Memantine Accord innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid.

   Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantine Accord hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantine Accord verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

   Vad Memantine Accord används för

   Memantine Accord används för behandling av patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Memantine Accord

   Använd inte Memantine Accord

   • om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantine Accord

   • om du tidigare har haft epileptiska anfall

   • om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad hjärtsvikt eller av okontrollerad hypotoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantine Accord ska regelbundet bedömas av din läkare.

   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa memantindoserna därefter.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Barn och ungdomar

   Memantine Accord rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantine Accord

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar,nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Memantine Accord kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   amantadin, ketamin, dextrometorfan

   dantrolen, baklofen

   cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin

   hydroklorotiazid (eller någon kombination med hydroklorotiazid)

   antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i tarmarna)

   antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   orala antikoagulantia

   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantine Accord.

   Memantine Accord med mat och dryck

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarlig urinvägsinfektion (blåskatarr),eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet
   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

   Amning
   Kvinnor som tar Memantine Accord ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantine Accord kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

   Memantine Accord innehåller laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du tidigare har fått veta av läkare att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta läkare innan du använder detta läkemedel. Läkaren kommer att ge dig råd.


   3. Hur du tar Memantine Accord

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen Memantine Accord för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:

   vecka 1

   en halv 10 mg tablett

   vecka 2

   en 10 mg tablett

   vecka 3

   en och en halv 10 mg tablett

   vecka 4

   och därefter

   två 10 mg tabletter en gång om dagen

   Den vanliga startdosen är en halv tablett en gång om dagen (1 x 5 mg) under den första veckan. Detta ökas till en tablett en gång om dagen (1 x 10 mg) under den andra veckan och till 1 och en halv tablett en gång om dagen (1 x 15 mg) under den tredje veckan. Från och med den fjärde veckan är den vanliga dosen 2 tabletter en gång om dagen (1 x 20 mg).

   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

   Hur läkemedlet ska tas

   Memantine Accord ska tas via munnen en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Memantine Accord så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du har tagit för stor mängd av Memantine Accord

   • I allmänhet bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantine Accord. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. "Eventuella biverkningar".

   • Om du tar en stor överdos Memantine Accord ska du kontakta din läkare eller kontakta medicinsk rådgivning, eftersom du kan behöva vård.

   Om du har glömt att ta Memantine Accord

   • Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantine Accord ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • Huvudvärk, sömninghet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balanssjukdomar andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   • Kramper

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation och psykotiska reaktioner

   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och suicid. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med memantin.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Memantine Accord ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistern efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är memantinhydroklorid. Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, kolloidal vattenfri kiseldioxid, krospovidon, magnesiumstearat, alla i tablettkärnan; hypromellos, polysorbat 80, makrogol 400, och titandioxid (E 171) , alla i tablettdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Memantine Accord

   Vita, avlånga dragerade tabletter med brytskåra, märkta "MT" delat av brytskåran på ena sidan och "10" delat av brytskåran på den andra sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Memantine Accord filmdragerade tabletter finns som blisterförpackningar (PVC/PE/PVDC-aluminiumblister) om 14 tabletter, 28 tabletter, 30 tabletter, 42 tabletter, 50 tabletter, 56 tabletter, 98 tabletter, 100 tabletter och 112 tabletter. Memantine Accord filmdragerade tabletter finns också i perforerade endos kalenderblister i förpackningsstorlekar om 14 x 1, 28 x 1, 56 x 1 och 98 x 1 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Accord Healthcare S.L.U.

   World Trade Center, Moll de Barcelona, s/n

   Edifici Est 6ª planta

   08039 Barcelona

   Spanien

   Tillverkare

   Delorbis Pharmaceuticals Ltd

   17, Athinon Street

   Ergates Industrial Area, 2643 Nicosia

   Cypern

   Accord Healthcare Limited

   Sage house, 319 Pinner road

   North Harrow, Middlesex, HA1 4HF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.>

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantine Accord

  Filmdragerad tablett 10 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 418557
  • Tillverkare: Accord Healthcare S.L.U.

  187,62 kr

  Jämförpris: 6,70 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?