Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Memantin Orion

   10 mg och 20 mg filmdragerade tabletter
   memantinhydroklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Memantin Orion är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantin Orion
   3. Hur du använder Memantin Orion
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Memantin Orion ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Memantin Orion är och vad det används för

   Memantin Orion innehåller den aktiva substansen memantinhydroklorid och

   hör till en läkemedelsgrupp känd som anti-demensläkemedel. Minnesförlust vid Alzheimers sjukdom beror på en störning av meddelandesignaler i hjärnan. Hjärnan innehåller så kallade NMDA-receptorer (N-metyl-D-aspartat) som har att göra med överföringen av nervsignaler som är viktiga för inlärning och minnet. Memantin Orion hör till en läkemedelsgrupp som kallas NMDA-receptorantagonister. Memantin Orion verkar på dessa NMDA-receptorer genom att förbättra överföringen av nervsignaler och minnet.

   Memantin Orion används för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår Alzheimers sjukdom.

   Memantinhydroklorid som finns i Memantin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Memantin Orion

   Ta inte Memantin Orion

   -om du är allergisk mot memantinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Memantin Orion:

   -om du tidigare har haft epileptiska anfall

   -om du nyligen har haft en myokardinfarkt (hjärtattack) eller om du lider av obehandlad

   hjärtsvikt eller av okontrollerad hypertoni (högt blodtryck).

   I dessa situationer ska behandlingen övervakas noga och den kliniska nyttan med Memantin Orion ska regelbundet bedömas av din läkare.

   Om du lider av nedsatt njurfunktion (njurproblem) ska din läkare noga övervaka din njurfunktion och om nödvändigt anpassa dosen därefter.

   Samtidig användning av läkemedel som innehåller amantadin (för behandling av Parkinsons sjukdom), ketamin (en substans som i allmänhet används som ett bedövningsmedel), dextrometorfan (används i allmänhet för att behandla hosta) och andra NMDA-antagonister bör undvikas.

   Barn och ungdomar

   Memantin Orion rekommenderas inte för barn och ungdomar under 18 års ålder.

   Andra läkemedel och Memantin Orion

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Memantin Orion kan särskilt påverka effekterna av följande läkemedel och dessa doser kan behöva ändras av din läkare:

   - amantadin, ketamin, dextrometorfan

   - dantrolen, baklofen

   - cimetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin, nikotin, hydroklorotiazid (eller någon kombination

   med hydroklorotiazid)

   - antikolinergika (ämnen som allmänt används för att behandla rörelserubbningar eller kramper i

   tarmarna)

   - antiepileptika (ämnen som används för att förhindra och lindra krampanfall)

   - barbiturater (ämnen som allmänt används för insomning)

   - dopaminerga agonister (ämnen såsom L-dopa, bromokriptin)

   - neuroleptika (ämnen som används vid behandling av psykiska sjukdomar)

   - orala antikoagulantia (blodförtunnande medel som tas via munnen).

   Om du läggs in på sjukhus ska du tala om för din läkare att du tar Memantin Orion.

   Memantin Orion med mat och dryck

   Du ska tala om för din läkare om du nyligen har ändrat eller avser att ändra din kost på ett betydande sätt (t.ex. från vanlig kost till enbart vegetarisk kost) eller om du lider av tillstånd av renal tubulär acidos (RTA, ett överskott på syrabildande ämnen i blodet till följd av njurfunktionsstörning (nedsatt njurfunktion)) eller allvarliga urinvägsinfektioner, eftersom din läkare då kan behöva justera dosen på din medicin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Användning av memantin hos gravida kvinnor rekommenderas inte.

   Amning

   Kvinnor som tar Memantin Orion ska inte amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Din läkare kommer att tala om för dig om din sjukdom tillåter att du kör fordon och använder maskiner på ett säkert sätt. Memantin Orion kan dessutom ändra din reaktionsförmåga, vilket gör det olämpligt att köra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Memantin Orion

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Den rekommenderade dosen Memantin Orion för vuxna och äldre patienter är 20 mg en gång om dagen. För att minska risken för biverkningar uppnås den här dosen gradvis genom följande dagliga behandlingsschema:

   Vecka 1 (dag 1-7):

   Ta en halv 10 mg tablett (5 mg) en gång om dagen under 7 dagar.

