Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ceva Sante Animale

   10 avenue de la Ballastière

   33500 Libourne

   Frankrike


   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   CEVA Sante Animale

   Z.I. Très le Bois

   22600 Loudeac

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   MELOXIDYL0,5 mg/ml oralsuspension katt

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 ml innehåller:

   0,5 mg meloxikam

   2 mg natriumbensoat

   4. INDIKATION(ER)

   Lindring av mild till måttlig postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp på katt såsom ortopedisk och mjukdelskirurgi.

   Lindring av inflammation och smärta vid kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett hos katt.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till dräktiga eller digivande djur.

   Skall inte användas till djur som lider av magbesvär, som irritation och blödning, försämrad lever-, hjärt- eller njurfunktion och blödningsrubbningar, eller där det finns tecken på individuell överkänslighet mot produkten.

   Skall inte användas till katter yngre än 6 veckor.

   6. BIVERKNINGAR

   Typiska NSAID-biverkningar såsom minskad aptit, kräkningar, diarré, blod i avföringen och håglöshet har rapporterats vid enstaka tillfällen. Dessa biverkningar uppträder vanligen inom den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner när man avslutar behandlingen, men kan i mycket sällsynta fall vara allvarliga eller livshotande.


   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 behandlade djur som uppvisar biverkningar)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 behandlade djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 behandlade djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 behandlade djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 behandlade djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)


   Om du observerar biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Dosering

   Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp:

   Efter en inledande behandling med meloxicam 2 mg/ml injektionsvätska, lösning till katter, fortsätts behandlingen efter 24 timmar med MELOXIDYL 0,5 mg/ml oralsuspension för katter med doseringen 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt. Den orala uppföljningsbehandlingen kan administreras en gång dagligen (med 24 timmars intervall) i upp till 4 dagar.

   Kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett:

   Inledande behandling är en oral engångsdos av 0,1 mg meloxikam/kg kroppsvikt första dagen. Därefter fortsätter behandlingen med en daglig oraladministrering (med 24 timmars intervall) med en underhållsdosering av 0,05 mg meloxikam/kg kroppsvikt.


   Klinisk effekt ses normalt inom 7 dagar. Behandlingen bör avbrytas senast efter 14 dagar om ingen förbättring ses.

   Administreringssätt och administreringsväg

   Skakas väl före användning. Administreras oralt antingen blandat med foder eller direkt i munnen.

   Suspensionen kan ges genom att använda doseringssprutan vilken bifogas förpackningen. Sprutan passar i flaskan och har kg – kroppsviktsmarkeringar (från 1 kg till 10 kg) motsvarande underhållsdosering. För uppstartsbehandling den första dagen skall dubbel underhållsdos ges.


   Undvik att förorena doseringsspruta och flaska vid användning.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Dosering bör ske med stor noggrannhet. Den rekommenderade dosen bör inte överskridas.

   Följ veterinärens anvisningar.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga speciella förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Om biverkningar uppträder skall behandlingen avbrytas och veterinär skall uppsökas.Undvik användande på djur som är uttorkade, lider av blodförlust eller lågt blodtryck, eftersom det finns en möjlig risk för ökad njurskada.


   Postoperativ smärta och inflammation efter kirurgiska ingrepp:

   Om ytterligare smärtlindring är befogad, skall en kompletterande smärtbehandling med andra typer av analgetika övervägas.


   Kroniska sjukdomar i muskler, leder och skelett:

   Responsen på långtidsbehandling bör följas upp av veterinär med regelbundna intervall.


   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur:

   Personer som är överkänsliga för NSAID skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Vid oavsiktligt intag uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller förpackningen.


   Dräktighet och digivning:

   Se under ’Kontraindikationer’.


   Andra läkemedel och Meloxidyl:

   Andra NSAID (medel mot smärta och inflammation), urindrivande medel, läkemedel som förhindrar blodet att koagulera, antibiotika (aminoglykosider) och substanser med hög proteinbindning kan konkurrera om bindningen och således leda till toxiska effekter. Meloxidyl® skall inte administreras samtidigt med andra NSAID eller glukokortikosteroider.

   Tidigare behandling med anti-inflammatoriska substanser kan resultera i ytterligare eller ökad biverkningsrisk och därför krävs en period fri från behandling med sådana medel på minst 24 timmar innan behandling påbörjas. Den behandlingsfria periodens längd är också beroende av hur länge preparat som använts tidigare finns kvar i kroppen.


   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Dosering för Meloxikam har en snävare terapeutisk säkerhetsmarginal på katt, och kliniska tecken på överdos kan ses vid relativt små överdoser.

   Vid överdos kan biverkningar, som listas i avsnitt ’Biverkningar’ vara mera allvarliga och mera frekventa. I fall av överdosering ska symtomatisk behandling initieras.


   Inkompatibiliteter:

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären eller apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-01-18

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar

   Pappkartong innehållande en 15 ml högdensitetpolyetylenflaska samt en doseringsspruta.

   Pappkartong innehållande en 5 ml glasflaska samt en doseringsspruta.

   Doseringssprutan har en kg-kroppsviktsskala för katter (1-10 kg).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Ytterligare information om detta läkemedel finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  MELOXIDYL

  Oral suspension 0,5 mg/ml 15 milliliter Flaska

  • Varunummer: 047541
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  102,50 kr

  Jämförpris: 6,83 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?