   Vecka 2 (dag 8-14):

   Ta en 10 mg tablett en gång om dagen under 7 dagar.

   Vecka 3 (dag 15-21):

   Ta en och en halv 10 mg tablett en gång om dagen under 7 dagar.

   Vecka 4 (dag 22-28 och därefter):

   Ta två 10 mg tabletter eller en 20 mg tablett en gång om dagen under 7 dagar.

   vecka 1

   en halv 10 mg tablett

   en gång om dagen

   vecka 2

   en 10 mg tablett en gång om dagen

   vecka 3

   en och en halv 10 mg tablett en gång om dagen

   vecka 4 och därefter

   två 10 mg tabletter eller en

   20 mg tablett en gång om dagen

   Underhållsdos

   Den rekommenderade dygnsdosen är 20 mg en gång om dagen.

   För att fortsätta behandlingen, rådgör med din läkare.

   Dosering hos patienter med nedsatt njurfunktion

   Om du har nedsatt njurfunktion bestämmer din läkare en dos som passar ditt tillstånd. I detta fall bör din läkare undersöka din njurfunktion med vissa bestämda mellanrum.

   Administration

   Memantin Orion ska tas via munnen, en gång om dagen. För att du ska ha nytta av din medicin måste du ta den regelbundet varje dag vid samma tid på dagen. Tabletterna ska sväljas med lite vatten. Tabletterna kan tas med eller utan föda.

   Behandlingstid

   Fortsätt att ta Memantin Orion så länge du har nytta av det. Din läkare bör regelbundet bedöma din behandling.

   Om du har tagit för stor mängd av Memantin Orion

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   I normala fall bör det inte skada dig om du tar för mycket Memantin Orion. Du kan få ökade symtom som beskrivs i avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”.

   On du har glömt att ta Memantin Orion

   Om du upptäcker att du har glömt att ta din dos Memantin Orion ska du vänta och ta din nästa dos vid den vanliga tiden.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   I allmänhet är de observerade biverkningarna lindriga till måttliga.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - Huvudvärk, sömnighet, förstoppning, förhöjda leverfunktionstester, yrsel, balansstörningar,

   andnöd, högt blodtryck och läkemedelsöverkänslighet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   - Trötthet, svampinfektioner, förvirring, hallucinationer, kräkningar, gångrubbning, hjärtsvikt och blodpropp i vener (trombos/tromboembolism).

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   - Kramper.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   - Bukspottskörtelinflammation, leverinflammation (hepatit) och psykotiska reaktioner.

   Alzheimers sjukdom har förknippats med depression, självmordstankar och självmord. Dessa händelser har rapporterats hos patienter som behandlats med memantinhydroklorid.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via:

   Sverige

   Läkemedelsverket

   Box 26

   SE-751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Memantin Orion ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är memantinhydroklorid.

   10 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 10 mg memantinhydroklorid motsvarande 8,31 mg memantin.

   20 mg: Varje filmdragerad tablett innehåller 20 mg memantinhydroklorid motsvarande 16,62 mg memantin.

   Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon (typ B), kolloidal vattenfri

   kiseldioxid, talk, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 400, titandioxid (E171). Färgämnen i tablettdrageringen (20 mg tablett): gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   10 mg: Vita till ljusbeiga, ovala, ca 13 x 5.5 mm, bikonvexa filmdragerade tabletter med fasade kanter, märkta ‘10’ på ena sidan och med en brytskåra på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   20 mg: Ljusröda till gråröda, ovala, ca 15,3 x 6.2 mm, bikonvexa filmdragerade tabletter med fasade kanter, märkta ‘20’ på ena sidan och utan märkning på den andra sidan.

   Förpackningsstorlekar:

   Blisterförpackningar: 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter.

   Burk (HDPE burk): 100 och 150 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Orion Corporation Orion Pharma

   Joensuunkatu 7

   FI-24100 Salo

   Finland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

   Orion Pharma AB, Danderyd

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

    2018-11-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Memantin Orion

  Filmdragerad tablett 20 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 426787
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  130,99 kr

  Jämförpris: 1,34 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?